link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 23 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (5.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Punt van Orde fractie PvdA om agendapunt 5 van de agenda af te halen (aanvaard)
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende vragen zijn ingediend:
\- door de fractie van GroenLinks inzake voortgang NME
\- door de fractie van de PvdA inzake digitalisering proces parkeervergunningen
\- door de fractie van de VVD inzake de verordening buitengebied
\- door de fractie van Lokaal Belang inzake rattenplaag Enghuizen
-door de fractie van de VVD over Bouw appartementen Hoofdstraat Tolkamer
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2022 vast te stellen.
5
VAN AGENDA GEHAALD Z/21/410466 Digitalisering proces parkeervergunningen
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met het digitaliseren van het aanvraag\, betaal \-en beheerproces van de parkeervergunningen\.
2\. In te stemmen met de volgende aanpassingen:
a) Alle bewonersvergunningen worden op kenteken afgegeven. De bedrijfsvergunningen en werknemersvergunningen volgen hierop en worden ook op kenteken afgegeven.
b) Alle parkeervergunningen worden voor maximaal één jaar en per kalenderjaar afgegeven en verlengd.
c) Werknemers -en bedrijfsvergunning worden gerestitueerd per kalenderkwartaal bij opzegging.
d) Per gebied wordt een maximaal aantal uit te geven vergunningen gehanteerd en een wachtlijst ingevoerd als het quotum bereikt is.
e) Parkeren op eigen terrein wordt meegewogen in de vergunningverlening. Het aantal eigen parkeergelegenheden wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal aan te vragen bewonersvergunningen.
f) Na implementatie van het vergunningensysteem wordt een digitale vorm van bezoekersvergunning aangeboden. De huidige fysieke bezoekerskaart blijft tijdelijk bestaan als sterfhuisconstructie. Het bezoek betaalt in alle gebieden hetzelfde tarief en daarmee is de bezoekersregeling in alle gebieden uniform.
g) Alle vergunningssoorten worden vooraf betaald per Ideal of automatische incasso. Het bedrag wordt in 1 termijn betaald.
h) Het invoeren of uitbreiden van een fiscaal/vergunninghoudersgebied is mogelijk per volledig ondervraagd afgebakend gebied en wordt niet meer per straat ingevoerd.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
5.a
Amendement WijZZ digitalisering proces parkeervergunningen
Door de fractie WijZZ is het amendement Digitalisering proces parkeervergunningen ingediend.
5.b
Motie Digitalisering proces parkeervergunningen
Door de fractie WijZZ is de motie Onderzoek naar maatwerk uitvoering parkeerbeleid ingediend.
6
Z/19/342350 Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. De ‘Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022’vast te stellen;
2\. De benoeming en het ontslag van de leden van de commissie aan het college te mandateren o\.g\.v\. artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6.a
Amendement Lokaal Belang VVD en PvdA Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar 2022
Door de fracties Lokaal Belang, VVD en PvdA is het amendement Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar 2022 ingediend.
7
Z/22/414482 Instellen Commissie Geloofsbrieven
De raad wordt voorgesteld:

1. De volgende personen te benoemen als lid van de Commissie van Geloofsbrieven:

* Mevr. N. Niebuur – Sluiter
* Mevr. L. van der Velden
* Dhr. P.A. Vos

2. Dhr. P.A. Vos aan te wijzen als voorzitter van de commissie
3. Mevr. N. Niebuur - Sluiter aan te wijzen als vicevoorzitter van de commissie
8
HAMERSTUK Z/21/410741 ‎Oprichting stichtingen vanuit collectief verzekeringsbelang VGGM
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het oprichten van een stichting Risicobeheer/Expertisebureau en een Stichting Waarborgfonds door VGGM en hierbij geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het oprichten van deze stichtingen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
9
HAMERSTUK Z/21/405534 Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door fracties van GroenLinks en SP is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: motie regenboog-zebrapad
Ook door de VVD fractie is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: motie Wonen op het boerenerf en is toegevoegd de motie Motie bouwen hoofdstaat Tolkamer.
10.a
INGETROKKEN Motie GroenLinks SP Regenboog-zebrapad
10.b
Motie VVD Wonen op het boerenerf
10.c
Motie VVD bouwen hoofdstraat Tolkamer
11
Sluiting