Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 98
 • 2/12/2020
 • Fairtrade: in december is door 20 studenten van Van Hal Larenstein een enquête gehouden onder consumenten en instellingen
 • het rapport zal naar de griffie gezonden worden
 • 3/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 97
 • 2/12/2020
 • Wat het tijdpad betreft zegt het college toe de verdere datums in het proces naar de raad terug te koppelen zodra deze scherper in beeld zijn. De vraag waarom de voorwaarden ten aanzien van de rotonde zijn vervallen, zullen hierbij dan ook op een technische manier beantwoord worden.
 • 6/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 96
 • 1/29/2020
 • Er worden duidelijke kwartaalrapportages gemaakt, die behalve de financiële verantwoording ook in zullen gaan op “hoe” er gewerkt is om uitvoering te geven aan de visie
 • J.W.H. Winters
 • 95
 • 1/16/2020
 • De kosten van de bezwaar- en beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen van lagere legesinkomsten zullen schriftelijk beantwoord worden
 • 1/22/2020
 • B.M. Elfrink
 • 1/22/2020
 • 94
 • 1/15/2020
 • Aan de afdeling wordt gemeld dat er nog grote hoeveelheden groen op straat liggen in de wijk Methen/Heerenmäten
 • 3/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 93
 • 1/15/2020
 • Er komt informatie naar de raad via een RIB danwel een raadsvoorstel over de evaluatie/uitkomsten van de kerstboominzameling, bladkorven en het opruimen van vuurwerkafval (incl. suggestie om dit door kinderen te laten doen tegen een kleine vergoeding) vergezeld van een kostenplaatje
 • 9/30/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 92
 • 1/15/2020
 • In de volgende commissievergadering zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken van de wens om een Fairtrade-gemeente te worden
 • 2/12/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/12/2020
 • 91
 • 1/15/2020
 • Er komt een RIB inzake doortrekking Witte Kruis/MER-procedure en de proef op de Babberichseweg
 • 2/17/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/17/2020
 • 90
 • 1/15/2020
 • Het college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Aerdt wat het plan Waaijakkkers betreft (als pilot) om hier specifiek een versnelling in de procedure toe te passen door middel van (bijvoorbeeld) mandatering aan het college via een verklaring van geen bedenkingen. In de volgende commissievergadering wordt hier duidelijkheid over verschaft.
 • 2/12/2020
 • J.W.H. Winters
 • 2/12/2020
 • 89
 • 1/15/2020
 • In het 2e kwartaal ontvangt de raad via een RIB een analyse ten aanzien van het woningmarktonderzoek
 • 3/31/2020
 • J.W.H. Winters
 • 88
 • 1/15/2020
 • Zodra er een bestuurlijk intermezzo heeft plaatsgevonden zal de raad door het college geïnformeerd worden over de stand van zaken en ook over de datums en planning betreffende de RES (n.a.v. de ruimte-ateliers en de bestuurlijke intermezzo's)
 • Nb. deze laatste toezegging is gedaan bij agendapunt "stand van zaken duurzaamheid"
 • beide toezeggingen hebben relatie tot elkaar
 • 3/18/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 87
 • 11/12/2019
 • De portefeuillehouder gaat mer de kinderboerderij en de NME in gesprek om te kijken welke mogelijkheden en vormen er liggen voor samenwerking, de portefeuillehouder geeft aan in Q2 2020 met een voorstel naar de raad te komen.
 • 10/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 86
 • 11/13/2019
 • scheiden van afvalstromen papier en plastic door scholen
 • 12/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 85
 • 10/24/2019
 • Kengetallen bij volgende begroting opstellen
 • 7/8/2020
 • 84
 • 10/9/2019
 • De suggestie betreffende kostenbewustzijn in Jeugdhulp zal onderzocht worden en er zal mondeling hierop teruggekomen worden in de commissie Samenleving
 • 1/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 1/14/2020
 • 83
 • 9/25/2019
 • Zodra het kabinet een uitspraak heeft gedaan over de PAS, zal hierover een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd worden (gevolgen voor woningbouwprojecten, beleid gemeente)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 82
 • 10/9/2019
 • Propositie "naar een groene metropoolregio" (aanbod aan het Rijk) van de regio in het kader van de Nationale Omgevingsvisie zal naar de raad gestuurd worden
 • 10/15/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/15/2019
 • 81
 • 9/25/2019
 • Het feitenrelaas ten aanzien van het salaris van de directeur van Leisurelands zal met de raad gedeeld worden
 • 10/25/2019
 • B.M. Elfrink
 • 10/23/2019
 • 80
 • 9/25/2019
 • Er komt nog een bericht naar de raad over een nieuw circulair fietspad
 • 2/29/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 79
 • 9/25/2019
 • Energieneutrale organisatie: de raad ontvangt via een raadsinformatiebrief informatie betreffende de energieprestatieladder
 • 3/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 78
 • 9/25/2019
 • Onderzoek (fase 2, verdiepende verkenning) inzake doortrekken van het bestaande warmtenet (Duiven) naar kern Zevenaar: de raad zal in het voorjaar van 2020 (uiterlijk 2e kwartaal) via een RIB geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek
 • 6/30/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 77
 • 9/24/2019
 • Naar aanleiding van de inspraak zegt de portefeuillehouder toe ook de correspondentie tussen de gemeente, de bioscoop en het filmhuis ter beschikking te stellen.
 • 10/31/2019
 • N. van Dellen
 • 10/22/2019
 • 76
 • 9/26/2019
 • Als de HR Kadernota is vastgesteld door het college, komt deze ter kennisgeving naar de raad
 • 12/31/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 75
 • 9/26/2019
 • De portefeuillehouder zegt toe met de raad in gesprek te gaan over het inwonerspanel
 • 11/29/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 74
 • 9/18/2019
 • Er komt binnenkort een overzicht naar de raad voor wat betreft de actualisatie van het monumentenbeleid.
 • 3/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 73
 • 9/18/2019
 • het standpunt van het college n.a.v. RIB 2019-080 inzake Zienswijze Windturbines RWZI InnoFase Duiven (lijst ingekomen stukken ) via een raadsinformatiebrief of anders d.m.v. agendering van deze RIB in de commissie
 • 11/13/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/18/2019
 • 72
 • 9/18/2019
 • de stand van zaken n.a.v. brieven nrs. 22 lijst ingekomen stukken (VNG Ledenbrief 19-055 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
 • 11/8/2019
 • J.W.H. Winters
 • 1/13/2020
 • 71
 • 9/18/2019
 • Er komt nog een antwoord op de vraag ten aanzien van de structurele exploitatieruimte: is de lening van 10 miljoen (172Z) welke in 2019 dient te worden afgelost ook op schema om af te lossen en gaan de schulden van de gemeente dan ook met 10 miljoen afnemen of gaat de 10 miljoen opnieuw geleend worden.
 • 10/7/2019
 • N. van Dellen
 • 9/24/2019
 • 70
 • 9/18/2019
 • Binnenkort volgt het BDO-rapport over de businesscase RSD vergezeld van een raadsinformatiebrief
 • 10/15/2019
 • B.M. Elfrink
 • 10/8/2019
 • 68
 • 9/4/2019
 • Er komt een antwoord op de vraag of de gemeente Zevenaar nog op het traject is voor wat betreft de 7,5% energiebesparing bij bedrijven.
 • 9/25/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/23/2019
 • 67
 • 9/4/2019
 • Het college zal de stand van zaken van de Economische Visie gemeente Montferland melden in de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte (25 september a.s.).
 • 9/25/2019
 • B.M. Elfrink
 • 9/25/2019
 • 66
 • 9/4/2019
 • Het college gaat kijken of de borden bij de brug Eltenseweg beter geplaatst kunnen worden en neemt de suggestie mee om ze dichter bij de versmalling te plaatsen
 • 9/13/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/16/2019
 • 65
 • 9/3/2019
 • Er komt een Raadsinformatiebrief met daarin de voor- en nadelen bij het uittreden BVO DRAN in relatie tot de percelen.
 • 11/20/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/22/2020
 • 64
 • 9/3/2019
 • Er komt een informatiebijeenkomst over de nieuwe inkoop in het sociaal domein vanuit de MGR.
 • 10/2/2019
 • J.W.H. Winters
 • 10/4/2019
 • 63
 • 9/3/2019
 • De raad zal worden geïnformeerd door BDO na afloop van fase 4 middels een rapportage opgesteld voor de raad door BDO.
 • 5/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 1/8/2020
 • 62
 • 9/3/2019
 • Naar aanleiding van de raadsconsultatiebrief worden door het college mogelijk een aantal aanvullende vragen opgesteld. Door de Agendacommissie zal in dat geval bekeken worden op dit opnieuw geagendeerd dient te worden in de commissie.
 • 10/30/2019
 • N. van Dellen
 • 10/7/2019
 • 60
 • 6/20/2019
 • Volgend jaar worden de dashboards die door het college bij de stukken van de Verbonden Partijen worden gevoegd uitgebreid met relevante KPI’s
 • 6/1/2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 59
 • 6/20/2019
 • De raad ontvangt per Rib een terugkoppeling van het gesprek tussen een delegatie van de gemeente Zevenaar en het bestuur van VNG Gelderland.
 • 10/1/2019
 • J.W.H. Winters
 • 9/26/2019
 • 58
 • 7/3/2019
 • Verkeerssituatie Zwanenwaay / De Nereestraat: de portefeuillehouder zal de suggesties van de motie met nadruk onder de aandacht van de Provincie brengen.
 • 8/12/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/12/2019
 • 57
 • 7/3/2019
 • Verzakkingen: Het college laat weten dat de gevraagde onderzoeksrapporten (afgelopen 30 jaar) bekend zijn en zegt toe deze aan de raad te doen toekomen.
 • 8/12/2019
 • N. van Dellen
 • 8/12/2019
 • 56
 • 7/3/2019
 • BDO onderzoek Sociaal domein: dat er ook een evaluatie zal plaatsvinden die met de raad gedeeld zal worden met daarbij ook de wijze waarop verder gegaan wordt.
 • 9/30/2019
 • J.W.H. Winters
 • 8/28/2019
 • 55
 • 7/3/2019
 • Kadernota: De gemeenteraad kan de bezuinigingsvoorstellen eind september tegemoet zien.
 • 9/30/2019
 • N. van Dellen
 • 10/26/2019
 • 54
 • 7/3/2019
 • 1. Aanpassing parkeerbeleid: Het college zegt toe dat rond de zomer de verkeersbewegingen worden onderzocht (sub-variant) en dat de uitkomsten (die dit jaar worden verwacht) en de conclusies aan de raad ter kennis gebracht zullen worden. 2. N.a.v. de vraag wat er staande is aan verplaatsingen parkeerautomaten etc. laat het college weten hier in de komende commissievergadering Ruimte nader op in te gaan.
 • 9/4/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/20/2020
 • 53
 • 6/19/2019
 • Er zijn veel files op de A12 en er zijn momenteel diverse expertmeetings hierover met bijv. een expert uit Amerika. Zodra daar een verslag van is zal het college dit aan de raad sturen.
 • 10/15/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/24/2019
 • 52
 • 6/19/2019
 • Er volgt binnenkort een update ten aanzien van het viaduct 7Poort
 • 3/11/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 51
 • 6/19/2019
 • Na de zomer ontvangt de raad de evaluatie ten aanzien van de VANG-doelstelling
 • 10/30/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 8/28/2019
 • 48
 • 6/19/2019
 • Windmolens Duiven: Mocht het nodig zijn een zienswijze in te dienen dan zegt het college toe dat deze binnen de vastgestelde termijnen en op tijd ingediend zal worden en dat de raad hierover dan geïnformeerd zal worden
 • 7/24/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/16/2019
 • 47
 • 6/19/2019
 • Windmolens Duiven: College zegt eveneens bezorgd te zijn wat de volksgezondheid betreft en laat weten dat het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek door de GGD een goede suggestie is. Het college zegt toe om hierover met de GGD in gesprek te gaan.
 • 8/8/2019
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/4/2019
 • 46
 • 6/18/2019
 • Leerlingenvervoer: Op verzoek van de commissie zegt de portefeuillehouder toe dat er een excuusbrief zal worden verstuurd met daarin de juiste informatie ten aanzien van de zes kilometer grens in het geval van een structurele handicap.
 • 7/3/2019
 • A.Y. van Loon
 • 7/2/2019
 • 45
 • 6/18/2019
 • Halfjaarrapportage Scalabor: De portefeuillehouder zegt toe de vraag over de aantallen medewerkers (197 en 205) na te gaan en dit antwoord schriftelijk aan te leveren.
 • 8/9/2019
 • B.M. Elfrink
 • 8/9/2019