Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 10/18/2019
 • Parkeren bij stadhuis
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/11/2019
 • 2019-116 Vervroegen sluitingstijd weekmarkt Zevenaar
 • B.M. Elfrink
 • 10/10/2019
 • 2019-114 Handhavingsjaarverslag 2018 en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019-2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/10/2019
 • 2019-115 Motie 7- Onderzoek en implementatie pilotproject Huisarts en jeugdhulp
 • J.W.H. Winters
 • 10/10/2019
 • 2019-111 Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven en beleidsregels hinderlijke en gevaarlijke honden
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/9/2019
 • 2019-110 Stand van zaken amendement Economische visie de Liemers 2040
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-104 Analyse Nieuwe opdracht RSD (Businesscase RSD)
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-113 Motie ambulant jongerenwerk (M11-2018)
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 2019-109 Portefeuilleverdeling college van B&W 2019-2022 (oktober 2019)
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/8/2019
 • 2019-112 Stand van zaken Zwembad De Boskuul
 • N. van Dellen
 • 10/2/2019
 • 2019-106 Uitstellen afstoten Kunstwerken
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/2/2019
 • 2019-105 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Ataro B.V.
 • N. van Dellen
 • 10/2/2019
 • 2019-107 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost juli-augustus 2019
 • N. van Dellen
 • 10/2/2019
 • 2019-103 Verslag Dagelijks Bestuur RDL 11 september 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/2/2019
 • 2019-096 Stand van zaken uitvoering vastgoedbeleid
 • N. van Dellen
 • 9/26/2019
 • 2019-099 Pilot 'Schuldenvrij'
 • B.M. Elfrink
 • 9/26/2019
 • 2019-102 Verslag Algemeen Bestuur RDL d.d. 26 juni 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/26/2019
 • 2019-097 Verslag gesprek bestuur VNG Gelderland
 • J.W.H. Winters
 • 9/26/2019
 • 2019-098 Reglement op de Erfgoedcommissie Zevenaar - Duiven 2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/18/2019
 • 2019-100 Ontwikkelingen afspraken Filmhuis en bioscoop
 • N. van Dellen
 • 9/11/2019
 • 2019-092 Strategische agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
 • B.M. Elfrink
 • 9/11/2019
 • 2019-094 Seismisch onderzoek voor aardwarmte in gemeente Zevenaar
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/11/2019
 • 2019-095 Paraplubestemmingsplan Wonen
 • J.W.H. Winters
 • 9/4/2019
 • 2019-093 Sociaal Jaarverslag 2018
 • J.W.H. Winters
 • 8/28/2019
 • 2019-088 Voortgang proces versterking regionale samenwerking Arnhem Nijmegen
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-090 Evaluatie afvalinzamelsysteem
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-089 Harmonisatie inzameling PMD en papier
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 2019-091 Uitspraak in procedure Wet openbaarheid van bestuur
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 8/28/2019
 • 2019-087 Extra middelen Hal 12
 • N. van Dellen
 • 8/28/2019
 • 2019-086 Vervolg BDO en Plan van aanpak
 • J.W.H. Winters
 • 8/7/2019
 • 2019-081Toestemming uitstel jaarstukken
 • N. van Dellen
 • 8/7/2019
 • 2019-084 Voortgang discussie onderwijsvoorziening Spijk
 • N. van Dellen
 • 8/7/2019
 • 2019-082 Informeren raad voortgang doelgroepenvervoer aanbesteding
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/7/2019
 • 2019-085 Voortgang verbouwing raadzaal
 • N. van Dellen
 • 8/7/2019
 • 2019-083 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2019
 • J.W.H. Winters
 • 7/17/2019
 • 2019-078 Motie ondersteunen samengaan verenigingen
 • N. van Dellen
 • 7/17/2019
 • 2019-080 Zienswijze Windturbines RWZI InnoFase Duiven
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/17/2019
 • 2019-079 Onderzoek uitvoering Jeugdzorg en Wmo in Sociaal Domein
 • J.W.H. Winters
 • 7/17/2019
 • 2019-077 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost mei-juni 2019
 • N. van Dellen
 • 7/3/2019
 • 2019-076 Voortgangsinformatie Veilig Thuis
 • A.Y. van Loon
 • 7/3/2019
 • 2019-071 Exploitatie Hal 12
 • A.Y. van Loon
 • 6/28/2019
 • 2019-075 Raamovereenkomst prestatieafspraken Zevenaar 2020-2024
 • J.W.H. Winters
 • 6/25/2019
 • 2019-073 Uitkomsten zienswijzen MJB Politie Oost-Nederland 2019-2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/20/2019
 • 2019-072 Verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 2019-2020
 • A.Y. van Loon
 • 6/19/2019
 • 2019-074 Tijdelijke taak wethouder Winters t.a.v. Sociaal Domein
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 6/17/2019
 • 2019-067 Samenwerkingsovereenkomst glasvezel in het buitengebied
 • J.W.H. Winters
 • 6/12/2019
 • 2019-070 Stand van zaken en afspraken lokale omroep Favoriet RTV
 • A.Y. van Loon
 • 6/12/2019
 • 2019-069 Onderwijshuisvesting 2019
 • A.Y. van Loon
 • 6/12/2019
 • 2019-068 Effecten meicirculaire 2019 op Kadernota 2020-2023
 • N. van Dellen
 • 6/6/2019
 • 2019-065 Voortgang inrichting raadzaal
 • A.Y. van Loon