Moties


« Terug


ID330
Startdatum11/2/2022
AgendapuntRaadsvergaderingen 2022-2026 02-11-2022 > 4 Z/22/419206 Meerjarenbegroting 2023-2026
TitelM6 MJB - inzameling Incontinentiemateriaal
StatusAanvaard
Fractie(s)D66
Lokaal Belang
PvdA
VVD
GroenLinks
Portefeuillehouder(s)B.M. Kagei
Streefdatum afdoening10/31/2024
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingHet in de motie gevraagde onderzoek heeft grotendeels al plaatsgevonden, maar het college gaat volgend jaar een nieuwe poging wagen om het aantal inleverpunten uit te breiden. Stand van zaken/nieuw voorstel Omdat er extra verwerkingscapaciteit is bijgekomen, kunnen bewoners al sinds 1 juli 2021 bij de aanbiedstations luiers en incontinentiemateriaal inleveren voor aparte verwerking. Daarna is, ter uitvoering van de “luiermotie” gepoogd om ook op andere plaatsen in de gemeente luiercontainers te plaatsen. Als eerste zijn daarvoor dorpen die ver van de aanbiedstations in beeld gekomen. Bij die zoektocht zijn ook dorpsraden betrokken. De gezochte locaties moeten min of meer openbaar toegankelijk zijn, maar ook onder enigermate van toezicht staan om misbruik van de luiercontainer te voorkomen. Uiteindelijk is het vooralsnog alleen in Pannerden gelukt om een geschikte locatie te vinden. Er is ook gesproken met een koepelorganisatie van kinderdagverblijven, maar dat heeft uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat geleid. Gebleken is dat het zoeken van goede locaties een arbeidsintensief werkproces betreft. Op korte termijn is niet de capaciteit beschikbaar om dit opnieuw op te pakken. We hebben ter voorbereiding van het eerder geschetste traject ook contact opgenomen met de Stichting Luierrecycling, de organisatie die ook in de motie genoemd wordt. Bij het daadwerkelijk zoeken van de locaties kunnen zij echter geen ondersteuning bieden. Wij stellen voor om de uitbreiding van de luierinzamelcapaciteit als één van de keuzeopties in het nog te schrijven nieuwe afvalstoffenbeleidsplan op te nemen. In het collegeprogramma is opgenomen dat het beleidsplan in 2024 geschreven wordt. De uitbreiding van de capaciteit voor luierinzameling kan dan in de tweede helft van 2024 ter hand worden genomen.
Bijlage(n)AANVAARD M6 Motie D66 LB PvdA VVD GL inzameling Incontinentiemateriaal
Datum afdoening