link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 5 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de bijgevoegde raadsplanning en de lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De toezeggingen en moties zijn op de website en in het raadsinformatiesysteem in iBabs te raadplegen onder overzichten bij “Toezeggingen” en “Moties”.
5
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Het voordelig resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Zevenaar 2018 - 1e wijziging (2019) (Z/19/326497)
De raad wordt voorgesteld om de verordening tot de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar vast te stellen.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
7
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
8
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
9
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
10
Sluiting
Zevenaar, 13 augustus 2019.
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier