link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 11 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

3
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 23 september en 14 oktober jl. vast te stellen. De besluitenlijsten worden in week 44 toegevoegd.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Z/20/364646 Bestemmingsplan Beuningsestraat 4 te Aerdt
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Beuningsestraat 4 te Aerdt’ ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
7
Stand van zaken duurzaamheid
8
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
11
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier