link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 26 april 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (91.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel ten aanzien van agendapunt 6
Bij het vaststellen van de agenda zal door de fracties D66, Lokaal Belang, PvdA, VVD en GroenLinks een punt van orde worden ingediend om het raadsvoorstel "Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos" (agendapunt 6) van de raadsagenda te halen.
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van het CDA zijn bijgevoegde schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend betreffende Vestersbos.
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 230426 Lijst ingekomen stukken raad 26 april 2023 (81KB)
pdf 1. 230327 Vervolgbrief reactie op brief 16 maart jl. (m.b.t. klacht over de heer Van Riswijk d.d. 5 mrt. 2023) (74KB)
pdf 2. 230328 Zienswijze en Woo-verzoek 230327 op ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Groessenseweg 15 Zevenaar (8.4MB)
pdf 3. 230328 Burgerbrief inzake promoten streektaal (105KB)
pdf 4. 230328 en 230324 Brieven Actiegroep Geen Afgraving Ossenwaard - toezending nadere informatie om niet tot afgraving over te gaan (391KB)
pdf 5. 230330 Inwonerbrief aanvraag Hemelpoort Brievenbus (197KB)
pdf 6. 230331 Burgerbrief Vestersbos incl petitie Oud-Zevenaar_geredigeerd_.pdf (178KB)
pdf 7. 230403 Oproep inzake een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden (39KB)
pdf 8. 230404 Brief Heemschut Commissie Gelderland inzake verzoek aanwijzing LTS Zevenaar tot gemeentelijk monument (211KB)
pdf 9. 230405 Verslag netwerkbijeenkomst Euregioraad 16 maart 2023 incl. brief Provincie (138KB)
pdf 10. 230411 Burgerbrief inzake hoger beroepsprocedure met verzoek tot voorlopige voorziening inzake de Holtkamp (65KB)
pdf 11. 230411 Kennisgeving RvS van start beroepsprocedure Sleeg 23 Babberich (2.4MB)
pdf 12. 230411 Brief RvS kennisgeving start beroepsprocedure-toezending stukken niet tijdig beslissen bestemmingsplan Wegensteunpunt (14.1MB)
pdf 13. 230412 Brief COC Midden-Gelderland verzoek hijsen regenboogvlag op zaterdag 15 april 2023 (549KB)
pdf 14. 230413 Aanbiedingsbrief 230320 MGR SDCG financiële jaarstukken en Kaderbrief met verzoek indienen raadszienswijze (365KB)
pdf 15. 230414 Brief Regioagendacommissie GMR aan Raden advies en verslag vergadering 20 maart 2023 (190KB)
pdf 16. 230417 Brief Sven Burger afscheid als commissielid per 1 maart 2023 (56KB)
pdf 17. 230418 Aanbiedingsbrief 230413 conceptbegroting VGGM 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022 (2.1MB)
pdf 18. 230419 Brief IKC de Wissel wil graag verbinden en ontwikkelen betr. Vestersbos (102KB)
pdf 19. 230421 Brief IKC De Tamboerijn betr. Vestersbos (227KB)
pdf 20. 230424 Burgerbrief inzake Vestersbos verbinden vooruit (112KB)
pdf 21. 230425 Brief inzake zorgen en aanvullende vragen Oud-Zevenaar inzake basisscholen Vestersbos (700KB)
pdf 22. RIB 2023-025 Regionaal woningmarktonderzoek (3.7MB)
pdf 23. RIB 2023-026 Aansluiten bij het convenant Lokale Overheid Convenant ten behoeve van Minnelijke Schuldhulpverlening (163KB)
pdf 24. RIB 2023-028 ‎Toezegging 238 kostendekkendheid leges grote evenementen (210KB)
pdf 25. RIB 2023-030 Aanpak Energiearmoede-voortgang 2 (225KB)
pdf 26. RIB 2023-027 Het informeren over een uitspraak in voorlopige voorziening en de nieuwe beslissing op bezwaar (7.9MB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 maart jl. vast te stellen.
5
Beëdiging van mevrouw E. Beers als lid van de Rekenkamer gemeente Zevenaar
De voorzitter en leden van de Rekenkamer zijn in de vorige raadsvergadering benoemd. Mevrouw E. (Emma) Beers was de vorige raadsvergadering verhinderd. Derhalve dient haar beëdiging in deze vergadering plaats te vinden.
6
VAN AGENDA AFGEVOERD Z/22/412244 Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het onderzoek naar de locatie Vestersbos 4 als onderwijslocatie voor vervangende bouw van IKC’s De Wissel en De Tamboerijn en een gymzaal voort te zetten\. De kosten voor onderzoek worden gedekt uit de restant budgetten van het ‘aanvullende onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos’ en ‘herontwikkeling Vestersbos’\.
2\. Het college de opdracht te geven een voorstel voor de onderwijslocatie en de nabije omgeving inclusief een financiële raming uit te werken op basis waarvan de raad kan beslissen over het beschikbaar stellen van kredieten\.

Portefeuillehouder: Stef Bijl

Door de fractie van de SP is een amendement op dit voorstel ingediend.

Nb. Er zijn brieven ontvangen betreffende dit onderwerp die op de lijst ingekomen stukken staan. De brieven zijn tevens hierbij gevoegd.
pdf 1142875 Raadsvoorstel en raadsbesluit Vestersbos (224KB)
pdf 1146273 Bijlage 1. Rapportage aanvullend onderzoek onderwijshuisvesting Vestersbos + bijlagen 1 t/m 5 (2.5MB)
pdf 1146273 Bijlage 1.1 Ruimtestaat (225KB)
pdf 1146273 Bijlage 1.3 Deelonderzoeken Ruimtelijke Ordening (15.3MB)
pdf 1146273 Bijlage 1.2 Verkeerskundig onderzoek (11.9MB)
pdf 1146273 Bijlage 1.4 Verslagen participatie bijeenkomsten (2.3MB)
pdf 1146273 Bijlage 1.5 Investeringsoverzicht (83KB)
pdf 1146504 Bijlage 2. Quickscan Woningbouw, februari 2023 (2.7MB)
pdf 1143069 Bijlage 3. Verslag bestuurlijk overleg LiemersNovum en kinderopvangorganisatie Zonnekinderen d.d. 18 januari 2023 (127KB)
pdf 1143492 Bijlage 4. Memo locatieonderzoek geactualiseerd 2023 IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn, februari 2023 (3.9MB)
pdf 1143491 Bijlage 5. Memo participatie Vestersbos 2023, 1 maart 2023 (59KB)
pdf 23-811 230406 SVMBC VVD Vestersbos (in commissie beantwoord) (65KB)
pdf 230318 Burgerbrief Ontwikkelingen Vestersbos (2.3MB)
pdf 230320 Burgerbrief Vesterbos (70KB)
pdf 230321 Burgerbrief Locatie Vestersbos (207KB)
pdf 230331 Burgerbrief Vestersbos incl. petitie Oud-Zevenaar (178KB)
pdf 230419 Brief IKC De Wissel wil graag verbinden en ontwikkelen betr. Vestersbos (102KB)
pdf 230421 Brief IKC De Tamboerijn betr. Vestersbos (227KB)
pdf 230424 Burgerbrief inzake Vestersbos verbinden vooruit (112KB)
pdf 230425 Brief inzake zorgen en aanvullende vragen Oud-Zevenaar inzake basisscholen Vestersbos (700KB)
pdf Amendement SP Vestersbos (omdat onderwerp van agenda is afgevoerd is amendement niet aan de orde geweest en dus ook niet in stemming gebracht) (44KB)
7
HAMERSTUK Z/23/443988 ‎Aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2023 vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
8
HAMERSTUK Z/23/439568 Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Kop van Tolkamer
De raad wordt voorgesteld de gereserveerde investering ad € 900.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Kop van Tolkamer beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: Toon Albers
9
HAMERSTUK Z/23/443357 Bestuursopdracht Aan de slag met Flexwonen
De raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 500.000 uit de bestemmingsreserve Initiatief woningbouw beschikbaar te stellen voor de kosten voor bouw- en woonrijpmaken van het plan Flexwonen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
10
HAMERSTUK Z/22/436394 ‎Bezwaar tegen vaststellen deelgrondexploitatie het Hof
De raad wordt voorgesteld:
1\. De bezwaren van bezwaarmaker I en II kennelijk niet\-ontvankelijk te verklaren;
2\. Geen dwangsom toe te kennen wegens niet tijdig beslissen\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
11
Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties zijn ingediend:
\- Motie GroenLinks\, Lijst 11\, VVD en Lokaal Belang zwembaden in de Liemers worden schaars\. In de raadsvergadering van 29 maart jl\. zijn bij het in stemming brengen van deze motie de stemmen gestaakt \(11 voor\, 11 tegen\)\. Op grond van de Gemeentewet\, artikel 32\, lid 4\, dient dan ook de motie in deze vergadering opnieuw in stemming te worden gebracht\.
\- Motie GroenLinks\, D66\, Lokaal Belang\, PvdA\, VVD\, Sociaal Zevenaar en Lijst 11 varianten onderwijshuisvesting Vestersbos
\- Motie van treurnis WijZZ\, SP\, Ons Zevenaar en Sociaal Zevenaar
11.a
Motie vreemd GroenLinks, Lijst 11, VVD en Lokaal Belang zwembaden in de Liemers worden schaars
11.b
Motie GroenLinks, D66, Lokaal Belang, PvdA, VVD, Sociaal Zevenaar en Lijst 11 varianten onderwijshuisvesting Vestersbos
11.c
Motie van treurnis WijZZ, SP, Ons Zevenaar, Sociaal Zevenaar en Lijst 11
12
Sluiting