link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 4 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (74MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
HAMERSTUK Aanwijzing plaatsvervangend griffier (Z/20/352613)
De raad wordt voorgesteld mevrouw R. Heemsbergen met ingang van 1 februari 2020 aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.

Portefeuille: werkgeverscommissie
4
Beëdiging van mevrouw R. Heemsbergen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier van de gemeente Zevenaar
5
Vragenuur
5.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend inzake de getekende contracten met het Filmhuis en de afspraken met bioscoop Movie Unlimited.
5.b
Mededelingen college
5.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
De raad wordt voorgesteld de lijst ingekomen stukken conform behandeladvies vast te stellen.
pdf 200304 Lijst ingekomen stukken raad 4 maart 2020.pdf (60KB)
pdf 1. 200127 Bezwaar sportverenigingen subsidievoorstel 2020 - aanvulling (80KB)
pdf 2. 200203 Motie gemeenteraad Stede Broec 300120 afschaffen verhuurdersheffing (107KB)
pdf 3. 200203 Kopie van brief Stichting Nationale Boomfeestdag aan college inzake Boomfeestdag-Groenfactor basisscholen in gemeente Zevenaar (155KB)
pdf 4. 200204 Jaarverslag 2019 politie Rivierenland Oost gemeente Zevenaar (5.1MB)
pdf 5. 200205 Burgerbrief inzake raadsvoorstel naamgeving Hal 12 (153KB)
pdf 6. 200205 Brief Vereniging Stadswerk Nederland inzake Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten (96KB)
pdf 7. 200206 Brief Provincie 040220 inzake financieel toezicht 2020 (2MB)
pdf 8. 200206 Motie alle partijen gemeente Steenbergen raad 300120 - verhuurdersheffing - AANGENOMEN (909KB)
pdf 9. 200406 Motie gemeente Overbetuwe 040220 oplopende tekorten door vreemd abonnementstarief en vernieuwde meldcode (19KB)
pdf 10. 200210 Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet van Ruimtemaker, LVKK, FRK en LSA (546KB)
pdf 11. 200213 Motie gemeenteraad Nieuwegein 230120 Samen trap-op-trap-af aangenomen (623KB)
pdf 12. 200214 Motie gemeenteraad Almelo behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s (400KB)
pdf 13. 200214 Burgerbrief waarschuwing-brandbrief betreffende 5G straling (124KB)
pdf 14. 200218 VNG Ledenbrief 20-005 stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo (47KB)
pdf 15. 200220 VNG Ledenbrief 20-004 Ondersteuning lokale preventieakkoorden (36KB)
pdf 16. 200220 Zienswijze Landgoed Huis Sevenaer ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkstraat 21 Zevenaar (3.6MB)
pdf 17. 200225 Motie gemeente Hilvarenbeek inzake 5G (788KB)
pdf 18. 200224 Burgerbrief Nederlandse (Oorlogs)misdaden door de Republiek Indonesië op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea (367KB)
pdf 19. 200225 Burgerbrief met op- en aanmerkingen en reacties op raadsvoorstel Naamgeving Hal12 (134KB)
pdf 20. 200228 Burgerbrief inzake naamgeving Hal 12 (130KB)
pdf 21. 200301 Burgerbrief naamgeving Hal12 (Cultuurhal Zevenaar) (a.) (90KB)
pdf 22. RIB 2020-007 Afwegingskader woningbouw gemeente Zevenaar 2019 (2.1MB)
pdf 23. RIB 2020-010 Participatie (3.4MB)
pdf 24. RIB 2020-008 Stedenband (6.8MB)
pdf 25. RIB 2020-005 Kadernota HR (2.1MB)
pdf 26. RIB 2020-011 Stand van zaken MER Witte Kruis (890KB)
pdf 27. RIB 2020-009 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost november-december 2019 (441KB)
pdf 28. RIB 2020-006 Overkapping Raadhuisplein (648KB)
pdf 29. RIB 2020-015 Jaarverslag en evaluatie Interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018-2019 (1.1MB)
pdf 30. RIB 2020-013 Taakstelling huisvesting statushouders 2019 (697KB)
pdf 31. RIB 2020-014 Ontwikkelingen Samenwerking de Liemers (SDL) (796KB)
pdf 32. RIB 2020-017 Aanwijsbesluit waarnemend gemeentesecretaris (684KB)
pdf 33. RIB 2020-018 Eindevaluatie marketing en communicatie 7Poort 2018-2019 (869KB)
pdf 34. RIB 2020-016 Uitspraak kort geding De Boskuul (5.2MB)
6
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari jl. vast te stellen.
7
Naamgeving Hal 12 (Z/19/329099)
De raad wordt gevraagd ‘Hal 12’ te kiezen als definitieve naam voor de voormalige BAT fabriekshal.

Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

Door de fracties van Lokaal Belang, D66 en de PvdA is een amendement ingediend welke hierbij is gevoegd.
8
Voorbereidingsbesluit Noordeinde (Z/19/346569)
De raad wordt gevraagd:

1. te verklaren dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenaar sectie K nummers 4621 en 4786 en die op de bijbehorende plankaart met nummer NL.IMRO.0299.BP01NOORDEINDE2020-VB01 door middel van bolletjes zijn aangeduid;
2. te bepalen dat het verboden is het gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied van het voorbereidingsbesluit te wijzigen;
3. van het verbod onder 2 kan bij omgevingsvergunning worden afgeweken indien en voor zover het voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het ontwerpbestemmingsplan;
4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop dit raadsbesluit is genomen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
9
Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2021 VGGM (Z/19/348273)
De raad wordt gevraagd om:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting en de gestelde kaders 2021 VGGM.
2. De zienswijze van de raad aan de VGGM kenbaar te maken.

Portefeuillehouders: burgemeester Van Riswijk en wethouder Elfrink
10
Raadsvoorstel ontslag de heer M. Wikkerink (GroenLinks) als lid van de commissie Ruimte (Z/19/348058)
De raad wordt verzocht de heer M. Wikkerink (GroenLinks) met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te ontslaan als lid van de
raadscommissie Ruimte.

Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
11
HAMERSTUK Aanvraag rijksbijdrage opsporingen ruiming explosieven BAT terrein (Z/19/349204)
De raad wordt voorgesteld om:
1. Een tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek ten behoeve van het project Herinrichting BAT-terrein te Zevenaar aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een totaal bedrag van 70% van €679.310,85 zijnde € 475.517,60 (bedragen excl. BTW).

Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
12
HAMERSTUK Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hondenschool (Z/19/336413)
De raad wordt gevraagd:
1. de bijgevoegde zienswijzenota vast te stellen;
2. om de regels, de toelichting en de plankaart voor het bestemmingsplan “Hondenschool, Edisonstraat 90 te Zevenaar” gewijzigd vast te stellen;
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er is door de fractie van het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"
14
Sluiting
Zevenaar, 18 februari 2020
De burgemeester van Zevenaar,
L.J.E.M. van Riswijk