link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 15 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (9.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

- dhr. Hugen bij agendapunt 5. Woningbouw jongeren Aerdt
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 4 december 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en ibabs overzichten toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en ibabs overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Woningbouw jongeren Aerdt
Geagendeerde ingekomen stukken raadsvergadering 27-11-2019:
- Brief "woningbouw jongeren Aerdt" door CDA, Lokaal Belang en VVD
- Brief "betreffende reactie op aangepast plan Waaijakkers (Aerdt) door VVD.
Nadere duiding CDA: "Omdat ie aan de raad is gericht en als afdoening staat in handen van college. Daar vinden wij ook iets van"
Geen nadere duiding VVD en Lokaal Belang.
6
Raadsvoorstel RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie (Z/18/309683)
Portefeuillehouder: Wethouder Koers

De agendacommissie stelt voor om dit voorstel in twee termijnen te behandelen. Een eerste termijn zonder interrupties voor standpunten en politieke vragen aan het college, gevolgd door een tweede termijn t.b.v. debat tussen de fracties.
7
Raadsvoorstel Aanvragen suppletie-uitkering explosieven i.r.t. project spoorverbetering Zevenaar-Didam (Z/19/338288)
Portefeuillehouder: Burgemeester van Riswijk
Omdat de burgemeester niet aan de vergadering deel zal nemen vanwege verplichtingen elders, zal wethouder Winters eventuele vragen beantwoorden. Mochten er nog vragen overblijven, dan zal de burgemeester die vragen de volgende dag, tijdens commissie middelen alsnog beantwoorden.
8
Woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen
Geagendeerde ingekomen stukken raadsvergadering 27-11-2019:
- Brief "woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen" door CDA. Nadere duiding: "omdat er wordt gesproken over stakeholders en wij een belangrijke missen, namelijk de woningzoekenden"
9
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Stand van zaken duurzaamheid
11
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
12
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
13
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De fractie van de VVD heeft bijgaande vragen inzake de inzameling van kerstbomen ingediend.
14
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier