link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 1 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (117.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel fractie WijZZ toevoegen aan agenda debatstuk integriteit (agendapunt 19)
3
Z/23/440306 Benoeming leden commissie geloofsbrieven 2023
De raad wordt voorgesteld de volgende personen te benoemen als lid van de Commissie van Geloofsbrieven 2023:
• Mevr. B.L.Y. van Die
• Dhr. M.H.A.G. Witjes
• Dhr. W.J.M. van Dinther.
4
Afscheid Marcel Lap (PvdA) als raadslid van de gemeente Zevenaar
In deze raadsvergadering is afscheid genomen van Marcel Lap als raadslid voor de PvdA van de gemeente Zevenaar.
5
Z/23/440420 Benoeming en beëdiging raadslid B.A. Metz
De raad wordt voorgesteld met ingang van 1 februari 2023 toe te laten als lid van de gemeenteraad van Zevenaar: de heer B.A. Metz
6
Z/23/440217 Benoeming commissieleden
Op advies van de commissie geloofsbrieven worden, voor zover omtrent over de benoeming door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, per 2 februari 2023 tot commissielid voor de raadsperiode 2022 – 2026 benoemd, tenzij de fractie anders aangeeft:
• mevr. A.L.M. van der Vlies namens Lijst 11;
• dhr. A.F.J. de Vries namens Lijst 11;
• dhr. A. Ok namens Lijst11;
• dhr. M.R.A. Lap namens de fractie van de PvdA.
7
Z/23/440437 Benoeming lid werkgeverscommissie
De raad wordt voorgesteld de heer J.W.H. Winters te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.
8
Z/23/440695 Aanwijzingsbesluit interim-griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw M. van Bergen voor de periode 22 februari tot en met 15 juli 2023 aan te wijzen als interim-griffier
voor 32 uur per week.
9
Vragenuur
9.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
9.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
Op verzoek van de raadsleden Ariessen en Meijer treft u bijgaand ter informatie het verslag van de laatste Euregio bijeenkomst van 2022 aan. En tevens de de link over het eerste Interreg project dat begin januari is goedgekeurd en ook betrekking heeft op onze regio:
https://www.euregio.org/action/news/item/434/eerste-interreg-vi-project-euregio-rijn-waal-goedgekeurd/
9.c
Mededelingen college
9.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 230201 Lijst ingekomen stukken raad 1 februari 2023 (116KB)
pdf 1. 221221 Brief Kunsten'92 oproep gemeenten ondersteuning culturele instellingen gelden vanuit het Rijk (129KB)
pdf 2. 221224 Opzeggen raadslidmaatschap M. Lap (60KB)
pdf 3. 221227 VNG ledenbrief 22-068 Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (36KB)
pdf 4. 221227 Brief Banning Advocaten ingebrekestelling mbt besluit Wegensteunpunt Zevenaar (1.9MB)
pdf 4a. 221228 Reactie op brief Banning Advocaten ingebrekestelling Wegensteunpunt Zevenaar (2MB)
pdf 5. 221228 Brief inzake ontheffingsaanvraag obv gelijkwaardigheidsbepaling stadsverwarming - verzoek om een reactie (18KB)
pdf 6. 221230 Kaderbrief SdL Meerjarenbegroting 2024-2027 (1.2MB)
pdf 7. 221230 Burgerbrief 29 dec. 2022 inzake verzoek om de onrechtmatige partijnaam niet meer te gebruiken (2.5MB)
pdf 8. 230108 Burgerbrief Zandwinning 't Broek (83KB)
pdf 9. 230116 Zienswijze Prorail ontwerp-bestemmingsplan Middag Oost fase 3 Babberich (3.2MB)
pdf 10. 230116 Brief Veerpontencoalitie en het Pieterpad inzake veer Millingen Pannerden (136KB)
pdf 11. 230116 Brief Retailplan 230112 verbeurde dwangsommen besluit Tatelaar (1.6MB)
pdf 11a. 230131 Antwoordbrief Retailplan inzake verbeurde dwangsommen besluit Tatelaar (6MB)
pdf 12. 230116 Brief dhr. Verweij n.a.v. inspraak 11 januari (3.1MB)
pdf 13. 230116 Zienswijze omwonenden op ontwerp-bestemmingsplan Middag Oost fase 3 te Babberich (13.6MB)
pdf 14. 230116 Brief aan college start onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed in de Participatiewet (2.5MB)
pdf 15. 230118 Brief Gebiedsontwikkeling t Broek betr. reactie ontvangen 12 jan. 2023 van bewoners Uurlingstraat, Groenestraat en Weteringweg (4.1MB)
pdf 16. 230118 VNG ledenbrief 23 002 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet (829KB)
pdf 17. 230118 VNG Ledenbrief 23 001 Informatiepunten digitale overheid (173KB)
pdf 18. 230118 Brief Paul Freriks 230117 afscheid als commissielid (86KB)
pdf 19. 230119 Raadsbrief ODRA 230111Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (90KB)
pdf 20. 230123 Brief Gemeente Zwijndrecht aan Eerste Kamer inzake extern voorzitterschap (verzoek tot agenderen) (117KB)
pdf 21. 230123 Burgerbrief-klacht over ambtelijke afhandeling verlichting gemeentehuis (2.5MB)
pdf 22. 230126 Informatiebrief raad Kompas ActiZ investeren in jeugd en gezin - uitnodiging webinar 20 en 27 maart (1.3MB)
pdf 23. 230127 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 23 januari 2023 (1.3MB)
pdf 24. RIB 2022-078 Spreidingswet en huisvesting integratie statushouders (174KB)
pdf 25. RIB 2022-080 Stand van zaken doortrekken Edisonstraat (190KB)
pdf 26. RIB 2022-081 Stand van zaken Gebiedsoplossing Babberich (150KB)
pdf 27. RIB 2022-082 Brief aan Gedeputeerde Staten inzake archeologische vondsten Romeins tempelcomplex Herwen Hemeling (231KB)
pdf 28. RIB 2023-002 Individueel Management Plan Neder-Germaanse Limes Herwen - De Bijland (1.4MB)
pdf 29. RIB 2023-003 Stand van zaken Wet open overheid jan 2023 (172KB)
pdf 30. RIB 2023-001 BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Zevenaar 2022 (2.3MB)
pdf 31. RIB 2023-005 Informatie over de actualisatie van de huisvestingsverordening (663KB)
pdf 32. RIB 2023-007 Vervolgstappen n.a.v. uitspraak rechtbank Gelderland (4.1MB)
pdf 33. RIB 2023-010 Gevoerde bestuurlijke integriteitsbeleid 2022 (160KB)
pdf 34. RIB 2023-009 Aanpak Energiearmoede - voortgang (185KB)
pdf 35. RIB 2023-006 Grondprijsbrief 2023 (416KB)
pdf 36. RIB 2023-004 Regionale Woondeal 2.0 Arnhem Nijmegen (3.4MB)
10
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 december 2022  vast te stellen.
11
Z/22/425352 Vaststellen van Verordening Jeugdhulp, Beleidsregels en Nadere Regels gemeente Zevenaar 2023
De raad wordt voorgesteld:

1. De Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 in te trekken.
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
12
HAMERSTUK Z/22/437723 Subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers gemeente Zevenaar
Onderwerp is ter vergadering een hamerstuk geworden.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers gemeente Zevenaar ter kennisname aan te nemen;
2\. Voor deze subsidieregeling een subsidieplafond van € 654\.600\,\- vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
13
Z/23/43069 Wijziging Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zevenaar
Door de fracties VVD, Lokaal Belang en D66 is een amendement bij dit raadsvoorstel ingediend.

De raad besluit:
1\. Art\. 3b van het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zevenaar als volgt te wijzigen:

*Artikel 3b Het seniorenconvent*
1\. De raad heeft een seniorenconvent\, bestaande uit de voorzitter en de fractievoorzitters\.
2\. De voorzitter is voorzitter van het seniorenconvent\. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig\.
3\. De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het seniorenconvent\.
4\. Elke fractievoorzitter wijst een lid van zijn fractie \(zijnde raadslid\) aan\, dat hem bij zijn afwezigheid in het seniorenconvent vervangt\.
5\. Elke fractievoorzitter heeft één stem in het seniorenconvent\.
6\. De voorzitter roept het seniorenconvent in vergadering bijeen indien hij\, of twee of meer leden dit nodig oordelen\.
7\. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het seniorenconvent uit zijn midden een vervangend voorzitter aan\.
8\. Het seniorenconvent vergadert in beslotenheid met elkaar\.
9\. Er wordt geen verslag van het seniorenconvent gemaakt tenzij hier specifiek om gevraagd wordt door de deelnemers van het seniorenconvent\. Het verslag ligt in aanloop naar de volgende vergadering van het seniorenconvent vertrouwelijk ter inzage bij de griffie\. In de daaropvolgende vergadering wordt het verslag in beslotenheid vastgesteld\. Op een eventueel verslag is verder artikel 14 lid 5 van toepassing\.

2\. Art\. 3c van het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zevenaar als volgt te wijzigen:

*Artikel 3c Het presidium*
1\. Het presidium bestaat uit: de voorzitter en de fractievoorzitters\.
2\. Het presidium is belast met de werkwijze van de raad en raadscommissies en het toezicht op de griffier en griffie\.
3\. Het presidium vergadert volgens een door hem vast te stellen schema en op oproep van de voorzitter\.
4\. Bij de vergaderingen van het presidium is de griffier aanwezig\, tenzij het om een bespreking over zijn persoon gaat\.
5\. Bij de vergaderingen van het presidium is de secretaris aanwezig op uitnodiging van de voorzitter\.
6\. Elke fractievoorzitter wijst een lid van zijn fractie \(zijnde raadslid\) aan\, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt\.
7\. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het presidium uit zijn midden een vervangend voorzitter aan\.
8\. Het presidium vergadert in beslotenheid met elkaar\.
9\. Van de presidiumvergadering wordt een verslag gemaakt\. Het verslag wordt in de eerstvolgende presidiumvergadering vastgesteld\. Na vaststelling wordt het verslag openbaar gemaakt\. Op een verslag is verder artikel 14 lid 5 van toepassing\.
14
HAMERSTUK Z/22/426487 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Pastoor Slingerstraat te Giesbeek
De raad wordt voorgesteld om:
1\. de zienswijzennota ‘Pastoor Slingerstraat\, Giesbeek’ vast te stellen;
2\. het bestemmingsplan “Pastoor Slingerstraat\, Giesbeek” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
3\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
15
HAMERSTUK Z/22/432919 Plan van aanpak en voorbereidingskrediet BusinessPark 7Poort II
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het jaar 2023 ter hoogte van € 600.000,--, welke in de meerjarenbegroting 2023-2026 is opgenomen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
16
HAMERSTUK Z/22/434550 ‎Vaststellen Antennebeleid Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld het ‘Antennebeleid gemeente Zevenaar’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
17
HAMERSTUK Z/22/435738 Aanvraag nieuwe financiële middelen Starterslening
De raad wordt voorgesteld een nieuw budget van € 1.000.000, - beschikbaar te stellen voor het verlenen van Startersleningen binnen de gemeente Zevenaar.

Portefeuillehouders: Arthur Boone en Aad van Orden
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fracties CDA en Lijst 11 is een motie vreemd aan de orde van de dag in gediend - Motie behoud historische schoorsteen baksteenindustrie gemeente Zevenaar 2023
19
Debatstuk Integriteit WijZZ, CDA, Lijst 11, Sociaal Zevenaar, SP en Ons Zevenaar
20
Sluiting