Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 317
 • 4/12/2024
 • Op de suggestie om “tevredenheid” als indicator vanaf mei mee te nemen in de monitoring en terugkoppeling sociaal domein, zegt wethouder Bijl toe dat het prima is om deze ook na te vragen.
 • S.H. Bijl
 • 316
 • 4/11/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de vertalingen van de A&I visie naar concrete meetmomenten met betrekking tot de in de visie benoemde speerpunten en kaders zal terugkoppelen naar de raad wanneer deze beschikbaar zijn.
 • A.M. Boone
 • 315
 • 4/11/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college in beeld zal brengen hoe de benchmarks op de langere termijn eruit zullen komen te zien zodat inzichtelijk wordt in welke mate de gemeente Zevenaar in/uit de pas loopt, en dit beeld zal delen met de raad voor de raadsvergadering van 24 april 2024.
 • A.M. Boone
 • 314
 • 4/11/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de verschillende risico’s bij de minimale variant ten opzichte van de optimale variant en het groeimodel, alsmede de risico’s met betrekking tot implementatiekosten, in beeld zal brengen en met de raad zal delen voor de raadsvergadering van 24 april 2024.
 • A.M. Boone
 • 313
 • 4/9/2024
 • Op de vraag waar de 30 minuten looptijd vandaan komt in de verordening geeft wethouder Bijl aan dat hij dit uitzoekt en schriftelijk meedeelt voor de komende raadsvergadering van 24 april. Lukt dit niet dan geeft hij dit tijdig aan.
 • S.H. Bijl
 • 312
 • 4/9/2024
 • Op de vraag waarom er geen was – wordt-lijst was bijgevoegd bij de verordening, zegt wethouder Bijl toe dat deze alsnog, voor de raadsvergadering van 24 april, wordt bijgevoegd bij deze verordening. En dat dit in de toekomst standaard zal gebeuren bij wijzigingen in de verordeningen
 • S.H. Bijl
 • 311
 • 3/13/2024
 • Wethouder Bijl zegt toe na te gaan wat de relatie in dit stuk voor doelgroepenvervoer met de informatieve raadsbijeenkomst over leerlingenvervoer, waarin werd aangegeven welke doelgroepen er bij welke keuzes geraakt worden. En dit terug te koppelen.
 • S.H. Bijl
 • 3/26/2024
 • 310
 • 3/13/2024
 • De cijfers in dit stuk lopen tot november, dit komt door de doorlooptijd van het stuk. PH zegt toe cijfers over de periode daarna, voor bekend, in een bijlage aan te leveren voor de raadsvergadering van maart.
 • S.H. Bijl
 • 3/26/2024
 • 309
 • 3/12/2024
 • ZIKOS
 • de brief VNG & Woordvoeringslijn zal met de raad gedeeld worden
 • S.H. Bijl
 • 3/14/2024
 • 308
 • 3/14/2024
 • Wethouder Van Orden zegt toe dat het college de raad over de businesscase zal informeren wanneer deze afgerond is.
 • 6/1/2024
 • A.H. van Orden
 • 307
 • 2/21/2024
 • De visuele verbeelding van het eventueel te ontwerpen plan voor Markt 8 te Lobith komt via de mail naar de raadsleden toe, voor de raadsvergadering van 28-02-2024
 • A.H. van Orden
 • 2/27/2024
 • 306
 • 2/22/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de raad periodiek zal informeren over de uitvoering van de dienstverleningsvisie.
 • 9/1/2024
 • A.M. Boone
 • 305
 • 2/22/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de uitkomsten van het externe onderzoek waarover in het raadsvoorstel wordt gesproken met de raad zal delen.
 • 7/15/2024
 • A.M. Boone
 • 304
 • 2/22/2024
 • Wethouder Boone zegt toe dat het college de schriftelijke beantwoording van de door WijZZ ingediende vragen over 'Strategiebepaling voor een gezonde toekomst' uiterlijk dinsdag 27 februari aan de raad toestuurt.
 • A.M. Boone
 • 2/27/2024
 • 303
 • 2/21/2024
 • Het koopstromenonderzoek 2023 wordt meegenomen in de monitoring binnen de pilot mbt het tweede uur parkeren.
 • 6/15/2024
 • A.H.M. Albers
 • 302
 • 2/21/2024
 • De Kampsingel, de even nummers, wordt, voor zover er geen beletselen zijn, toegevoegd aan de zone voor vergunninghouders.
 • 1/1/2025
 • A.H.M. Albers
 • 301
 • 2/21/2024
 • Portefeuillehouder zegt toe de raad voor de komende raadsvergadering een terugmelding te doen over de oorzaak van de hoogte van het aantal naheffingsaanslagen en het aantal gehonoreerde bezwaarschriften daartegen.
 • 7/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 300
 • 12/12/2023
 • Wethouder zegt dat hij samen met raadsleden gaat kijken naar de wijze waarop de stuurinformatie mbt de RSD kan worden verstrekt. Er is zeer veel informatie beschikbaar
 • 5/27/2024
 • S.H. Bijl
 • 299
 • 12/12/2023
 • Wethouder zegt toe dat hij gaat kijken of het mogelijk is een overzicht of een lijst aan te leveren voor de basisregels waaraan clienten zich moeten houden
 • 12/18/2023
 • S.H. Bijl
 • 12/18/2023
 • 298
 • 11/16/2023
 • Er komt nog een antwoord op de vraag: In de verordening wordt gesteld dat men niet meer met instemming gaat werken maar met vergunningen. Levert dit extra werk op ambtelijk en is de drempelverhogend voor aanvragers?
 • 11/27/2023
 • A.H.M. Albers
 • 11/24/2023
 • 297
 • 11/23/2023
 • Er komt nog een schriftelijk antwoord op de vraag: Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kan uit het raadsvoorstel geconcludeerd worden dat deze bevoegdheid gedelegeerd is aan het college?
 • 11/27/2023
 • A.M. Boone
 • 11/28/2023
 • 296
 • 11/8/2023
 • Wethouder Albers zegt met betrekking tot de motie ‘Vitale en multifunctionele speelplaatsen voor jong en oud!’ toe dat het college uiterlijk in het tweede kwartaal (Q2) van 2024 aan de raad zal terugkoppelen over het onderzoek naar speel en ontmoetingsplekken voor jong en oud, en de eventuele kosten en uitvoering conform IBOR.
 • 5/15/2024
 • A.H.M. Albers
 • 295
 • 10/25/2023
 • Fairtrade gemeente: er zullen Fairtradebordjes geplaatst worden onder de plaatsnaamborden (bij binnenkomst van de gemeente), zodat bezoekers kunnen zien dat Zevenaar een Fairtrade gemeente is.
 • 1/1/2024
 • B.M. Kagei
 • 1/2/2024
 • 294
 • 10/25/2023
 • Storingen laadpalen: er zal gekeken worden naar de registratie van de klachten en afhankelijk van het aantal klachten zal de portefeuillehouder een brief sturen naar Vattenfall
 • 1/1/2024
 • B.M. Kagei
 • 12/21/2023
 • 293
 • 10/25/2023
 • Dictum van het raadsvoorstel punt 2e: vervanging software centrumafsluiting parkeerbeheer: € 44.800. Er komt nog een antwoord op de vraag of dit een investering/uitbreiding is of dat dit te maken heeft met de afschrijving van de software.
 • A.H.M. Albers
 • 10/30/2023
 • 292
 • 10/11/2023
 • Verwarming gemeentehuis: de portefeuillehouder zal de beheerder aanspreken op de manier waarop het gemeentehuis verwarmd wordt, met name voor wat betreft de temperatuur die gehanteerd wordt (advies Rijksoverheid was 19 graden) en het verwarmen van ruimtes die niet gebruikt worden (bv. in coronaperiode)
 • 11/1/2023
 • B.M. Kagei
 • 10/26/2023
 • 291
 • 10/11/2023
 • 0.2.1. pagina 15/16 Stand van zaken participatie: college zal ervoor zorgen dat het oranje bolletje voor de invulling vacature tijdelijke programmamanager bij de 1e Voortgangsrapportage 2024 op groen staat
 • 4/15/2024
 • A.H. van Orden
 • 290
 • 10/11/2023
 • Het plan van aanpak bestrijding invasieve exoten wordt aan de raad verstrekt
 • A.H.M. Albers
 • 10/18/2023
 • 289
 • 10/11/2023
 • Het plan van aanpak mobiliteitsplan zal dit jaar nog aan de raad voorgelegd worden.
 • 7/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 288
 • 10/12/2023
 • De brief van de waarderingskamer ten aanzien van WOZ bezwaarschiften wordt aan de raad toegezonden.
 • 10/31/2023
 • A.M. Boone
 • 10/18/2023
 • 287
 • 10/12/2023
 • Een overzicht van zaken die de overschrijding post juridische zaken verklaren in de 2e VGR wordt voor 1 november gedeeld met de raad.
 • 10/31/2023
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 286
 • 9/20/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college de verkeerskundige consequenties voor onder andere de huidige parkeerring zal meenemen in de opdracht aan het verkeerskundig bureau en de raad over de opdrachtverstrekking zal informeren.
 • 6/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 285
 • 9/20/2023
 • Wethouder Van Orden zegt toe dat het college de invulling van een participatietraject als randvoorwaarde stelt voor de verdere uitwerking van een integraal plan voor het voormalig BAT-terrein (Enghuizen fase 2). Over de invulling van het participatietraject en de participatiebijeenkomsten zal verslag worden uitgebracht aan de raad.
 • 7/1/2024
 • A.H. van Orden
 • 284
 • 9/20/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college een addendum bij de opdrachtverstrekking opstelt waarbij: (1) de op=op wordt vervangen voor een openeinderegeling waarover in de jaarrekening zal worden gerapporteerd, (2) de definitie van mantelzorger gewijzigd wordt opgenomen en (3) waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat registratie alleen geschied volgens AVG richtlijnen en niet langer dan wettelijk noodzakelijk is zal worden bewaard. Het college zal de addendum bij de opdrachtverstrekking ook naar de raad versturen.
 • 10/31/2023
 • S.H. Bijl
 • 10/31/2023
 • 283
 • 7/5/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college de raad over de vroegsignalering en schuldenaanpak uiterlijk in september zal informeren.
 • S.H. Bijl
 • 9/15/2023
 • 282
 • 7/5/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college in gesprek zal gaan met het bestuur van de buurtbus en een terugkoppeling hiervan aan de raad zal doen toekomen.
 • A.H.M. Albers
 • 10/11/2023
 • 281
 • 7/5/2023
 • Wethouder Albers zegt toe dat het college over een jaar een evaluatie zal houden onder inwoners over de kwaliteit van het groenbeheer.
 • 10/1/2024
 • A.H.M. Albers
 • 280
 • 6/28/2023
 • Proces rechtmatigheidsverantwoording: de portefeuillehouder zal de raad informeren over de wijze waarop de commissies en raad bij dit proces betrokken worden
 • 6/26/2024
 • A.M. Boone
 • 279
 • 6/28/2023
 • Vraag WijZZ inzake invulling mantelzorgwaardering: in september gaat over dit onderwerp een voorstel naar de raad om hierover van gedachten te wisselen in lijn met RIB 2023-045. Er worden wel alvast voorbereidingen getroffen met Caleidoz onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad
 • 9/20/2023
 • S.H. Bijl
 • 9/20/2023
 • 278
 • 6/21/2023
 • Bloembakken met tulpen in de gemeente: college gaat in contact met initiatiefnemers over het opruimen van de bloembakken
 • A.H.M. Albers
 • 7/31/2023
 • 277
 • 6/21/2023
 • In Q3 komt het college met een nader voorstel betreffende de premantelzorgwoningen
 • 11/6/2023
 • A.H. van Orden
 • 10/31/2023
 • 276
 • 6/21/2023
 • Vragen VVD over impasse landbouwpercelen kadastraal bekend gemeente Lobith en Spijk, sectie A nummers 1920 en 2082: de uitkomst van de gesprekken zal met de raad gedeeld worden
 • 1/1/2024
 • A.M. Boone
 • 12/21/2023
 • 275
 • 6/21/2023
 • Toegezegd is dat er wél een reactie naar de RDL gestuurd zal worden betreffende de financiële stukken (ná de raadsvergadering). De reactie(s) zowel ten aanzien van de jaarrekening/kaderbrief als de begroting zullen via het RIS (overzicht toezeggingen) ter kennis gebracht worden van de raad
 • B.M. Kagei
 • 6/29/2023
 • 274
 • 6/21/2023
 • Er zijn veel klachten over de laadpalen (voor elektrische auto’s) bij het Masiusplein. De beheerder voor deze laadpalen is Vattenfall. De portefeuillehouder heeft toegezegd hierover contact op te nemen met Vattenfall.
 • 7/31/2023
 • B.M. Kagei
 • 9/13/2023
 • 273
 • 6/20/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college, indien mogelijk, het document “evaluatie jeugdgezondheidszorg” met raad en commissie zal delen.
 • S.H. Bijl
 • 6/22/2023
 • 272
 • 6/20/2023
 • Wethouder Bijl zegt toe dat het college zal nagaan of de financiële stukken van Caleidoz aan de raad kunnen worden verstrekt.
 • S.H. Bijl
 • 11/10/2023
 • 271
 • 6/20/2023
 • Wethouder Kagei zegt toe dat het college erop toe zal zien dat bij de opdrachtverstrekking gevolgschade zal worden meegenomen.
 • 7/19/2024
 • B.M. Kagei
 • 7/19/2023
 • 270
 • 5/24/2023
 • Er komt nog een antwoord op de vraag waar mensen met hun restafval naartoe moeten nu er geen vuilniszakken meer aangeboden mogen worden bij het aanbiedstation
 • 6/14/2023
 • B.M. Kagei
 • 6/14/2023
 • 269
 • 5/24/2023
 • Er komt een memo over de plussen en minnen ten aanzien van een definiëring van een “bouwwerk van enige omvang” vergezeld van een college-advies
 • 8/9/2023
 • A.H. van Orden
 • 9/27/2023
 • 268
 • 5/24/2023
 • Inventarisatie gevaarlijke verkeerssituaties: binnen een maand komt de portefeuillehouder met een datum waarop de inventarisatie is afgerond.
 • 9/1/2024
 • A.H.M. Albers