Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 183
 • 9/22/2021
 • Er wordt een evaluatie ten aanzien van het toilet op de Breuly in gang gezet en deze komt terug naar de raad
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 182
 • 9/22/2021
 • N.a.v. de vragen van het CDA (zie bijlage) komt het college nog met informatie terug naar de raad betreffende de woonplicht (eventueel via agendacommissie om hier een keer in oktober/november gezamenlijk over te spreken)
 • J.W.H. Winters
 • 181
 • 6/24/2021
 • RIB m.b.t. informatie provincie over de aanvullende gelden jeugdhulp structureel inboeken of niet
 • N. van Dellen
 • 180
 • 6/24/2021
 • RIB mbt uitkomsten nieuwe berekeningen herijking gemeentefonds
 • N. van Dellen
 • 179
 • 7/7/2021
 • Het college zal onderzoeken of de genomen parkeermaatregel in het kader van de coronacrisis – woensdag en donderdag vrij parkeren m.i.v. 1 augustus 2021 – een succes is geweest (parkeeraantallen/parkeerdruk)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 178
 • 6/23/2021
 • Er komt een RIB over de vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort die is opgenomen in de Kadernota (uitleg hierover en waarvoor de gelden beschikbaar gesteld worden)
 • 7/7/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/7/2021
 • 177
 • 6/23/2021
 • Er zal navraag gedaan worden bij Rijkswaterstaat wanneer fietspad Lobberdenseweg komt
 • J.W.H. Winters
 • 7/13/2021
 • 176
 • 6/23/2021
 • Er komt informatie naar de raad toe over de doorstroom-makelaar waarbij ook de sociale component wordt meegenomen (wat is de doorstroom-makelaar en wat doet deze etc.)
 • 7/26/2021
 • J.W.H. Winters
 • 175
 • 6/2/2021
 • Naar aanleiding van de schriftelijke vraag van het CDA over verwarring straatnamen (ongeluk Babberichseweg) is door de portefeuillehouder toegezegd uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en nog een antwoord te geven op deze casus.
 • 10/1/2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 174
 • 5/20/2021
 • De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om op papier te zetten welke bezuinigingen er behaald zijn.
 • 6/2/2021
 • N. van Dellen
 • 6/3/2021
 • 173
 • 5/19/2021
 • De vragen uit de inspraak van werkgroep project Noordeinde in de commissie Ruimte van 7 april jl. betreffende de woontoren/project Noordeinde zullen binnen 2 weken beantwoord worden
 • 6/3/2021
 • J.W.H. Winters
 • 6/2/2021
 • 172
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na waarom er stelconplaten liggen op de parkeervakken op het BAT-terrein
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/12/2021
 • 171
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na hoe het zit met de veiligheid bij de afvoer van hemelwater bij de Stede (Groot Holthuizen) via de straat
 • 6/9/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/18/2021
 • 170
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na bij Gelre Groen wat voor werkzaamheden er op dit moment worden verricht tussen de Arnhemseweg en de A12 (er worden diepe gaten gegraven)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/4/2021
 • 169
 • 4/14/2021
 • Het college zal het rapport EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) over proeftuinen en aardgasvrije gemeenten lezen en de bevindingen over dit rapport met de raad delen
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/10/2021
 • 168
 • 4/7/2021
 • Er komt nog een raadsinformatiebrief over het totale plaatje rondom verkeersafwikkeling (rotonde)/infrastructuur Noordeinde en een uiteenzetting over de kruimelprocedure
 • 5/12/2021
 • J.W.H. Winters
 • 6/3/2021
 • 167
 • 3/24/2021
 • de motie “tegelwippen” van GroenLinks en SP is ingetrokken omdat de portefeuillehouder heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren
 • 9/30/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 166
 • 3/24/2021
 • In de commissie Ruimte van 7 april zal de portefeuillehouder een mededeling doen over de planning ten aanzien van de locatiescan (flexwonen) uit de Woondeal
 • 4/7/2021
 • J.W.H. Winters
 • 4/19/2021
 • 165
 • 3/9/2021
 • Er is afgesproken om twee keer per jaar campagne te voeren om zaken weer bij mensen onder het voetlicht te brengen: de regelingen, waar men terecht kan en waar men recht op heeft. Bij de start van een nieuwe campagne zal extra aandacht besteed gaan worden aan het Kindpakket en de werking van de collectieve ziektekostenverzekering.
 • B.M. Elfrink
 • 164
 • 2/11/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag of er veel verenigingen zijn die nog geen subsidie aangevraagd hebben voor 2021 en 2022 en om hoeveel verenigingen het gaat
 • 3/5/2021
 • N. van Dellen
 • 3/5/2021
 • 163
 • 2/24/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wat de grondprijstarieven voor flexwoningen zijn in vergelijking met sociale huurwoningen
 • 3/23/2021
 • B.M. Elfrink
 • 3/15/2021
 • 162
 • 2/24/2021
 • Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de SP inzake indicaties huishoudelijke hulp heeft het college toegezegd dat de cijfers ten aanzien van de indicaties binnenkort komen en dat daarop teruggekomen wordt. Ook komt er nog een antwoord op de vraag wat het standpunt van de gemeente is als door de oplopende werkvoorraad bij een herindicatie de termijnen overschreden worden.
 • 3/9/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/9/2021
 • 161
 • 2/10/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wat de uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 voor consequenties heeft voor de resterende kavels op 7Poort
 • 3/10/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/24/2021
 • 160
 • 2/10/2021
 • De commissie Ruimte zal in maart bij het vaste agendapunt “stand van zaken project rijkswegen A15 / A12” door de portefeuillehouder geïnformeerd worden over stand van zaken grenscorrectie Duiven
 • 3/10/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/18/2021
 • 159
 • 2/10/2021
 • College kijkt in de discussie over woningbouw ook naar middenhuurders (mensen die te weinig verdienen voor sociale huurwoningen en te veel voor een koopwoning) en wat er voor deze mensen ingezet kan worden en komt hierop terug
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 158
 • 2/10/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag hoeveel aanvragen er voor startersleningen zijn gedaan en hoeveel daarvan er zijn ingevuld
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 157
 • 2/10/2021
 • Het college komt nog terug op hoe de motie van de gemeente Druten over de huisvestingsverordening zich verhoudt tot de feiten/harde cijfers van de gemeente Zevenaar waarna een inhoudelijke bespreking hierover kan plaatsvinden
 • 4/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 3/4/2021
 • 156
 • 1/27/2021
 • Er komt een raadsinformatiebrief over de gelopen procedure, gang van zaken (en hoe het had moeten gaan) en verantwoordelijkheid betreffende de publicatie van het opleggen van geheimhouding op de stukken van de raadsenquête
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/28/2021
 • 155
 • 12/1/2020
 • Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 30 september is het BDO-rapport, de taskforce en het uitvoeringsprogramma besproken. Deze informatie zal in een raadsinformatiebrief weer op een rijtje gezet worden.
 • 2/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 2/8/2021
 • 154
 • 12/17/2020
 • Er zal door college onderzoek gedaan worden naar de vergunningverlening en handhaving ten aanzien van kleine bouwwerken en hier komt een raadsinformatiebrief over
 • 3/31/2021
 • J.W.H. Winters
 • 4/1/2021
 • 153
 • 12/16/2020
 • Er komt begin januari een raadsinformatiebrief stand van zaken businesscase NME
 • 1/29/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/20/2021
 • 152
 • 12/16/2020
 • Er komt een raadsinformatiebrief sociaal domein/rapport BDO
 • 2/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 2/8/2021
 • 151
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: wat is de stand van zaken voor wat betreft de realisering van zonnevelden
 • 1/15/2021
 • 1/8/2021
 • 150
 • 12/10/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: kunnen de redoutes met trapleuning beter en veiliger toegankelijk worden gemaakt
 • 2/1/2021
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/22/2021
 • 149
 • 12/2/2020
 • Er komt een antwoord op de vraag of de ad hoc kosten van de huidige tijdelijke verkeerssituatie voor rekening komen van de projectontwikkelaar of de gemeente
 • J.W.H. Winters
 • 1/21/2021
 • 148
 • 12/2/2020
 • Realisering tankstation: de portefeuillehouder zal de vraag of er concrete plannen zijn om het tankstation richting Beek te verplaatsen meenemen naar het gesprek met Rijkswaterstaat en komt erop terug.
 • 9/1/2021
 • J.W.H. Winters
 • 147
 • 12/2/2020
 • Portefeuillehouder gaat in gesprek met ondernemer (fietsenwinkel) over het laden en lossen, aangezien de parkeerplaatsen ter plekke verplaatst worden.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 1/4/2021
 • 146
 • 12/3/2020
 • Bij het eerstvolgende collegeoverleg zal gekeken worden of het mogelijk is om per verordening te stemmen.
 • 9/1/2021
 • N. van Dellen
 • 145
 • 11/26/2020
 • Raadsvoorstel en -besluit verordening Jeugdwet en Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2020: de ambtelijke taal zal voor inwoners beter leesbaar en begrijpelijker worden gemaakt door middel van een inlegvel
 • 12/15/2021
 • J.W.H. Winters
 • 144
 • 11/25/2020
 • College zegt toe dat de vragen 1 t/m 7 ter beantwoording doorgezet zullen worden naar de woningbouwcorporaties. Ook zal er een informatieve raadsbijeenkomst samen met de woningbouwcorporaties georganiseerd worden waarin de vragen aan de orde zullen komen. Er zal dan gesproken worden over zoveel mogelijk bouwen voor de doelgroepen die zijn afgesproken. Verder zal er in iedere commissievergadering door de portefeuillehouder een stand van zaken worden gegeven betreffende de sociale woningbouw. In de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte zullen aan de orde komen de beschikbare bouwlocaties en wat daarbij het programma is en de prestatieafspraken.
 • 1/31/2021
 • J.W.H. Winters
 • 1/8/2021
 • 143
 • 11/10/2020
 • voor zomerreces 2021 evaluatie van gebruik Gelrepas om zo nodig tot bijstellingen te komen
 • 7/20/2021
 • B.M. Elfrink
 • 142
 • 11/11/2020
 • College zal contact opnemen met de Actiegroep Babberichseweg betreffende eventuele maatregelen verkeersveiligheid Babberichseweg
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/3/2020
 • 141
 • 11/11/2020
 • Gaslozingen schepen in de Rijn bij Tolkamer: college zoekt de brief hierover op die samen met de Provincie naar het Rijk gestuurd is en zal deze vervolgens ter kennis brengen van de raad
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/5/2021
 • 140
 • 11/11/2020
 • Het college gaat na bij de afdeling vergunningen of de gemeente geïnformeerd is over het vullen van zandgaten met bagger en licht vervuilde grond afkomstig van het uitbaggeren van watergangen (met name locatie Wezendonk)
 • J.W.H. Winters
 • 11/12/2020
 • 139
 • 11/11/2020
 • Het college komt terug op de vraag of de verlichting die altijd vanaf de Fergusonbrug de lucht in scheen hersteld kan worden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/26/2020
 • 138
 • 11/11/2020
 • Het college komt nog terug op het voorstel in de commissie om de naam BAT (British American Tobacco) te laten vervallen naar aanleiding van artikel in het NRC over de belastingontwijking van de BAT-company
 • 6/25/2021
 • 6/16/2021
 • 137
 • 11/11/2020
 • Er komt nog een raadsinformatiebrief over de zienswijze Zevenaar op de Omgevingsverordening Provincie Gelderland (n.a.v. schriftelijke vragen GroenLinks)
 • J.W.H. Winters
 • 11/20/2020
 • 136
 • 11/11/2020
 • Nagegaan wordt of het rapport over de waterstanden en de waterhuishouding van de gemeente en het Waterschap al ontvangen is en zo ja, dan zal deze aan de raad verstrekt worden
 • 12/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 11/16/2020
 • 135
 • 10/7/2020
 • Naar aanleiding van motie afronding project Witte Kruis: Er komt nog een antwoord op de volgende vragen: 1. Wanneer wordt de nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld? In de planning (BRO) staat voorjaar 2021, maar in de brief van 23 juni staat september 2021. 2. In de begroting 2021 is € 369.000 opgenomen voor planonderzoek MER Witte Kruis waar nog separaat voorstel voor komt. Wanneer kan de raad deze tegemoet zien? En waarom is het budget voor de 60 km/uur Babberichseweg blijven liggen?
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 12/3/2020
 • 134
 • 10/15/2020
 • Er zal een een analyse gemaakt worden van de externe inhuur en waarom het percentage externe inhuur in de gemeente Zevenaar boven het landelijk gemiddelde ligt.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 5/28/2021