link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 31 mei 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (220.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel WijZZ om agendapunt 7 "Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023" van de agenda te halen
2.b
Ordevoorstel VVD om agendapunt 8 "Herstel dak en kozijnen basisschool De Bem in Zevenaar" van de agenda te halen
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
\- Door de fractie van Lokaal Belang zijn vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over het schoonmaken van de toiletvoorziening de Breuly
\- Door de fractie van het CDA zijn vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over een artikel in de Gelderlander betreffende standplaatsen woonwagens
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 230531 Lijst ingekomen stukken raad 31 mei 2023 (90KB)
pdf 1. 230424 VNG Ledenbrief 23-014 Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd (249KB)
pdf 2. 230425 Raad Openbaar Bestuur advies Vallen opstaan en doorgaan-ruimte voor leren in transities (625KB)
pdf 3. 230425 GMR 230424 aanbiedingsbrieven concept jaarstukken 2022 en MJB 2024-2027 (981KB)
pdf 4. 230425 Brief RvS kennisgeving van start beroepsprocedure Zevenaar-bp Waaijakkers II Aerdt (2.4MB)
pdf 5. 230425 Brief RvS kennisgeving van start beroepsprocedure Zevenaar-bp Rhederlaag-coördinatiebesluiten (2.4MB)
pdf 6. 230426 Brief Rekenkamer aan gemeenteraad Zevenaar budget rekenkamer (126KB)
pdf 7. 230426 VNG Ledenbrief 23-015 voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030 (69KB)
pdf 8. 230427 Brief Foundation Connect International plan Kernpunt Migratie inzake problematiek migratie en asiel n.a.v. onderzoek (885KB)
pdf 9. 230504 Brief OVAL input re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching (236KB)
pdf 10. 230505 Brief RvS 230504 verzoek om voorlopige voorziening best.plan Rhederlaag coördinatiebesluiten incl. brief uitbreiding indieners (5.6MB)
pdf 11. 230509 Brief Provincie Gelderland begrotingscirculaire 2024 (236KB)
pdf 12. 230510 Brief Provincie vraag en antwoord bijeenkomst Luchtruimherziening- provincies OV en GLD 17 november 2022 (223KB)
pdf 13. 230510 VNG Ledenbrief 23-017 Bekendmaking voorgedragen VNG Bestuur en -commissies kandidaten (161KB)
pdf 14. 230511 Kopie Woo-verzoek aan college Retailplan bestemmingsplan bedrijventerrein Tatelaar (2.4MB)
pdf 15. 230512 Uitnodiging RvS voor zitting beroep augustus voorlopige voorziening best.plan Rhederlaag coördinatiebesluiten (3.4MB)
pdf 16. 230516 VNG Ledenbrief 23-018 Invoering Wet goed verhuurderschap (1.1MB)
pdf 17. 230517 VNG Ledenbrief 23-020 Voorjaarsnota 2023 (152KB)
pdf 18. 230517 Petitie Zevenaar voor Soedan 230514 (125KB)
pdf 19. 230522 Brief inwoners bezwaren betr. bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich-verdwijnen parkeervakken (174KB)
pdf 20. 230522 VNG Ledenbrief 23-019 230517 uitnodiging ALV 14 juni 2023 (257KB)
pdf 21. 230523 Vervolgbrief Soedanese Gemeenschap Nederland nav petitie - verzoek om donatie (157KB)
pdf 22. 230524 Motie gemeente Dordrecht Behoud herten in park Mewestein (Aangenomen) (1.3MB)
pdf 23. 230525 VNG Ledenbrief 23-021 Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) (53KB)
pdf 24. RIB 2023-034 Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid 2018 - 2022, jaarverslag handhaving 2022 en programma handhaving 2023.pdf (1.2MB)
pdf 25. RIB 2023-033 Regioarrangement en VLGG in relatie tot de Verstedelijkingsstrategie (260KB)
pdf 26. RIB 2023-032 Ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning (24.7MB)
pdf 27. RIB 2023-037 Projectplan Woonwagenstandplaatsen (333KB)
pdf 28. RIB 2023-031 Optimalisatie AED-netwerk en subsidies particuliere initiatieven (153KB)
pdf 29. RIB 2023-035 Raadsinformatie actualisering Huisvestingsverordening (181KB)
pdf 30. RIB 2023-038 Bestuur RDL 5 april 2023 (5.8MB)
pdf 31. RIB 2023-029 Herbeoordelingsproces raadsenquête en aanverwante procedures (229KB)
pdf 32. RIB 2023-036 Quickscan Vernieuwd Hengelder (3.7MB)
pdf 33. RIB 2023-039 Bestuur RDL 8 mei 2023 (13.6MB)
pdf 34. RIB 2023-040 Uitvoeringsplan voor de RES - Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (2023) (3.6MB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 april jl. vast te stellen.
5
Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 2023
De raad wordt voorgesteld:
1\. de 1e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
6
Z/20/378967 ‎Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
De raad wordt voorgesteld:
1\. kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte ingekomen zienswijzen op het voornemen van het college om de door de enquêtecommissie op de archiefbescheiden opgelegde openbaarheidsbeperkingen gedeeltelijk op te heffen;
2\. kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte zienswijzennota inclusief bijbehorende individuele brieven als reactie op de ingediende zienswijzen op het voornemen tot het gedeeltelijk opheffen van de op de archiefbescheiden van de enquêtecommissie opgelegde openbaarheidsbeperkingen;
3\. de beslissing tot het vervroegd overbrengen van de archiefbescheiden door de enquêtecommissie, voor zover vereist, te bekrachtigen, behoudens voor zover het gaat om de archiefbescheiden die op de inventarislijst met kenmerk Z/20/378967/INT/23/1158249 zijn aangeduid als ‘te vernietigen’;
4\. de Streekarchivaris op te dragen om de archiefbescheiden die op de inventarislijst met kenmerk Z/20/378967/INT/23/1158249 zijn aangeduid als ‘te vernietigen’ te vernietigen als het besluit daartoe onherroepelijk is geworden;
5\. de opgelegde openbaarheidsbeperkingen op te heffen voor de archiefbescheiden die op de inventarislijst met kenmerk Z/20/378967/INT/23/1158249 zijn aangeduid als ‘gedeeltelijk opheffen openbaarheidsbeperkingen’, met dien verstande dat:
a. de Streekarchivaris bij een inzageverzoek de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht neemt, en dus alleen inzage geeft in de betreffende archiefbescheiden onder de (openbaarheids)beperking dat persoonsgegevens en/of gegevens die naar personen herleidbaar zijn worden gepseudonimiseerd (wat hier betekent: weggelakt) (grondslag: bescherming persoonlijke levenssfeer in de zin van artikel 15, eerste lid en onder a, van de Archiefwet in verbinding met artikel 89 van de AVG);
b. een en ander voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het doel dat met het bewaren van archiefbescheiden in het algemeen belang gediend wordt;
6\. de opgelegde openbaarheidsbeperkingen voor het overige in stand te laten c.q. te bekrachtigen, voor zover dat ondanks het bekrachtigingsbesluit van 5 juli 2022 nog vereist zou zijn (grondslag: artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet).
Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Arthur Boone

7
VAN AGENDA AFGEVOERD Z/22/429632 Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023
De raad wordt voorgesteld:
1\. de 'Hemelwaterverordening gemeente Zevenaar 2023’ vast te stellen;
2\. de 'Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023' vast te stellen.

Portefeuillehouder: Bart Kagei


Door de fractie van D66 is bij dit voorstel een amendement ingediend.
Door de fractie van GroenLinks is bij dit voorstel een motie afkoppelsubsidie ingediend.
7.a
Amendement D66 vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023
7.b
Motie GroenLinks afkoppelsubsidie
8
VAN AGENDA AFGEVOERD Z/22/438054 ‎Herstel dak en kozijnen basisschool De Bem in Zevenaar
De raad wordt voorgesteld € 100.389,00 beschikbaar te stellen voor het herstel van constructiefouten bij basisschool De Bem in Zevenaar.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
8.a
Motie Ons Zevenaar aansprakelijkstelling schade door lekkages van dak en kozijnen De Bem
9
HAMERSTUK Z/23/447389 Bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar' ongegrond te laten verklaren en het bestreden besluit nader aan te laten vullen
De raad wordt gevraagd:
1\. conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften, het bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad tot afwijzing van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar' ongegrond te verklaren;
2\. het bestreden besluit van 21 december 2022, onder de aanvulling van het rapport ‘Onderbouwing Dienstenrichtlijn vestigingsbeperkingen en advies weigeren herziening bestemmingsplan’ d.d. 14 april 2023, verder in stand te laten.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
10
Z/23/444114 Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Zevenaar 2023 en verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Zevenaar 2023
De raad wordt voorgesteld om: 
1\. de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Zevenaar 2023 vast te stellen.
2\. de verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Zevenaar 2023 vast te stellen.
Portefeuillehouder: Arthur Boone
11
‎Z/23/447120 Verlenging ontheffing verhuisplicht wethouder Boone
De raad wordt voorgesteld wethouder Boone met ingang van 15 juni 2023 gedurende een jaar te ontheffen van de verplichting om in de gemeente Zevenaar woonachtig te zijn.

12
HAMERSTUK Z/23/447999 Zienswijze SDL jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027
De raad wordt voorgesteld om:
1\. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2\. in te stemmen met de conceptbegroting 2024\-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3\. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024\-2027 kenbaar te maken aan de SdL\, conform de conceptbrief\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
13
HAMERSTUK Z/23/447813 Ontwerpbegroting VGGM 2024
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2023 en de VGGM begroting 2024.


Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Stef Bijl
14
HAMERSTUK Z/23/447788 Voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2022 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en hierop geen zienswijze in te dienen.
2\. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024-2027 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en daarbij een zienswijze in te dienen over de ontwikkelingen e-depot en de toekomstvisie organisatie SALD.
3\. Om de zienswijze vast te stellen volgens de (concept) brief.
Portefeuillehouder: Arthur Boone
15
HAMERSTUK Z/22/413045 Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Zevenaar vast te stellen\.
2\. de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Zevenaar \(d\.d\. 21 december 2011\) in te trekken\.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
16
HAMERSTUK Z/22/413043 Nota garantiebeleid 2023
De raad wordt voorgesteld om:
1\. de nota garantiebeleid 2023 vast te stellen;
2\. het garantiebeleid gemeente Zevenaar 2005 in te trekken.


Portefeuillehouder: Arthur Boone
17
HAMERSTUK Z/22/424651 Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Zevenaar 2023
De raad wordt voorgesteld de nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
18
HAMERSTUK Z/23/446575 ‎Normen- en toetsingskader 2023
De raad wordt voorgesteld het normen- en toetsingskader 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone

19
HAMERSTUK Z/22/436308 Verduurzaming buitensportaccommodaties
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Kennis te nemen van het rapport “Inventarisatie sportveldverlichting” van Ataro B.V.
2\. Kennis te nemen van de stukken “Brief Ataro B.V. Beregeningsinstallaties” en “Notitie Ataro B.V. Automatische beregeningsinstallatie sportparken”.
3\. Eenmalig maximaal € 685.693 excl. btw (€ 822.066 incl. btw) beschikbaar te stellen voor de transitie naar ledverlichting voor de sportaanbieders die is opgenomen in het inventarisatierapport-ledverlichting en dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve  ‘afschrijvingslasten ledverlichting’. Deze storting brengen we ten laste van de algemene reserve.
4\. Eenmalig maximaal € 330.719 excl. btw (€ 400.170 incl. btw) voor de aankoop van automatische beregeningsinstallaties op te nemen in de kadernota 2024-2027.
5\. Een bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten ledverlichting’ te vormen.
6\. Een bestemmingsreserve 'afschrijvingslasten beregeningsinstallatie’ te vormen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
20
HAMERSTUK Z/23/447580 MGR-SDCG: wijziging Gemeenschappelijke Regeling
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG).

Portefeuillehouder: Arthur Boone
21
HAMERSTUK Z/23/447579 MGR-SDCG: jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024 -2027
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
2\. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
a. de gewijzigde begroting 2023
b. het programmaplan 2024
c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
22
HAMERSTUK Z/23/447868 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2024-2027, gewijzigde begroting 2023 en jaarrekening 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023;
2\. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022;
3\. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
23
HAMERSTUK Z/22/435287 Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich
De raad wordt voorgesteld:
1\. de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Middag Oost Fase 3, Babberich’ vast te stellen;
2\. het bestemmingsplan ‘Middag Oost Fase 3, Babberich’, inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset en zoals
verbeeld op papier;
3\. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
4\. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
24
HAMERSTUK Z/22/414063 Beschikbaar stellen gedeelte uit het investeringsbudget Toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaar.
De raad wordt voorgesteld € 75.000,- beschikbaar te stellen uit het totale investeringsbudget van € 500.000,- Toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaar ten behoeve van een actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
25
HAMERSTUK Z/23/444017 Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
26
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
27
Sluiting