link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 1 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (227.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Beëdiging van mevrouw M. van Bergen als interim-griffier van de gemeente Zevenaar
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
\- Door de fractie Lokaal Belang zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording gesteld over de Parkeerproblematiek bij station Zevenaar\.
\- Door de CDA fractie zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording gesteld over de voortgang Stolpersteine\.
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 februari jl. vast te stellen.
6
HAMERSTUK Z/22/435883 ‎Vaststellen bestemmingsplan Wethouder Jan Tieckenstraat, Angerlo
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Wethouder Jan Tieckenstraat\, Angerlo’ ongewijzigd vast te stellen\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
7
HAMERSTUK Z/21/398514 Vaststellen van geactualiseerde archeologische kaarten, inclusief de beleidskaart
De raad wordt voorgesteld om onderstaand archeologisch rapport met de bijhorende archeologische kaarten, inclusief de beleidskaart, vast te stellen:
*Archeologie in de gemeente Zevenaar. Actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart; archeologisch onderzoek.*

Portefeuillehouder: Bart Kagei
8
HAMERSTUK Z/23/439241 ‎Aanvragen suppletie-uitkering explosieven 2021/2022 i.r.t. diverse projecten
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het aanvragen van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten met een totaalbedrag van € 46.206,05 exclusief BTW voor de gemeentelijke kosten over 2021 en 2022 uit het Gemeentefonds bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
\- door SP\, WijZZ\, D66 en GroenLinks inzake Giro 555
\- door Lokaal Belang inzake Spitfire overdue
10
Sluiting