Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 134
 • 10/15/2020
 • Er zal een een analyse gemaakt worden van de externe inhuur en waarom het percentage externe inhuur in de gemeente Zevenaar boven het landelijk gemiddelde ligt.
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 133
 • 10/15/2020
 • Wethouder Van Dellen zal dhr Markink van de provincie uitnodigen voor gesprek met de raad over consequenties provinciaal toezicht
 • N. van Dellen
 • 132
 • 10/14/2020
 • Zodra het rapport betreffende het seismisch onderzoek beschikbaar is, zal dit met de raad gedeeld worden
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 131
 • 10/13/2020
 • Pilot instapbanen: er komt een concrete en complete evaluatie over deze pilot
 • B.M. Elfrink
 • 130
 • 10/13/2020
 • In november/december 2020 komt er een raadsinformatiebrief met een compleet inzicht in de exploitatie vanuit het gemeentelijke beleid van de Turmac Cultuurfabriek
 • N. van Dellen
 • 129
 • 10/7/2020
 • Motie vreemd inzake afronding project Witte Kruis
 • er komt nog een antwoord op de volgende vragen: 1. Wanneer wordt de nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld? In de planning (BRO) staat voorjaar 2021, maar in de brief van 23 juni staat september 2021. 2. In de begroting 2021 is € 369.000 opgenomen voor planonderzoek MER Witte Kruis waar nog separaat voorstel voor komt. Wanneer kan de raad deze tegemoet zien? En waarom is het budget voor de 60 km/uur Babberichseweg blijven liggen?
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 128
 • 9/23/2020
 • Suggestie vanuit de commissie om te onderzoeken en te toetsen (bij Companen) of vrijkomende locaties nabij voorzieningen (centrum) bestemd zouden kunnen worden voor ouderenhuisvesting
 • J.W.H. Winters
 • 127
 • 9/23/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag of in het bouwbesluit nieuwbouwprojecten afkoppeling van het regenwater verplicht is
 • J.W.H. Winters
 • 9/28/2020
 • 126
 • 9/23/2020
 • Vraag of de verlichting ’s nachts in de Turmac Cultuurfabriek uit kan (lichtvervuiling)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 10/8/2020
 • 125
 • 9/2/2020
 • College komt nog terug op vraag of en wanneer de buurtbus (vanuit Spijk) weer gaat rijden (met het oog op het winterseizoen)
 • de bussen waren gestopt met rijden vanwege corona
 • 9/28/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/28/2020
 • 124
 • 9/16/2020
 • N.a.v. motie vergunningverlening tijdelijke terrassen (overkapping) (verworpen): bekeken zal worden of er een brief naar alle ondernemers die terrassen in gebruik hebben verstuurd kan worden betreffende het huidige beleid vergunningen terrassen en hoe e.e.a. uitgevoerd wordt
 • J.W.H. Winters
 • 123
 • 7/9/2020
 • Ingetrokken motie SP: het college zal proactief via de gemeentekanalen en de pilot schuldenvrij communiceren om de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire erop te wijzen dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor schuldhulpverlening en/of zorg, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de kinderen van gedupeerden. Raad zal worden geïnformeerd over het proces en de bevindingen.
 • 9/1/2020
 • B.M. Elfrink
 • 9/28/2020
 • 122
 • 6/25/2020
 • De auditcommissie wordt vanuit de wethouder en afdeling Middelen per vergadering voorzien van de meest actuele cijfers
 • 10/1/2020
 • N. van Dellen
 • 121
 • 6/24/2020
 • Toezegging: de portefeuillehouder komt nog terug op de bestemming van de kunsttegels Raadhuisplein
 • 9/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/29/2020
 • 120
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: er komt nog een schriftelijk antwoord op het verloop van de pilot in Nijmegen
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 119
 • 6/24/2020
 • Er komt vóór de commissievergadering van oktober een raadsinformatiebrief over de afvaltarieven met daarin opgenomen de historie van de prijsopbouw per afvalsoort
 • 10/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/10/2020
 • 118
 • 6/24/2020
 • Begroting RDL: de vraag waarop de standaard 2,5% loonsverhoging richting 2024 is gebaseerd zal schriftelijk beantwoord worden
 • 7/21/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/14/2020
 • 117
 • 6/26/2020
 • Fietsvoetpad Tengnagelwaard: zodra de positionering van het fietsvoetpad goed in beeld is gebracht, zal het college dit aan de raad doen toekomen.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/1/2020
 • 116
 • 6/24/2020
 • Wat het inzetten van de parkeergelegenheden voor andere activiteiten betreft, zegt het college toe hier schriftelijk op terug te komen (het in de herinrichting meenemen van andere mogelijkheden zoals elektriciteitspalen voor auto’s en fietsen, hub’s etc.).
 • 11/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 115
 • 6/11/2020
 • Naar aanleiding van het ingediende amendement van de VVD, D66 en PvdA zegt college toe de aanleg van een Noordelijke Rondweg Zevenaar als extra ambitie toe te voegen in de vorm van een voetnoot in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/24/2020
 • 114
 • 6/11/2020
 • Er zal vóór de begroting door het college een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd worden over het afvalbeleid (en de vraag daarbij wie de kosten van afvalinzameling moet betalen)
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/10/2020
 • 113
 • 6/10/2020
 • Grens (n.a.v. brief Natuurmonumenten/vervallen gebouwen bij de grens): het college zegt toe samen met de gemeente Emmerich te kijken naar een betere grenstoegang Nederland/Duitsland en de vervallen gebouwen daar
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 112
 • 6/10/2020
 • N.a.v. schriftelijke vraag SP en PvdA inzake afstandscriterium leerlingenvervoer voor leerlingen met een structurele handicap: de brief die aan ouders verzonden wordt zal worden aangepast en het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer zal worden herzien in die zin dat het voor ouders makkelijker zal zijn om het in te vullen
 • eind van het jaar zal dit nog aan de orde komen in het gesprek met de raad over het sociaal domein.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 7/20/2020
 • 111
 • 5/14/2020
 • Het college zegt toe dat de evaluatie afvalbeleid voormalig gemeente Rijnwaarden naar de raad toegestuurd zal worden zodat de raad weet wat er gedaan is.
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/25/2020
 • 110
 • 5/27/2020
 • Er wordt een totaaloverzicht met de raad gedeeld betreffende de stand van zaken woningbouw (waar staan we, wat gebeurt er momenteel, welke projecten)
 • 9/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 9/8/2020
 • 109
 • 5/27/2020
 • Er komt nog een antwoord op de vraag betreffende het tijdpad ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek Vestersbos en wanneer hierover besluitvorming plaatsvindt, waarbij ook het verkrijgen van tussentijdse informatie meegenomen wordt.
 • 9/16/2020
 • J.W.H. Winters
 • 9/16/2020
 • 108
 • 5/14/2020
 • Het college komt terug bij de raad met de termijn/het tijdstip waarop het herstelplan i.v.m. de corona-crisis voor ondernemers, organisaties en verenigingen gereed is. Dit n.a.v. de motie oppositie inzake vrijstelling precario- en reclamebelastingen 2020
 • 11/4/2020
 • 107
 • 4/16/2020
 • De raad wordt op de hoogte gesteld van de voortgang ten aanzien van het trap-/speelveldje in Angerlo
 • 6/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 9/9/2020
 • 106
 • 4/9/2020
 • Aanrijtijden Gelders Eiland: zodra de informatie over de aanrijtijden beschikbaar is, zal dit met de raad gedeeld worden. Eind maart is hierover informatie van de VGGM ontvangen en deze komt naar de raad toe
 • B.M. Elfrink
 • 4/21/2020
 • 105
 • 4/14/2020
 • Door de gemeente is een risico analyse gemaakt voor gevolgen van de corona crisis voor de gemeentelijke organisatie en de taken die de gemeente uitvoert. De onderliggende berekeningen e.d. zullen aan de raad worden toegezondenden.
 • 7/8/2020
 • N. van Dellen
 • 9/23/2020
 • 104
 • 4/14/2020
 • Er wordt in regionaal verband gewerkt aan verbeterplannen m.b.t. Veilig Thuis. Zodra deze bekend zijn worden de raad hierover geïnformeerd met een RIB
 • 7/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 7/2/2020
 • 103
 • 4/14/2020
 • Toezending van de subsidie -aanvraag en -beschikking zodat duidelijk is waarvoor de subsidie door de provincie is toegekend
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 102
 • 4/14/2020
 • Schriftelijke beantwoording van de vraag waarom is het nu juist de gemeente die het initiatief neemt voor de oprichting van de Liemerse Ambassade en waarom is dit niet door de markt of door een van de samenwerkingsverbanden opgepakt.
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 101
 • 4/14/2020
 • Schriftelijke beantwoording van de vraag wat er gebeurd met de samenwerkingsverbanden die zijn opgegaan in de Liemers Ambassade als blijkt dat deze na twee jaar niet levensvatbaar is
 • 4/29/2020
 • B.M. Elfrink
 • 6/17/2020
 • 100
 • 3/4/2020
 • (n.a.v. RIB 2020-008 "Stedenband")
 • Mateszalka is nog steeds als stedenband-partner vermeld op de borden aan de kant van de weg bij binnenkomst van de gemeente. De portefeuillehouder zegt toe hiernaar te kijken en met een antwoord terug te komen.
 • 3/10/2020
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/10/2020
 • 99
 • 3/4/2020
 • De regio-woondeal met de Minister is ondertekend. De raad zal zo spoedig mogelijk hierover ingelicht worden via een raadsinformatiebrief.
 • 3/5/2020
 • J.W.H. Winters
 • 3/11/2020
 • 98
 • 2/12/2020
 • Fairtrade: in december is door 20 studenten van Van Hal Larenstein een enquête gehouden onder consumenten en instellingen
 • het rapport zal naar de griffie gezonden worden
 • 3/1/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/6/2020
 • 97
 • 2/12/2020
 • Wat het tijdpad betreft zegt het college toe de verdere datums in het proces naar de raad terug te koppelen zodra deze scherper in beeld zijn. De vraag waarom de voorwaarden ten aanzien van de rotonde zijn vervallen, zullen hierbij dan ook op een technische manier beantwoord worden.
 • 10/1/2020
 • J.W.H. Winters
 • 96
 • 1/29/2020
 • Er worden duidelijke kwartaalrapportages gemaakt, die behalve de financiële verantwoording ook in zullen gaan op “hoe” er gewerkt is om uitvoering te geven aan de visie
 • 5/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 6/19/2020
 • 95
 • 1/16/2020
 • De kosten van de bezwaar- en beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen van lagere legesinkomsten zullen schriftelijk beantwoord worden
 • 1/22/2020
 • B.M. Elfrink
 • 1/22/2020
 • 94
 • 1/15/2020
 • Aan de afdeling wordt gemeld dat er nog grote hoeveelheden groen op straat liggen in de wijk Methen/Heerenmäten
 • 3/15/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 4/1/2020
 • 93
 • 1/15/2020
 • Er komt informatie naar de raad via een RIB danwel een raadsvoorstel over de evaluatie/uitkomsten van de kerstboominzameling, bladkorven en het opruimen van vuurwerkafval (incl. suggestie om dit door kinderen te laten doen tegen een kleine vergoeding) vergezeld van een kostenplaatje
 • 9/30/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 3/3/2020
 • 92
 • 1/15/2020
 • In de volgende commissievergadering zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken van de wens om een Fairtrade-gemeente te worden
 • 2/12/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/12/2020
 • 91
 • 1/15/2020
 • Er komt een RIB inzake doortrekking Witte Kruis/MER-procedure en de proef op de Babberichseweg
 • 2/17/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 2/17/2020
 • 90
 • 1/15/2020
 • Het college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Aerdt wat het plan Waaijakkkers betreft (als pilot) om hier specifiek een versnelling in de procedure toe te passen door middel van (bijvoorbeeld) mandatering aan het college via een verklaring van geen bedenkingen. In de volgende commissievergadering wordt hier duidelijkheid over verschaft.
 • 2/12/2020
 • J.W.H. Winters
 • 2/12/2020
 • 89
 • 1/15/2020
 • In het 2e kwartaal ontvangt de raad via een RIB een analyse ten aanzien van het woningmarktonderzoek
 • 7/30/2020
 • J.W.H. Winters
 • 9/8/2020
 • 88
 • 1/15/2020
 • Zodra er een bestuurlijk intermezzo heeft plaatsgevonden zal de raad door het college geïnformeerd worden over de stand van zaken en ook over de datums en planning betreffende de RES (n.a.v. de ruimte-ateliers en de bestuurlijke intermezzo's)
 • Nb. deze laatste toezegging is gedaan bij agendapunt "stand van zaken duurzaamheid"
 • beide toezeggingen hebben relatie tot elkaar
 • 6/17/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 6/18/2020
 • 87
 • 11/12/2019
 • De portefeuillehouder gaat mer de kinderboerderij en de NME in gesprek om te kijken welke mogelijkheden en vormen er liggen voor samenwerking, de portefeuillehouder geeft aan in Q2 2020 met een voorstel naar de raad te komen.
 • 10/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 86
 • 11/13/2019
 • scheiden van afvalstromen papier en plastic door scholen
 • 12/31/2020
 • C.M. Koers-de Graaf
 • 85
 • 10/24/2019
 • Kengetallen bij volgende begroting opstellen
 • 7/7/2021