Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 199
 • 6/22/2022
 • Archeologische vondsten Gelders Eiland (Herwen): uitgezocht zal worden hoe de gemeente de archeologische vondsten in eigendom zou kunnen krijgen (bv. door het realiseren van een depot?)
 • B.M. Kagei
 • 198
 • 5/25/2022
 • Naar aanleiding van een vraag over de monitoring van het aantal treinen dat langskomt en het aantal keren dat de spoorwegovergangen sluiten op het traject Duiven-Oud Zevenaar is toegezegd dat er een schriftelijk antwoord op deze vraag komt (doorgeven aantal treinen).
 • J.W.H. Winters
 • 197
 • 2/23/2022
 • College heeft toegezegd de motie van GroenLinks (bijgevoegd) te zullen uitvoeren waarbij wel gekeken zal worden naar de verkeersveiligheid. Zodra een plek gevonden is, zal de raad daarover geïnformeerd worden.
 • 10/1/2022
 • B.M. Elfrink
 • 196
 • 2/25/2022
 • Schriftelijke vraag rattenplaag Enghuizen: raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de bestrijding van de plaag (zie bijgevoegde vraag)
 • 9/1/2022
 • B.M. Elfrink
 • 195
 • 2/23/2022
 • Schriftelijke vragen VVD verordening buitengebied: binnen 2 à 3 weken komt er een raadsinformatiebrief met de consequenties van de uitspraak van de Raad van State (zie bijgevoegde vragen)
 • 3/16/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/30/2022
 • 194
 • 12/22/2021
 • Voor 4 mei 2022 ontvangt de raad een terugkoppeling betreffende de voortgang Stolpersteine
 • 5/25/2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/17/2022
 • 193
 • 1/19/2022
 • In Angerlo is onrust ontstaan omdat mensen via brieven individueel benaderd worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen etc. terwijl men in Angerlo collectief aan de slag is met duurzaamheid en deze brieven staan dan ook lijnrecht tegenover de doelstelling voor Angerlo en het is niet handig dat deze verspreid zijn. Portefeuillehouder heeft toegezegd dit na te gaan, hierop actie te ondernemen en dit te herstellen.
 • 2/28/2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/9/2022
 • 192
 • 12/22/2021
 • Een Teletolkbutton toevoegen aan de website van de gemeente Zevenaar en deze voorziening bekend maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het bijzonder en de mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en publieke organisaties in Zevenaar
 • college is al bezig met pilot en kosten komen terug bij de begroting
 • 2/7/2022
 • J.W.H. Winters
 • 4/25/2022
 • 191
 • 12/22/2021
 • Bespreking criminaliteitscijfers in commissie Middelen (n.a.v. schriftelijke vragen in raadsvergadering 24 november VVD inzake huisvesting arbeidsmigranten)
 • 7/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 190
 • 9/28/2021
 • Verzoek is om een lijst met maatregelen die zijn gestart op te stellen met daarbij een globale planning wanneer deze worden uitgevoerd
 • N. van Dellen
 • 11/23/2021
 • 189
 • 11/3/2021
 • De raad krijgt vóór het eind van het jaar (via een raadsvoorstel danwel een RIB) informatie over stand van zaken NME (hoe en financiële consequenties)
 • 3/31/2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/20/2022
 • 188
 • 10/20/2021
 • Naast het klachtenjaarverslag 2021 (die in 2022 komt) zal er een evaluatie komen van de wijziging van artikel 3, lid 2 van de interne klachtenregeling Zevenaar 2018 die in deze raadsvergadering is vastgesteld
 • 10/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 187
 • 10/13/2021
 • Er zal nagegaan worden wat op dit moment de gang van zaken is met aanbieders van glasvezel bij bewoners in het Buitengebied (met name Herwen) en daarbij wordt gekeken of de gemeente iets kan betekenen in de uitvoering
 • 1/15/2022
 • J.W.H. Winters
 • 2/9/2022
 • 186
 • 10/13/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer de grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan 7Poort komt
 • 6/1/2022
 • J.W.H. Winters
 • 185
 • 10/6/2021
 • In overleg met de agendacommissie wordt een datum gepland voor een informatieve raadsbijeenkomst waarin de ontwikkelaar/initiatiefnemer van het Zonnepark een presentatie zal geven over de plannen
 • 5/1/2022
 • J.W.H. Winters
 • 184
 • 9/29/2021
 • Naar aanleiding van schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording D66 inzake Stationsplein 13 werd nog de volgende vraag gesteld: Er is nu een nieuwe procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning, terwijl de zaak nog onder de rechter is. Bij een zaak in Babberich is destijds op het laatste moment door de gemeente het hoger beroep ingetrokken. De vraag is nu of deze zaak (Stationsplein 13) nu bij de rechter blijft en wacht het college deze af of gaan we een nieuwe procedure in en is de oude zaak afgesloten? Toegezegd is dat hierop nog een antwoord komt.
 • J.W.H. Winters
 • 11/11/2021
 • 183
 • 9/22/2021
 • Er wordt een evaluatie ten aanzien van het toilet op de Breuly in gang gezet en deze komt terug naar de raad
 • 3/30/2022
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/21/2022
 • 182
 • 9/22/2021
 • N.a.v. de vragen van het CDA (zie bijlage) komt het college nog met informatie terug naar de raad betreffende de woonplicht (eventueel via agendacommissie om hier een keer in oktober/november gezamenlijk over te spreken)
 • 4/1/2022
 • J.W.H. Winters
 • 181
 • 6/24/2021
 • RIB m.b.t. informatie provincie over de aanvullende gelden jeugdhulp structureel inboeken of niet
 • 8/12/2021
 • N. van Dellen
 • 8/12/2021
 • 180
 • 6/24/2021
 • RIB mbt uitkomsten nieuwe berekeningen herijking gemeentefonds
 • 8/12/2021
 • N. van Dellen
 • 8/12/2021
 • 179
 • 7/7/2021
 • Het college zal onderzoeken of de genomen parkeermaatregel in het kader van de coronacrisis – woensdag en donderdag vrij parkeren m.i.v. 1 augustus 2021 – een succes is geweest (parkeeraantallen/parkeerdruk)
 • 12/1/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/9/2021
 • 178
 • 6/23/2021
 • Er komt een RIB over de vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort die is opgenomen in de Kadernota (uitleg hierover en waarvoor de gelden beschikbaar gesteld worden)
 • 7/7/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/7/2021
 • 177
 • 6/23/2021
 • Er zal navraag gedaan worden bij Rijkswaterstaat wanneer fietspad Lobberdenseweg komt
 • J.W.H. Winters
 • 7/13/2021
 • 176
 • 6/23/2021
 • Er komt informatie naar de raad toe over de doorstroom-makelaar waarbij ook de sociale component wordt meegenomen (wat is de doorstroom-makelaar en wat doet deze etc.)
 • 7/26/2021
 • J.W.H. Winters
 • 10/7/2021
 • 175
 • 6/2/2021
 • Naar aanleiding van de schriftelijke vraag van het CDA over verwarring straatnamen (ongeluk Babberichseweg) is door de portefeuillehouder toegezegd uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en nog een antwoord te geven op deze casus.
 • 10/1/2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/29/2021
 • 174
 • 5/20/2021
 • De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om op papier te zetten welke bezuinigingen er behaald zijn.
 • 6/2/2021
 • N. van Dellen
 • 6/3/2021
 • 173
 • 5/19/2021
 • De vragen uit de inspraak van werkgroep project Noordeinde in de commissie Ruimte van 7 april jl. betreffende de woontoren/project Noordeinde zullen binnen 2 weken beantwoord worden
 • 6/3/2021
 • J.W.H. Winters
 • 6/2/2021
 • 172
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na waarom er stelconplaten liggen op de parkeervakken op het BAT-terrein
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/12/2021
 • 171
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na hoe het zit met de veiligheid bij de afvoer van hemelwater bij de Stede (Groot Holthuizen) via de straat
 • 6/9/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/18/2021
 • 170
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na bij Gelre Groen wat voor werkzaamheden er op dit moment worden verricht tussen de Arnhemseweg en de A12 (er worden diepe gaten gegraven)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/4/2021
 • 169
 • 4/14/2021
 • Het college zal het rapport EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) over proeftuinen en aardgasvrije gemeenten lezen en de bevindingen over dit rapport met de raad delen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/10/2021
 • 168
 • 4/7/2021
 • Er komt nog een raadsinformatiebrief over het totale plaatje rondom verkeersafwikkeling (rotonde)/infrastructuur Noordeinde en een uiteenzetting over de kruimelprocedure
 • 5/12/2021
 • J.W.H. Winters
 • 6/3/2021
 • 167
 • 3/24/2021
 • de motie “tegelwippen” van GroenLinks en SP is ingetrokken omdat de portefeuillehouder heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren
 • 9/30/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/1/2021
 • 166
 • 3/24/2021
 • In de commissie Ruimte van 7 april zal de portefeuillehouder een mededeling doen over de planning ten aanzien van de locatiescan (flexwonen) uit de Woondeal
 • 4/7/2021
 • J.W.H. Winters
 • 4/19/2021
 • 165
 • 3/9/2021
 • Er is afgesproken om twee keer per jaar campagne te voeren om zaken weer bij mensen onder het voetlicht te brengen: de regelingen, waar men terecht kan en waar men recht op heeft. Bij de start van een nieuwe campagne zal extra aandacht besteed gaan worden aan het Kindpakket en de werking van de collectieve ziektekostenverzekering.
 • 2/28/2022
 • B.M. Elfrink
 • 3/9/2022
 • 164
 • 2/11/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag of er veel verenigingen zijn die nog geen subsidie aangevraagd hebben voor 2021 en 2022 en om hoeveel verenigingen het gaat
 • 3/5/2021
 • N. van Dellen
 • 3/5/2021
 • 163
 • 2/24/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wat de grondprijstarieven voor flexwoningen zijn in vergelijking met sociale huurwoningen
 • 3/23/2021
 • B.M. Elfrink
 • 3/15/2021
 • 162
 • 2/24/2021
 • Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de SP inzake indicaties huishoudelijke hulp heeft het college toegezegd dat de cijfers ten aanzien van de indicaties binnenkort komen en dat daarop teruggekomen wordt. Ook komt er nog een antwoord op de vraag wat het standpunt van de gemeente is als door de oplopende werkvoorraad bij een herindicatie de termijnen overschreden worden.
 • 3/9/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/9/2021
 • 161
 • 2/10/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wat de uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 voor consequenties heeft voor de resterende kavels op 7Poort
 • 3/10/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/24/2021
 • 160
 • 2/10/2021
 • De commissie Ruimte zal in maart bij het vaste agendapunt “stand van zaken project rijkswegen A15 / A12” door de portefeuillehouder geïnformeerd worden over stand van zaken grenscorrectie Duiven
 • 3/10/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/18/2021
 • 159
 • 2/10/2021
 • College kijkt in de discussie over woningbouw ook naar middenhuurders (mensen die te weinig verdienen voor sociale huurwoningen en te veel voor een koopwoning) en wat er voor deze mensen ingezet kan worden en komt hierop terug
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 158
 • 2/10/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag hoeveel aanvragen er voor startersleningen zijn gedaan en hoeveel daarvan er zijn ingevuld
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 157
 • 2/10/2021
 • Het college komt nog terug op hoe de motie van de gemeente Druten over de huisvestingsverordening zich verhoudt tot de feiten/harde cijfers van de gemeente Zevenaar waarna een inhoudelijke bespreking hierover kan plaatsvinden
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 156
 • 1/27/2021
 • Er komt een raadsinformatiebrief over de gelopen procedure, gang van zaken (en hoe het had moeten gaan) en verantwoordelijkheid betreffende de publicatie van het opleggen van geheimhouding op de stukken van de raadsenquête
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/28/2021
 • 155
 • 12/1/2020
 • Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 30 september is het BDO-rapport, de taskforce en het uitvoeringsprogramma besproken. Deze informatie zal in een raadsinformatiebrief weer op een rijtje gezet worden.
 • 2/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 2/8/2021
 • 154
 • 12/17/2020
 • Er zal door college onderzoek gedaan worden naar de vergunningverlening en handhaving ten aanzien van kleine bouwwerken en hier komt een raadsinformatiebrief over
 • 3/31/2021
 • J.W.H. Winters
 • 4/1/2021
 • 153
 • 12/16/2020
 • Er komt begin januari een raadsinformatiebrief stand van zaken businesscase NME
 • 1/29/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/20/2021
 • 152
 • 12/16/2020
 • Er komt een raadsinformatiebrief sociaal domein/rapport BDO
 • 2/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 2/8/2021
 • 151
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: wat is de stand van zaken voor wat betreft de realisering van zonnevelden
 • 1/15/2021
 • 1/8/2021
 • 150
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: kunnen de redoutes met trapleuning beter en veiliger toegankelijk worden gemaakt
 • 2/1/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/22/2021