link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 16 april 2019

Locatie: Kulturhus De Borg, Babberich
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Algemene documenten:

0
18.45 - 19.30 uur: Statafelgesprek inwoners - commissieleden
1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Op verzoek van de Agendacommissie is de rappellijst opgeknipt op commissie-niveau. Toezeggingen gedaan in de raad zijn aan de lijsten van alle drie de commissies toegevoegd, omdat dit geregeld integrale toezeggingen zijn die op meerdere commissies van toepassing zijn.
Tevens is de afgelopen periode overleg geweest met ibabs over de mogelijkheid om de rappellijst om te zetten in een overzicht op ibabs, dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
5
Raadsvoorstel beschikbaarstelling kredieten t.b.v. het programma 2019 voor onderwijshuisvesting (Z/18/314715 )
De raad wordt voorgesteld de benodigde kredieten voor het huisvestingsprogramma 2019 beschikbaar te stellen, ter grootte van een bedrag 4.690.000,00. De dekking is opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.
Portefeuillehouder: wethouder Van Loon
6
Statenbrief inzake inventarisatie tekorten jeugdzorg Gelderse gemeenten 2019
In de raadsvergadering van 3 april 2019 is op verzoek van de fracties van CDA en PvdA deze brief
voor commissieoverleg geagendeerd. De aanleiding voor agendering door de PvdA is dat in de inventarisatie, die in de brief terug te vinden is, te zien is dat de gemeente Zevenaar met behoorlijke tekorten kampt op Jeugdzorg. Op dit moment heeft volgens de PvdA de commissie noch raad enig inzicht in de grootte van dit tekort en daarom wil de PvdA dit onderwerp graag bespreken met een toelichting van de wethouder. Bijgaand treft u de toelichting van het CDA aan op het agenderingsverzoek.

Portefeuillehouder: wethouder Van Loon
7
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
De fractie van de PvdA heeft aangekondigd mondelinge vragen te stellen over de omvang van de tekorten op het Sociaal Domein (zoals WMO)
8
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Sluiting
Zevenaar, 26 maart 2019
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier