Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 270
 • 5/24/2023
 • Er komt nog een antwoord op de vraag waar mensen met hun restafval naartoe moeten nu er geen vuilniszakken meer aangeboden mogen worden bij het aanbiedstation
 • B.M. Kagei
 • 269
 • 5/24/2023
 • Er komt een memo over de plussen en minnen ten aanzien van een definiëring van een “bouwwerk van enige omvang” vergezeld van een college-advies
 • A.H. van Orden
 • 268
 • 5/24/2023
 • Inventarisatie gevaarlijke verkeerssituaties: binnen een maand komt de portefeuillehouder met een datum waarop de inventarisatie is afgerond.
 • 6/24/2023
 • A.H.M. Albers
 • 267
 • 5/31/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de resultaten van de gesprekken met belanghebbenden over een Hemelpoort-brievenbus zal delen met de raad.
 • A.H.M. Albers
 • 266
 • 5/31/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college een enquête zal houden onder de gasten van De Breuly.
 • A.H.M. Albers
 • 265
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de stand van zaken inzake het energie-steunfonds aan de raad zal doen toekomen.
 • A.M. Boone
 • 264
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college het raadsvoorstel gecorrigeerd zal aanleveren door de datum van 15 juni 2022 in het raadsvoorstel aan te passen.
 • A.M. Boone
 • 263
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college het huidige koopcontract inzake de Factory Outlet Zevenaar (FOZ) ter inzage bij de griffie zal laten leggen.
 • A.M. Boone
 • 262
 • 5/25/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college een overzicht van het aantal bezwaren tegen de WOZ-aanslag aan de raad zal doen toekomen.
 • A.M. Boone
 • 261
 • 5/23/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college contact op zal nemen met de schrijver van de brief over een hemelpoort brievenbus.
 • A.H.M. Albers
 • 260
 • 5/23/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat de investeringen in sportpark Hengelder duurzaam plaatsvinden.
 • A.M. Boone
 • 259
 • 5/23/2023
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college vóór de behandeling van de kadernota een schriftelijke uiteenzetting van de meicirculaire aan de raad zal doen toekomen.
 • A.M. Boone
 • 258
 • 4/11/2023
 • Wethouder Kagei zegt toe dat het college nagaat welke scholen zich al hebben aangemeld voor betaalde schoollunches.
 • 5/23/2023
 • B.M. Kagei
 • 257
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college na zal gaan hoe de participatieraad bij technische aanpassingen van verordeningen wordt geraadpleegd en dit schriftelijk terug te koppelen.
 • S.H. Bijl
 • 256
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college na zal gaan of de participatieraad over dit raadsvoorstel geadviseerd heeft en dit schriftelijk terug te koppelen.
 • S.H. Bijl
 • 255
 • 4/11/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college in gesprek gaat met het schoolbestuur van brede school St. Martinus en de dorpsraad van Oud-Zevenaar over de mogelijke gevolgen van Vestersbos als onderwijslocatie voor het dorp Oud-Zevenaar.
 • S.H. Bijl
 • 254
 • 4/12/2023
 • Vraag over woonwagenstandplaatsen/reizigers: het plan van aanpak woonwagenstandplaatsen gemeente Zevenaar zal aan de raad toegezonden worden
 • 5/22/2023
 • A.H. van Orden
 • 5/4/2023
 • 253
 • 3/29/2023
 • Wethouder Boone beantwoordt de vraag van het CDA waar in de meerjarenbegroting de getallen ten aanzien van het zwembad te vinden zijn schriftelijk.
 • 5/3/2023
 • A.M. Boone
 • 6/1/2023
 • 252
 • 3/29/2023
 • Portefeuillehouder Van Riswijk zegt toe dat het college een gesprek in de commissie samenleving zal voorbereiden over de bestaande antidiscriminatievoorzieningen op basis van de bestaande cijfers van de betrokken instanties.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 251
 • 3/29/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna ter beschikking zal stellen aan de gemeenteraad.
 • 6/15/2023
 • A.H.M. Albers
 • 250
 • 3/23/2023
 • Portefeuillehouder Van Riswijk zegt toe dat het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de data in de veiligheidsmonitor verder uit te splitsen op dorpsniveau waar nu gesproken wordt over Zevenaar Noord, Zevenaar Centrum en Zevenaar Zuid.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 249
 • 3/21/2023
 • Is de TEK geïncorporeerd in de gemeentelijke regelingen voor de energielasten
 • A.M. Boone
 • 4/11/2023
 • 248
 • 3/21/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe na te zullen gaan of de gemeente in de communicatie duidelijk maakt dat er ook een regeling is voor inmiddels volwassen geworden kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Het antwoord wordt schriftelijk gegeven
 • 4/5/2023
 • S.H. Bijl
 • 4/5/2023
 • 247
 • 3/1/2023
 • Wethouder Albers zal in de komende commissie Ruimte ( woensdag 22 maart 2023) terugkomen op de vragen 3 en 4 van de vragen van Lokaal Belang ( Parkeerproblematiek bij station Zevenaar) om verslag te doen van de actuele stand van zaken.
 • 3/22/2023
 • A.H.M. Albers
 • 3/22/2023
 • 246
 • 2/16/2023
 • Het handboek "Wederzijds respect" (agressie protocol) zal aan de raad gezonden worden.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/21/2023
 • 245
 • 2/20/2023
 • zal in gesprek met de overige organisaties in de Turmac Cultuurfabriek de mogelijkheid van contant betalen ook bespreken
 • 7/1/2023
 • A.M. Boone
 • 244
 • 2/16/2023
 • Met de afdeling communicatie zal bezien worden hoe op de website de tekst over de bankpas bij “Meenemen” bij paspoort gewijzigd kan worden zodanig dat blijkt dat pinnen de voorkeur heeft (“Pinnen, ja graag”) maar dat contant betalen ook tot de mogelijkheden behoord.
 • 4/19/2023
 • A.M. Boone
 • 4/19/2023
 • 243
 • 2/1/2023
 • Het genoemde onderzoek onder "draagt het college op"/punt 1: te onderzoeken of het mogelijk is deze schoorsteen te behouden voor het nageslacht, in samenspraak met o.a. huidige eigenaar” zal uitgevoerd worden en de resultaten van het onderzoek zullen eind Q2 naar de raad gaan
 • 6/30/2023
 • B.M. Kagei
 • 242
 • 12/21/2022
 • Motie Zevenaar toegankelijk en begaanbaar: Inzichtelijk maken van plekken waar objecten en obstakels de doorgang versperren en aangeven welke acties hierop ondernomen kunnen worden. PH heeft geen probleem met oproep om zaken inzichtelijk te maken, maar indien kosten hoger uitvallen dan binnen budget begroot zal wethouder dit aan raad melden.
 • 12/1/2023
 • A.H.M. Albers
 • 241
 • 12/21/2022
 • Motie Parkeren Turmac Cultuur Fabriek: in Q1 2023 komt college met een notitie naar de raad waarin wordt aangegeven wat er concreet gedaan wordt om de overlast aan te pakken + altijd handhaving wanneer er sprake is van overtreding
 • 3/15/2023
 • A.H.M. Albers
 • 2/28/2023
 • 240
 • 11/23/2022
 • Er zal een verkenning/start notitie voor de commissie Samenleving worden opgesteld m.b.t. gemeentelijke acties/interventies ter voorkoming van zelfdoding.
 • S.H. Bijl
 • 239
 • 11/23/2022
 • Wethouder Bijl zal in gesprek gaan met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie en met de Stichting Suïcidepreventie
 • S.H. Bijl
 • 238
 • 12/8/2022
 • T.a.v. Verordening leges bij vermakelijkhedenretributie. Hierin wordt aangegeven dat er nu een 100% kostendekking is op de leges van grote evenementen. De raad zou graag tijdig van de wethouder vernemen wat de kosten zijn om de leges van de evenementen te dekken en of dat voldoende is. De wethouder zegt toe dit inzichtelijk te maken.
 • 3/31/2023
 • A.M. Boone
 • 4/12/2023
 • 237
 • 12/8/2022
 • Er is een verwacht positief resultaat voor deze grondexploitatie. Bij punt 5 staat “consequenties voor de vennootschapsbelasting en die te verwerken in de lopende begroting”. De vraag is wat zijn de consequenties voor de vennootschapsbelasting en de lopende begroting? Wethouder gaf aan dat dit pas bepaald kan worden als de raad met het voorstel heeft ingestemd. Pas daarna worden de consequenties duidelijk en kunnen deze gedeeld worden met de raad. Wethouder doet toezegging dit met de raad te delen zodra de informatie voorhanden is.
 • A.M. Boone
 • 1/26/2023
 • 236
 • 12/6/2022
 • De wethouder zegt toe 2 maal per jaar aan de raad toe te zenden de monitoring van de bestandsontwikkeling RSD met daarbij de sturingsinformatie
 • 2/22/2023
 • S.H. Bijl
 • 12/19/2022
 • 235
 • 12/6/2022
 • In openbare stukken (Raadsvoorstellen, beleidsnota's etc) zal de wethouder zorgdragen voor de menselijke maat in de gebruikte woorden
 • 2/22/2023
 • S.H. Bijl
 • 2/27/2023
 • 234
 • 11/16/2022
 • Betalen van griffierecht bij planschadeverzoeken/nadeelcompensatie: toegezegd is dat gekeken zal worden naar mogelijke regelingen voor inwoners die dit griffierecht niet kunnen betalen en ook zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn om het griffierecht achteraf te laten betalen (alleen als de nadeelcompensatie niet wordt toegewezen).
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2022
 • 233
 • 11/16/2022
 • Bij de Provincie zal aandacht gevraagd worden voor de problemen met de busverbindingen van het Gelders Eiland (bussen vallen heel vaak uit en dit wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd waardoor mensen voor niks lang staan te wachten bij de bushaltes)
 • 12/13/2022
 • A.H.M. Albers
 • 12/13/2022
 • 232
 • 11/16/2022
 • Naar aanleiding van een vraag waarom het zo lang duurt vóórdat er iets met fixi meldingen of meldingen via andere kanalen als sociale media gedaan wordt, is toegezegd dat dit in het college besproken zal worden
 • 12/15/2022
 • A.H.M. Albers
 • 231
 • 11/16/2022
 • Er komt een RIB naar de raad over de stand van zaken ten aanzien van (de evaluatie van) het parkeerbeleid
 • A.H.M. Albers
 • 12/7/2022
 • 230
 • 11/15/2022
 • Voor MKB' en ZZP die niet kunnen wachten op de uitbetaling van een tegemoetkoming in de energiekosten van de provincie is een overbruggingskrediet vanuit de gemeente mogelijk
 • 1/27/2023
 • S.H. Bijl
 • 2/1/2023
 • 229
 • 11/15/2022
 • Na de zomer (2022) vindt er een evaluatie plaats van het Noodfonds (gebruik/uitvoering en proces)
 • 6/1/2023
 • S.H. Bijl
 • 228
 • 11/15/2022
 • De communicatie over het noodfonds en hoe hiervoor een aanvraag in te dienen zal toegankelijk zijn voor laaggeletterden. De communicatie zal ruim plaatsvinden, via meer kanalen dan in het voorstel staan aangegeven.
 • 3/13/2023
 • S.H. Bijl
 • 3/13/2023
 • 227
 • 11/2/2022
 • Caseloadberekening formatie uitvoering jeugd en Wmo: hierover zal het college een informatieavond organiseren
 • S.H. Bijl
 • 2/14/2023
 • 226
 • 11/2/2022
 • In 2023 komt het college terug op een vorm van waardering voor mantelzorgers
 • 6/28/2023
 • S.H. Bijl
 • 225
 • 11/2/2022
 • Continuering en verbeteren toiletvoorziening aan de Breuly: college gaat hiermee aan de slag en kijkt of er een betere toiletvoorziening kan komen
 • 3/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 224
 • 11/2/2022
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer er in de ambtelijke organisatie weer ruimte is om aan de slag te gaan met de wijkplannen/dorpsvisies om de leefbaarheid daar te vergroten. Vanwege capaciteitsproblemen is hier even pas op de plaats gemaakt.
 • 12/1/2022
 • A.H. van Orden
 • 12/12/2022
 • 223
 • 11/2/2022
 • Er komt nog een schriftelijk antwoord op de vraag wat de stand van zaken is van de aangenomen motie in de raadsvergadering van 29 september 2021 inzake het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord
 • 10/1/2023
 • A.H. van Orden
 • 222
 • 11/2/2022
 • Er komt een overzicht naar de raad met lopende bouwprojecten en bouwprojecten die nog van start moeten gaan in Zevenaar waarbij knelpunten ontstaan vanwege de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling stikstof
 • 12/1/2022
 • A.H. van Orden
 • 12/7/2022
 • 221
 • 10/19/2022
 • In de geest van de motie van D66 over Warmtenet Angerlo (verworpen) zal het college om tafel gaan met Angerlo Aardgasvrij
 • 6/1/2023
 • A.H. van Orden