Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 5/31/2023
 • 04. 230531 VNG Ledenbrief 23-022 Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/30/2023
 • 02. 230530 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 22 mei 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/30/2023
 • 03. 230530 Brief inwoners aan Plavei 230528 inzake onstane onrust ivm toewijziging seniorenhuurwoning aan statushouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2023
 • 01. 230525 Brief R. Korthaus 230524 beëindiging lidmaatschap commissie Samenleving
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2023
 • 23. 230525 VNG Ledenbrief 23-021 Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/24/2023
 • 22. 230524 Motie gemeente Dordrecht Behoud herten in park Mewestein (Aangenomen)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/23/2023
 • 21. 230523 Vervolgbrief Soedanese Gemeenschap Nederland nav petitie - verzoek om donatie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/22/2023
 • 19. 230522 Brief inwoners bezwaren betr. bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich-verdwijnen parkeervakken
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 5/22/2023
 • 20. 230522 VNG Ledenbrief 23-019 230517 uitnodiging ALV 14 juni 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/17/2023
 • 18. 230517 Petitie Zevenaar voor Soedan 230514
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/17/2023
 • 17. 230517 VNG Ledenbrief 23-020 Voorjaarsnota 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/16/2023
 • 16. 230516 VNG Ledenbrief 23-018 Invoering Wet goed verhuurderschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2023
 • 15. 230512 Uitnodiging Raad van State voor zitting beroep augustus voorlopige voorziening bestemmingsplan Rhederlaag coördinatiebesluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/11/2023
 • 14. 230511 Kopie Woo-verzoek aan college Retailplan bestemmingsplan bedrijventerrein Tatelaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2023
 • 13. 230510 VNG Ledenbrief 23-017 Bekendmaking voorgedragen VNG Bestuur en -commissies kandidaten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2023
 • 12. 230510 Brief Provincie vraag en antwoord bijeenkomst Luchtruimherziening- provincies OV en GLD 17 november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/9/2023
 • 11. 230509 Brief Provincie Gelderland begrotingscirculaire 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/5/2023
 • 10. 230505 Brief RvS 230504 verzoek om voorlopige voorziening bestemmingsplan Rhederlaag coördinatiebesluiten inclusief brief uitbreiding indieners
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/4/2023
 • 09. 230504 Brief OVAL input re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/27/2023
 • 08. 230427 Brief Foundation Connect International plan Kernpunt Migratie inzake problematiek migratie en asiel n.a.v. onderzoek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2023
 • 06. 230426 Brief Rekenkamer aan gemeenteraad Zevenaar budget Rekenkamer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2023
 • 07. 230426 VNG Ledenbrief 23-015 voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/25/2023
 • 03. 230425 Groene Metropoolregio 230424 aanbiedingsbrieven concept jaarstukken 2022 en MJB 2024-2027
 • 4/25/2023
 • 02. 230425 Raad Openbaar Bestuur advies Vallen opstaan en doorgaan-ruimte voor leren in transities
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/25/2023
 • 21. 230425 Brief inzake zorgen en aanvullende vragen Oud-Zevenaar inzake basisscholen Vestersbos
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 4/25/2023
 • 05. 230425 Brief RvS kennisgeving van start beroepsprocedure Zevenaar-bp Rhederlaag-coördinatiebesluiten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/25/2023
 • 01. 230424 VNG Ledenbrief 23-014 Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/25/2023
 • 04. 230425 Brief Raad van State kennisgeving van start beroepsprocedure Zevenaar-bestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/24/2023
 • 20. 230424 Burgerbrief inzake Vestersbos verbinden vooruit
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 4/21/2023
 • 19. 230421 Brief IKC De Tamboerijn betr. Vestersbos
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 4/19/2023
 • 18. 230419 Brief IKC de Wissel wil graag verbinden en ontwikkelen betr. Vestersbos
 • Brief betrekken bij de discussie in de raad over dit onderwerp
 • 4/18/2023
 • 17. 230418 Aanbiedingsbrief 230413 conceptbegroting VGGM 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022
 • 4/17/2023
 • 16. 230417 Brief Sven Burger afscheid als commissielid per 1 maart 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/14/2023
 • 15. 230414 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 20 maart 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/13/2023
 • 14. 230413 Aanbiedingsbrief 20 maart jl. MGR SDCG financiële jaarstukken en Kaderbrief met verzoek indienen raadszienswijze (in mei in commissie en raad)
 • 4/12/2023
 • 13. 230412 Brief COC Midden-Gelderland verzoek hijsen regenboogvlag op zaterdag 15 april 2023
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 4/11/2023
 • 12. 230411 Brief Raad van State kennisgeving start beroepsprocedure-toezending stukken niet tijdig beslissen bestemmingsplan Wegensteunpunt
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/11/2023
 • 10. 230411 Burgerbrief inzake hoger beroepsprocedure met verzoek tot voorlopige voorziening inzake de Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/11/2023
 • 11. 230411 Kennisgeving Raad van State van start beroepsprocedure Sleeg 23 Babberich
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/5/2023
 • 09. 230405 Verslag netwerkbijeenkomst Euregioraad 16 maart 2023 incl. brief Provincie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2023
 • 08. 230404 Brief Heemschut Commissie Gelderland inzake verzoek aanwijzing LTS Zevenaar tot gemeentelijk monument
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/3/2023
 • 07. 230403 Oproep inzake een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/31/2023
 • 06. 230331 Burgerbrief Vestersbos incl petitie Oud-Zevenaar
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 3/30/2023
 • 05. 230330 Inwonerbrief aanvraag Hemelpoort Brievenbus
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 3/28/2023
 • 04. 230328 en 230324 Brieven Actiegroep Geen Afgraving Ossenwaard - toezending nadere informatie om niet tot afgraving over te gaan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/28/2023
 • 03. 230328 Burgerbrief inzake promoten streektaal
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 3/27/2023
 • 01. 230327 Vervolgbrief reactie op brief 16 maart jl. (m.b.t. klacht over de heer Van Riswijk d.d. 5 mrt. 2023)
 • De interne klachtenregeling is hierbij van toepassing. Brief is doorgezet naar het college
 • 3/27/2023
 • 02. 230328 Zienswijze 230327 op ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Groessenseweg 15 Zevenaar
 • 3/24/2023
 • 13. 230323 Brief GMR Arnhem Nijmegen inzake financiële en algemene uitgangspunten begroting 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/23/2023
 • 12. 230322 VNG Gelderland Rapportage 230309 Perspectief voor de Veren
 • Voor kennisgeving aannemen