link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 12 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Bundel:
pdf Agendabundel (2.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

1. inspreker dhr. Bode inzake: ''alle hens aan dek''.
2. inspreker algemeen bestuurslid Kinderboerderij Rosorum Zevenaar bij agendapunt 7.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 24 september en 22 oktober vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de Raadsplanning en de (ibabs) overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Raadsvoorstel Harmonisatie huurtarieven sportaccommodaties (Z/19/341437)
De raad wordt voorgesteld:
1. de Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
6
VNG Ledenbrief doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
Tijdens de raadsvergadering van 18 september is door de fractie van GroenLinks verzocht om agendering van dit punt. De fractie verneemt graag van het college de stand van zaken.
NB. het college heeft niet aangegeven deze schriftelijk af te doen, daarom is deze geagendeerd. Zie het overzicht toezeggingen nr. 72.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Burgerbrief update kinderboerderij Rosorum Zevenaar
Tijdens de raadsvergadering van 18 september is door de fractie van Lokaal Belang verzocht om agendering van dit punt. De fractie wil de vraagpunten bespreken met de commissie.
Portefeuillehouder: wethouder Koers
8
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier