link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 2 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (46.9MB)
Algemene documenten:

0
Wijze van behandeling
Zie bijgevoegde memo over de wijze van behandeling van de begroting en het collegeprogramma,
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Algemene Beschouwingen
4
Z/22/419206 Meerjarenbegroting 2023-2026
De raad wordt voorgesteld de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

Portefeuillehouder: college

Een overzicht (incl. besluitvorming) van alle ingediende moties en amendementen is bijgevoegd (bijlage 1).

Nb.
Door het college is bijgaande RIB 2022-066 over de septembercirculaire 2022 aangeboden. Omdat de circulaire gevolgen heeft voor de Meerjarenbegroting is deze nog aan de begrotingsstukken toegevoegd.
5
Z/22/431326 Collegeprogramma 2022-2026
De raad wordt voorgesteld het collegeprogramma 2022-2026 als uitwerking van het coalitieakkoord “Het moet anders en het gaat anders, samen!” vast te stellen.

Portefeuillehouder: college
6
Sluiting