Toezeggingen

IDStartdatumToezeggingStreefdatum afdoeningPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 215
 • 9/21/2022
 • Deelname Stichting Steenbreek: door college zal onderzoek gedaan worden naar de stand van zaken en de raad zal daarover geïnformeerd worden. Mocht er geen deelname meer zijn, dan wil het college wel weer deelnemen, ongeacht of dit in de begroting past.
 • A.H.M. Albers
 • 9/27/2022
 • 214
 • 9/21/2022
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer de Parkeernota (parkeervisie) naar de raad komt
 • A.H. van Orden
 • 210
 • 9/14/2022
 • Veiligheid fietsers Oud-Zevenaarseweg bij de hoek spoorwegovergang/tunnelbak en de onveilige situatie inrit parkeerplaats Albert Heijn (kan hier één-richting van gemaakt worden?): hier zal naar gekeken worden in overleg met de betreffende medewerker en de politie
 • A.H.M. Albers
 • 209
 • 9/14/2022
 • Slechte bereikbaarheid winkels i.v.m. verbouwing Raadhuisplein: ter plekke gaan kijken en kijken welke maatregelen er nodig zijn om dit probleem op te lossen
 • A.H.M. Albers
 • 208
 • 9/14/2022
 • In gesprek gaan met het bouwbedrijf (indiener zienswijze) om te kijken welke oplossingen ter plekke mogelijk zijn, met name voor wat betreft het laden en lossen
 • A.H. van Orden
 • 207
 • 9/13/2022
 • Nagegaan zal worden of er afspraken schriftelijk vastgelegd zijn m.b.t. het ter beschikking stellen van de volledige doeluitkering die door de deelnemende gemeenten ontvangen wordt.
 • 9/21/2022
 • S.H. Bijl
 • 9/22/2022
 • 206
 • 7/6/2022
 • Motie uitbreiden energietoeslag (verworpen): onderzocht zal worden of zelfstandige melding van niet meer kunnen betalen rekeningen mogelijk kan worden gemaakt plus samen met energiemaatschappij(en) in kaart brengen wie rekeningen niet meer kan betalen in het kader van vroegsignalering
 • S.H. Bijl
 • 205
 • 7/6/2022
 • Motie openbare en opengestelde toiletten (ingetrokken): de inventarisatie van openbare en opengestelde toiletten in de gemeente Zevenaar (t.b.v. hoge nood app) – die door corona tijdelijke stopgezet was – zal weer door het college opgepakt worden
 • A.H.M. Albers
 • 204
 • 7/6/2022
 • Motie Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente (ingetrokken): toegezegd is om op zoek te gaan naar een geschikte locatie (te denken valt aan het Liemers Museum) voor een mogelijke replica en eventueel tentoongestelde vondsten die beschikbaar gesteld worden (punt 3 in de motie)
 • 9/1/2022
 • B.M. Kagei
 • 203
 • 7/6/2022
 • Er zal onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden (haalbaarheid, kosten, wenselijkheid en consequenties) van een aanbiedstation in Lobith en een behoefteonderzoek voor een aanbiedstation in Angerlo
 • 10/1/2022
 • B.M. Kagei
 • 202
 • 7/6/2022
 • Naar aanleiding van de vraag van WijZZ om brief 6 (Brief Raad van State 16 juni 2022 verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening bestemmingsplan Holtkamp) te agenderen heeft college aangegeven schriftelijk de raad informeren naar de laatste stand van zaken (dan is agendering niet nodig).
 • 9/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 201
 • 7/6/2022
 • Vragen CDA TONK gelden: er komt nog een antwoord op de vraag wat er met het bedrag gebeurd is
 • A.M. Boone
 • 200
 • 6/23/2022
 • Als reactie op verschillende verzoeken van dhr. T.G.H. Boekhorst, dhr. B.A. Metz en dhr. H. Meijer over het verwerken van de aanbevelingen van de accountant en het verwerken van de juiste teksten geeft de wethouder aan richting begroting met een uitgebreidere reactie op de aanbevelingen van de accountant te komen en de teksten nogmaals goed door te nemen.
 • A.M. Boone
 • 199
 • 6/22/2022
 • Archeologische vondsten Gelders Eiland (Herwen): uitgezocht zal worden hoe de gemeente de archeologische vondsten in eigendom zou kunnen krijgen (bv. door het realiseren van een depot?)
 • B.M. Kagei
 • 7/5/2022
 • 198
 • 5/25/2022
 • Naar aanleiding van een vraag over de monitoring van het aantal treinen dat langskomt en het aantal keren dat de spoorwegovergangen sluiten op het traject Duiven-Oud Zevenaar is toegezegd dat er een schriftelijk antwoord op deze vraag komt (doorgeven aantal treinen).
 • 8/29/2022
 • A.H.M. Albers
 • 197
 • 2/23/2022
 • College heeft toegezegd de motie van GroenLinks (bijgevoegd) te zullen uitvoeren waarbij wel gekeken zal worden naar de verkeersveiligheid. Zodra een plek gevonden is, zal de raad daarover geïnformeerd worden.
 • 10/1/2022
 • A.H.M. Albers
 • 196
 • 2/25/2022
 • Schriftelijke vraag rattenplaag Enghuizen: raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de bestrijding van de plaag (zie bijgevoegde vraag)
 • 9/1/2022
 • B.M. Kagei
 • 195
 • 2/23/2022
 • Schriftelijke vragen VVD verordening buitengebied: binnen 2 à 3 weken komt er een raadsinformatiebrief met de consequenties van de uitspraak van de Raad van State (zie bijgevoegde vragen)
 • 3/16/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 3/30/2022
 • 194
 • 12/22/2021
 • Voor 4 mei 2022 ontvangt de raad een terugkoppeling betreffende de voortgang Stolpersteine
 • 5/25/2022
 • B.M. Kagei
 • 5/17/2022
 • 193
 • 1/19/2022
 • In Angerlo is onrust ontstaan omdat mensen via brieven individueel benaderd worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen etc. terwijl men in Angerlo collectief aan de slag is met duurzaamheid en deze brieven staan dan ook lijnrecht tegenover de doelstelling voor Angerlo en het is niet handig dat deze verspreid zijn. Portefeuillehouder heeft toegezegd dit na te gaan, hierop actie te ondernemen en dit te herstellen.
 • 2/28/2022
 • B.M. Kagei
 • 3/9/2022
 • 192
 • 12/22/2021
 • Een Teletolkbutton toevoegen aan de website van de gemeente Zevenaar en deze voorziening bekend maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het bijzonder en de mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en publieke organisaties in Zevenaar
 • college is al bezig met pilot en kosten komen terug bij de begroting
 • 2/7/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 4/25/2022
 • 191
 • 12/22/2021
 • Bespreking criminaliteitscijfers in commissie Middelen (n.a.v. schriftelijke vragen in raadsvergadering 24 november VVD inzake huisvesting arbeidsmigranten)
 • 7/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 190
 • 9/28/2021
 • Verzoek is om een lijst met maatregelen die zijn gestart op te stellen met daarbij een globale planning wanneer deze worden uitgevoerd
 • A.M. Boone
 • 11/23/2021
 • 189
 • 11/3/2021
 • De raad krijgt vóór het eind van het jaar (via een raadsvoorstel danwel een RIB) informatie over stand van zaken NME (hoe en financiële consequenties)
 • 3/31/2022
 • B.M. Kagei
 • 4/20/2022
 • 188
 • 10/20/2021
 • Naast het klachtenjaarverslag 2021 (die in 2022 komt) zal er een evaluatie komen van de wijziging van artikel 3, lid 2 van de interne klachtenregeling Zevenaar 2018 die in deze raadsvergadering is vastgesteld
 • 10/1/2022
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 187
 • 10/13/2021
 • Er zal nagegaan worden wat op dit moment de gang van zaken is met aanbieders van glasvezel bij bewoners in het Buitengebied (met name Herwen) en daarbij wordt gekeken of de gemeente iets kan betekenen in de uitvoering
 • 1/15/2022
 • A.H. van Orden
 • 2/9/2022
 • 186
 • 10/13/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wanneer de grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan 7Poort komt
 • 7/1/2023
 • A.M. Boone
 • 185
 • 10/6/2021
 • In overleg met de agendacommissie wordt een datum gepland voor een informatieve raadsbijeenkomst waarin de ontwikkelaar/initiatiefnemer van het Zonnepark een presentatie zal geven over de plannen
 • 9/15/2022
 • A.H. van Orden
 • 184
 • 9/29/2021
 • Naar aanleiding van schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording D66 inzake Stationsplein 13 werd nog de volgende vraag gesteld: Er is nu een nieuwe procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning, terwijl de zaak nog onder de rechter is. Bij een zaak in Babberich is destijds op het laatste moment door de gemeente het hoger beroep ingetrokken. De vraag is nu of deze zaak (Stationsplein 13) nu bij de rechter blijft en wacht het college deze af of gaan we een nieuwe procedure in en is de oude zaak afgesloten? Toegezegd is dat hierop nog een antwoord komt.
 • A.H.M. Albers
 • 11/11/2021
 • 183
 • 9/22/2021
 • Er wordt een evaluatie ten aanzien van het toilet op de Breuly in gang gezet en deze komt terug naar de raad
 • 3/30/2022
 • B.M. Kagei
 • 4/21/2022
 • 182
 • 9/22/2021
 • N.a.v. de vragen van het CDA (zie bijlage) komt het college nog met informatie terug naar de raad betreffende de woonplicht (eventueel via agendacommissie om hier een keer in oktober/november gezamenlijk over te spreken)
 • 4/1/2022
 • A.H. van Orden
 • 6/29/2022
 • 181
 • 6/24/2021
 • RIB m.b.t. informatie provincie over de aanvullende gelden jeugdhulp structureel inboeken of niet
 • 8/12/2021
 • S.H. Bijl
 • 8/12/2021
 • 180
 • 6/24/2021
 • RIB mbt uitkomsten nieuwe berekeningen herijking gemeentefonds
 • 8/12/2021
 • A.M. Boone
 • 8/12/2021
 • 179
 • 7/7/2021
 • Het college zal onderzoeken of de genomen parkeermaatregel in het kader van de coronacrisis – woensdag en donderdag vrij parkeren m.i.v. 1 augustus 2021 – een succes is geweest (parkeeraantallen/parkeerdruk)
 • 12/1/2021
 • A.H.M. Albers
 • 12/9/2021
 • 178
 • 6/23/2021
 • Er komt een RIB over de vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort die is opgenomen in de Kadernota (uitleg hierover en waarvoor de gelden beschikbaar gesteld worden)
 • 7/7/2021
 • A.H.M. Albers
 • 7/7/2021
 • 177
 • 6/23/2021
 • Er zal navraag gedaan worden bij Rijkswaterstaat wanneer fietspad Lobberdenseweg komt
 • A.H.M. Albers
 • 7/13/2021
 • 176
 • 6/23/2021
 • Er komt informatie naar de raad toe over de doorstroom-makelaar waarbij ook de sociale component wordt meegenomen (wat is de doorstroom-makelaar en wat doet deze etc.)
 • 7/26/2021
 • A.H. van Orden
 • 10/7/2021
 • 175
 • 6/2/2021
 • Naar aanleiding van de schriftelijke vraag van het CDA over verwarring straatnamen (ongeluk Babberichseweg) is door de portefeuillehouder toegezegd uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en nog een antwoord te geven op deze casus.
 • 10/1/2021
 • L.J.E.M. van Riswijk
 • 11/29/2021
 • 174
 • 5/20/2021
 • De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om op papier te zetten welke bezuinigingen er behaald zijn.
 • 6/2/2021
 • A.M. Boone
 • 6/3/2021
 • 173
 • 5/19/2021
 • De vragen uit de inspraak van werkgroep project Noordeinde in de commissie Ruimte van 7 april jl. betreffende de woontoren/project Noordeinde zullen binnen 2 weken beantwoord worden
 • 6/3/2021
 • A.H. van Orden
 • 6/2/2021
 • 172
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na waarom er stelconplaten liggen op de parkeervakken op het BAT-terrein
 • A.H.M. Albers
 • 5/12/2021
 • 171
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na hoe het zit met de veiligheid bij de afvoer van hemelwater bij de Stede (Groot Holthuizen) via de straat
 • 6/9/2021
 • B.M. Kagei
 • 5/18/2021
 • 170
 • 4/14/2021
 • Het college gaat na bij Gelre Groen wat voor werkzaamheden er op dit moment worden verricht tussen de Arnhemseweg en de A12 (er worden diepe gaten gegraven)
 • A.H.M. Albers
 • 5/4/2021
 • 169
 • 4/14/2021
 • Het college zal het rapport EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) over proeftuinen en aardgasvrije gemeenten lezen en de bevindingen over dit rapport met de raad delen
 • B.M. Kagei
 • 5/10/2021
 • 168
 • 4/7/2021
 • Er komt nog een raadsinformatiebrief over het totale plaatje rondom verkeersafwikkeling (rotonde)/infrastructuur Noordeinde en een uiteenzetting over de kruimelprocedure
 • 5/12/2021
 • A.H.M. Albers
 • 6/3/2021
 • 167
 • 3/24/2021
 • de motie “tegelwippen” van GroenLinks en SP is ingetrokken omdat de portefeuillehouder heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren
 • 9/30/2021
 • B.M. Kagei
 • 10/1/2021
 • 166
 • 3/24/2021
 • In de commissie Ruimte van 7 april zal de portefeuillehouder een mededeling doen over de planning ten aanzien van de locatiescan (flexwonen) uit de Woondeal
 • 4/7/2021
 • A.H. van Orden
 • 4/19/2021
 • 165
 • 3/9/2021
 • Er is afgesproken om twee keer per jaar campagne te voeren om zaken weer bij mensen onder het voetlicht te brengen: de regelingen, waar men terecht kan en waar men recht op heeft. Bij de start van een nieuwe campagne zal extra aandacht besteed gaan worden aan het Kindpakket en de werking van de collectieve ziektekostenverzekering.
 • 2/28/2022
 • S.H. Bijl
 • 3/9/2022
 • 164
 • 2/11/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag of er veel verenigingen zijn die nog geen subsidie aangevraagd hebben voor 2021 en 2022 en om hoeveel verenigingen het gaat
 • 3/5/2021
 • A.M. Boone
 • 3/5/2021
 • 163
 • 2/24/2021
 • Er komt nog een antwoord op de vraag wat de grondprijstarieven voor flexwoningen zijn in vergelijking met sociale huurwoningen
 • 3/23/2021
 • A.M. Boone
 • 3/15/2021