link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 13 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en meld dat de heer Verkampen afwezig is en vervangen word door de heer Pollmann
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 25 september en 23 oktober vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de Raadsplanning en de (ibabs) overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Raadsvoorstel Warmtetransitie visie Zevenaar (Z/18/312893)
De raad wordt voorgesteld:
1. De Warmtetransitie visie Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
6
Raadsvoorstel Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar (Z/19/341105)
De raad wordt voorgesteld:
1. De Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Elfrink

NB. op 11 november is van bijlage 1 een gewijzigde versie toegevoegd aan de agenda. In de toelichting van artikel 2 ontbrak het woord zaterdag, deze is in de nieuwe versie toegevoegd.
7
‎Raadsvoorstel bestemmingsplan 't Veerhuys Aerdt (Z/19/323683)
De raad wordt voorgesteld:
1. De responsnota bestemmingsplan “'t Veerhuys Aerdt” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan t Veerhuys Aerdt’ ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
8
Raadsvoorstel Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2020 (Z/19/330472)
De raad wordt voorgesteld:
1. De Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
9
Raadsvoorstel Bomenverordening Zevenaar 2019 en Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019 (Z/19/339127)
De raad wordt voorgesteld:
1. De Bomenverordening Zevenaar 2019 vast te stellen;
2. De Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019 vast te stellen

Portefeuillehouder: wethouder Koers - de Graaf
10
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
11
Stand van zaken duurzaamheid
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Door de fractie van Lokaal Belang is bijgaand punt van orde ingediend ter agendering voor de eerstvolgende commissievergadering Ruimte (4 december).
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
14
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
15
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier