Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 298
 • 11/16/2023
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: In de verordening wordt gesteld dat men niet meer met instemming gaat werken maar met vergunningen. Levert dit extra werk op ambtelijk en is de drempelverhogend voor aanvragers?
 • 11/27/2023
 • A.H.M. Albers
 • 11/24/2023
 • 297
 • 11/23/2023
 • Er komt nog een schriftelijk antwoord op de vraag: Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kan uit het raadsvoorstel geconcludeerd worden dat deze bevoegdheid gedelegeerd is aan het college?
 • 11/27/2023
 • A.M. Boone
 • 11/28/2023
 • 296
 • 11/8/2023
 • Wethouder Albers zegt met betrekking tot de motie ‘Vitale en multifunctionele speelplaatsen voor jong en oud!’ toe dat het college uiterlijk in het tweede kwartaal (Q2) van 2024 aan de raad zal terugkoppelen over het onderzoek naar speel en ontmoetingsplekken voor jong en oud, en de eventuele kosten en uitvoering conform IBOR.
 • 5/15/2024
 • A.H.M. Albers
 • 295
 • 10/25/2023
 • Fairtrade gemeente: er zullen Fairtradebordjes geplaatst worden onder de plaatsnaamborden (bij binnenkomst van de gemeente), zodat bezoekers kunnen zien dat Zevenaar een Fairtrade gemeente is.
 • 1/1/2024
 • B.M. Kagei
 • 294
 • 10/25/2023
 • Storingen laadpalen: er zal gekeken worden naar de registratie van de klachten en afhankelijk van het aantal klachten zal de portefeuillehouder een brief sturen naar Vattenfall
 • 1/1/2024
 • B.M. Kagei
 • 293
 • 10/25/2023
 • Dictum van het raadsvoorstel punt 2e: vervanging software centrumafsluiting parkeerbeheer: € 44.800. Er komt nog een antwoord op de vraag of dit een investering/uitbreiding is of dat dit te maken heeft met de afschrijving van de software.
 • A.H.M. Albers
 • 10/30/2023
 • 292
 • 10/11/2023
 • Verwarming gemeentehuis: de portefeuillehouder zal de beheerder aanspreken op de manier waarop het gemeentehuis verwarmd wordt, met name voor wat betreft de temperatuur die gehanteerd wordt (advies Rijksoverheid was 19 graden) en het verwarmen van ruimtes die niet gebruikt worden (bv. in coronaperiode)
 • 11/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 10/26/2023
 • 291
 • 10/11/2023
 • 0.2.1. pagina 15/16 Stand van zaken participatie: college zal ervoor zorgen dat het oranje bolletje voor de invulling vacature tijdelijke programmamanager bij de 1e Voortgangsrapportage 2024 op groen staat
 • 4/15/2024
 • A.H. van Orden
 • 290
 • 10/11/2023
 • Het plan van aanpak bestrijding invasieve exoten wordt aan de raad verstrekt
 • A.H.M. Albers
 • 10/18/2023
 • 289
 • 10/11/2023
 • Het plan van aanpak mobiliteitsplan zal dit jaar nog aan de raad voorgelegd worden.
 • 1/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 288
 • 10/12/2023
 • De brief van de waarderingskamer ten aanzien van WOZ bezwaarschiften wordt aan de raad toegezonden.
 • 10/31/2023
 • A.M. Boone
 • 10/18/2023
 • 287
 • 10/12/2023
 • Een overzicht van zaken die de overschrijding post juridische zaken verklaren in de 2e VGR wordt voor 1 november gedeeld met de raad.
 • 10/31/2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 286
 • 9/20/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de verkeerskundige consequenties voor onder andere de huidige parkeerring zal meenemen in de opdracht aan het verkeerskundig bureau en de raad over de opdrachtverstrekking zal informeren.
 • 2/29/2024
 • A.H.M. Albers
 • 285
 • 9/20/2023
 • Wethouder Van Orden zegt toe dat het college de invulling van een participatietraject als randvoorwaarde stelt voor de verdere uitwerking van een integraal plan voor het voormalig BAT-terrein (Enghuizen fase 2). Over de invulling van het participatietraject en de participatiebijeenkomsten zal verslag worden uitgebracht aan de raad.
 • 7/1/2024
 • A.H. van Orden
 • 284
 • 9/20/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college een addendum bij de opdrachtverstrekking opstelt waarbij: (1) de op=op wordt vervangen voor een openeinderegeling waarover in de jaarrekening zal worden gerapporteerd, (2) de definitie van mantelzorger gewijzigd wordt opgenomen en (3) waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat registratie alleen geschied volgens AVG richtlijnen en niet langer dan wettelijk noodzakelijk is zal worden bewaard. Het college zal de addendum bij de opdrachtverstrekking ook naar de raad versturen.
 • 10/31/2023
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 283
 • 7/5/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college de raad over de vroegsignalering en schuldenaanpak uiterlijk in september zal informeren.
 • S.H. Bijl
 • 282
 • 7/5/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college in gesprek zal gaan met het bestuur van de buurtbus en een terugkoppeling hiervan aan de raad zal doen toekomen.
 • A.H.M. Albers
 • 10/11/2023
 • 281
 • 7/5/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college over een jaar een evaluatie zal houden onder inwoners over de kwaliteit van het groenbeheer.
 • 10/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 280
 • 6/28/2023
 • Proces rechtmatigheidsverantwoording: de portefeuillehouder zal de raad informeren over de wijze waarop de commissies en raad bij dit proces betrokken worden
 • A.M. Boone
 • 279
 • 6/28/2023
 • Vraag WijZZ inzake invulling mantelzorgwaardering: in september gaat over dit onderwerp een voorstel naar de raad om hierover van gedachten te wisselen in lijn met RIB 2023-045. Er worden wel alvast voorbereidingen getroffen met Caleidoz onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad
 • 9/20/2023
 • S.H. Bijl
 • 9/20/2023
 • 278
 • 6/21/2023
 • Bloembakken met tulpen in de gemeente: college gaat in contact met initiatiefnemers over het opruimen van de bloembakken
 • A.H.M. Albers
 • 7/31/2023
 • 277
 • 6/21/2023
 • In Q3 komt het college met een nader voorstel betreffende de premantelzorgwoningen
 • 11/6/2023
 • A.H. van Orden
 • 10/31/2023
 • 276
 • 6/21/2023
 • Vragen VVD over impasse landbouwpercelen kadastraal bekend gemeente Lobith en Spijk, sectie A nummers 1920 en 2082: de uitkomst van de gesprekken zal met de raad gedeeld worden
 • 1/1/2024
 • A.M. Boone
 • 275
 • 6/21/2023
 • Toegezegd is dat er wél een reactie naar de RDL gestuurd zal worden betreffende de financiële stukken (ná de raadsvergadering). De reactie(s) zowel ten aanzien van de jaarrekening/kaderbrief als de begroting zullen via het RIS (overzicht toezeggingen) ter kennis gebracht worden van de raad
 • B.M. Kagei
 • 6/29/2023
 • 274
 • 6/21/2023
 • Er zijn veel klachten over de laadpalen (voor elektrische auto’s) bij het Masiusplein. De beheerder voor deze laadpalen is Vattenfall. De portefeuillehouder heeft toegezegd hierover contact op te nemen met Vattenfall.
 • 7/31/2023
 • B.M. Kagei
 • 9/13/2023
 • 273
 • 6/20/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college, indien mogelijk, het document “evaluatie jeugdgezondheidszorg” met raad en commissie zal delen.
 • S.H. Bijl
 • 6/22/2023
 • 272
 • 6/20/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college zal nagaan of de financiële stukken van Caleidoz aan de raad kunnen worden verstrekt.
 • S.H. Bijl
 • 11/10/2023
 • 271
 • 6/20/2023
 • Wethouder Kagei zegt toe dat het college erop toe zal zien dat bij de opdrachtverstrekking gevolgschade zal worden meegenomen.
 • 11/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 270
 • 5/24/2023
 • Er komt nog een antwoord op de vraag waar mensen met hun restafval naartoe moeten nu er geen vuilniszakken meer aangeboden mogen worden bij het aanbiedstation
 • 6/14/2023
 • B.M. Kagei
 • 6/14/2023
 • 269
 • 5/24/2023
 • Er komt een memo over de plussen en minnen ten aanzien van een definiëring van een “bouwwerk van enige omvang” vergezeld van een college-advies
 • 8/9/2023
 • A.H. van Orden
 • 9/27/2023
 • 268
 • 5/24/2023
 • Inventarisatie gevaarlijke verkeerssituaties: binnen een maand komt de portefeuillehouder met een datum waarop de inventarisatie is afgerond.
 • 1/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 267
 • 5/31/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de resultaten van de gesprekken met belanghebbenden over een Hemelpoort-brievenbus zal delen met de raad.
 • A.H.M. Albers
 • 6/12/2023
 • 266
 • 5/31/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college een enquête zal houden onder de gasten van De Breuly.
 • 10/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 11/8/2023
 • 265
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de stand van zaken inzake het energie-steunfonds aan de raad zal doen toekomen.
 • 7/31/2023
 • A.M. Boone
 • 7/19/2023
 • 264
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college het raadsvoorstel gecorrigeerd zal aanleveren door de datum van 15 juni 2022 in het raadsvoorstel aan te passen.
 • A.M. Boone
 • 263
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college het huidige koopcontract inzake de Factory Outlet Zevenaar (FOZ) ter inzage bij de griffie zal laten leggen.
 • A.M. Boone
 • 6/22/2023
 • 262
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college een overzicht van het aantal bezwaren tegen de WOZ-aanslag aan de raad zal doen toekomen.
 • 8/31/2023
 • A.M. Boone
 • 9/12/2023
 • 261
 • 5/23/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college contact op zal nemen met de schrijver van de brief over een hemelpoort brievenbus.
 • A.H.M. Albers
 • 6/12/2023
 • 260
 • 5/23/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat de investeringen in sportpark Hengelder duurzaam plaatsvinden.
 • 12/20/2023
 • A.M. Boone
 • 259
 • 5/23/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college vóór de behandeling van de kadernota een schriftelijke uiteenzetting van de meicirculaire aan de raad zal doen toekomen.
 • 6/28/2023
 • A.M. Boone
 • 6/27/2023
 • 258
 • 4/11/2023
 • Wethouder Kagei zegt toe dat het college nagaat welke scholen zich al hebben aangemeld voor betaalde schoollunches.
 • 6/15/2023
 • B.M. Kagei
 • 6/13/2023
 • 257
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college na zal gaan hoe de participatieraad bij technische aanpassingen van verordeningen wordt geraadpleegd en dit schriftelijk terug te koppelen.
 • 6/13/2023
 • S.H. Bijl
 • 6/13/2023
 • 256
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college na zal gaan of de participatieraad over dit raadsvoorstel geadviseerd heeft en dit schriftelijk terug te koppelen.
 • 6/13/2023
 • S.H. Bijl
 • 6/13/2023
 • 255
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college in gesprek gaat met het schoolbestuur van brede school St. Martinus en de dorpsraad van Oud-Zevenaar over de mogelijke gevolgen van Vestersbos als onderwijslocatie voor het dorp Oud-Zevenaar.
 • S.H. Bijl
 • 254
 • 4/12/2023
 • Vraag over woonwagenstandplaatsen/reizigers: het plan van aanpak woonwagenstandplaatsen gemeente Zevenaar zal aan de raad toegezonden worden
 • 5/22/2023
 • A.H. van Orden
 • 5/4/2023
 • 253
 • 3/29/2023
 • Wethouder Boone beantwoordt de vraag van het CDA waar in de meerjarenbegroting de getallen ten aanzien van het zwembad te vinden zijn schriftelijk.
 • 5/3/2023
 • A.M. Boone
 • 6/1/2023
 • 252
 • 3/29/2023
 • Portefeuillehouder Van Riswijk zegt toe dat het college een gesprek in de commissie samenleving zal voorbereiden over de bestaande antidiscriminatievoorzieningen op basis van de bestaande cijfers van de betrokken instanties.
 • 3/31/2024
 • S.H. Bijl
 • 3/31/2024
 • 251
 • 3/29/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna ter beschikking zal stellen aan de gemeenteraad.
 • 11/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 7/31/2023
 • 250
 • 3/23/2023
 • Portefeuillehouder Van Riswijk zegt toe dat het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de data in de veiligheidsmonitor verder uit te splitsen op dorpsniveau waar nu gesproken wordt over Zevenaar Noord, Zevenaar Centrum en Zevenaar Zuid.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/26/2023
 • 249
 • 3/21/2023
 • Is de TEK geïncorporeerd in de gemeentelijke regelingen voor de energielasten
 • A.M. Boone
 • 4/11/2023