link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 28 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
HAMERSTUK Z/23/440695 Aanwijzen interim griffier als plaatsvervangend griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw M. van Bergen aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
Vanuit de Euregioraadsvergadering van 15 juni 2023 is een raadsmemo bij dit agendapunt gevoegd. Hier zal  een mondelinge toelichting op worden gegeven in de raadsvergadering.
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 230628 Lijst ingekomen stukken raad 28 juni 2023 (25KB)
pdf 1. 230524 Brief R. Korthaus beëindiging lidmaatschap commissie Samenleving (96KB)
pdf 2. 230530 Brief RAC GMR aan Raden advies en verslag vergadering 22 mei 2023 (470KB)
pdf 3. 230530 Brief inwoners aan Plavei 230528 inzake onstane onrust ivm toewijziging seniorenhuurwoning aan statushouders (2.7MB)
pdf 4. 230531 VNG Ledenbrief 23-022 Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG (381KB)
pdf 5. 230605 VNG Ledenbrief 23-023 Nazending ALV 14 juni 2023 (144KB)
pdf 6. 230607 VNG Ledenbrief 23-024 tweede nazending ALV 14 juni 2023 (142KB)
pdf 7. 230609 Brief Raad van State herzieningsverzoek 230418 betr. gewijzigd bestemmingsplan Holtkamp Zevenaar (32.6MB)
pdf 8. 230609 Inwonerbrief 230530 inzake beantwoording raadsvragen mbt enquêtecommissie PenO gemeente Zevenaar (5.8MB)
pdf 9. 230611 Inwonerbrief inzake verkeerssituatie Landeweerdijk Zevenaar (4.5MB)
pdf 10. 230612 VNG Ledenbrief 23-025 Derde nazending ALV met bericht Taskforce taken en middelen (23KB)
pdf 11. 230613 Aanbieding reglement van orde Rekenkamer Zevenaar 2023 aan gemeenteraad (269KB)
pdf 12. 230614 Dorpstoekomstplan Oud-Zevenaar en zienswijze nav vestiging voorlopig voorkeursrecht door de gemeente Zevenaar (3MB)
pdf 13. 230614 Brief PAN Nederland oproep om gemeentelijk groen op een natuur-inclusieve wijze te beheren (95KB)
pdf 14. 230614 Brief Raad van State 230613 aanvullende stukken en verzoek om verweerschrift in te dienen best.plan Waaijakkers II Aerdt (2.3MB)
pdf 15. 230614 Inwonerbrief 230611 inzake de verdeling en toewijzing van woningen in Lathum (3.3MB)
pdf 16. 230620 Memo AB VGGM 230605 raadsinformatiebrief forensische geneeskunde (105KB)
pdf 17. 230623 Onderzoeksrapport Het Vergeten Kind naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten (643KB)
pdf 18. RIB 2023-042 Voortgang Woningbouw (183KB)
pdf 19. RIB 2023-044 Evaluatie Gelrepas (1.2MB)
pdf 20. RIB 2023-043 Voortgangsbericht jeugdhulp met verblijf (268KB)
pdf 21. RIB 2023-041 Herstructureren inkoopfunctie (2MB)
pdf 22. RIB 2023-045 Invulling mantelzorgwaardering 2023 e.v. (237KB)
pdf 23. RIB 2023-048 Overgangsperiode inwerkingtreding omgevingswet (180KB)
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei jl. vast te stellen.
6
Z/22/438054 ‎Herstel dak en kozijnen basisschool De Bem in Zevenaar
De raad wordt voorgesteld € 100.389,00 beschikbaar te stellen voor het herstel van constructiefouten bij basisschool De Bem in Zevenaar.

Portefeuillehouder: Bart Kagei

Toelichting:
In de raadsvergadering van 31 mei 2023 heeft de raad besloten dit onderwerp van de agenda te halen. Het college biedt de stukken opnieuw aan, waaraan toegevoegd de bijlage "Juridisch advies inzake de Bem".
7
Z/23/448695 ‎Jaarstukken 2022 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag.
3\. Het voordelige resultaat van 2022 ad € 11.395.523 toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
8
HAMERSTUK Z/23/439404 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone

9
HAMERSTUK Z/23/448129 Jaarstukken 2022, Begroting 2024-2027 Groene Metropoolregio en lidmaatschap VNG Gelderland
De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022;
2\. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp Begroting 2024-2027 van de Groene Metropoolregio;
3\. In te stemmen met het voornemen om als Groene Metropoolregio lid te worden van de VNG Gelderland.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
10
HAMERSTUK Z/23/448218 Gewijzigd raadsvoorstel vestigen van een voorkeursrecht op diverse percelen Dijkweg 49 e.o. naar aanleiding van ingediende zienswijzen
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Op basis van artikel 2 en 4 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten de percelen aangegeven op de aan dit besluit gehechte lijst en tekening aan te wijzen als grond waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;
2\. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Portefeuillehouder: Aad van Orden

Nb.
Brief van Dorpsnetwerk InOudZevenaar van 14 juni 2023 inzake Dorpstoekomstplan Oud-Zevenaar en zienswijze n.a.v. vestiging voorlopig voorkeursrecht door de gemeente Zevenaar is toegevoegd.
11
HAMERSTUK Z/22/429784 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Steeg 1 te Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. het bestemmingsplan ‘Nieuwe Steeg 1 te Zevenaar’ inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset zoals verbeeld op papier;
2\. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
3\. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
12
HAMERSTUK ‎Z/23/442796 Jaarrekening RDL 2022 en Kaderbrief 2024
De raad wordt voorgesteld:
1\. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2022 van RDL;
2\. Een positieve reactie te geven op de Kaderbrief 2024 van RDL.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
13
HAMERSTUK Z/23/442796 ‎Ontwerp begroting RDL 2024-2027
De raad wordt voorgesteld een positieve reactie te geven op de ontwerp begroting 2024 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
14
HAMERSTUK Z/23/449527 ‎Verhogen budget rekenkamer
De raad wordt voorgesteld het budget van de rekenkamer te verhogen naar structureel € 45.000 per jaar en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
15
HAMERSTUK Z/23/446331 Wijzigen Verordening op de raadscommissies gemeente Zevenaar 2018
De raad wordt voorgesteld:
1\. De derde wijziging van de Verordening op de raadscommissies gemeente Zevenaar 2018 vast te stellen;
2\. Te bepalen dat commissieleden niet zijnde raadsleden een vergoeding krijgen voor het bijwonen van maximaal twee commissievergaderingen dan wel informatieve raads- en commissievergaderingen per maand, gedurende maximaal 10 maanden per jaar;
3\. De vergoeding aan commissieleden niet zijnde raadsleden voor het bijwonen van commissievergaderingen dan wel informatieve raads- en commissievergaderingen, aan te merken als vrijwilligersvergoeding;
4\. Het budget voor de vergoedingen van commissieleden vanaf 2024 te verhogen met € 24.100 en dit structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027 en de meerkosten van € 8.050 voor 2023 mee te nemen in de tweede voortgangsrapportage.
16
HAMERSTUK Z/20/378967 Besluit openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête
De raad wordt voorgesteld: 
1\. De verplichting tot geheimhouding op te heffen op de volgende documenten:
a. De bijlagen waar geheimhouding op rust, behorende bij raadsvoorstel Z/20/378967/INT/23/115206 met de volgende documentnummers:
1106640 Zienswijze 1
1110672 Zienswijze 2
1110701 Zienswijze 3
1118336 Zienswijze 4
1157269 Zienswijze 4 - aanvulling 6 april 2023
1116619 Zienswijze 5
1153474 Concept zienswijzennota
1153561 Concept reactie op uw zienswijze (zienswijze 1)
1153594 Concept reactie op uw zienswijze (zienswijze 2)
1153604 Concept reactie op uw zienswijze (zienswijze 3)
1153612 Concept reactie op uw zienswijze (zienswijze 4)
1153613 Concept reactie op uw zienswijze (zienswijze 5)
1158249 Kenmerk lijst SALD behorende bij raadsvoorstel INT/23/1153206
b. Raadsvoorstel en raadsbesluit Z/20/378967/INT/21/1010106 ‘Openbaarheidsbeperkingen raadsenquête’, van 24 maart 2021.
c. Collegevoorstel Z/20/378967/ADV/21/1024153 ‘Voorgenomen besluit tot wijziging van de openbaarheidsbeperkingen raadsenquête.

Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Arthur Boone
17
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fracties GroenLinks en Lijst 11 is een motie stimuleren afkoppelen en vergroenen ingediend (17a).
17.a
Motie vreemd GroenLinks en Lijst 11 stimuleren afkoppelen en vergroenen
18
Sluiting