link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 13 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (1.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 21 juni jl. vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:

1. De Regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vast te stellen.
2. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
5
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
6
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
7
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
8
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
9
Sluiting