Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 9/17/2021
 • 210917 28. Zienswijze 210914 projectomgevingsvergunning zonnepark Lobith
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210915 25. Zienswijze aan college ontwerp projectomgevingsvergunning Zonnepark Eltenseweg Lobith
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210916 27. Burgerbrief inzake buitenspelen in Spijk - verplaatsen speeltoestellen
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/16/2021
 • 210916 26. Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Carvium Novum
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/14/2021
 • 210914 24. Brief fractievoorzitters gemeente Duiven inzake brandbrief brandweer Duiven
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2021
 • 210909 23. Handreiking Provincie verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/9/2021
 • 210909 22. Zienswijze Vereniging Natuur- en Milieufederatie Gelderland m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Bijland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/8/2021
 • 210908 21. Afschrift brief VBV (Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers) aan gemeentebestuur Ede inzake inrichting brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2021
 • 210907 19. Petitie Natuurmonumenten voor insectvriendelijker groenbeheer in de gemeente
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/7/2021
 • 210907 18. Zienswijze m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Bijland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/7/2021
 • 210907 20. Brief Provincie inzake afspraken stelpost jeugd
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/3/2021
 • 210903 17. Brief Kunstwerk! inzake bezuinigingen - incidentele middelen jeugdzorg
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/2/2021
 • 210902 16. Burgerbrief - kopie brief aan Provinciale Staten 260721 inzake verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 9/2/2021
 • 210902 15. VNG Ledenbrief 21-065 Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/26/2021
 • 210826 13. VNG Ledenbrief 21-064 Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening-toevoeging regels toeristische verhuur
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/26/2021
 • 210826 14. Brief GGD 24 aug. 2021 aan burgemeester dankbrief samenwerking
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/12/2021
 • 210812 12. Archeologisch onderzoek Pannerden
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 7/30/2021
 • 210730 11. Mail Wij zien je Wel inzake project Verbeteragenda middelen voor gezinnen met een kind met ZEVMB
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 7/26/2021
 • 210726 10. VNG Ledenbrief 21-063 aangepast voorstel nieuwe verdeling Gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/23/2021
 • 210723 9. Motie gemeente Brunssum Wateroverlast in Limburg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2021
 • 210722 8. Aanbieding jaarstukken 2020 incl. accountantsverslag en controleverklaring (ongetekend) BVO DRAN
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2021
 • 210721 5. Gewijzigde Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 BVO DRAN incl. reactienota zienswijzen gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2021
 • 210721 6. VNG Ledenbrief 21-061 implementatie informed consent
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2021
 • 210721 7. Aanbieding jaarverslag 2020 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) regio Arnhem Nijmegen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2021
 • 210714 4. VNG Ledenbrief 21-058 benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2021
 • 210714 - 210914 3. Moties gemeenten Wormerland, Steenbergen, Tiel, Heusden, Stede Broec, Schiermonnikoog, Kerkrade, West Betuwe, Vlieland en Woensdrecht inzake borstonderzoek bij vrouwen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/12/2021
 • 210712 2. VNG Ledenbrief 21-057 Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO SW 2021-2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2021
 • 210708 1. Reactie Samenwerking de Liemers op zienswijzen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/2/2021
 • 210706 17. Burgerbrieven 22 juni tot en met 6 juli 2021 bezwaren-zienswijzen vestiging voorkeursrecht in het gebied Businesspark 7Poort II
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 7/1/2021
 • 210701 16. VNG Ledenbrief 21-054 Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2021
 • 210701 15. Reactienota MGRSDCG op zienswijzen begrotingswijziging 2021, uitvoeringsprogramma en meerjarenbegroting 2022-2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/29/2021
 • 210629 14. Brief Pelgromhof inzake herstelplan corona -betaald parkeren
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 6/28/2021
 • 210629 13. Brief Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/22/2021
 • 210622 12. Brief initiatiefgroep Raadhuisplein, MKB Zev., SAZ en Horeca Ned. inzake herstelplan corona
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 6/21/2021
 • 210621 11. VNG Ledenbrief 21-053 stand van zaken Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/17/2021
 • 210617 10. Motie Borstonderzoek (gemeente Krimpen aan den IJssel)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2021
 • 210616 9. Raadsmemo Euregio Rijn-Waal 10 juni 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/10/2021
 • 210610 8. VNG Ledenbrief 21-050 moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/9/2021
 • 210609 7. VNG Ledenbrief 21-049 verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 6/8/2021
 • 210608 5. Beantwoording college brief en vragen Project Noordeinde
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/8/2021
 • 210608 6. VNG Ledenbrief 21-048 Arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2021
 • 210603 3. Motie vreemd gemeente Maasgouw -voor 14 - (minimumloon) raad 1 juni 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2021
 • 210603 4. VNG Ledenbrief 21-046 Wijziging modelverordening leges
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2021
 • 210602 1. Aangenomen moties (2) gemeenteraad Vaals inzake confetti en huishoudelijke hulp WMO
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2021
 • 210602 2. VNG Ledenbrief 21-045 Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2021
 • 210527 41. VNG Ledenbrief 21-042 Voorbeeld Verordening Participatie [en uitdaagrecht] (nieuw) en Handreiking
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2021
 • 210527 40. VNG Ledenbrief 21-041 VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/26/2021
 • 210526 39. Uitnodiging deelname campagne Orange the World (tegen geweld tegen vrouwen) 25 november tot 10 december
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 5/26/2021
 • 210526 38. Brief MKB Zevenaar, Initiatiefgroep Raadhuisplein en Stichting Activiteiten Zevenaar inzake amendement herstelplan (parkeren)
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 5/25/2021
 • 210525 37. Adviesrapport Raad voor Openbaar Bestuur over rol Rijk bij interbestuurlijke samenwerking
 • Voor kennisgeving aannemen