link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 4 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (18.6MB)
Algemene documenten:

Behandelschema Herstelplan Zevenaar: sociaaleconomische injectie Zevenaar en Meerjarenbegroting 2021-2024
Begrotingsraad 4 november vanaf 14.00 uur
Het Presidium en de Agendacommissie  hebben geadviseerd om dit jaar de besprekingen over de Meerjarenbegroting digitaal te doen.
Fracties worden opgeroepen om hun eventuele (verkorte) Algemene Beschouwingen en amendementen en moties op dinsdag 3 november a.s. uiterlijk 15.00 uur bij de griffie aan te bieden. Eerder mag natuurlijk ook! De griffie zorgt vervolgens voor een overzicht en zullen u dat ook toesturen.
Tijdens de vergadering staan er geen ‘vaste onderwerpen’ op de agenda, zoals vragenuur, mededelingen college, lijst ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag.  De vergadering begint wel met een 3-tal onderwerpen mbt afwikkeling klacht en schadevergoeding. Het advies van het Presidium aan de raad is om deze stukken achter gesloten deuren te behandelen.
De sprekersvolgorde die gehanteerd wordt is van groot naar klein (partijgrootte), waarbij begonnen wordt met de oppositie. Er is besloten een spreektijd in de eerste termijn te hanteren van max. 5 minuten per fractie.

Het volgende behandelschema is opgesteld:
•    Eerste termijn: deze termijn van 5 minuten kunnen fracties naar eigen inzicht invullen. In ieder geval toelichten van amendementen en/of moties, kernachtige uitspraak over de MJB etc.
•    Deze eerste ronde is zonder interrupties.
•    Korte Pauze
•    Reactie van het College op de ingediende moties en amendementen.
•    Schorsing - Diner Pauze tot 19.30 uur
•    Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de moties, amendementen, het Herstelplan en de begroting. Hierbij kan worden geïnterrumpeerd.
•    Schorsing: 15 minuten
•    Stemmingen.
•    Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op (nieuwe of gewijzigde) moties en amendementen, kan er nog een korte reactie worden gegeven.
•    Als eerste zal er een stemming zijn over het economisch Herstelplan. Immers de uitkomst van deze stemming bepaalt mede de omvang van de MJB. De eerste stemmingen zullen gaan over eventuele amendementen op het economisch Herstelplan. Vervolgens een stemming over het plan zelf en tot slot de eventuele moties over het economisch Herstelplan.
•    Als tweede de stemmingen over het raadsvoorstel over de MJB, te beginnen met de amendementen, dan de MJB en dan de eventuele moties.
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Opleggen geheimhouding raadsvoorstellen afhandeling klacht en schadeclaim
De raad wordt voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van de stukken behorende tot de afhandeling van de schadeclaim en de beslissing op het bezwaarschrift.

Om te komen tot een beslissing op een bezwaarschrift en ter afhandeling van een ingekomen schadeclaim worden aan de raad twee aparte raadsvoorstellen voorgelegd. Voor beide voorstellen geldt dat het belang van openbaarmaking van de informatie uit deze voorstellen van de onderhavige documenten minder zwaar weegt dan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Mede om deze redenen wordt de raad middels dit voorstel geadviseerd om geheimhouding op te leggen.

In agendapunten 4 en 5 staan de raadsvoorstellen en besluiten
6
Algemene beschouwingen
De sprekersvolgorde is:
start met grootste oppositie partij - PvdA
dan grootste coalitie partij - Lokaal Belang
2e oppositiepartij - VVD
2e coalitiepartij - CDA
vervolgens oppositie partijen op volgorde van verkiezingsuitslag: SP - D66 - Sociaal Zevenaar - Groen Links
7
Z/20/365174 Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het herstelplan en de daarin opgenomen maatregelen vast te stellen\, inclusief de als bijlage bijgevoegde lijst \(INT/20/ 985924\);
2\. Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van  de maatregelen als is aangegeven in kolom 12 \(€ 2\,1 miljoen\) van de lijst;
3\. Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen van kolom 9 \(€ 3\,0 miljoen\) van de lijst\, voor zover althans de daarbij aangegeven externe dekking door bijdragen van derden kan worden gerealiseerd\. Indien en voor zover deze bijdragen van derden niet worden verkregen\, wordt het budget voor de maatregelen van kolom 12 aangevuld met de extra maatregelen van kolom 13 \(tot een totaal van € 3 miljoen\)\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen en Belinda Elfrink

In het economisch herstelplan wordt in beeld gebracht wat de gevolgen voor allerlei sectoren in Zevenaar zijn als gevolg van het COVID-19 virus en welke maatregelen er getroffen kunnen worden om het herstel van de lokale en regionale economie, het sociaal-maatschappelijke en culturele leven te stimuleren.
Er wordt aan de raad voorgesteld om voor dit herstelplan een bedrag vrij te maken van maximaal € 3 miljoen door het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Algemene Reserve.
Als de raad, al dan niet geamendeerd, in kan stemmen met dit voorstel zal dit in de MJB opgenomen worden.

**Moties en amendementen**:
Amendementen 1 t/m 13 en 25 en moties 1 t/m 3 horen bij het Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar
Amendementen 14 t/m 24 en motie 4 horen bij de Meerjarenbegroting 2021-2024
pdf 980451 Raadsvoorstel en raadsbesluit Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar (58KB)
pdf 980451 Geamendeerd raadsbesluit Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar (51KB)
pdf 972977 Herstelplan sociaal-economische injectie Zevenaar (4.6MB)
pdf 985924 Lijst met maatregelen als bijlage bij herstelplan (344KB)
pdf Overzicht moties en amendementen incl. besluitvorming raadsvergadering 4 november 2020 (84KB)
pdf INGETROKKEN A 1. Amendement VVD, GL en SZ herinrichting Muldershof (66KB)
pdf AANVAARD A 2. Amendement VVD, GL en SZ parkeerplaatsen TOP (71KB)
pdf INGETROKKEN A 3. Amendement VVD, GL, SZ en PvdA openbare ruimte langs toeristische routestructuren (93KB)
pdf INGETROKKEN A 4. Amendement VVD, GL, SZ en PvdA groeiversneller en innovatievouchers recratie en toerisme (80KB)
pdf INGETROKKEN A 5. Amendement VVD, GL, SZ, SP en PvdA energieneutraal maken van de eigen organisatie (109KB)
pdf VERWORPEN A 6. Amendement VVD, GL en SZ Wijk van de toekomst (80KB)
pdf VERWORPEN A 7. Amendement VVD, GL en SZ herbestemmen van de vrijgekomen schoolgebouwen (118KB)
pdf INGETROKKEN A 8. Amendement VVD, GL, SZ en PvdA reserveren in de Corona-herstelbestemmingsreserve (94KB)
pdf AANVAARD A 9. Amendement Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, GL en SZ Herstelplan Verduurzaming (181KB)
pdf AANVAARD A 10. Amendement Lokaal Belang, CDA, SZ en VVD Herstelplan Pacht compensatie (139KB)
pdf AANVAARD A 11. Amendement Lokaal Belang CDA Herstelplan Armslag college (68KB)
pdf VERWORPEN A 12. Amendement PvdA SZ en SP Mantelzorgbonus (herstelplan) (94KB)
pdf VERWORPEN A 13. Amendement PvdA, SZ en SP duurzame mondkapjes (herstelplan) (90KB)
pdf AANVAARD A 25. Amendement Lokaal Belang duurzame mondkapje (73KB)
pdf AANVAARD M 1. Motie D66 Liemers Kunstwerk (36KB)
pdf INGETROKKEN M 2. Motie Lokaal Belang en SZ Herinrichting sportpark Hengelder (88KB)
pdf AANVAARD M 3. Motie D66 en VVD Stageplaatsen (66KB)
pdf Bundel beantwoording alle technische vragen (schriftelijk - commissies - inloop) inzake herstelplan en MJB 2021-2024 (555KB)
pdf 201006 Reactie D66 herstelplan Zevenaar (16KB)
8
Z/20/368054 Vaststelling Meerjarenbegroting 2021-2024
De raad wordt voorgesteld:
1\. De meerjarenbegroting 2021 – 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2\. Het dekkingsplan MJB 2021\-2024\, zoals opgenomen in de Notitie samenhang en financieel eindbeeld\, vast te stellen;
3\. De Geactualiseerde coronaeffecten 2021\-2024 vast te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve;
4\. De Tussentijdse Financiële Prognose 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
5\. Voor het Corona herstelplan een bedrag vrij te maken van maximaal € 3 miljoen door het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Algemene Reserve\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

**Moties en amendementen:**
Amendementen 1 t/m 13 en 25 en moties 1 t/m 3 horen bij het Herstelplan COVID19: sociaaleconomische injectie Zevenaar
Amendementen 14 t/m 24 en motie 4 horen bij de Meerjarenbegroting 2021-2024
pdf 983046 Raadsvoorstel vaststelling meerjarenbegroting 2021-2024 (62KB)
pdf 983046 Geamendeerd raadsbesluit vaststelling meerjarenbegroting 2021-2024 (50KB)
pdf Behandelschema MJB 21 24 en het herstelplan (60KB)
pdf 982926 Bijlage 1 Meerjarenbegroting 2021 - 2024 versie raad (2.6MB)
pdf 982933 Bijlage 2 Notitie samenhang en financieel eindbeeld - versie raad (42KB)
pdf 982930 Bijlage 3 Tussentijdse Financiële Prognoses 2020 - versie raad (25KB)
pdf 981998 Bijlage 4 Geactualiseerde coronaeffecten 2021-2024 (33KB)
pdf 972977 Bijlage 5 Herstelplan: Sociaal-economische injectie Zevenaar (9.3MB)
pdf 986779 Bijlage 6 Begeleidende memo bij lijst met maatregelen en voorstel raad (33KB)
pdf 985924 Bijlage 7 Lijst met maatregelen als bijlage bij herstelplan (341KB)
pdf Overzicht moties en amendementen incl. besluitvorming raadsvergadering 4 november 2020 (84KB)
pdf VERWORPEN A 14. Amendement PvdA, VVD, SZ en SP Goed Werkgeverschap (MJB).doc (104KB)
pdf INGETROKKEN A 15. Amendement GroenLinks stoppen regionale samenwerking t.b.v. de NME.doc (104KB)
pdf VERWORPEN A 16. Amendement PvdA, GroenLinks, D66, SZ en SP behoud NME (MJB).docx (110KB)
pdf INGETROKKEN A 17. Amendement PvdA en SZ Sportpark Aerdt (MJB) (2).doc (74KB)
pdf VERWORPEN A 18. Amendement PvdA, VVD, SZ en SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB).doc (106KB)
pdf VERWORPEN A 19. Amendement PvdA, VVD en SZ behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB).doc (84KB)
pdf VERWORPEN A 20. Amendement Sociaal Zevenaar toiletvoorziening de Breuly.docx (388KB)
pdf VERWORPEN A 21. Amendement VVD, GL, SZ en PvdA toiletvoorziening zwem- en viswater de Breuly.docx (67KB)
pdf VERWORPEN A 22. Amendement PvdA, VVD, SZ en SP Kindpakket en Gelrepas (MJB).doc (106KB)
pdf VERWORPEN A 23. Amendement PvdA, VVD, SZ en SP Mantelzorgcompliment (MJB).doc (114KB)
pdf AANVAARD A 24. Amendement LB en SZ Herinrichting Sportpark Hengelder MJB 2021-2024.doc (82KB)
pdf AANVAARD M 4. Motie PvdA, VVD en SZ Sportpark Aerdt en Herwen.doc (112KB)
pdf Bundel beantwoording alle technische vragen (schriftelijk - commissies - inloop) inzake herstelplan en MJB 2021-2024 (555KB)
9
Sluiting