Amendementen

DatumTitelStatusFractie(s)
 • 10/9/2019
 • PGB tarieven Jeugdwet
 • Verworpen
 • 10/9/2019
 • PGB tarieven Wmo
 • Verworpen
 • 10/9/2019
 • Verordening Wmo/mantelzorgcompliment
 • Verworpen
 • 9/18/2019
 • Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig gemeente Rijnwaarden
 • Verworpen
 • 9/18/2019
 • Jaarstukken 2018
 • Verworpen
 • VVD
 • 7/3/2019
 • Economische visie De Liemers 2040
 • Aanvaard
 • 7/3/2019
 • Kadernota 2020-2023 besluitvorming uitstellen
 • Verworpen
 • D66
 • 7/3/2019
 • Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030
 • Aanvaard
 • 6/5/2019
 • Eerste voortgangsrapportage 2019
 • Verworpen
 • 6/5/2019
 • Aanwenden budget Sterk Bestuur afronding bouw Hal 12
 • Aanvaard
 • 6/5/2019
 • Verantwoorde afronding bouw Hal 12
 • Verworpen
 • 5/8/2019
 • Krediet uitbreiding capaciteit De Bem
 • Aanvaard
 • PvdA
 • 5/8/2019
 • Beschikbaarstelling kredieten t.b.v. het programma 2019 voor onderwijshuisvesting
 • Verworpen
 • VVD
 • 4/3/2019
 • Aanscherpen zienswijze op ontwerp meerjarenbeleidsplan 2019 Politie-eenheid Oost-Nederland
 • Aanvaard
 • 2/27/2019
 • Beschikbaar stellen extra bijdrage t.b.v. onderwijshuisvesting Platanenlaan
 • Verworpen
 • 1/30/2019
 • Aanpassen toezicht- en sturingarrangement
 • Aanvaard
 • 12/19/2018
 • Verruiming kwijtschelding belastingverordeningen
 • Verworpen
 • 12/19/2018
 • Aanpassing tarief lediging voormalige duobak overige huishoudelijke afvalstoffen
 • Verworpen
 • D66
 • 12/19/2018
 • Verduidelijking verordening hondenbelasting
 • Aanvaard
 • VVD
 • 11/28/2018
 • Onder voorwaarden gratis verstrekken van VOG's
 • Aanvaard
 • Sociaal Zevenaar
 • 11/28/2018
 • Tarieven leges sloop monumenten beschermd stadsgezicht
 • Aanvaard
 • GroenLinks
 • 11/7/2018
 • Geen verdere verhoging OZB dan met CPI
 • Verworpen
 • VVD
 • 10/24/2018
 • Verantwoording van het beschikbaar gestelde krediet binnen gemeentehuis-Hal 12
 • Verworpen
 • PvdA
 • 9/26/2018
 • Kredietaanvraag 2e viaduct 7Poort/maximering aanbestedingsbedrag
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 9/26/2018
 • Geen veranderingen aan de raadzaal
 • Verworpen
 • 9/26/2018
 • Kredietaanvraag 2e viaduct 7Poort
 • Aanvaard
 • 7/4/2018
 • Kadernota / herontwikkeling schoollocatie Vestersbos
 • Verworpen
 • VVD
 • 7/4/2018
 • Kadernota / extra subsidie muziekstad Zevenaar (rode lijst)
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 7/4/2018
 • Kadernota / transportkosten van grond t.b.v. Bike-Park Babberich
 • Verworpen
 • PvdA
 • 7/4/2018
 • Kadernota / herinrichting BAT-terrein
 • Aanvaard
 • VVD
 • 7/4/2018
 • Kadernota / extra thema "bouwen" in kadernota
 • Verworpen
 • VVD
 • 7/4/2018
 • Kadernota / bruisend maken van het centrum
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 7/4/2018
 • Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte
 • Aanvaard
 • 5/30/2018
 • Tijdelijke huisvesting basisschool De Bem te Zevenaar
 • Aanvaard
 • 5/30/2018
 • Aanschaf GFT-containers
 • Verworpen
 • 4/25/2018
 • Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar
 • Aanvaard
 • 4/25/2018
 • Beleidsnotitie jeugd en maatschappelijke ondersteuning
 • Aanvaard
 • CDA
 • 3/21/2018
 • Verordening OZB (verlaging tarieven niet-woningen)
 • Verworpen
 • 3/21/2018
 • Verordening OZB (zachte landing)
 • Aanvaard
 • 3/21/2018
 • Verordening OZB (hanteren tarieven voormalige gemeente Rijnwaarden)
 • Verworpen
 • VVD
 • 2/21/2018
 • Huisvestingsverordening
 • Verworpen
 • VVD
 • 2/21/2018
 • Algemene verklaring van geen bedenkingen
 • Verworpen
 • VVD
 • 1/31/2018
 • Lidmaatschap commissieleden in Rkc
 • Verworpen
 • Sociaal Zevenaar
 • 1/31/2018
 • Uitbreiding aantal voor te dragen commissieleden per fractie
 • Aanvaard
 • D66
 • 1/31/2018
 • Verhoging vergoeding papierprijs
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 1/31/2018
 • Bepalen aantal leden per fractie in raadscommissies
 • Ingetrokken
 • VVD