link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 17 april 2019

Locatie: Kulturhus De Borg te Babberich
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (9.4MB)
Algemene documenten:

0
18.45 - 19.30 uur: Statafelgesprek inwoners - commissieleden
1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

1. De heer Martens op agendapunt 5.
2. De heer J. Koningstein op agendapunt 7. Zie bijgevoegd zijn inspreekbijdrage.
3. De heer Witjes op agendapunt 7.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Op verzoek van de Agendacommissie is de rappellijst opgeknipt op commissie-niveau. Toezeggingen gedaan in de raad zijn aan de lijsten van alle drie de commissies toegevoegd, omdat dit geregeld integrale toezeggingen zijn die op meerdere commissies van toepassing zijn.
Tevens is de afgelopen periode overleg geweest met Ibabs over de mogelijkheid om de rappellijst om te zetten in een overzicht op Ibabs, dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
5
Raadsvoorstel inzake Vierkenshof herziening 2018 (Z/18/320997)
De raad wordt voorgesteld om:
1. de responsnota Vierkenshof, herziening 2018 vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Vierkenshof 2018 gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal met IDN: NL.IMRO.0299.HZ14VIERKENSHOF-VA01, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Portefeuillehouder: Wethouder Koers
6
Raadsvoorstel inzake coördinatiebesluit Rhederlaag (Z/19/325890)
De raad wordt voorgesteld om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking op het project Rhederlaag, waartoe behoren de navolgende, op aanvraag of ambtshalve te nemen, besluit zo nodig in één of meerdere clusters:
a. gewijzigde/ nieuwe ontgrondingsvergunning;
b. gewijzigde vergunning Natuurbeschermingswet;
c. nieuwe vergunning Wabo onderdeel milieu;
d. nieuwe Waterwetvergunning;
e. een nieuw bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Brief bewoners Ravenstraat Babberich 22 maart 2019 inzake warmtevisie/bezwaar tegen plannen LG Energy (zonneveld)
In de raadsvergadering van 3 april 2019 is op verzoek van de fracties van VVD en GroenLinks deze brief voor commissieoverleg geagendeerd.
8
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Portefeuillehouder: Wethouder Koers
9
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Portefeuillehouder: Wethouder Koers
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
11
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
12
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
13
Sluiting
Zevenaar, 26 maart 2019
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier