Moties (aangenomen)

IDAgendapuntTitelFractie(s)Stand van zakenEinddatumPortefeuillehouderAfgedaan
 • 83
 • Motie v.o.d. VVD Woningbouw Wervershoof
 • De raad wordt hierover in de themabijeenkomst van 3 april nader geïnformeerd.
 • 12/31/2021
 • J. Broeders
 • 84
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen uitstel renovatie zwembad De Zeehoek tot nader order
 • De raad is via informatienota DOC-22-604027 op de hoogte gebracht van de beëindiging van de exploitatie van het zwembad.
 • G. Gringhuis
 • 82
 • Motie CU, HvM, GL Mogelijkheden onderzoeken skatebaan
 • het initiatief is gestopt
 • 12/31/2021
 • G. Gringhuis
 • 21
 • Motie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984) minimale afstand windturbines tot woningen
 • 13-5-2020: in het voorstel wensen en bedenkingen voor het concept RES-NHN nemen we de afstandsbepaling mee. Het voorstel behandelt de raad na de zomer, op 2 september. Daarnaast gaat het mee in de zienswijze op de Omgevingsverordening NH2021, deze volgt in 2021.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 156
 • Motie CDA Special Olympics Nationale Spelen
 • De motie is uitgevoerd, er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de actieve informatie van komende maandag zal tekst en uitleg worden gegeven.
 • 2/29/2024
 • G. Gringhuis
 • 150
 • Motie GB Trek onkruid naar B-niveau
 • De verzoeken van deze motie maken onderdeel uit van de DVO BOR taken die aan de HVC worden opgedragen. Om een goede evaluatie te kunnen houden is er een langere periode van uitvoering nodig. De informatienota aan de raad zal pas in Q2 verstrekt kunnen worden.
 • 2/29/2024
 • H. Nederpelt
 • 149
 • Motie HvM Verbeter de communicatie met betrekking tot de Fixi-meldingen
 • De inhoud voor de informatienota is inmiddels met de wethouder afgestemd. Deze zal eind Q1 aan de Raad worden verstrekt.
 • 2/29/2024
 • H. Nederpelt
 • 152
 • Motie VVD Betaalbaarheid koopwoningen jongeren
 • Afgedaan met het vaststellen van de woonvisie op 15/2/2024
 • 2/15/2024
 • J. Broeders
 • 157
 • Mondelinge motie HvM waardering
 • Is afgedaan door verstrekking gezond sapje op maandag 13/11 en via bericht op BL!K
 • 2/29/2024
 • M. Pijl
 • 147
 • Motie HvM Ontwikkeling van wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik
 • Momenteel is een werkgroep bezig een stappenplan op te zetten hoe we met initiatieven voor een adoptieproject (o.a. wijktuinen) om moeten gaan en wat hiervoor geregeld moet worden met duidelijke richtlijnen en ondersteuning voor de aanvragers. Eind februari zal hiervoor een informatienota naar de Raad gestuurd worden.
 • 2/29/2024
 • H. Nederpelt
 • 155
 • Motie Morgen! Trends in de begroting en punten kadernota
 • 2/29/2024
 • H. Nederpelt
 • 145
 • Motie HvM Geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk
 • Deze projecten staan op de agenda van de BTA voor Q3
 • 2/29/2024
 • G. Gringhuis
 • 148
 • Motie HvM Neem de preventie en curatie van schuldenproblematiek onder ondernemers nadrukkelijk mee in de geplande evaluatie van onze schuldhulpverlening
 • 2/29/2024
 • Y. Nijsingh
 • 146
 • Motie D66 Kansrijke locaties flexwoningen
 • 2/29/2024
 • J. Broeders
 • 154
 • Motie CDA ZZWW
 • Zzww is betrokken geweest bij het opstellen van het integraal zorgakkoord. Bij de huisartsenvisie worden zij ook betrokken. De verwachting is dat we in mei beginnen met de eerste gesprekken voor deze visie.
 • 2/29/2024
 • Y. Nijsingh
 • 153
 • Motie VVD De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan
 • 19-12-2023 is informatienota gestuurd.
 • 2/29/2024
 • M. Pijl
 • 151
 • Motie VVD Bouwen zonder drempels
 • 2/29/2024
 • J. Broeders
 • 6
 • Motie PW2010 Gevaarlijke kruisingen in de kernen, met name de kruising Bijvoetweg met Onderdijk
 • 01/11/19 eind november wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk 21/01/21 kruising Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk is gereed. 21/01/20 onderzoek HHNK kruisingen buitengebied is gestart 12/03/20 inventarisatie is gereed. Nu volgt een studie naar de mogelijke verkeersoplossingen in Q4 naar de raad. 24/09/20 Uitvoering Q2 2021 22-05-2023: Dit wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda van het GVVP.
 • 6/30/2021
 • H. Nederpelt
 • 4
 • Motie PWF CDA Fietsparkeerplekken
 • 21/01/20 Informatienota fietsplekken kern Medemblik (Hoogesteeg) is aan raad voorgelegd. Fietsbeleid wordt Q3 2020 12/03/20 Fietsbeleid Q3 24/09/20 Het fietsbeleid wordt opgenomen in de herziening van het GVVP. Q2 2021. 22-05-2023: Het fietsbeleid wordt meegenomen in het GVVP. In de kern Medeblik zijn extra fietsparkeerplaatsen gemaakt ter hoogte van de Hoogesteeg en het station.
 • 6/30/2021
 • H. Nederpelt
 • 81
 • Motie betrek toekomstige uitstraling bij omzetting
 • Wordt meegenomen in de beoordeling van vergunningsaanvragen
 • 10/29/2021
 • J. Broeders
 • 14
 • Aangenomen motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting
 • 27/11 komt in 2020. 23/9 in kadernota heeft raad aangegeven dit vanwege de financiele positie nog uit t stellen. College neemt onderwerp mee in de begroting 2021.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 15
 • "Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering "
 • 29/11/2019: als geschikte locatie komt o.a. woonwijk Midwoud in aanmerking. Pilot kan 2020 starten, planning afhankelijk van werkvoorraad Openbare ruimte. 20/11/2020: Eerste pilot in uitvoering bij herinrichting Burg. Elmersstraat in Sijbekarspel. Tweede pilot in voorbereiding bij woonwijk Midwoud. 22-05-2023: Bij het Dek-terrein is dit al gebeurd. Nieuwe projecten volgen.
 • 6/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 22
 • Motie GB Toekomstonderzoek CAW
 • 27-10: Besluit AB CAW 2 september: second opinion onderzoek wordt gedaan in 2023: wanneer de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw worden bekeken. Het CAW wordt omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken.
 • 12/31/2020
 • D. Kuipers
 • 170
 • Motie v.o.d. Bestaande AED's en bedieners beter benutten
 • 6/28/2024
 • Y. Nijsingh
 • 169
 • Motie v.o.d. CDA CNO Wervershoof verlenging ter overbrugging opvang Opmeer
 • 6/28/2024
 • M. Pijl
 • 90
 • Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein
 • 16/1 is in het presidium aangekondigd dat we met een raadsvoorstel (voor maart 2023) komen met een voorbereidingskrediet voor het zeehoekterrein.
 • 1/31/2022
 • J. Broeders
 • 91
 • Motie D66 LTA alleen met solide basis
 • Planning BTA: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762.
 • 12/30/2022
 • G. Gringhuis
 • 89
 • Motie CU en Morgen! Inkomenstoets op huishoudelijke hulp
 • Het college heeft besloten aan deze motie gedeeltelijk dan wel geen uitvoering te geven. Onderbouwing: 1. Juridische bezwaren en consequenties: Het is wettelijk niet toegestaan om een inkomenstoets te doen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge heeft dit in meerdere brieven aan gemeenten die een inkomenstoets gaan invoeren (zie bijvoorbeeld zijn brief aan Krimpen aan den IJssel van 22 juli j.l.) in heldere taal laten weten. 2. Ethische bezwaren: Door een onwettelijke inkomenstoets in te voeren, wordt door het gemeentebestuur aan ambtenaren gevraagd de wet te overtreden. Dit is in strijd met de door hen afgelegde eed. 3. Praktische en financiële bezwaren: Een inkomenstoets op huishoudelijke hulp zou praktisch betekenen dat een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden ingevoerd voor huishoudelijke ondersteuning. Dit is erg complex, omdat daartoe eerst moet worden vastgesteld wat het bijdrageplichtige inkomen van de inwoner is. Onze ambtelijke organisatie is op dit moment niet ingericht om dergelijke onderzoeken te doen. Om dit te realiseren is meer capaciteit nodig, hetgeen zal leiden tot hogere kosten. De baten van een inkomenstoets zijn aan de voorkant niet in te schatten. We stellen voor: • Binnen het project Sociaal Domein in Balans onderzoeken we onze verdere vrije speelruimte binnen de huidige wettelijke kaders. • Wij houden het proces waarin Rijk en VNG gezamenlijk werken aan mogelijke beleidsopties voor zowel de korte als de lange termijn met betrekking tot de problematiek rondom het abonnementstarief scherp in de gaten, en komen met een voorstel zodra hier nieuwe mogelijkheden ontstaan. Op deze manier geven we vorm en uitvoering aan de bedoeling van deze motie. zie ook informatienota van 16/3/2022 (DOC-22-507781)
 • 1/31/2022
 • Y. Nijsingh
 • 37
 • Motie CDA Wieringerhoek
 • meekoppelkansen en lokale participatie (Z-20-110029, DOC-20-298515)
 • De gemeente Medemblik is samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord Holland in gesprek met universiteit Wageningen (Environmental Research) en Deltares, over toepassing van het programma “Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden” . Dat project valt onder de TKI (topsectorenbeleid) ‘Werken met Waterlandschappen’ en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van LNV en de provincie Noord Holland. Het project heeft als doel de zwijgende meerderheid een stem te geven in ruimtelijke planvormingsprocessen. ‘Wageningen’ ziet in de Koopmanspolder bij Andijk/Wervershoof een mooie onderzoekskans om op een innovatieve wijze de lokale bevolking breed te bevragen over hun ideeën voor de toekomst van de Koopmanspolder e.o.. Deze inventarisatie kan een belangrijke input vormen voor de uitwerking van de plannen. Over die planvorming moeten overigens nog afspraken gemaakt worden tussen de gemeente, provincie en RWS. • De meekoppelkansen die het projectWieringerhoek biedt te benutten. De gemeente Medemblik heeft volop geparticipeerd in het Wieringerhoek. De uitkomsten zijn inmiddels dat het Ministerie van EZ een een gezamenlijke integrale verkenning binnen het OER-programma gaat doen naar de mogelijkheden voor een integraal zonproject in de Wieringerhoek. Deze verkenning geeft invulling aan motie Z-20-110029, doc-20-298515
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 35
 • Motie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298506)
 • Graag naar de tekst kijken. Het woord kernenergie is geschrapt uit de motie. De motie vormt onderdeel uit van ons beleid om ook naar andere vormen van energie te kijken. Nemen we nadrukkelijk mee in het vervolgproces (naar RES 2.0). Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 38
 • Motie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029, DOC-20-298519)
 • Deze motie vormt onderdeel van ons beleid. Daarmee kan deze worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 34
 • Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504)
 • 18/1/2021: meenemen in uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland (energieneutraal). 7/6/2021: Het uitvoeringsprogramma bieden we in het tweede halfjaar ter besluitvorming aan. 22-05-2023: Deze is afgehandeld, het uitvoeringsprogramma is op 28 oktober 2021 door de raad vastgesteld.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 36
 • Motie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513)
 • De motie vormt onderdeel van ons beleid om ook naar andere mogeljkheden te kijken van energie (naast zon en wind). Wanneer dit bewezen technieken zijn maken ze onderdeel uit van de RES 2.0. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2040 nemen we dit ook mee. Daarmee kan deze motie worden afgevoerd.
 • 12/31/2020
 • H. Nederpelt
 • 33
 • Motie VVD Toekomst gymzaal Sportlaan Wognum (Z-18-044289, DOC-20-298497)
 • 29-10-2020: Q2 2021 12-08-2021: Q4 2021 als onderdeel van LTA 08-12-2021: Q4 2022 als onderdeel van LTA 20-7-22: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762. 09-11-22|: Q1 2023 zie informatienota DOC-22-571644 22-05-2023: Deze motie is nog niet afgehandeld zie toelichting/meer informatie informatienota DOC-22-571644 14-8-2023: in gesprek met de verenigingen werken we scenario's uit 11-4-2024
 • in gesprek met de verenigingen werken we scenario's uit
 • 3/31/2024
 • G. Gringhuis
 • 86
 • Benutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg
 • Namens het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie is een brief gezonden aan gedeputeerde Jeroen Olthof om in gesprek te komen op welke wijze de overgebleven gelden van de Westfrisiaweg verder kunnen bijdragen aan verbetering van het mobiliteitssysteem van Westfriesland. Het blijkt dat er geen schriftelijke reactie is gegeven op de brief. Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft het verzoek tijdens een commissievergadering besproken met het Economisch Forum. Dit was eind 2021/begin 2022. De provincie geeft aan dat het restbudget van het project terug is gevallen naar de algemene middelen, hetgeen altijd gebeurt als er projectbudget overblijft. Vanuit het budget algemene middelen worden de middelen weer herverdeeld naar andere projecten. 22-05-2023: Na vaststelling beleidsplan GVVP volgt een uitvoeringsplan met subsidieaanvraag. Daarin wordt dit meegenomen
 • 1/28/2022
 • H. Nederpelt
 • 85
 • Wees een goede buurman
 • Bij de het opstellen van de beheer- en beleidsplannen groen en bomen zullen we diverse actoren als LTO, Agrarische Natuurvereniging betrekken. Hierover zijn we reeds in overleg met de ODNHN (Omgevingsdienst Noord Holland – Noord). Zij zijn op regionaal niveau zeer betrokken bij het ondernemerschap van onze agrariërs en overige lokale ondernemers.
 • 1/28/2022
 • H. Nederpelt
 • 161
 • Motie v.o.d. Morgen! Zonnedak op buitendijks parkeerterrein
 • 3/29/2024
 • H. Nederpelt
 • 160
 • Motie HvM Uitstel Besluitvorming 't Boetje tot beantwoording schriftelijke vragen
 • De raadsvragen zijn 6 december 2023 beantwoord.
 • 12/6/2023
 • J. Broeders
 • 159
 • Motie GB kernconsulenten Nieuwe Stijl
 • 3/29/2024
 • G. Gringhuis
 • 158
 • Motie v.o.d. Handhaving en gebruik nieuwe huisvesting arbeidsmigranten
 • Motie is afgedaan d.m.v. informatienota DOC-24-809786. Graag afvoeren!
 • 2/29/2024
 • M. Pijl
 • 43
 • Motie v.o.d. VVD (aangenomen) Verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • 18/01/21: zie ook lijst Toezeggingen nr. 9 (oude lijst 746/719). De alternatieven worden technisch beoordeeld op haalbaarheid 22-05-2023: Samen met betrokken partijen (ondernemers winkelhart Zwaagdijk, omwonenden, dorpsraad Zwaagdijk-Oost en dorpsraad Hauwert) zijn er conceptontwerpen opgesteld ter verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee de toekomstbestendigheid van winkelhart Zwaagdijk. Daarnaast zijn er, ten behoeve van de verdere uitwerking, diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd met de dorpsraad Zwaagdijk en de eigenaar van het winkelcentrum, de heer Entius. Over de huidige stand van zaken en de verdere voortgang wordt de raad In het eerste kwartaal 2023 geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
 • 3/31/2021
 • H. Nederpelt
 • 42
 • Motie v.o.d. PWF Vastleggen afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden PART TWO
 • Een informatienota volgt in 2021 22-5-2023: Dit is in het pact van westfriesland opgepakt.
 • 3/31/2021
 • J. Broeders
 • 41
 • Motie D66 Ambitie 2040 vasthouden
 • 7-6-2021: Uitgangspunt is nog steeds 2040 als uitgangspunt te nemen in de ambitie energieneutraal Westfriesland. Dit nemen we ook mee in het uitvoeringsprogramma dat we in het tweede halfjaar aanbieden aan de raad ter besluitvorming. 22-05-2023: Deze is afgehandeld, het uitvoeringsprogramma is op 28 oktober 2021 door de raad vastgesteld.
 • 3/31/2021
 • H. Nederpelt
 • 142
 • Politiesterkte
 • Raad heeft informatienota ontvangen en in 2e helft van 2024 komt meer informatie beschikbaar over de daadwerkelijke verdeling.
 • 12/29/2023
 • M. Pijl
 • 9
 • Aangenomen motie v.o.d. PvdA Bereikbaarheid West-Friesland
 • "30/04/19: de motie is met alle gemeenteraden in Westfriesland gedeeld 03/10/19: verwachting Q2 2020 01/11/19 verwachting Q2 2020 Aanhouden in afwachting van overleg met ministerie I&W. 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Zaaknummer Z-18-046218 "
 • 6/30/2020
 • D. Straat
 • 88
 • Adopteer een naam - Nationaal Holocaust Namenmonument
 • Namen zijn aangemeld bij de Stichting. Augustus 2022 bericht ontvangen van het Nederlands Auschwitz Comité/Holocaust namenmonument dat de door ons aangedragen 11 personen door ons zijn geadopteerd. De overige 2 acties zijn nog niet opgepakt. Dit vergt veel capaciteit en moet zorgvuldig gebeuren. We bekijken of dit in 2e helft van 2023 uitgevoerd kan worden. 11/1/24: Auschwitz comité benaderd met hulpvraag om namen te achterhalen. Sociaal Domein start 2024 met 2e deel van de motie.
 • 2/1/2022
 • M. Pijl
 • 87
 • Naar een Round-up vrij Medemblik 2
 • Is afgedaan met informatienota Z-21-174639/DOC-21-457309.
 • 2/1/2022
 • H. Nederpelt
 • 20
 • Motie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar vrijheid
 • 01/05/2020: De mogelijkheden van de uitvoering van deze motie worden op dit moment nog onderzocht. Zodra het college een plan van aanpak heeft, krijgt de raad deze toegestuurd. 22-05-2023: We doen de motie af met de toezegging dat wij bij een groot te ontwikkelen woningbouwproject een apart voorstel aan de raad doen, waarbij we de straatnaamgeving meenemen.
 • 6/30/2020
 • J. Broeders
 • 32
 • Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, Nacht van de nacht (DOC-20-279564)
 • Deze kan worden afgevoerd. We deden mee aan de nacht van de nacht. Op 23 oktober jl. vond deze 'digitaal' plaats. De fysieke activiteiten konden helaas niet doorgaan door Corona.
 • 9/30/2020
 • H. Nederpelt
 • 24
 • Motie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC-20-279532)
 • 26/8: Een structureel platform te ontwikkelen om participatie van jongeren te borgen is in de huidige bezetting niet haalbaar. Om dit platform te ontwikkelen en jongeren goed te laten participeren is vanuit de beleidsafdeling én vanuit het jongerewerk een behoorlijke ureninzet noodzakelijk. Deze uren zijn niet beschikbaar. Daarnaast is om dit platform te ontwikkelen en te behouden een budget nodig, hier is geen budget voor geraamd. Het is wel haalbaar om jongeren op projectbasis te betrekken, projecten waar jongeren affiniteit mee hebben. Het moet wel duidelijk zijn op welke manier wij jongeren binnen een project willen laten participeren (horen, informeren, meedenken of advies vragen). 19/2 Gezien wat 26 augustus is aangegeven wordt geadviseerd dit punt af te voeren.
 • 9/30/2020
 • D. Kuipers