Ingekomen stukken raad

DatumTitelWijze van afdoeningBijlages
 • 6/23/2022
 • 220623 15. Opzegging commissielidmaatschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/22/2022
 • 220622 14. VNG Ledenbrief 22-039 Nazending resolutie Zekerheid over de structurele financiën voor ALV 29 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/21/2022
 • 220621 8. Herinnering zienswijze april 2022 ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt
 • 6/21/2022
 • 220622 13. VNG Ledenbrief 22-038 Inzet crisisaanpak asielopvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/21/2022
 • 220621 9. Brief VNG Gelderland aan college aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/21/2022
 • 220621 11. VNG ledenbrief 22-037 nazending ALV 29 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/21/2022
 • 220621 12. VNG ledenbrief 22-036 Handreiking Leegstand te lijf 2.0 - woningen en agrarisch vastgoed
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/21/2022
 • 22062110. Memo Euregio resultaten Euregioraadsvergadering 9 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/17/2022
 • 220617 7. Brief Raad van State uitspraak beroep bestemmingsplan Wegensteunpunt
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/17/2022
 • 220617 6. Brief Raad van State verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening bestemmingsplan Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/17/2022
 • 220617 5. Motie gemeente Staphorst - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • 220616 4b. Bevestiging aanhouden Woo-verzoek_raad
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • 220616 4a. Memo extra raadsvergadering ivm Woo-verzoek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/13/2022
 • 220613 3. Brief Raad van State start beroepschrift-voorlopige voorziening bestemmingsplan Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/10/2022
 • 220610 2. intrekking Woo verzoek dd 23/05/2022 onderdeel gemeenteraad
 • Brief is in behandeling bij de afdeling Juridische Zaken
 • 6/8/2022
 • 220608 1. Toezending beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Holtkamp 24 woningen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2022
 • 220602 25. VNG Ledenbrief 22-034 Ontwikkelingen Oekraïne 1 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/2/2022
 • 220602 26. VNG Ledenbrief 22-035 Uitnodiging ALV 29 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/1/2022
 • 220601 24. Advies Regioagendacommissies GMR en bijzonderheden regionale consultatiebijeenkomst 2 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/31/2022
 • 220531 23. VNG Ledenbrief 22-031opvang asielzoekers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/31/2022
 • 220531 22. VNG Ledenbrief 22-033 Doorstart hervormingsagenda jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/30/2022
 • 220530 21. Brief RetailPlan 25 mei 2022 verzoek tot herziening bestemmingsplan Tatelaar
 • Ter afdoening in handen stellen van het college
 • 5/27/2022
 • 220527 20. Brief Minister OCW 16 mei 2022 inzake vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke sector
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/24/2022
 • 220524 19. Brief Feniks Consult - relaas en correspondentie cliënten n.a.v. inspraak 18 mei ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark de Bijland
 • Brief betrekken bij de discussie in de commissie en raad over dit onderwerp
 • 5/19/2022
 • 220519 18. Brief dhr. Frölich Kunstwerk!
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/17/2022
 • 220517 17. VNG Ledenbrief 22-029 inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo).pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/17/2022
 • 220517 16. Brief Carla Koers 17 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • 220513 15. Brief Bewoners Hagendel overlast openbare speelplaats Platanenlaan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2022
 • 220512 13. Brief Provincie inzake begrotingscirculaire 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2022
 • 220512 14. Motie Oldambt Wij kunnen dit niet alleen!
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/3/2022
 • 220503 11. Brief Raad van State 280422 inzake uitstel beroep bp. Uuleveld fase 2.pdf
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/3/2022
 • 220503 12. VNG Ledenbrief 22-027 vervolg herijking gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/29/2022
 • 220429 10. Brief VGGM aan raad en college consutatie begroting 2023
 • 4/28/2022
 • 220428 6. Brief VNG Gelderland aan college ter kennisname raad betr. bijeenkomst toekomst Gelderse Veren 18 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2022
 • 220428 9. Brief van ZWIK 260422 aan Waterschap inzake vergunning grondwateronttrekkingen bronbemalingen kunstwerken A12 aan GelreGroen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2022
 • 220428 7. VNG Ledenbrief 22-026 Ontwikkelingen Oekraïne
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2022
 • 220428 8. Brief van Ministerie BiZa aan RDL 190422 inzake wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/25/2022
 • 220425 5. VNG Ledenbrief 22-024 openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/20/2022
 • 220420 4. Zienswijzebrief gemeenteraad tav ontwerp-begrotingswijziging opgave circulaire regio-RES 2022
 • 4/20/2022
 • 220420 3. Brief IJzer Advocaten inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/19/2022
 • 220419 t/m 220422 2. Zienswijzen (6x) ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt
 • 4/19/2022
 • 220415 1. Ingekomen brief inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Holtkamp
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/13/2022
 • 220413 27. Oproep Taskforce CCS aan gemeenten laat de culturele sector niet vallen (coronasteun)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/11/2022
 • 220411 26. VNG Ledenbrief 22-022 stand van zaken gesprekken kabinet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/8/2022
 • 220408 25. Brief Ombudsman 210322 inzake klacht met memo toelichting 280322
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2022
 • 220404 23. VNG Ledenbrief 22-021 Ontwikkelingen Oekraïne
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2022
 • 220404 24. Burgerbrief 220322 inzake Betuwe tunnel Zevenaar gebruiken als schuilkelder bij calamiteiten
 • Ter afdoening in handen stellen van het college en daarbij het college verzoeken de reactie op de brief ter kennis te brengen aan de raad
 • 4/4/2022
 • 220404 22. VNG Ledenbrief 22-020 Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/4/2022
 • 220404 21. Verzoek om zienswijze Jaarstukken 2021 en concept MJB 2023-2026 Samenwerking De Liemers (plus accountantsverslag)
 • 3/28/2022
 • 220328 20. Brief Ataro BV inzake inzet Ataro raadsperiode 2022-2026
 • Voor kennisgeving aannemen