Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 123
 • 7/9/2020
 • Ingetrokken motie SP: het college zal proactief via de gemeentekanalen en de pilot schuldenvrij communiceren om de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire erop te wijzen dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor schuldhulpverlening en/of zorg, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de kinderen van gedupeerden. Raad zal worden geïnformeerd over het proces en de bevindingen.
 • B.M. Elfrink
 • 122
 • 6/25/2020
 • De auditcommissie wordt vanuit de wethouder en afdeling Middelen per vergadering voorzien van de meest actuele cijfers
 • N. van Dellen
 • 121
 • 6/24/2020
 • Toezegging: de portefeuillehouder komt nog terug op de bestemming van de kunsttegels Raadhuisplein
 • 9/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 120
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: er komt nog een schriftelijk antwoord op het verloop van de pilot in Nijmegen
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 119
 • 6/24/2020
 • Er komt vóór de commissievergadering van oktober een raadsinformatiebrief over de afvaltarieven met daarin opgenomen de historie van de prijsopbouw per afvalsoort
 • 10/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 118
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: de vraag waarop de standaard 2,5% loonsverhoging richting 2024 is gebaseerd zal schriftelijk beantwoord worden
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 117
 • 6/26/2020
 • Fietsvoetpad Tengnagelwaard: zodra de positionering van het fietsvoetpad goed in beeld is gebracht, zal het college dit aan de raad doen toekomen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/1/2020
 • 116
 • 6/24/2020
 • Wat het inzetten van de parkeergelegenheden voor andere activiteiten betreft, zegt het college toe hier schriftelijk op terug te komen (het in de herinrichting meenemen van andere mogelijkheden zoals elektriciteitspalen voor auto’s en fietsen, hub’s etc.).
 • 11/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 115
 • 6/11/2020
 • Naar aanleiding van het ingediende amendement van de VVD, D66 en PvdA zegt college toe de aanleg van een Noordelijke Rondweg Zevenaar als extra ambitie toe te voegen in de vorm van een voetnoot in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/24/2020
 • 114
 • 6/11/2020
 • Er zal vóór de begroting door het college een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd worden over het afvalbeleid (en de vraag daarbij wie de kosten van afvalinzameling moet betalen)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 113
 • 6/10/2020
 • Grens (n.a.v. brief Natuurmonumenten/vervallen gebouwen bij de grens): het college zegt toe samen met de gemeente Emmerich te kijken naar een betere grenstoegang Nederland/Duitsland en de vervallen gebouwen daar
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 112
 • 6/10/2020
 • N.a.v. schriftelijke vraag SP en PvdA inzake afstandscriterium leerlingenvervoer voor leerlingen met een structurele handicap: de brief die aan ouders verzonden wordt zal worden aangepast en het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer zal worden herzien in die zin dat het voor ouders makkelijker zal zijn om het in te vullen
 • eind van het jaar zal dit nog aan de orde komen in het gesprek met de raad over het sociaal domein.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/20/2020
 • 111
 • 5/14/2020
 • Het college zegt toe dat de evaluatie afvalbeleid voormalig gemeente Rijnwaarden naar de raad toegestuurd zal worden zodat de raad weet wat er gedaan is.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 110
 • 5/27/2020
 • Er wordt een totaaloverzicht met de raad gedeeld betreffende de stand van zaken woningbouw (waar staan we, wat gebeurt er momenteel, welke projecten)
 • 9/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 109
 • 5/27/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag betreffende het tijdpad ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek Vestersbos en wanneer hierover besluitvorming plaatsvindt, waarbij ook het verkrijgen van tussentijdse informatie meegenomen wordt.
 • 9/16/2020
 • J.W.H. Winters
 • 108
 • 5/14/2020
 • Het college komt terug bij de raad met de termijn/het tijdstip waarop het herstelplan i.v.m. de corona-crisis voor ondernemers, organisaties en verenigingen gereed is. Dit n.a.v. de motie oppositie inzake vrijstelling precario- en reclamebelastingen 2020
 • 11/4/2020
 • 107
 • 4/16/2020
 • De raad wordt op de hoogte gesteld van de voortgang ten aanzien van het trap-/speelveldje in Angerlo
 • 6/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 106
 • 4/9/2020
 • Aanrijtijden Gelders Eiland: zodra de informatie over de aanrijtijden beschikbaar is, zal dit met de raad gedeeld worden. Eind maart is hierover informatie van de VGGM ontvangen en deze komt naar de raad toe
 • B.M. Elfrink
 • 4/21/2020
 • 105
 • 4/14/2020
 • Door de gemeente is een risico analyse gemaakt voor gevolgen van de corona crisis voor de gemeentelijke organisatie en de taken die de gemeente uitvoert. De onderliggende berekeningen e.d. zullen aan de raad worden toegezondenden.
 • N. van Dellen
 • 104
 • 4/14/2020
 • Er wordt in regionaal verband gewerkt aan verbeterplannen m.b.t. Veilig Thuis. Zodra deze bekend zijn worden de raad hierover geïnformeerd met een RIB
 • 7/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 103
 • 4/14/2020
 • Toezending van de subsidie -aanvraag en -beschikking zodat duidelijk is waarvoor de subsidie door de provincie is toegekend
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 102
 • 4/14/2020
 • Schriftelijke beantwoording van de vraag waarom is het nu juist de gemeente die het initiatief neemt voor de oprichting van de Liemerse Ambassade en waarom is dit niet door de markt of door een van de samenwerkingsverbanden opgepakt.
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 101
 • 4/14/2020
 • Schriftelijke beantwoording van de vraag wat er gebeurd met de samenwerkingsverbanden die zijn opgegaan in de Liemers Ambassade als blijkt dat deze na twee jaar niet levensvatbaar is
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 100
 • 3/4/2020
 • (n.a.v. RIB 2020-008 "Stedenband")
 • Mateszalka is nog steeds als stedenband-partner vermeld op de borden aan de kant van de weg bij binnenkomst van de gemeente. De portefeuillehouder zegt toe hiernaar te kijken en met een antwoord terug te komen.
 • 3/10/2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/10/2020
 • 99
 • 3/4/2020
 • De regio-woondeal met de Minister is ondertekend. De raad zal zo spoedig mogelijk hierover ingelicht worden via een raadsinformatiebrief.
 • 3/5/2020
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 98
 • 2/12/2020
 • Fairtrade: in december is door 20 studenten van Van Hal Larenstein een enquête gehouden onder consumenten en instellingen
 • het rapport zal naar de griffie gezonden worden
 • 3/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/6/2020
 • 97
 • 2/12/2020
 • Wat het tijdpad betreft zegt het college toe de verdere datums in het proces naar de raad terug te koppelen zodra deze scherper in beeld zijn. De vraag waarom de voorwaarden ten aanzien van de rotonde zijn vervallen, zullen hierbij dan ook op een technische manier beantwoord worden.
 • 6/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 96
 • 1/29/2020
 • Er worden duidelijke kwartaalrapportages gemaakt, die behalve de financiële verantwoording ook in zullen gaan op “hoe” er gewerkt is om uitvoering te geven aan de visie
 • 5/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 6/19/2020
 • 95
 • 1/16/2020
 • De kosten van de bezwaar- en beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen van lagere legesinkomsten zullen schriftelijk beantwoord worden
 • 1/22/2020
 • B.M. Elfrink
 • 1/22/2020
 • 94
 • 1/15/2020
 • Aan de afdeling wordt gemeld dat er nog grote hoeveelheden groen op straat liggen in de wijk Methen/Heerenmäten
 • 3/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/1/2020
 • 93
 • 1/15/2020
 • Er komt informatie naar de raad via een RIB danwel een raadsvoorstel over de evaluatie/uitkomsten van de kerstboominzameling, bladkorven en het opruimen van vuurwerkafval (incl. suggestie om dit door kinderen te laten doen tegen een kleine vergoeding) vergezeld van een kostenplaatje
 • 9/30/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/3/2020
 • 92
 • 1/15/2020
 • In de volgende commissievergadering zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken van de wens om een Fairtrade-gemeente te worden
 • 2/12/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/12/2020
 • 91
 • 1/15/2020
 • Er komt een RIB inzake doortrekking Witte Kruis/MER-procedure en de proef op de Babberichseweg
 • 2/17/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/17/2020
 • 90
 • 1/15/2020
 • Het college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Aerdt wat het plan Waaijakkkers betreft (als pilot) om hier specifiek een versnelling in de procedure toe te passen door middel van (bijvoorbeeld) mandatering aan het college via een verklaring van geen bedenkingen. In de volgende commissievergadering wordt hier duidelijkheid over verschaft.
 • 2/12/2020
 • J.W.H. Winters
 • 2/12/2020
 • 89
 • 1/15/2020
 • In het 2e kwartaal ontvangt de raad via een RIB een analyse ten aanzien van het woningmarktonderzoek
 • 7/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 88
 • 1/15/2020
 • Zodra er een bestuurlijk intermezzo heeft plaatsgevonden zal de raad door het college geïnformeerd worden over de stand van zaken en ook over de datums en planning betreffende de RES (n.a.v. de ruimte-ateliers en de bestuurlijke intermezzo's)
 • Nb. deze laatste toezegging is gedaan bij agendapunt "stand van zaken duurzaamheid"
 • beide toezeggingen hebben relatie tot elkaar
 • 6/17/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/18/2020
 • 87
 • 11/12/2019
 • De portefeuillehouder gaat mer de kinderboerderij en de NME in gesprek om te kijken welke mogelijkheden en vormen er liggen voor samenwerking, de portefeuillehouder geeft aan in Q2 2020 met een voorstel naar de raad te komen.
 • 10/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 86
 • 11/13/2019
 • scheiden van afvalstromen papier en plastic door scholen
 • 12/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 85
 • 10/24/2019
 • Kengetallen bij volgende begroting opstellen
 • 7/8/2020
 • 84
 • 10/9/2019
 • De suggestie betreffende kostenbewustzijn in Jeugdhulp zal onderzocht worden en er zal mondeling hierop teruggekomen worden in de commissie Samenleving
 • 1/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 1/14/2020
 • 83
 • 9/25/2019
 • Zodra het kabinet een uitspraak heeft gedaan over de PAS, zal hierover een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd worden (gevolgen voor woningbouwprojecten, beleid gemeente)
 • 12/28/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 82
 • 10/9/2019
 • Propositie "naar een groene metropoolregio" (aanbod aan het Rijk) van de regio in het kader van de Nationale Omgevingsvisie zal naar de raad gestuurd worden
 • 10/15/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 10/15/2019
 • 81
 • 9/25/2019
 • Het feitenrelaas ten aanzien van het salaris van de directeur van Leisurelands zal met de raad gedeeld worden
 • 10/25/2019
 • B.M. Elfrink
 • 10/23/2019
 • 80
 • 9/25/2019
 • Er komt nog een bericht naar de raad over een nieuw circulair fietspad
 • 2/29/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 5/27/2020
 • 79
 • 9/25/2019
 • Energieneutrale organisatie: de raad ontvangt via een raadsinformatiebrief informatie betreffende de energieprestatieladder
 • 12/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 78
 • 9/25/2019
 • Onderzoek (fase 2, verdiepende verkenning) inzake doortrekken van het bestaande warmtenet (Duiven) naar kern Zevenaar: de raad zal in het voorjaar van 2020 (uiterlijk 2e kwartaal) via een RIB geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek
 • 6/30/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 77
 • 9/24/2019
 • Naar aanleiding van de inspraak zegt de portefeuillehouder toe ook de correspondentie tussen de gemeente, de bioscoop en het filmhuis ter beschikking te stellen.
 • 10/31/2019
 • N. van Dellen
 • 10/22/2019
 • 76
 • 9/26/2019
 • Als de HR Kadernota is vastgesteld door het college, komt deze ter kennisgeving naar de raad
 • 12/31/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/4/2020
 • 75
 • 9/26/2019
 • De portefeuillehouder zegt toe met de raad in gesprek te gaan over het inwonerspanel
 • 11/29/2019
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 1/28/2020
 • 74
 • 9/18/2019
 • Er komt binnenkort een overzicht naar de raad voor wat betreft de actualisatie van het monumentenbeleid.
 • 10/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf