Termijnagenda

IDOnderwerpSoortPortefeuillehouderGeplande raadsvergaderingToelichtingAangeleverd?Teams
 • 183
 • Herijking Onderwijsvisie 2020-2025
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 1/30/2025
 • VOS
 • 194
 • Onderzoek waterstof op Marken
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/19/2024
 • Regio
 • 200
 • Participatietraject naar de zoekgebieden voor opwekken duurzame energie
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 11/28/2024
 • Regio
 • 199
 • Praktische visie op toerisme en recreatie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/28/2024
 • Regio
 • 186
 • Plan van aanpak herinrichting gemeentehuis
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 2/22/2024
 • Realisatie
 • 192
 • Kerkenvisie
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 1/25/2024
 • RO
 • 185
 • Integrale aanpak burgerparticipatie
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 1/25/2024
 • Realisatie
 • 195
 • Evaluatie convenant Marken
 • RID
 • Roland Wolters
 • 12/14/2023
 • Regio
 • 144
 • Nota gebied overstijgende kosten
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 12/14/2023
 • Vervolg op analyse impact woningbouwopgave op voorzieningen (mogelijkheid tot kosten verhaal)
 • RO
 • 167
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Realisatie
 • 168
 • Wegenbeheerplan 2024-2027
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 12/14/2023
 • Realisatie
 • 105
 • Herzien visiedocument Transitievisie Warmte
 • RID
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Dit RID is een opvolging van motie 345-228 (dd 18-11-2021), met als dictum: Verzoekt het college om eind 2023 de raad een herzien visiedocument warmtetransitie voor te leggen.
 • Regio
 • 175
 • Project ‘Samen sterk voor de kinderen in Waterland’
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 12/14/2023
 • Sociaal domein
 • 151
 • Begroting 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 11/9/2023
 • Financiën
 • 4
 • Parkeerbeleid Monnickendam
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 10/19/2023
 • 12-12-22: Naar aanleiding van aangenomen motie 159-738 is dit onderwerp twee maanden naar voren gehaald, en verbreed naar Monnickendam (dus niet alleen binnenstad).
 • Beheer
 • 177
 • Vorming en borging cultuurplatform
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 10/19/2023
 • Realisatie
 • 171
 • Uitbouwen Lokale Educatieve Agenda
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 10/19/2023
 • Sociaal domein
 • 181
 • Onderzoek naar mogelijkheden optimalisatie afvalinzameling voor de verschillende afvalstromen
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 10/19/2023
 • Beheer
 • 203
 • Huisvestingsverordening
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/28/2023
 • Ruimte
 • 188
 • Herijking nota verbonden partijen
 • Voorstel
 • Harm Scheepstra
 • 9/28/2023
 • DMT
 • 198
 • Herijken en voortzetten duurzaamheidsfonds
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 9/28/2023
 • Regio
 • 215
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZW
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/28/2023
 • Naar verwachting staat dit onderwerp op 12 juli op de agenda van het AB. Daarna wordt het voorgenomen besluit naar de gemeenteraden verstuurd. De raden hebben na het zomerreces 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
 • Ruimte
 • 157
 • business case tijdelijke woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/28/2023
 • vervolg op locatie onderzoek tijdelijke woningen
 • Ruimte
 • 202
 • Bestemmingsplan Hellingweg (Kebo-locatie Broek in Waterland)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/28/2023
 • Ruimte
 • 163
 • Resultaten WIMRA-onderzoek (Wonen in de MRA)
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 9/28/2023
 • RO
 • 124
 • Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 9/28/2023
 • Ruimte
 • 161
 • Woonakkoord van Waterland
 • RID
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/6/2023
 • 22-02-2023: Verwachting is nu dat dit RID in het tweede kwartaal naar de raad wordt gestuurd. Voor het Woonakkoord Waterland was de informatie uit het onderzoek naar de ‘sturing op de woningmarkt’ noodzakelijk. Dit rapport is op 17 februari naar de raad gestuurd (RID 253-333).
 • Ruimte
 • 131
 • Zienswijze begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/4/2023
 • Samenleving
 • 130
 • Zienswijze jaarstukken 2022 GGD Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/4/2023
 • Samenleving
 • 150
 • Voorjaarsnota 2023
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/4/2023
 • Bedrijfsvoering
 • 149
 • Jaarrekening 2022
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 7/4/2023
 • Bedrijfsvoering
 • 156
 • Locatieonderzoek tijdelijke woningen
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/4/2023
 • 28-03-2023 (b&w): dit locatieonderzoek wordt drie maanden vooruit geschoven
 • Ruimte
 • 28
 • Kadernota Sociaal Domein
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/4/2023
 • 8-11-21: Hierbij wordt betrokken de evaluatie schuldhulpverlening (stond eerst separaat op de termijnagenda). 3-2-22: Gemeld in het fvz-overleg dat het nog niet gereed is. Derhalve nu doorgeschoven naar 12-5. 11-4-22: De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel gevraagd van de capaciteit, waardoor het niet gelukt is om de nota op tijd af te krijgen. Nieuwe planning is nu 13-10 besluitvormend. 15-9-22: Planning is nu december. 4-11-22: Conform collegeprogramma staat ie nu gepland voor besluitvorming in maart 2023. 28-02-2023 (b&w): deze kadernota wordt aangeleverd voor de raadscyclus van juli 2023.
 • Samenleving
 • 172
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 7/4/2023
 • Realisatie
 • 159
 • Woonzorgvisie
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 7/4/2023
 • Ruimte
 • 145
 • Zienswijze jaarstukken en begroting Waterlands Archief
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/8/2023
 • Bedrijfsvoering
 • 187
 • Herijking van de Strategische Agenda
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/8/2023
 • DMT
 • 216
 • Technische aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL - Omgevingswet)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • Dit voorstel is voor een eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 16 februari 2023. In het fractievoorzittersoverleg van 9 maart 2023 zal het vervolg van de behandelprocedure worden besproken.
 • Ruimte
 • 154
 • Haalbaarheidsanalyse Ilpenstein
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • 28-02-2023 (b&w): deze analyse wordt aangeleverd voor de raadscyclus van mei/juni.
 • Ruimte
 • 221
 • Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Omgevingswet)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • Dit voorstel is voor een eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 16 februari 2023. In het fractievoorzittersoverleg van 9 maart 2023 zal het vervolg van de behandelprocedure worden besproken.
 • Ruimte
 • 112
 • Opleveren herijking RES 2.0
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/8/2023
 • Regio
 • 220
 • Verordening nadeelcompensatie (Omgevingswet)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • Dit voorstel is voor een eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 16 februari 2023. In het fractievoorzittersoverleg van 9 maart 2023 zal het vervolg van de behandelprocedure worden besproken.
 • Ruimte
 • 217
 • Besluit aanwijzing verplichte participatie (Omgevingswet)
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • Dit voorstel is voor een eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 16 februari 2023. In het fractievoorzittersoverleg van 9 maart 2023 zal het vervolg van de behandelprocedure worden besproken.
 • Ruimte
 • 155
 • Haalbaarheidsanalyse Overleek
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • 28-02-2023 (b&w): deze analyse wordt aangeleverd voor de raadscyclus van mei/juni.
 • Ruimte
 • 223
 • Begroting 2024 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Voorstel
 • Marian van der Weele
 • 6/8/2023
 • Het algemeen bestuurvan de VrZW vergadert op 31 maart over de conceptbegroting. De stukken naar verwachting in de eerste week van april naar de raden worden verstuurd. Er is vanaf dat moment 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
 • Ruimte
 • 206
 • Recreatieschap Twiske-Waterland: Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 6/8/2023
 • De stukken worden uiterlijk 21 april 2023 aangeleverd. Gemeenten hebben dan 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. 13-03-23: Het recreatieschap heeft de deadline vervroegd naar 30 juni. Om die reden is de die planning voor besluitvorming een maand naar voren gehaald naar 8 juni.
 • 147
 • Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/8/2023
 • De verwachting is dat de begroting pas in de week van 14 juni naar de gemeenten wordt verzonden, waardoor de stukken ook pas kort van te voren beschikbaar zullen zijn. Behandeling in september zou echter te laat zijn om nog een zienswijze in te kunnen dienen. 22-12-22: De deadline is naar voren gehaald. De zienswijze moet uiterlijk 28 juni worden ingediend. Dus planning voor besluitvorming is nu 8 juni (was 6 juli). De stukken worden begin april verwacht.
 • Ruimte
 • 205
 • Legesverordening
 • Voorstel
 • Ton van Nieuwkerk
 • 6/8/2023
 • Indien de inwerkingtreding van de omgevingswet wordt uitgesteld (staat nu gepland voor 1 juli 2023), kan dit voorstel naar december.
 • 173
 • Breder maatschappelijk inzetten bibliotheekwerk
 • Voorstel
 • Astrid van de Weijenberg
 • 6/8/2023
 • Samenleving
 • 196
 • Beleidsplan Economie
 • Voorstel
 • Roland Wolters
 • 6/8/2023
 • Ruimte