link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 11 juni 2020

Locatie: Video-conference
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Dit is een voortzetting van de raadsvergadering van woensdag 10 juni 2020 die om 21.45 uur geschorst is.
Bundel:
pdf Agendabundel (49MB)
Algemene documenten:

1
Heropening
7
1e Voortgangsrapportage 2020 (Z/20/357058)
In deze 1e VGR wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken voor wat betreft de realisatie en uitvoering van wat er in de begroting 2020 is afgesproken.
De raad wordt voorgesteld om:
1. de 1e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en  rode status is aangegeven;
3. de realisatie van bezuinigingsvoorstel “uitbreiding Groot Holthuizen” in 2020 met een positief bedrag van € 1.500.000 op te nemen in de 1e voortgangsrapportage;
4. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 4.425.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Kaderbrief 2021 Samenwerking de Liemers (SDL) (Z/20/351386)
De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2021 van de Samenwerking de Liemers (SDL).

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk, Hans Winters en Belinda Elfrink
9
Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL) (Z/20/357713)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. in te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2\. in te stemmen met de conceptbegroting 2021\-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3\. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021\-2024 kenbaar te maken aan de SdL\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk, Hans Winters en Belinda Elfrink
10
Zienswijze BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) (Z/20/355523)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2018;
2\. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2019;
3\. Kennis te nemen van de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021\-2024 \(incl\. gewijzigde begroting 2020\) en alle bijbehorende stukken;
4\. In te stemmen met de zienswijze op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021\-2024 \(incl\. gewijzigde begroting 2020\) en het bestuur van BVO DRAN hiervan in kennis te stellen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
11
Jaarrekening RDL 2019 en Kaderbrief begroting 2021 (Z/20/356886)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Reinigingsdienst De Liemers\.
2\. Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021 om de kosten voor de begroting 2021 in ieder geval niet te verhogen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
12
Herziening Regionaal Programma Werklocaties (Z/19/346720)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De schrapopgave voor bedrijventerreinen te laten vervallen;
2\. Het toetsingskader voor bedrijfskavels voor XXL\-logistiek vast te stellen;
3\. Het Regionaal Programma Werklocaties in 2020 te herzien op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in Advies Monitoring 2019 RPW\, met uitzondering van 1c \(Kantoren\) en 1d \(PDV\)\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
13
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerssplan (Z/18/320388)
De raad wordt voorgesteld om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar, bestaande uit de documenten 'GVVP Deel 1 – Ambities' en 'GVVP Deel 2 – Verkeersbeleid' vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
14
HAMERSTUK Jaarrekening 2019 en begroting 2021 OmgevingsdienstJ Regio Arnhem (ODRA) (Z/20/355142) ‎
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers
15
HAMERSTUK Presikhaaf Bedrijven: Jaarstukken 2019 (Z/20/354856)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van Presikhaaf Bedrijven;
2\. Het college op te dragen het gevoelen van de raad over de jaarrekening 2019 kenbaar te maken aan Presikhaaf Bedrijven\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
16
HAMERSTUK Jaarstukken MGR 2019, concept planvorming en begroting 2020/2021-2024 (Z/20/356773)
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland\.
2\. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
a. de gewijzigde begroting 2020.
b. het uitvoeringsprogramma 2021.
c. de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024.
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
17
HAMERSTUK Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regio Arnhem Nijmegen (Z/20/357026)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Regio Arnhem Nijmegen en alle
bijbehorende stukken en met een zienswijze op deze documenten te reageren, conform de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
18
HAMERSTUK Zienswijze financiële stukken Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD) (Z/20/358447)
De raad wordt voorgesteld:
1\. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de voorlopige Jaarrekening 2019;
2\. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de kaderbrief met Ontwerpbegroting 2021;
3\. het besluit voor zover van toepassing schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het SALD mede te delen\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
19
HAMERSTUK Verordening tarieven Lentebad 2020-2021 (Z/20/352362)
De raad wordt voorgesteld de Verordening tarieven Lentebad 2020-2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag door de SP ingediend inzake maatwerk voor zzp'ers en noodsubsidie. Beide moties waren in de laatste raadsvergadering (14 mei) aangehouden. De motie zzp'ers is tussentijds gewijzigd.
21
Sluiting