link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 16 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.


3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 24 juni jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
RIB 2021-033 Aanbieding evaluatie collegeprogramma 2018-2022
Raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en het CDA (raadsvergadering 2 juni 2021). De overige raads- en commissieleden worden uitgenodigd om - indien gewenst - aan de beraadslagingen hierover deel te nemen. Aanmelding hiervoor s.v.p. via de griffie.
6
RIB 2021-039 Jaarverslag adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar 2020
Raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (raadsvergadering 2 juni 2021).
7
Jaarstukken 2020 The Economic Board
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 juni 2021).
8
Stand van zaken COVID-19
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier