link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 22 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Toelichting: Dit is een voortzetting van de commissievergadering Ruimte van woensdag 15 september 2021 die om 21:35 uur geschorst is (agendapunten 1 t/m 7 zijn al behandeld).
Deze commissievergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering online volgen of terugkijken.
https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Bundel:
pdf Agendabundel (689KB)
Algemene documenten:

0
Heropening
8
Burgerbrief van 12 mei 2021 verzoek tot antwoorden zienswijze en inspraakreacties Plan herontwikkeling locatie Vincent van Goghstraat 4
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 juni 2021). De fractie van de PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college. De vragen en antwoorden zijn bijgevoegd.
9
DIT AGENDAPUNT KOMT TE VERVALLEN Raadsinformatiebrief 2021-053 Stand van zaken verplaatsing metaalhandel Van Os
Nb. de fractie van Lokaal Belang heeft op 20 september jl. laten weten dat agendering van deze raadsinformatiebrief overbodig is omdat de verplaatsing inmiddels in gang is gezet.

Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 juli 2021). De fractie wil graag in de commissie de voortgang bespreken in verband met omwonenden Reisenakker.
10
Aangenomen motie gemeenteraad Vaals april 2021 inzake confetti en serpentine
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 juli 2021). De fractie wil graag in de commissie deze motie bespreken in relatie tot het onderwerp zwerfvuil door festiviteiten.
11
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
13
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
14
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
15
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Er zijn vragen door het CDA aangekondigd over de woonplicht. Door Lokaal Belang zijn vragen aangekondigd inzake de verkeerssituatie Rivierenweg Giesbeek en Lathum.  Wellicht worden deze laatste vragen nog vóór de vergadering schriftelijk beantwoord. De vragen zijn bijgevoegd.
16
Sluiting
Zevenaar, 15 september 2021.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier