Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 243
 • 2/1/2023
 • Het genoemde onderzoek onder "draagt het college op"/punt 1: te onderzoeken of het mogelijk is deze schoorsteen te behouden voor het nageslacht, in samenspraak met o.a. huidige eigenaar” zal uitgevoerd worden en de resultaten van het onderzoek zullen eind Q2 naar de raad gaan
 • 6/30/2023
 • B.M. Kagei
 • 242
 • 12/21/2022
 • Motie Zevenaar toegankelijk en begaanbaar: Inzichtelijk maken van plekken waar objecten en obstakels de doorgang versperren en aangeven welke acties hierop ondernomen kunnen worden. PH heeft geen probleem met oproep om zaken inzichtelijk te maken, maar indien kosten hoger uitvallen dan binnen budget begroot zal wethouder dit aan raad melden.
 • 12/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 241
 • 12/21/2022
 • Motie Parkeren Turmac Cultuur Fabriek: in Q1 2023 komt college met een notitie naar de raad waarin wordt aangegeven wat er concreet gedaan wordt om de overlast aan te pakken + altijd handhaving wanneer er sprake is van overtreding
 • 3/15/2023
 • A.H.M. Albers
 • 240
 • 11/23/2022
 • Er zal een verkenning/start notitie voor de commissie Samenleving worden opgesteld m.b.t. gemeentelijke acties/interventies ter voorkoming van zelfdoding.
 • S.H. Bijl
 • 239
 • 11/23/2022
 • Wethouder Bijl zal in gesprek gaan met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie en met de Stichting Suïcidepreventie
 • S.H. Bijl
 • 238
 • 12/8/2022
 • T.a.v. Verordening leges bij vermakelijkhedenretributie. Hierin wordt aangegeven dat er nu een 100% kostendekking is op de leges van grote evenementen. De raad zou graag tijdig van de wethouder vernemen wat de kosten zijn om de leges van de evenementen te dekken en of dat voldoende is. De wethouder zegt toe dit inzichtelijk te maken.
 • 3/31/2023
 • A.M. Boone
 • 237
 • 12/8/2022
 • Er is een verwacht positief resultaat voor deze grondexploitatie. Bij punt 5 staat “consequenties voor de vennootschapsbelasting en die te verwerken in de lopende begroting”. De vraag is wat zijn de consequenties voor de vennootschapsbelasting en de lopende begroting? Wethouder gaf aan dat dit pas bepaalt kan worden als de raad met het voorstel heeft ingestemd. Pas daarna worden de consequenties duidelijk en kunnen deze gedeeld worden met de raad. Wethouder doet toezegging dit met de raad te delen zodra de informatie voorhanden is.
 • A.M. Boone
 • 236
 • 12/6/2022
 • De wethouder zegt toe 2 maal per jaar aan de raad toe te zenden de monitoring van de bestandsontwikkeling RSD met daarbij de sturingsinformatie
 • S.H. Bijl
 • 235
 • 12/6/2022
 • In openbare stukken (Raadsvoorstellen, beleidsnota's etc) zal de wethouder zorgdragen voor de menselijke maat in de gebruikte woorden
 • S.H. Bijl
 • 234
 • 11/16/2022
 • Betalen van griffierecht bij planschadeverzoeken/nadeelcompensatie: toegezegd is dat gekeken zal worden naar mogelijke regelingen voor inwoners die dit griffierecht niet kunnen betalen en ook zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn om het griffierecht achteraf te laten betalen (alleen als de nadeelcompensatie niet wordt toegewezen).
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2022
 • 233
 • 11/16/2022
 • Bij de Provincie zal aandacht gevraagd worden voor de problemen met de busverbindingen van het Gelders Eiland (bussen vallen heel vaak uit en dit wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd waardoor mensen voor niks lang staan te wachten bij de bushaltes)
 • 12/13/2022
 • A.H.M. Albers
 • 12/13/2022
 • 232
 • 11/16/2022
 • Naar aanleiding van een vraag waarom het zo lang duurt vóórdat er iets met fixi meldingen of meldingen via andere kanalen als sociale media gedaan wordt, is toegezegd dat dit in het college besproken zal worden
 • 12/15/2022
 • A.H.M. Albers
 • 231
 • 11/16/2022
 • Er komt een RIB naar de raad over de stand van zaken ten aanzien van (de evaluatie van) het parkeerbeleid
 • A.H.M. Albers
 • 12/7/2022
 • 230
 • 11/15/2022
 • Voor MKB' en ZZP die niet kunnen wachten op de uitbetaling van een tegemoetkoming in de energiekosten van de provincie is een overbruggingskrediet vanuit de gemeente mogelijk
 • 1/27/2023
 • S.H. Bijl
 • 2/1/2023
 • 229
 • 11/15/2022
 • Na de zomer (2022) vindt er een evaluatie plaats van het Noodfonds (gebruik/uitvoering en proces)
 • S.H. Bijl
 • 228
 • 11/15/2022
 • De communicatie over het noodfonds en hoe hiervoor een aanvraag in te dienen zal toegankelijk zijn voor laaggeletterden. De communicatie zal ruim plaatsvinden, via meer kanalen dan in het voorstel staan aangegeven.
 • S.H. Bijl
 • 227
 • 11/2/2022
 • Caseloadberekening formatie uitvoering jeugd en Wmo: hierover zal het college een informatieavond organiseren
 • S.H. Bijl
 • 226
 • 11/2/2022
 • In 2023 komt het college terug op een vorm van waardering voor mantelzorgers
 • S.H. Bijl
 • 225
 • 11/2/2022
 • Continuering en verbeteren toiletvoorziening aan de Breuly: college gaat hiermee aan de slag en kijkt of er een betere toiletvoorziening kan komen
 • 3/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 224
 • 11/2/2022
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer er in de ambtelijke organisatie weer ruimte is om aan de slag te gaan met de wijkplannen/dorpsvisies om de leefbaarheid daar te vergroten. Vanwege capaciteitsproblemen is hier even pas op de plaats gemaakt.
 • 12/1/2022
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2022
 • 223
 • 11/2/2022
 • Er komt nog een schriftelijk antwoord op de vraag wat de stand van zaken is van de aangenomen motie in de raadsvergadering van 29 september 2021 inzake het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • 4/1/2023
 • A.H. van Orden
 • 222
 • 11/2/2022
 • Er komt een overzicht naar de raad met lopende bouwprojecten en bouwprojecten die nog van start moeten gaan in Zevenaar waarbij knelpunten ontstaan vanwege de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling stikstof
 • 12/1/2022
 • A.H. van Orden
 • 12/7/2022
 • 221
 • 10/19/2022
 • In de geest van de motie van D66 over Warmtenet Angerlo (verworpen) zal het college om tafel gaan met Angerlo Aardgasvrij
 • 6/1/2023
 • A.H. van Orden
 • 220
 • 10/12/2022
 • Status van het voetpad Boterdijk ter hoogte van de nieuwbouw, deze komt niet van de grond. Ontwikkelaar heeft nog geen plan/tekening ingeleverd. College gaat hier achteraan.
 • 12/31/2022
 • A.H.M. Albers
 • 1/3/2023
 • 219
 • 10/12/2022
 • Luchtkwaliteit/subsidiëring van derden voor projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren: er komt nog een antwoord op de vraag of de gemeente zelf ook acties onderneemt of ideeën heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren
 • 11/1/2023
 • A.H. van Orden
 • 218
 • 10/12/2022
 • Er is een onderzoek geweest naar de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal
 • de raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en daarbij zal de raad ook geïnformeerd worden over de uiteindelijke verwerking (wijze waarop, wat gebeurt ermee en komt dit niet op de grote stapel) van luiers en incontinentiemateriaal
 • 10/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 217
 • 10/12/2022
 • Er komt een raadsinformatiebrief Edisonstraat (stand van zaken, vorderingen) naar de raad
 • 2/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 12/20/2022
 • 216
 • 10/5/2022
 • Het college laat een keer wat voorbeelden aan commissie (raad) zien van wat er gebeurd is op het gebied van circulariteit (materialen, ontwerpen etc.)
 • A.H.M. Albers
 • 10/18/2022
 • 215
 • 9/21/2022
 • Deelname Stichting Steenbreek: door college zal onderzoek gedaan worden naar de stand van zaken en de raad zal daarover geïnformeerd worden. Mocht er geen deelname meer zijn, dan wil het college wel weer deelnemen, ongeacht of dit in de begroting past.
 • A.H.M. Albers
 • 9/27/2022
 • 214
 • 9/21/2022
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer de Parkeernota (parkeervisie) naar de raad komt
 • 12/15/2022
 • A.H. van Orden
 • 12/7/2022
 • 210
 • 9/14/2022
 • Veiligheid fietsers Oud-Zevenaarseweg bij de hoek spoorwegovergang/tunnelbak en de onveilige situatie inrit parkeerplaats Albert Heijn (kan hier één-richting van gemaakt worden?): hier zal naar gekeken worden in overleg met de betreffende medewerker en de politie
 • 11/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 209
 • 9/14/2022
 • Slechte bereikbaarheid winkels i.v.m. verbouwing Raadhuisplein: ter plekke gaan kijken en kijken welke maatregelen er nodig zijn om dit probleem op te lossen
 • 9/29/2022
 • A.H.M. Albers
 • 9/29/2022
 • 208
 • 9/14/2022
 • In gesprek gaan met het bouwbedrijf (indiener zienswijze) om te kijken welke oplossingen ter plekke mogelijk zijn, met name voor wat betreft het laden en lossen
 • A.H. van Orden
 • 10/10/2022
 • 207
 • 9/13/2022
 • Nagegaan zal worden of er afspraken schriftelijk vastgelegd zijn m.b.t. het ter beschikking stellen van de volledige doeluitkering die door de deelnemende gemeenten ontvangen wordt.
 • 9/21/2022
 • S.H. Bijl
 • 9/22/2022
 • 206
 • 7/6/2022
 • Motie uitbreiden energietoeslag (verworpen): onderzocht zal worden of zelfstandige melding van niet meer kunnen betalen rekeningen mogelijk kan worden gemaakt plus samen met energiemaatschappij(en) in kaart brengen wie rekeningen niet meer kan betalen in het kader van vroegsignalering
 • S.H. Bijl
 • 205
 • 7/6/2022
 • Motie openbare en opengestelde toiletten (ingetrokken): de inventarisatie van openbare en opengestelde toiletten in de gemeente Zevenaar (t.b.v. hoge nood app) – die door corona tijdelijke stopgezet was – zal weer door het college opgepakt worden
 • A.H.M. Albers
 • 204
 • 7/6/2022
 • Motie Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente (ingetrokken): toegezegd is om op zoek te gaan naar een geschikte locatie (te denken valt aan het Liemers Museum) voor een mogelijke replica en eventueel tentoongestelde vondsten die beschikbaar gesteld worden (punt 3 in de motie)
 • 1/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 203
 • 7/6/2022
 • Er zal onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden (haalbaarheid, kosten, wenselijkheid en consequenties) van een aanbiedstation in Lobith en een behoefteonderzoek voor een aanbiedstation in Angerlo
 • 10/1/2022
 • B.M. Kagei
 • 12/5/2022
 • 202
 • 7/6/2022
 • Naar aanleiding van de vraag van WijZZ om brief 6 (Brief Raad van State 16 juni 2022 verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening bestemmingsplan Holtkamp) te agenderen heeft college aangegeven schriftelijk de raad informeren naar de laatste stand van zaken (dan is agendering niet nodig).
 • 9/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/18/2022
 • 201
 • 7/6/2022
 • Vragen CDA TONK gelden: er komt nog een antwoord op de vraag wat er met het bedrag gebeurd is
 • 3/1/2023
 • A.M. Boone
 • 200
 • 6/23/2022
 • Als reactie op verschillende verzoeken van dhr. T.G.H. Boekhorst, dhr. B.A. Metz en dhr. H. Meijer over het verwerken van de aanbevelingen van de accountant en het verwerken van de juiste teksten geeft de wethouder aan richting begroting met een uitgebreidere reactie op de aanbevelingen van de accountant te komen en de teksten nogmaals goed door te nemen.
 • A.M. Boone
 • 199
 • 6/22/2022
 • Archeologische vondsten Gelders Eiland (Herwen): uitgezocht zal worden hoe de gemeente de archeologische vondsten in eigendom zou kunnen krijgen (bv. door het realiseren van een depot?)
 • B.M. Kagei
 • 7/5/2022
 • 198
 • 5/25/2022
 • Naar aanleiding van een vraag over de monitoring van het aantal treinen dat langskomt en het aantal keren dat de spoorwegovergangen sluiten op het traject Duiven-Oud Zevenaar is toegezegd dat er een schriftelijk antwoord op deze vraag komt (doorgeven aantal treinen).
 • 12/5/2022
 • A.H.M. Albers
 • 12/19/2022
 • 197
 • 2/23/2022
 • College heeft toegezegd de motie van GroenLinks (bijgevoegd) te zullen uitvoeren waarbij wel gekeken zal worden naar de verkeersveiligheid. Zodra een plek gevonden is, zal de raad daarover geïnformeerd worden.
 • 10/1/2022
 • A.H.M. Albers
 • 10/11/2022
 • 196
 • 2/25/2022
 • Schriftelijke vraag rattenplaag Enghuizen: raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de bestrijding van de plaag (zie bijgevoegde vraag)
 • 1/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 195
 • 2/23/2022
 • Schriftelijke vragen VVD verordening buitengebied: binnen 2 à 3 weken komt er een raadsinformatiebrief met de consequenties van de uitspraak van de Raad van State (zie bijgevoegde vragen)
 • 3/16/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/30/2022
 • 194
 • 12/22/2021
 • Voor 4 mei 2022 ontvangt de raad een terugkoppeling betreffende de voortgang Stolpersteine
 • 5/25/2022
 • B.M. Kagei
 • 5/17/2022
 • 193
 • 1/19/2022
 • In Angerlo is onrust ontstaan omdat mensen via brieven individueel benaderd worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen etc. terwijl men in Angerlo collectief aan de slag is met duurzaamheid en deze brieven staan dan ook lijnrecht tegenover de doelstelling voor Angerlo en het is niet handig dat deze verspreid zijn. Portefeuillehouder heeft toegezegd dit na te gaan, hierop actie te ondernemen en dit te herstellen.
 • 2/28/2022
 • B.M. Kagei
 • 3/9/2022
 • 192
 • 12/22/2021
 • Een Teletolkbutton toevoegen aan de website van de gemeente Zevenaar en deze voorziening bekend maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het bijzonder en de mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en publieke organisaties in Zevenaar
 • college is al bezig met pilot en kosten komen terug bij de begroting
 • 2/7/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/25/2022
 • 191
 • 12/22/2021
 • Bespreking criminaliteitscijfers in commissie Middelen (n.a.v. schriftelijke vragen in raadsvergadering 24 november VVD inzake huisvesting arbeidsmigranten)
 • 7/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 7/27/2022