link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 29 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (48.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel D66 om van agendapunt 8 Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026 een bespreekstuk te maken
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende vragen ter mondelinge beantwoording zijn ingediend:
\- door de fractie Lokaal Belang inzake Akkergeelsterren
\- door de fractie GroenLinks inzake mogelijke ontzanding Ossenwaard Herwen
\- door de fractie WijZZ inzake stand van zaken sociaal domein
\- door de fractie SP inzake motie dierenwelzijn
\- door de fractie Lijst 11 inzake AED
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 230329 Lijst ingekomen stukken raad 29 maart 2023 (73KB)
pdf 1. 230216 Verzoek tot volledige inzage in de stukken van de enquêtecommissie (176KB)
pdf 2. 230227 VNG Ledenbrief 23-007 Ledenraadpleging_principeakkoord_CAO gemeenten_2023 (3.4MB)
pdf 3. 230228 Brief RvS 230216 mbt vertraging uitspraak tracébesluit A12-A15 Ressen Oudbroeken (ViA15) en herstelwet (incl. toelichting) (128KB)
pdf 4. 230228 Jaarverslag 2022 Scalabor (554KB)
pdf 5. 230306 Klacht 230305 klachtenbehandelaar de heer Van Riswijk (157KB)
pdf 6. 230309 Burgerbrief betr. verzoek indienen motie van wantrouwen college (85KB)
pdf 7. 230313 Zienswijze NS op ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Groessenseweg 15 (1.8MB)
pdf 8. 230318 Burgerbrief Ontwikkelingen Vestersbos (2.3MB)
pdf 9. 230320 Burgerbrief Vesterbos (70KB)
pdf 10. 230321 Burgerbrief Locatie Vestersbos (207KB)
pdf 11. 230322 VNG ledenbrief openstelling vacatures VNG bestuur en commissies (369KB)
pdf 12. 230322 VNG Gelderland Rapportage 230309 Perspectief voor de Veren (8.3MB)
pdf 13. 230323 Brief GMR Arnhem Nijmegen inzake financiële en algemene uitgangspunten begroting 2024 (4MB)
pdf 14. RIB 2023-019 Aanpassingen inrichting voorterrein Turmac Cultuur Fabriek (1.9MB)
pdf 15. RIB 2023-018 Ontwikkelingen VGGM 2023 (401KB)
pdf 16. RIB 2023-023 Het tempelcomplex Herwen-Hemeling en ontwikkelingen ten aanzien van publieksbereik (192KB)
pdf 17. RIB 2023-020 Raadsinformatiebrief Motie Dierenwelzijnsbeleid (172KB)
pdf 18. RIB 2023-022 Datastrategie gemeente Zevenaar (3.8MB)
pdf 19. RIB 2023-024 Opwaardering Muldershof (171KB)
pdf 20. RIB 2023-021 Vergadering bestuur RDL 23 februari 2023 (11.6MB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 maart jl. vast te stellen.
5
Z/23/443618 Vaststellen verordening Rekenkamer gemeente Zevenaar 2023
Dit onderwerp is voorbereid door het presidium. De heer Van Dinther zal als vice- voorzitter van de voormalige Rekenkamercommissie een korte toelichting geven.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De verordening Rekenkamerfunctie gemeente Zevenaar 2018 in te trekken\.
2\. De Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Zevenaar 2023 vast te stellen\.
6
Z/23/443770 Benoeming voorzitter en leden Rekenkamer
Dit onderwerp is voorbereid door het presidium.

De raad wordt voorgesteld om:
 1. Tot lid van de rekenkamer gemeente Zevenaar te benoemen over de periode 1 april 2023 tot 1 april 2029 :
\- de heer A\.C\. Barske te benoemen als voorzitter
\- mevrouw E\. Beers en mevrouw M\. van den Berg beiden als lid\.
6.a
Beëdigingen van de heer A. C. Barske als voorzitter van de Rekenkamer gemeente Zevenaar en mevrouw M. van der Berg als lid van de Rekenkamer gemeente Zevenaar
7
Z/23/445089 Benoeming commissielid H.T.W. Visser
Op advies van de commissie geloofsbrieven wordt, voor zover omtrent over de benoeming door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, per 1 april 2023 tot commissielid voor de raadsperiode 2022 – 2026 benoemd, tenzij de fractie anders aangeeft: dhr. H.T.W. Visser
8
Z/23/441425 ‎Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026
De raad wordt voorgesteld de Integrale Veiligheidsagenda Zevenaar 2023 – 2026 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk

Door de fractie D66 is een amendement bij dit voorstel ingediend.
9
HAMERSTUK Z/23/439857 ‎Normenkader 2022
De raad wordt voorgesteld het Normenkader 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: A.M. Boone
10
HAMERSTUK Z/22/436909 Beschikbaar stellen investeringsbudgetten voor de uitvoering van vervangingen in de openbare ruimte
De raad wordt voorgesteld:
1\. De investeringsbudgetten uit het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor de jaren 2022 t/m 2026 \(€ 16\.312\.236 in totaal\) beschikbaar te stellen voor de revitalisatie in delen van de kernen Angerlo\, Lobith\-Zuid\, Lobith\-Noord\, Pannerden en in de kern Zevenaar de wijken Bloemenkamp en Schrijvershoek\.
2\. De investeringsbudgetten uit het Watertakenplan De Liemers 2022\-2026 voor de jaren 2022 t/m 2026 \(€ 2\.000\.000\) beschikbaar te stellen voor de vervanging van de gemalen\.

Portefeuillehouder: Toon Albers
11
HAMERSTUK Z/23/439350 Verordening cliëntenraad RSD de Liemers
De raad wordt voorgesteld:
1\. de verordening cliëntenraad RSD de Liemers vast te stellen\.
2\. de bestaande verordening cliëntenraad RSD 2019 in te trekken\.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
12
HAMERSTUK Z/23/444159 Toekennen erepenning
De raad wordt voorgesteld de erepenning van de gemeente Zevenaar toe te kennen.
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend:
\- door de fracties GroenLinks\, Lijst 11\, VVD en Lokaal Belang is de motie Zwembaden in de Liemers worden schaars ingediend\.
13.a
STEMMEN GESTAAKT Motie vreemd GL Lijst11 VVD Lokaal Belang Zwembaden in de Liemers worden schaars
14
Sluiting