link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 21 december 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Afscheid Rilana Draisma (D66) als raadslid van de gemeente Zevenaar
In deze vergadering zal afscheid genomen worden van Rilana Draisma als raadslid van de gemeente Zevenaar.
4
‎Z/22/437792 Benoeming de heer B. van Bindsbergen (D66) als raadslid van de gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld met ingang van 21 december 2022 toe te laten als lid van de gemeenteraad van Zevenaar: de heer B. van Bindsbergen
5
‎Z/22/437795 Benoeming commissielid
Op advies van de commissie geloofsbrieven wordt, voor zover omtrent over de benoeming door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, per 21 december 2022 tot commissielid voor de raadsperiode 2022 – 2026 benoemd, tenzij de fractie anders aangeeft: Ingrid van Helvert (D66)
6
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 november jl. vast te stellen.
7
Vragenuur
7.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over veerdiensten.
7.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
7.c
Mededelingen college
7.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 221221 Lijst ingekomen stukken raad 21 december 2022 (71KB)
pdf 1. 221122 VNG Ledenbrief 22-059 bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies (367KB)
pdf 2. 221123 Manifest behoud de apotheekhoudende huisarts (brief van landelijke werkgroep) (292KB)
pdf 3. 221124 VNG-Ledenbrief 22-062 moties en preadviezen najaars ALV 2 december 2022 (104KB)
pdf 4.221128 brief RAC GMR aan Raden 28-11-2022 (1.9MB)
pdf 5. 221128 VNG Ledenbrief 22-063 tweede nazending Najaars ALV 2 december (97KB)
pdf 6. 221201 Brief Ministerie BZK inzake doelstelling van inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers (2.2MB)
pdf 7. Beëindiging werkzaamheden als commissie Middelen (80KB)
pdf 8. 221203 Burgerbrief Pinnen! (45KB)
pdf 9. 221205 Resultaten Euregioraadsvergadering 24 november 2022 in Xanten (290KB)
pdf 11. 221207 VNG Ledenbrief 22-065 Nationale programmas NOVEX Woningbouw Water en Bodem Sturend en Landelijk gebied (202KB)
pdf 10. 221206 Brief van Coöperatie Angerlo Duurzaam inzake warmtenet Angerlo (93KB)
pdf 12. 221213 Opzegging lidmaatschap werkgeverscommissie (78KB)
pdf 13. 221213 VNG Ledenbrief 22-066 instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid (5.2MB)
pdf 14. RIB 2022-073 garantstelling gemeente Arnhem t.b.v. nieuwbouw dierentehuis (151KB)
pdf 15. RIB 2022-079 ‎Prestatieafspraken 2023 (331KB)
pdf 16. RIB 2022-076 Gevolgen Porthosuitspraak (148KB)
pdf 17. RIB 2022-077 Beschrijving proces parkeerbeleidsevaluatie (227KB)
pdf 18. RIB 2022-075 Warmtenet stad Zevenaar - stand van zaken (248KB)
pdf 19. RIB 2022-074 Onderwijshuisvesting 2023 (164KB)
8
Z/22/418561 Raadsvoorstel vaststellen weigeringsgrond bestemmingsplan Sleeg 23 te Babberich (d.d. raadsvergadering 23 november 2022)
De raad besluit:
De weigeringsgrond voor raadsvoorstel bestemmingsplan Sleeg 23 te Babberich (d.d. raadsvergadering 23 november 2022) als volgt vast te stellen:

Voor de raad is onvoldoende aangetoond waarom er moet worden vastgehouden aan lintbebouwing in dit gebied. De raad is van mening dat de opgestelde beleidsregels in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Zevenaar ruimte zouden moeten bieden voor een uitzondering (Ja, mits-principe). De gemeenteraad is van mening dat er gekeken moet worden naar een oplossing waarbij gemeente, initiatiefnemer en de indiener van de zienswijze elkaar tegemoet kunnen komen eventueel door een nieuwe variant (zoals benoemd in de beantwoording van de technische vragen met kenmerk: 22-755 221223 TV SP 221222 bestemmingsplan Sleeg 23 Babberich) te onderzoeken.
9
Z/22/432052 Belastingverordeningen 2023
De raad wordt voorgesteld:
1\. de Verordening OZB 2023 vast te stellen \(9a\)
2\. de Verordening rioolheffing 2023 vast te stellen \(9b\)
3\. de Verordening afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen \(9c\)
4.de Verordening parkeerbelasting 2023 vast te stellen (9d)
5\. de Verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen \(9e\)
6\. de Verordening reclamebelasting 2023 vast te stellen \(9f\)
7\. de Verordening precariobelasting 2023 vast te stellen \(9g\)
8\. de Verordening marktgelden 2023 vast te stellen \(9h\)
9\. de Verordening rioolaansluitgeld 2023 vast te stellen \(9i\)
10.de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen (9j)
11.de Verordening leges 2023 vast te stellen (9k)
12\. de Verordening kwijtschelding 2023 vast te stellen \(9l\)
13\. de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022 in te trekken \(9m\)
14\. de Verordening hondenbelasting 2022 in te trekken \(9n\)

Portefeuillehouder: Arthur Boone
9.a
1125628 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2023
9.b
1125779 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2023
9.c
1124553 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2023
9.d
1124612 Bijlage 4 Verordening parkeerbelastingen 2023
9.e
1125774 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2023
9.f
1125773 Bijlage 6 Verordening reclamebelasting 2023
9.g
1125638 Bijlage 7 Verordening precariobelasting 2023
9.h
1125780 Bijlage 8 Verordening marktgelden 2023
9.i
1125785 Bijlage 9 Verordening rioolaansluitgeld
9.j
1125455 Bijlage 10 Verordening lijkbezorgingsrechten
9.k
1125447 Bijlage 11 Legesverordening 2023
9.l
1125786 Bijlage 12 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
9.m
1126132 Bijlage 13 Intrekkingsbesluit verordening vermakelijkhedenretributie
Er is een amendement (technische fout jaartal) ingediend door de fractie van Lokaal Belang.
9.n
1126135 Bijlage 14 Intrekkingsbesluit hondenbelasting
Er is een amendement (technische fout jaartal) ingediend door de fractie van Lokaal Belang.
10
HAMERSTUK Z/22/420786 Vaststellen grondexploitatie Aerdt Waaijakkers
De raad wordt voorgesteld:
1\. De grondexploitatie Waaijakkers vast te stellen;
2\. Ten behoeve van de uitvoering van het project Waaijakkers de grondexploitatie Waaijakkers vast te stellen \(specificatie in geheime bijlage Z/22/420786/2202962 Toelichting grondexploitatie Waaijakkers\)\, met een positief verwacht resultaat;
3\. Het bij de grondexploitatie Waaijakkers behorende krediet voor uitvoering vast te stellen;
4\. Instemmen met de risico’s van de grondexploitatie Waaijakkers;
5\. Bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties\, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting \(VpB\)\, te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder\. Het positieve financiële effect op de grondexploitatie toe te voegen aan de Algemene reserve\.
11
HAMERSTUK Z/22/412458 Bestemmingsplan Waaijakkers II
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Waaijakkers II” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Waaijakkers II” gewijzigd vast te stellen\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
12
HAMERSTUK Z/22/426488 ‎Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 72 te Angerlo
De raad wordt voorgesteld:
1\. het bestemmingsplan “Dorpsstraat 72\, Angerlo” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
13
HAMERSTUK Z/22/423179 Raadsvoorstel weigeren aanvraag herziening bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar'
De raad wordt voorgesteld om te besluiten de aanvraag om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Tatelaar’ te herzien te weigeren.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
14
Z/22/434466 Zienswijze op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Milieueffectrapportage Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau \(NRD\)\, die de kaders bepaalt voor de milieueffectrapportage \(plan\-MER\) Regionale energiestrategie \(RES\) van de Groene Metropoolregio \(GMR\)\.
2\. Bijgevoegde zienswijze op de NRD in te dienen bij de GMR\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden

Er is een amendement (technische fout jaartal) ingediend door de fractie van VVD.
15
HAMERSTUK Z/22/415723 ‎Bestemmingsplan Rhederlaag
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijze te beoordelen overeenkomstig de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Rhederlaag’’ en de wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Rhederlaag’’\.
2\. Het bestemmingsplan ‘Rhederlaag’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset en zoals verbeeld op papier\.
3\. Op grond van artikel 6\.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen\.
4\. Geen m\.e\.r\.\-beoordeling als bedoeld in artikel 2\, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren\.
5\. De vastgestelde bestemmingplannen en omgevingsvergunningen conform de gemeentelijke coördinatieregeling ter inzage te leggen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
16
HAMERSTUK Z/22/432906 Aanvraag Vangnetuitkering 2022
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de genomen maatregelen van het college om het tekort op het  bijstandsbudget in 2022 terug te dringen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
17
HAMERSTUK Z/22/429474 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zevenaar te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 3 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.

1. Motie Babberichseweg Witte Kruis (Sociaal Zevenaar)
2. Motie Drinkwaterpunten (PvdA / Lokaal Belang / GroenLinks / Lijst 11 / VVD)
3. Motie Parkeren Turmac Cultuurfabriek (VVD)
4. Motie Zevenaar toegankelijke en begaanbaar (ONSZevenaar)
19
Sluiting