Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 154
 • 12/17/2020
 • Er zal door college onderzoek gedaan worden naar de vergunningverlening en handhaving ten aanzien van kleine bouwwerken en hier komt een raadsinformatiebrief over
 • 3/31/2021
 • J.W.H. Winters
 • 153
 • 12/16/2020
 • Er komt begin januari een raadsinformatiebrief stand van zaken businesscase NME
 • 1/29/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 152
 • 12/16/2020
 • Er komt een raadsinformatiebrief sociaal domein/rapport BDO
 • 2/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 151
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: wat is de stand van zaken voor wat betreft de realisering van zonnevelden
 • 1/15/2021
 • 150
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: kunnen de redoutes met trapleuning beter en veiliger toegankelijk worden gemaakt
 • 2/1/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 149
 • 12/2/2020
 • Er komt een antwoord op de vraag of de ad hoc kosten van de huidige tijdelijke verkeerssituatie voor rekening komen van de projectontwikkelaar of de gemeente
 • J.W.H. Winters
 • 1/21/2021
 • 148
 • 12/2/2020
 • Realisering tankstation: de portefeuillehouder zal de vraag of er concrete plannen zijn om het tankstation richting Beek te verplaatsen meenemen naar het gesprek met Rijkswaterstaat en komt erop terug.
 • 2/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 147
 • 12/2/2020
 • Portefeuillehouder gaat in gesprek met ondernemer (fietsenwinkel) over het laden en lossen, aangezien de parkeerplaatsen ter plekke verplaatst worden.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/4/2021
 • 146
 • 12/3/2020
 • Bij het eerstvolgende collegeoverleg zal gekeken worden of het mogelijk is om per verordening te stemmen.
 • 6/1/2021
 • N. van Dellen
 • 145
 • 11/26/2020
 • Raadsvoorstel en -besluit verordening Jeugdwet en Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2020: de ambtelijke taal zal voor inwoners beter leesbaar en begrijpelijker worden gemaakt door middel van een inlegvel
 • J.W.H. Winters
 • 144
 • 11/25/2020
 • College zegt toe dat de vragen 1 t/m 7 ter beantwoording doorgezet zullen worden naar de woningbouwcorporaties. Ook zal er een informatieve raadsbijeenkomst samen met de woningbouwcorporaties georganiseerd worden waarin de vragen aan de orde zullen komen. Er zal dan gesproken worden over zoveel mogelijk bouwen voor de doelgroepen die zijn afgesproken. Verder zal er in iedere commissievergadering door de portefeuillehouder een stand van zaken worden gegeven betreffende de sociale woningbouw. In de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte zullen aan de orde komen de beschikbare bouwlocaties en wat daarbij het programma is en de prestatieafspraken.
 • 1/31/2021
 • J.W.H. Winters
 • 143
 • 11/10/2020
 • voor zomerreces 2021 evaluatie van gebruik Gelrepas om zo nodig tot bijstellingen te komen
 • B.M. Elfrink
 • 142
 • 11/11/2020
 • College zal contact opnemen met de Actiegroep Babberichseweg betreffende eventuele maatregelen verkeersveiligheid Babberichseweg
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/3/2020
 • 141
 • 11/11/2020
 • Gaslozingen schepen in de Rijn bij Tolkamer: college zoekt de brief hierover op die samen met de Provincie naar het Rijk gestuurd is en zal deze vervolgens ter kennis brengen van de raad
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/5/2021
 • 140
 • 11/11/2020
 • Het college gaat na bij de afdeling vergunningen of de gemeente geïnformeerd is over het vullen van zandgaten met bagger en licht vervuilde grond afkomstig van het uitbaggeren van watergangen (met name locatie Wezendonk)
 • J.W.H. Winters
 • 139
 • 11/11/2020
 • Het college komt terug op de vraag of de verlichting die altijd vanaf de Fergusonbrug de lucht in scheen hersteld kan worden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/26/2020
 • 138
 • 11/11/2020
 • Het college komt nog terug op het voorstel in de commissie om de naam BAT (British American Tobacco) te laten vervallen naar aanleiding van artikel in het NRC over de belastingontwijking van de BAT-company
 • 137
 • 11/11/2020
 • Er komt nog een raadsinformatiebrief over de zienswijze Zevenaar op de Omgevingsverordening Provincie Gelderland (n.a.v. schriftelijke vragen GroenLinks)
 • J.W.H. Winters
 • 11/20/2020
 • 136
 • 11/11/2020
 • Nagegaan wordt of het rapport over de waterstanden en de waterhuishouding van de gemeente en het Waterschap al ontvangen is en zo ja, dan zal deze aan de raad verstrekt worden
 • 12/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/16/2020
 • 135
 • 10/7/2020
 • Naar aanleiding van motie afronding project Witte Kruis: Er komt nog een antwoord op de volgende vragen: 1. Wanneer wordt de nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld? In de planning (BRO) staat voorjaar 2021, maar in de brief van 23 juni staat september 2021. 2. In de begroting 2021 is € 369.000 opgenomen voor planonderzoek MER Witte Kruis waar nog separaat voorstel voor komt. Wanneer kan de raad deze tegemoet zien? En waarom is het budget voor de 60 km/uur Babberichseweg blijven liggen?
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/3/2020
 • 134
 • 10/15/2020
 • Er zal een een analyse gemaakt worden van de externe inhuur en waarom het percentage externe inhuur in de gemeente Zevenaar boven het landelijk gemiddelde ligt.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 133
 • 10/15/2020
 • Wethouder Van Dellen zal dhr Markink van de provincie uitnodigen voor gesprek met de raad over consequenties provinciaal toezicht
 • 7/1/2021
 • N. van Dellen
 • 132
 • 10/14/2020
 • Zodra het rapport betreffende het seismisch onderzoek beschikbaar is, zal dit met de raad gedeeld worden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/24/2020
 • 131
 • 10/13/2020
 • Pilot instapbanen: er komt een concrete en complete evaluatie over deze pilot
 • B.M. Elfrink
 • 130
 • 10/13/2020
 • In november/december 2020 komt er een raadsinformatiebrief met een compleet inzicht in de exploitatie vanuit het gemeentelijke beleid van de Turmac Cultuurfabriek
 • N. van Dellen
 • 128
 • 9/23/2020
 • Suggestie vanuit de commissie om te onderzoeken en te toetsen (bij Companen) of vrijkomende locaties nabij voorzieningen (centrum) bestemd zouden kunnen worden voor ouderenhuisvesting
 • 1/29/2021
 • J.W.H. Winters
 • 127
 • 9/23/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag of in het bouwbesluit nieuwbouwprojecten afkoppeling van het regenwater verplicht is
 • J.W.H. Winters
 • 9/28/2020
 • 126
 • 9/23/2020
 • Vraag of de verlichting ’s nachts in de Turmac Cultuurfabriek uit kan (lichtvervuiling)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/8/2020
 • 125
 • 9/2/2020
 • College komt nog terug op vraag of en wanneer de buurtbus (vanuit Spijk) weer gaat rijden (met het oog op het winterseizoen)
 • de bussen waren gestopt met rijden vanwege corona
 • 9/28/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/28/2020
 • 124
 • 9/16/2020
 • N.a.v. motie vergunningverlening tijdelijke terrassen (overkapping) (verworpen): bekeken zal worden of er een brief naar alle ondernemers die terrassen in gebruik hebben verstuurd kan worden betreffende het huidige beleid vergunningen terrassen en hoe e.e.a. uitgevoerd wordt
 • J.W.H. Winters
 • 123
 • 7/9/2020
 • Ingetrokken motie SP: het college zal proactief via de gemeentekanalen en de pilot schuldenvrij communiceren om de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire erop te wijzen dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor schuldhulpverlening en/of zorg, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de kinderen van gedupeerden. Raad zal worden geïnformeerd over het proces en de bevindingen.
 • 9/1/2020
 • B.M. Elfrink
 • 9/28/2020
 • 122
 • 6/25/2020
 • De auditcommissie wordt vanuit de wethouder en afdeling Middelen per vergadering voorzien van de meest actuele cijfers
 • 10/1/2020
 • N. van Dellen
 • 121
 • 6/24/2020
 • Toezegging: de portefeuillehouder komt nog terug op de bestemming van de kunsttegels Raadhuisplein
 • 9/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/29/2020
 • 120
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: er komt nog een schriftelijk antwoord op het verloop van de pilot in Nijmegen
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 119
 • 6/24/2020
 • Er komt vóór de commissievergadering van oktober een raadsinformatiebrief over de afvaltarieven met daarin opgenomen de historie van de prijsopbouw per afvalsoort
 • 10/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/10/2020
 • 118
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: de vraag waarop de standaard 2,5% loonsverhoging richting 2024 is gebaseerd zal schriftelijk beantwoord worden
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 117
 • 6/26/2020
 • Fietsvoetpad Tengnagelwaard: zodra de positionering van het fietsvoetpad goed in beeld is gebracht, zal het college dit aan de raad doen toekomen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/1/2020
 • 116
 • 6/24/2020
 • Wat het inzetten van de parkeergelegenheden voor andere activiteiten betreft, zegt het college toe hier schriftelijk op terug te komen (het in de herinrichting meenemen van andere mogelijkheden zoals elektriciteitspalen voor auto’s en fietsen, hub’s etc.).
 • 11/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/4/2020
 • 115
 • 6/11/2020
 • Naar aanleiding van het ingediende amendement van de VVD, D66 en PvdA zegt college toe de aanleg van een Noordelijke Rondweg Zevenaar als extra ambitie toe te voegen in de vorm van een voetnoot in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/24/2020
 • 114
 • 6/11/2020
 • Er zal vóór de begroting door het college een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd worden over het afvalbeleid (en de vraag daarbij wie de kosten van afvalinzameling moet betalen)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/10/2020
 • 113
 • 6/10/2020
 • Grens (n.a.v. brief Natuurmonumenten/vervallen gebouwen bij de grens): het college zegt toe samen met de gemeente Emmerich te kijken naar een betere grenstoegang Nederland/Duitsland en de vervallen gebouwen daar
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 112
 • 6/10/2020
 • N.a.v. schriftelijke vraag SP en PvdA inzake afstandscriterium leerlingenvervoer voor leerlingen met een structurele handicap: de brief die aan ouders verzonden wordt zal worden aangepast en het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer zal worden herzien in die zin dat het voor ouders makkelijker zal zijn om het in te vullen
 • eind van het jaar zal dit nog aan de orde komen in het gesprek met de raad over het sociaal domein.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/20/2020
 • 111
 • 5/14/2020
 • Het college zegt toe dat de evaluatie afvalbeleid voormalig gemeente Rijnwaarden naar de raad toegestuurd zal worden zodat de raad weet wat er gedaan is.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/25/2020
 • 110
 • 5/27/2020
 • Er wordt een totaaloverzicht met de raad gedeeld betreffende de stand van zaken woningbouw (waar staan we, wat gebeurt er momenteel, welke projecten)
 • 9/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 9/8/2020
 • 109
 • 5/27/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag betreffende het tijdpad ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek Vestersbos en wanneer hierover besluitvorming plaatsvindt, waarbij ook het verkrijgen van tussentijdse informatie meegenomen wordt.
 • 9/16/2020
 • J.W.H. Winters
 • 9/16/2020
 • 108
 • 5/14/2020
 • Het college komt terug bij de raad met de termijn/het tijdstip waarop het herstelplan i.v.m. de corona-crisis voor ondernemers, organisaties en verenigingen gereed is. Dit n.a.v. de motie oppositie inzake vrijstelling precario- en reclamebelastingen 2020
 • 11/4/2020
 • 11/4/2020
 • 107
 • 4/16/2020
 • De raad wordt op de hoogte gesteld van de voortgang ten aanzien van het trap-/speelveldje in Angerlo
 • 6/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/9/2020
 • 106
 • 4/9/2020
 • Aanrijtijden Gelders Eiland: zodra de informatie over de aanrijtijden beschikbaar is, zal dit met de raad gedeeld worden. Eind maart is hierover informatie van de VGGM ontvangen en deze komt naar de raad toe
 • B.M. Elfrink
 • 4/21/2020
 • 105
 • 4/14/2020
 • Door de gemeente is een risico analyse gemaakt voor gevolgen van de corona crisis voor de gemeentelijke organisatie en de taken die de gemeente uitvoert. De onderliggende berekeningen e.d. zullen aan de raad worden toegezondenden.
 • 7/8/2020
 • N. van Dellen
 • 9/23/2020
 • 104
 • 4/14/2020
 • Er wordt in regionaal verband gewerkt aan verbeterplannen m.b.t. Veilig Thuis. Zodra deze bekend zijn worden de raad hierover geïnformeerd met een RIB
 • 7/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020