Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingPortefeuillehouderStand van zakenVoortgang
 • 68
 • 9/4/2019
 • Er komt een antwoord op de vraag of de gemeente Zevenaar nog op het traject is voor wat betreft de 7,5% energiebesparing bij bedrijven.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Op schema
 • Op schema
 • 67
 • 9/4/2019
 • Het college zal de stand van zaken van de Economische Visie gemeente Montferland melden in de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte (25 september a.s.).
 • B.M. Elfrink
 • Op schema
 • Op schema
 • 66
 • 9/4/2019
 • Het college gaat kijken of de borden bij de brug Eltenseweg beter geplaatst kunnen worden en neemt de suggestie mee om ze dichter bij de versmalling te plaatsen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 65
 • 9/3/2019
 • Er komt een Raadsinformatiebrief met daarin de voor- en nadelen bij het uittreden BVO DRAN in relatie tot de percelen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Nieuw
 • 64
 • 9/3/2019
 • Er komt een informatiebijeenkomst over de nieuwe inkoop in het sociaal domein vanuit de MGR.
 • J.W.H. Winters
 • Op schema
 • Op schema
 • 63
 • 9/3/2019
 • De raad zal worden geïnformeerd door BDO na afloop van fase 4 middels een rapportage opgesteld voor de raad door BDO.
 • J.W.H. Winters
 • Op schema
 • Op schema
 • 62
 • 9/3/2019
 • Naar aanleiding van de raadsconsultatiebrief worden door het college mogelijk een aantal aanvullende vragen opgesteld. Door de Agendacommissie zal in dat geval bekeken worden op dit opnieuw geagendeerd dient te worden in de commissie.
 • N. van Dellen
 • Nieuw
 • 60
 • 6/20/2019
 • Volgend jaar worden de dashboards die door het college bij de stukken van de Verbonden Partijen worden gevoegd uitgebreid met relevante KPI’s
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • Op schema
 • Op schema
 • 59
 • 6/20/2019
 • De raad ontvangt per Rib een terugkoppeling van het gesprek tussen een delegatie van de gemeente Zevenaar en het bestuur van VNG Gelderland.
 • J.W.H. Winters
 • Nieuw
 • Op schema
 • 58
 • 7/3/2019
 • Verkeerssituatie Zwanenwaay / De Nereestraat: de portefeuillehouder zal de suggesties van de motie met nadruk onder de aandacht van de Provincie brengen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 57
 • 7/3/2019
 • Verzakkingen: Het college laat weten dat de gevraagde onderzoeksrapporten (afgelopen 30 jaar) bekend zijn en zegt toe deze aan de raad te doen toekomen.
 • N. van Dellen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 56
 • 7/3/2019
 • BDO onderzoek Sociaal domein: dat er ook een evaluatie zal plaatsvinden die met de raad gedeeld zal worden met daarbij ook de wijze waarop verder gegaan wordt.
 • J.W.H. Winters
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 55
 • 7/3/2019
 • Kadernota: De gemeenteraad kan de bezuinigingsvoorstellen eind september tegemoet zien.
 • N. van Dellen
 • Nieuw
 • Op schema
 • 54
 • 7/3/2019
 • Aanpassing parkeerbeleid: Het college zegt toe dat rond de zomer de verkeersbewegingen worden onderzocht (sub-variant) en dat de uitkomsten (die dit jaar worden verwacht) en de conclusies aan de raad ter kennis gebracht zullen worden. N.a.v. de vraag wat er staande is aan verplaatsingen etc. laat het college weten hier in de komende commissievergadering Ruimte nader op in te gaan.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Nieuw
 • Op schema
 • 53
 • 6/19/2019
 • Er zijn veel files op de A12 en er zijn momenteel diverse expertmeetings hierover met bijv. een expert uit Amerika. Zodra daar een verslag van is zal het college dit aan de raad sturen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Op schema
 • Op schema
 • 52
 • 6/19/2019
 • Er volgt binnenkort een update ten aanzien van het viaduct 7Poort
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Nieuw
 • Op schema
 • 51
 • 6/19/2019
 • Na de zomer ontvangt de raad de evaluatie ten aanzien van de VANG-doelstelling
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 48
 • 6/19/2019
 • Windmolens Duiven: Mocht het nodig zijn een zienswijze in te dienen dan zegt het college toe dat deze binnen de vastgestelde termijnen en op tijd ingediend zal worden en dat de raad hierover dan geïnformeerd zal worden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 47
 • 6/19/2019
 • Windmolens Duiven: College zegt eveneens bezorgd te zijn wat de volksgezondheid betreft en laat weten dat het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek door de GGD een goede suggestie is. Het college zegt toe om hierover met de GGD in gesprek te gaan.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 46
 • 6/18/2019
 • Leerlingenvervoer: Op verzoek van de commissie zegt de portefeuillehouder toe dat er een excuusbrief zal worden verstuurd met daarin de juiste informatie ten aanzien van de zes kilometer grens in het geval van een structurele handicap.
 • A.Y. van Loon
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 45
 • 6/18/2019
 • Halfjaarrapportage Scalabor: De portefeuillehouder zegt toe de vraag over de aantallen medewerkers (197 en 205) na te gaan en dit antwoord schriftelijk aan te leveren.
 • B.M. Elfrink
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 44
 • 4/3/2019
 • [2019-30] Versterking bezettings-graad AED’s in Zevenaar: er komt een raadsinformatiebrief waarin de gegevens die er nu zijn ten aanzien van de AED's, burgerhulpverleners etc. worden verstrekt aan de raad en vervolgens zal het onderwerp in de commissie besproken worden
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 43
 • 3/18/2019
 • [2019-22] Commissie meenemen in de stand van zaken ten aanzien van de windmolens Duiven
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 42
 • 3/18/2019
 • [2019-19] Aanbesteding doelgroepenvervoer 2020: inzicht verstrekken in de derving van de subsidiegelden WMO
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Op schema
 • 41
 • 3/18/2019
 • [2019-18] Veilige fietsroute van Spijk naar Lobith (n.a.v. inspraak): 1. nagaan welke werkzaamheden er op korte termijn gedaan kunnen worden om de weg verder te verbeteren. 2. de kredietaanvraag voor het realiseren van een mooi fietspad komt terug in de raad 3. punt wordt meegenomen naar het bestuurlijk overleg overnachtingshaven om te proberen daar waar mogelijk de realisatie van het fietspad naar voren te halen, waarbij de commissie hiervan op de hoogte zal worden gebracht
 • Op schema
 • Op schema
 • 40
 • 2/13/2019
 • [2019-10] Het definitieve plan inzake planontwikkeling Kerkstraat en ontsluiting woonpark BAT wordt via een voorstel aan de raad voorgelegd.
 • J.W.H. Winters
 • Op schema
 • Op schema
 • 39
 • 1/16/2019
 • [2019-5] De nieuwsbrieven ten aanzien van ontwikkelingen rondom het oude gemeentehuis zullen in het vervolg onder de aandacht van de raad gebracht worden.
 • J.W.H. Winters
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 38
 • 10/4/2018
 • [2018-101] Toezicht- en handhavingsbeleidsplan 2018-2022: het beleid wordt over een jaar geëvalueerd.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • Op schema
 • Op schema
 • 37
 • 6/20/2018
 • [2018-60] Indien er meer bekend is over de definitieve plannen ten aanzien van het oude gemeentehuis zal de raad hierin meegenomen worden.
 • N. van Dellen
 • Op schema
 • Op schema
 • 36
 • 5/16/2018
 • [2018-44] Er zal in overleg getreden worden met de Duitse en Nederlandse vervoersbedrijven betreffende de suggestie om de OV-chipkaart tot Elten (evt. ook Emmerich) te kunnen gebruiken.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Niet op schema
 • Niet op schema
 • 35
 • 4/12/2018
 • [2018-37] Kort na de zomer ontvangt de raad de evaluatie van de participatie in de Economic Board.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 34
 • 5/8/2019
 • [2019-39] College gaat na of PBO uitspraak heeft gedaan over status bestuur.
 • A.Y. van Loon
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 33
 • 5/8/2019
 • [2019-39] College stuurt nog naar de raad de precieze artikelen in de gemeentewet waarop de geheimhouding gebaseerd is.
 • A.Y. van Loon
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 32
 • 5/8/2019
 • [2018-38] Raadsinformatiebrieven inzake verslagen Dagelijks Bestuur RDL (lijst ingekomen stukken): er komt nog een schriftelijk antwoord op de vraag wie hier over gaat (de keuze voor 1 of 2 aanbiedstations): college, raad of de RDL?
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 31
 • 5/8/2019
 • [2019-36] status opbrengsten stortplaats Doesburgseweg (Zweekhorst): de exacte cijfers worden nog nagezonden en de raad wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst van het gesprek met de Zweekhorst op 14 mei a.s.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 29
 • 5/8/2019
 • [2019-34] MER onderzoek Witte Kruis en N336: er komt nog een RIB inzake het plan van aanpak (na vaststelling door Provincie)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 28
 • 4/17/2019
 • Bewoners via bebording attenderen op de wegversmalling (d.m.v. biggenruggen) Eltenseweg (brug) en de voorrangsregeling die geldt
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 27
 • 4/17/2019
 • [2019-31] De portefeuillehouder zegt toe dat in overleg met de griffie en agendacommissie uiterlijk binnen twee maanden een informatieavond/raadsconsultatie met de raad zal plaatsvinden over de warmtevisie
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Op schema
 • Op schema
 • 26
 • 3/18/2019
 • [2019-23] Er komt een raadsinformatiebrief over de snelheidsbeperking Babberichseweg waarin ook de relatie tot de proef in Gorssel wordt gelegd en de raad ook geïnformeerd wordt over de MER (ontsluiting) van het Gelders Eiland.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 25
 • 2/27/2019
 • [2019-15] Naar aanleiding van aanvullende vragen over wat de definitie is van een laagvliegroute en of in de definitie van overlast bij vliegroutes van 5000 voet boven het gebied alleen gesproken wordt over geluid of dat zaken als ultrafijnstof hier ook in mee worden genomen. Er wordt toegezegd dat deze beantwoording schriftelijk wordt aangeleverd.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 24
 • 10/23/2018
 • [2018-128] Naar aanleiding van de vragen over het inburgeringsbeleid geeft de portefeuillehouder aan dat nog niet zeker is of de doelstellingen voor de plaatsing van statushouders wordt behaald. De portefeuillehouder zegt toe dat zodra dit bekend is, de informatie met de raad wordt gedeeld.
 • B.M. Elfrink
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 23
 • 11/28/2018
 • [2018-127] Mantelzorgcompliment: het voorstel van het college is om voor 2018 voor het bedrag van € 75.000,00 (de helft van het totale budget) dezelfde systematiek uit te voeren zoals deze de voorgaande jaren in de voormalige gemeente Zevenaar is toegepast. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven waarbij het bedrag verdeeld wordt met een maximum van € 200,00. De uitwerking van het voorstel van het college ten aanzien van het mantelzorgcompliment 2018 zal in het 1e kwartaal van 2019 plaatsvinden.
 • A.Y. van Loon
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 22
 • 10/24/2018
 • [2018-103] Voortgangsrapportage: afname bijdrage stortplaats Zweekhorst en het incasseren van de gefactureerde vergoedingen: de raad op de hoogte houden van de voortgang en de uitkomst van de gesprekken.
 • N. van Dellen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 21
 • 10/2/2018
 • [2018-96] De portefeuillehouder zegt toe dat de commissie op de hoogte wordt gebracht bij nieuwe voorstellen rondom de NME en de kinderboerderij
 • Op schema
 • Op schema
 • 20
 • 6/19/2018
 • [2018-56] Nieuwe opdracht RSD 2018: de werkwijze en effectiviteit van de nieuwe opdracht wordt geëvalueerd, op basis van prestatie-afspraken en prestatie-indicatoren in de vorm van bestuursrapportages
 • B.M. Elfrink
 • Op schema
 • Op schema
 • 19
 • 3/6/2018
 • [2018-22] Op korte termijn zal informatie over zwembad De Boskuul worden aangereikt
 • N. van Dellen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 18
 • 5/8/2019
 • [2019-37] Stand van zaken school Spijk: de raad wordt op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de gesprekken in juni met de 3 partijen en met SAS.
 • N. van Dellen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • 17
 • 5/8/2019
 • [2019-35] Grondgebonden zonnepanelen eigen tuin: hierover komt nog een terugkoppeling in de commissie Ruimte (wat doen we hiermee/nieuw beleid)
 • Op schema
 • 16
 • 5/8/2019
 • [2019-33] Procedure kunstwerken voormalig gemeentehuis: er komt nog via een raadsinformatiebrief nadere informatie van het college over de verdere procedure kunstwerken voormalig gemeentehuis.
 • Op schema
 • 15
 • 4/3/2019
 • [2019-29] Naamgeving Hal 12: de partners verzoeken om opnieuw met de raad het gesprek aan te gaan over de naamgeving om te komen tot een gezamenlijk gedragen proces met als doel tot besluitvorming te komen waarin een ieder zich kan vinden en de uitkomst hiervan kan accepteren
 • N. van Dellen
 • Op schema
 • Op schema