Toezeggingen

IDGedaan inOnderwerpStand van zakenAfgedaanOmschrijvingPortefeuillehouderEinddatum
 • 214
 • Nota grondbeleid
 • Wethouder J. Broeders zegt toe een lijst met grondposities te zullen verstrekken, met een ondergrens van grondposities van 5000 m2.
 • J. Broeders
 • 213
 • Nota Vastgoedbeleid 2023
 • Wethouder J. Broeders zegt toe een nieuwe opgave van de bestaande accommodaties en objecten te zullen opstellen, met daarin ook kolommen met “Afschrijving”, “Onderhoudskosten”, “Beheer- en exploitatiekosten” en “subsidies” opgenomen.
 • J. Broeders
 • 212
 • Update tijdelijke huisvesting scholen Medemblik
 • Wethouder G. Gringhuis zegt toe dat de tekeningen van de tijdelijke huisvesting van de scholen De Meridiaan, de Jozefschool en de Maria Bernadetteschool in Medemblik, ter inzage zullen worden gelegd voor de raads- en commissieleden. Afvoeren.
 • G. Gringhuis
 • 8/31/2023
 • 199
 • Opperdoes (woningbouw en supermarkt)
 • Actieve informatie gegeven in de commissie van 12 januari 2023.
 • De heer Broeders zegt desgevraagd toe in de volgende vergadering informatie te verstrekken over de ontwikkelingen/stand van zaken rond de vertrokken supermarkt en woningbouw in Opperdoes.
 • J. Broeders
 • 1/12/2023
 • 58
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid - 2e ronde: politieke vragen
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Pfh. J. Fit: stichtingsbesturen bestaan ook uit jongeren. Het is echter goed om te inventariseren of dat toereikend is, dit zegt zij toe.
 • J. Fit
 • 6/30/2021
 • 57
 • Lange Termijn Accommodatiebeleid, bijlage 3 Participatieplan
 • 30-10-2020: Q2 2021 Afvoeren
 • Wat betreft de het kenbaar maken dat men kan participeren zegt pfh. J. Fit toe dat social media intensiever dan nu worden ingezet. Ook zal melding in de Medemblikker worden gemaakt. Op voorstel van B. Huisman zegt de wethouder toe dat ook melding van de participatie wordt gemaakt in de dorpsbladen en via bv. een poster bij de accommodaties. J. Fit zegt dit toe
 • ook kernraden zullen geïnformeerd worden.
 • J. Fit
 • 6/30/2021
 • 62
 • Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 • 30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.
 • Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
 • H. Nederpelt
 • 12/31/2020
 • 133
 • Inspraak over de kosten voor het vervangen van de brug door een dam met duiker t.b.v. de bewoner aan de Parklaan 9A te Medemblik
 • Afgedaan middels Informatienota Raad (DOC-21-467535).
 • Desgevraagd geeft wethouder Van Langen aan: Er zal een informatienota komen die antwoord geeft op het gereserveerde budget, over de beweringen van de inspreker in haar brief, de vraag of er een rapport is over de civiele staat van de brug en de bomen.
 • 1/7/2022
 • 77
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Hollands Kroon
 • De zienswijze wordt alsnog/opnieuw gedeeld door toezending als ingekomen stuk aan de gemeenteraad.
 • De wethouder zegt toe dat deze zienswijze wordt gedeeld met de raad/cie in combinatie met een informatienota.
 • J. Broeders
 • 3/31/2021
 • 28
 • Uitvoering WvGGZ door GR GGD HN
 • Afgehandeld: de raad is via een raadsinformatiebrief DOC-20-322159 (DOC-20-318423 agendastukken AB GGD NHN 25 november 2020) geinformeerd over de monitoring over de periode van januari t/m augustus 2020.
 • De heer Kuipers zegt toe de raad over een half jaar over de uitvoering van de WvGGZ te informeren.
 • D. Kuipers
 • 9/30/2020
 • 217
 • Lentenota 2023
 • Burgemeester D. Straat zegt toe om na het zomerreces een informatienota te zullen leveren over het inzicht in en de aanpak van de inning verblijfsbelasting arbeidsmigranten.
 • D. Straat
 • 216
 • Jaarrekening 2022
 • Wethouder H. Nederpelt zegt toe dat het college middels een informatienota zal reageren op het advies van de auditcommissie bij de jaarstukken 2022.
 • H. Nederpelt
 • 114
 • Themabijeenkomst Grondbeleid
 • Is onderdeel van de themabijeenkomst op 3 april 2023
 • De wethouder zegt toe dat zij met een thema avond over het grondbeleid aan de gang gaat, wellicht in combinatie met de resultaten van het stedenbouwkundig onderzoek.
 • J. Broeders
 • 112
 • Betrekken glastuinbouw en jongeren.
 • Update 2-3-2022: Informatie uit de glastuinbouwsector over de opwek van energie in waterbassins is gedeeld met het programmamanagement RES-NHN. Daarnaast vindt er binnenkort een gesprek plaats over een innovatie roadmap. Dit gesprek gaat erover welke innovaties nodig zijn om de de doelstellingen in NHN te behalen. Belangrijke partijen zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN, Liander, gemeenten zitten aan tafel. De Greenport NHN stelde een verkenning op over de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit leidde er ook toe dat de Greenport aanwezig is bij dit gesprek. De jeugd wordt betrokken bij de RES. Zo bestaat er een Young RES, zij denken mee hoe we jongeren kunnen betrekken bij de RES in NHN. In Westfriesland organiseren we onze eigen jongeren klimaattop. Deze vindt in het najaar plaats. Binnenkort zetten we een enquête uit onder een deel van de Westfriese inwoners, op basis van een representatieve steekproef. Deze enquête gaat over duurzame energieopwekking op land. De uitkomsten gebruiken we voor het opstellen van een regionaal kader voor duurzame energieopwekking. Voor de jongeren ontwikkelen we een speciale enquête voor jongeren. Daarmee is aan deze toezegging voldaan. Graag afvoeren.
 • De wethouder geeft aan dat de beantwoording van de technische vragen van het CDA over het betrekken van de glastuinbouwsector bij onderzoek naar zon op water en de jeugd bij de fase van RES 1.0 naar RES 2.0 als een toezegging kunnen worden beschouwd.
 • H. Nederpelt
 • 115
 • Informatienota n.a.v. bespreeknotitie GB over het respecteren van het kader van 30% bouwen in kleine kernen
 • Dit komt aan de orde in de woonvisie, het afwegingskader en de meerjaren woningbouwplanning. Is onderdeel van de themabijeenkomst van 3 april 2023.
 • Bij de behandeling van de bespreeknotitie van GemeenteBelangen (Het kader van 30% bouwen in kleine kernen respecteren) heeft de wethouder toegezegd hetgeen over dit agendapunt in de notulen van de raadscommissie is opgenomen, om te bouwen naar een informatienota, samen met de griffie.
 • J. Broeders
 • 121
 • Het opstellen van een informatie moet nog opgepakt worden. Gezien capaciteitsprobleem is dit nog niet gelukt.
 • Op de vraag welke aanbevelingen van het Aanjaagteam nu al worden uitgevoerd antwoordt de portefeuillehouder: Er zijn dermate veel aanbevelingen, dat is lastig aan te geven. We kunnen wel daar over een half jaar een informatienota voor aanleveren.
 • J. Broeders
 • 12/31/2021
 • 162
 • Deelname provincie in groep stakeholders
 • Opgenomen in projectplan opstellen omgevingsvisie. BTA Q3 23
 • Aan de portefeuillehouder is gevraagd of zij ideeën heeft over hoe de stem van de inwoner ook in de provincie gehoord kan worden en hoe dit verankerd zou kunnen worden in de communicatie- en participatiestrategie en uitgewerkt kan worden in het plan van aanpak. Door de portefeuillehouder is toegezegd dat het college de inspanning zal doen om de provincie te bewegen deel te nemen in de groep van stakeholders.
 • J. Broeders
 • 87
 • Actieve informatie: Toelichting op tekort sociaal domein
 • 18-2-2021/GP: We nemen de raad actief mee over de financiele situatie van het sociaal domein bij de tussentijdse rapportrages van de lente- en herfstnota. Daarnaast ook bij de kadernota, begroting en jaarrekening. Hiernaast zullen we u ieder kwartaal informeren over de financiële ontwikkelingen. Denk daarbij aan aantallen cliënten, gemiddelde kosten per cliënt en relevante lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen met financiële gevolgen. Hiermee wordt voldaan aan dit verzoek.
 • Het college zal de raad periodiek op de hoogte houden omtrent de stand van zaken van het tekort in het Sociaal Domein
 • D. Kuipers
 • 3/31/2021
 • 116
 • Ontwikkelingen jeugdzorg
 • 27-10-21: Middels een informatiebijeenkomst op 1 juli 2021 bent u meegenomen in de stand van zaken en planning van het project Sociaal Domein in Balans (DOC-21-416849). Toezegging kan worden afgehandeld.
 • De raad zal voor de zomer 2021 worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van jeugdzorg (o.a. middels een verslag van de werkzaamheden van de projectleider).
 • D. Kuipers
 • 168
 • Overzichten wachtlijsten bijzondere bijstand en jeugd in staffels
 • Overzicht wordt via actieve informatie verstrekt
 • Wethouder Kuipers zegt desgevraagd toe in het vervolg in de actieve informatie het overzicht met wachtlijsten voor bijzondere bijstand en jeugd te verstrekken met daarin opgenomen een range van weken conform gedaan bij de beantwoording van de commissievragen van HvM van 4 april jl.
 • Y. Nijsingh
 • 5/23/2022
 • 171
 • Aanpassing toelichting 'keuzemogelijkheid 4'
 • Het formulier is van de website af en is vervangen.
 • Portefeuillehouder Kuipers zegt desgevraagd toe te zullen kijken of de toelichting op ‘keuzemogelijkheid 4’ op het formulier aangepast kan worden c.q. aanpassing behoeft.
 • H. Nederpelt
 • 172
 • Terminologie in communicatie
 • Er wordt alleen nog maar gesproken over medisch afval.
 • Portefeuillehouder Kuipers zegt desgevraagd toe dat in de communicatie niet meer gesproken zal worden van ‘incontinentiemateriaal’, maar dat er in het vervolg – omdat het ook over bijv. insulinemateriaal of afval van stomamateriaal – gesproken kan worden van ‘medisch afval van huishoudens’.
 • H. Nederpelt
 • 170
 • Ontwikkelingen 'Brandweer 360'
 • Momenteel wordt er gewerkt aan een dekkingsplan. Het eerste concept wordt medio juni gepresenteerd. Daarvoor wordt het plan eerst met de postcommandanten van alle brandweerposten en de OR van de Veiligheidsregio besproken. Eind 2023 zal het dekkingsplan voor zienswijze worden aangeboden aan alle gemeenteraden. Na de zienswijze procedure staat de vaststelling van het dekkingsplan door het Algemeen Bestuur voorlopig gepland voor begin 2024. De gemeenteraden zijn onlangs door middel van een brief geïnformeerd over het proces van het dekkingsplan. Als er tussentijds ontwikkelingen zijn brengen wij de raad hiervan op de hoogte.
 • Portefeuillehouder F. Streng zegt toe de raad te zullen informeren als duidelijk is wat de consequenties van ‘Brandweer 360’ zijn voor het Medemblikse brandweerkorpsen.
 • D. Straat
 • 34
 • ARO-procedure beoogde locatie zwembad
 • 29/10/20: raad is geinformeerd over uitvoering moties zwembaden middels informatienota (DOC-20-267118). Dit is onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
 • De wethouder heeft toegezegd de commissie via actieve informatie te blijven informeren over het proces in het kader van de ARO-procedure voor de beoogde locatie van het zwembad. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, afgehandeld bij begroting. PWF: afvoeren
 • A. van Langen
 • 7/31/2020
 • 228
 • Zorg en veiligheid
 • Portefeuillehouder D. Straat zegt toe de raad via de regulaire informatievoorziening op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het thema zorg en veiligheid.
 • D. Straat
 • 151
 • Rapportage Weerstandsvermogen van de RKC
 • kan op afhandelen. zie informatienota van 23-6-2022 DOC-22-553148
 • De wethouder heeft toegezegd met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te zullen gaan, te zullen kijken wat er uitvoerbaar is en de raad hierover vóór 1 juli 2022 te rapporteren.
 • H. Nederpelt
 • 51
 • Wegmisbruik Meerlaan Medemblik
 • 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA verkeersoverlast en verkeersonveiligheid situaties Meerlaan te Medemblik. Z-19-083017. Tijdens Raadscie november 2020 heeft FS aangegeven dat hij dit jaar contact opneemt met het actiecomité. 18/01/21: de initiatiefnemer(s) zijn uitgenodigd voor een overleg.
 • Burgemeester Streng zegt toe als portefeuillehouder met de organisatie en de actiegroep in overleg gaan om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Het onderzoek wordt met voorrang opgepakt en de portefeuillehouder zal de commissie zo snel mogelijk informeren.
 • D. Straat
 • 9/30/2020
 • 45
 • Lokaal sportakkoord
 • 27-8-2020: antwoord in Q4 2020 20-2-2021: informatie in Q1 2021 Afgehandeld door: actieve informatie commissie 4-3-21 Afvoeren
 • Wethouder Fit zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de koplopers zijn (is dat bijvoorbeeld ook Team Sportservice WestFriesland). Ook zal zij aangeven of en zo ja hoe de inbreng van mensen met een beperking, met name waar het gaat om aangepast vervoer, is meegenomen in het sportakkoord. Wethouder Fit antwoordt dat Team Sportservice nadrukkelijk betrokken is bij het hele proces. In de gesprekken is zeker aandacht geweest voor mensen met een beperking in relatie tot aangepast vervoer. De wethouder zegt toe deze beide punten nader schriftelijk toe te lichten
 • J. Fit
 • 3/31/2021
 • 37
 • Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 - DeSom
 • 5/6/20: wordt meegenomen in informatienota ICT. 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • Burgemeester Streng heeft toegezegd terug te komen op de mogelijkheden op het verzoek om een benchmark.
 • 6/30/2020
 • 25
 • Implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten
 • Afgehandeld, informatienota 20-10-20 naar raad gestuurd (Z-19-049641
 • DOC-20-258024).
 • In 2020 zullen stappen gezet worden wat betreft de implementatie van het Westlands model voor arbeidsmigranten. De raad wordt geïnformeerd over deze stappen.
 • H. Nederpelt
 • 6/30/2020
 • 156
 • Lichtvervuiling windmolens
 • Is afgehandeld. In december 2022 is een informatienota aan de Raad verstuurd met de laatstse svz Hoornseweg (zie DOC-22-617680).
 • De wethouder zegt toe in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met Hollands Kroon aandacht te vragen voor de lichtvervuiling van de windmolens.
 • H. Nederpelt
 • 154
 • Papieren versie afvalkalender
 • Op de website van HVC staat dat een geprinte afvalkalender kan worden opgevraagd bij de klantenservice via het 0800 nummer https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/veelgestelde-vragen
 • • De wethouder zegt toe bij de “veelgestelde vragen” op de website op te nemen dat via het 0800-nummer van HVC ook een papieren versie van de afvalkalender kan worden gevraagd.
 • H. Nederpelt
 • 155
 • Aanvraagprocedure tegemoetkoming medisch restafval
 • Een aanvraagformulier op de website is voor de regeling 2022-tegemoetkoming medisch afval gebruikt.
 • De wethouder zegt toe het aanvraagproces voor de tegemoetkoming van € 55 voor inwoners met medisch restafval zo eenvoudig mogelijk te maken waarbij ook een voorbeeldformulier op de website zal worden geplaatst.
 • H. Nederpelt
 • 143
 • Uitwerking beleid: Wonen in bijgebouwen en splitsing van hoofdgebouwen
 • 5 januari 2023 Voormalig wethouder Andrea van Langen heeft ter afhandeling van deze toezegging in de raadscommissie van 17 januari de volgende actieve informatie gedeeld: " De regio Westfriesland is dit jaar een onderzoek gestart hoe het delen en splitsen van woningen en kamerverhuur kan worden bevorderd. Daarin wordt ook het lokale beleid van gemeenten betrokken. De verwachting is dat het regionale (concept)beleid direct na het zomerreces van 2022 gereed is. Uit oogpunt van efficiency wordt een verdere uitwerking van de uitgangspunten van uw raad geïntegreerd in het nog vast te stellen regionale beleid. Daarmee wordt tevens aangesloten bij de invoering van de Omgevingswet. Dit laatste geldt ook voor het uitwerken van het beleid op het wonen in bijgebouwen. Zowel voor “het splitsen van woningen” als voor “het wonen in bijgebouwen” geldt dat de door uw raad vastgestelde uitgangspunten het afgelopen jaar zijn toegepast en opgenomen in het 'Generiek Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022'. Deze blijken in de praktijk goed werkbaar en hebben in enkele gevallen al geleid tot een extra woning."
 • Nadere kaderstelling inzake wonen in bijgebouwen/splitsen hoofdgebouwen. Dit stond op de BTA voor raadsvergadering 27-01. Is geschrapt. Er wordt in december een informatienota geleverd.
 • J. Broeders
 • 12/31/2021
 • 174
 • Opnemen aparte subcategorie voor betaalbare starters koopwoningen in nieuw afwegingskader
 • Op dit moment is een actualisatie van het regionale afwegingskader nog niet aan de orde. Wanneer dit actueel wordt, zullen wij dit inbrengen in het proces. Dit onderdeel wordt meegenomen in discussie rondom de meerjaren woningbouwprogramma (BTA: 1-6-23)
 • Portefeuillehouder A. van Langen zegt toe dat zij bereid is om in het regionaal overleg VVRE de mogelijkheid van het opnemen van een aparte subcategorie voor betaalbare starters koopwoningen in het nieuwe afwegingskader ter discussie in te brengen.
 • J. Broeders
 • 175
 • Opnemen alternatieve woonvormen in nieuw afwegingskader
 • Op dit moment is een actualisatie van het regionale afwegingskader nog niet aan de orde. Wanneer dit actueel wordt, zullen wij dit inbrengen in het proces.
 • Portefeuillehouder A. van Langen zegt toe dat zij bereid is om in het regionaal overleg VVRE de mogelijkheid van het opnemen van alternatieve woonvormen in het nieuwe afwegingskader ter discussie in te brengen.
 • J. Broeders
 • 204
 • Aandacht voor laaggeletterdheid in uitvoeringsplan
 • Wij waarborgen de integraliteit.
 • Wethouder Nijsingh zegt toe dat in het uitvoeringsplan aandacht zal worden besteed aan laaggeletterdheid, in die zin dat in het uitvoeringsplan zal worden opgenomen of dit wel of niet binnen de regio zal worden neergezet.
 • Y. Nijsingh
 • 181
 • Tijdig in kaart brengen mogelijkheden nieuwe Huisvestingswet
 • In behandeling. Wordt meegenomen in de uitwerking over zelfbewoningsplicht en voorrangsregeling bewoners.
 • De portefeuillehouder zegt toe tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden de nieuwe Huisvestingswet gaat bieden (indien deze aangenomen wordt door de Tweede en Eerste Kamer) om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners.
 • J. Broeders
 • 179
 • Wachtlijst energietoeslagen
 • Met betrekking tot de energietoeslag 2022 is naast de actieve informatie, ook via een eerdere informatienota gecommuniceerd. Verder is in Q1 2023 een informatienota verstrekt waar onder andere de energietoeslag 2022 wordt besproken.
 • De heer Nijsingh zegt toe in de volgende vergadering een tijdspad te leveren met betrekking tot de wachtlijst voor aanvragen energietoeslagen. Hierin zal ook informatie worden meegenomen met betrekking tot de extra toeslag.
 • Y. Nijsingh
 • 180
 • Informatie over wachtlijsten
 • De wachtlijst informatie wordt in de actieve informatie verstrekt.
 • De heer Nijsingh zegt toe het eerder toegezegde overzicht in weken/ranges mbt achterstanden bij bijzondere bijstand, Wmo en Jeugdzorg alsook het aantal nieuwe aanmeldingen in het vervolg aan te leveren in de actieve informatie. Als dit technisch niet mogelijk blijkt, zal hij dat ook laten weten.
 • Y. Nijsingh
 • 183
 • Informatieveiligheid
 • Met de griffie afstemmen om in maart/april een geheime informatieavond te organiseren. Mocht het presidium niet met de geheimhouding instemmen dan zal rond deze tijd een informatienota worden verstrekt aan de raad.
 • De heer Gringhuis zegt toe dat er 2x per jaar informatie zal worden verstrekt aan raad en commissie over de status van de voortgang van aanpak van informatieveiligheid in het gemeentehuis.
 • G. Gringhuis
 • 182
 • Aandachtspunt voor beleid: ontmantelen mantelzorgwoningen bij beëindiging mantelzorg
 • Voor mantelzorgwoningen in een bestaand hoofd- of bijgebouw (bijv. omgebouwde garage/ gesplitste woning) is feitelijk sprake van inwoning dat eindigt bij overlijden of uitplaatsing van de zorgbehoevende naar een zorginstelling. Het betreft hier dus een tijdelijke situatie. Het splitsen van woningen of transformeren van bijgebouwen ziet toe op een permanente wijziging en in die zin staat een tijdelijke plaatsing van een mantelzorgwoning hier los van. Bij een verplaatsbare mantelzorgwoning/unit kan na beëindiging van de zorg deze worden hergebruikt op een andere zorgvragende locatie. De restwaarde van de zorgmantelunit kan dan ten goede komen aan de eerste eigenaar. Een andere optie is dat de unit eigendom blijft van een eerste eigenaar (bijvoorbeeld een woningcoöperatie of zorginstelling), waarbij de mantelzorgwoning – zolang de zorg duurt – wordt verhuurd. Na beëindiging kan deze naar een volgende locatie worden verplaatst. De (ver)plaatsingskosten kunnen worden gedisconteerd in de huurprijs.
 • Mevrouw Van Langen geeft aan dat uit de nota volgt dat een mantelzorgwoning bij beëindiging van de mantelzorg moet worden ontmanteld. Nu er nog beleid moet komen voor splitsen van woningen en wonen in bijgebouwen (daar zijn wel al kaders voor vastgesteld), kan dit daarin niet worden meegenomen? Het ontmantelen zou leiden tot kapitaalvernietiging en de betreffende woning zou ook kunnen dienen als starterswoning wellicht. De portefeuillehouder Ruimte zegt toe dit als aandachtspunt mee te nemen (portefeuillehouder: J. Broeders).
 • J. Broeders
 • 226
 • Rapport Sweco uit 2022
 • Wethouders Broeders zegt toe dat het rapport van Sweco uit 2022 over de verkenning van kansrijke locaties voor bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik, waarop door het college geheimhouding is gelegd, ter inzage wordt gelegd bij de griffie.
 • J. Broeders
 • 12/29/2023
 • 227
 • Informatienota vervolg proces besluitvorming Agenda voor de toekomst en uiteindelijk Omgevingsvisie
 • Het college heeft op 22 september 2023 de toegezegde informatienota Voorstel voor een extra bespreekmoment gemeenteraad in proces naar vaststelling van de Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gestuurd.
 • Wethouder Broeders zegt toe met een informatienota te komen met een procesvoorstel over de behandeling van én het vervolg op dit raadsvoorstel. Daarbij wordt ook de planning, waarbij is aangegeven dat in Q1 2024 de Omgevingsvisie gereed voor besluitvorming moet zijn, aan de orde.
 • J. Broeders
 • 225
 • Kunstroof
 • Wethouder Broeders zegt toe dat het college op een later moment terugkomt op de volgende vragen die leven ten aanzien van de kunstroof: Wie is verantwoordelijk voor de beveiliging en was er een actief alarmsysteem?
 • J. Broeders
 • 12/29/2023
 • 36
 • Lentenota 2020 - IT-beheersomgeving
 • 5/6/20: er komt op korte termijn een informatienota, 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
 • N.a.v. vragen over de bevindingen van de accountant over de IT-beheersomgeving heeft de portefeuillehouder Streng aangegeven dat hij de raad zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan over de onderwerpen logische toegangsbeveiliging, wijzingen beheer en continuiteitsbeheer.
 • D. Kuipers
 • 6/30/2020
 • 157
 • Weg in Benningbroek
 • De weg is ingericht volgens de geldende CROW normering.
 • De wethouder zegt toe dat het college met een informatienota zal komen inzake het voorstel over de weg in Benningbroek (alhoewel dit uitvoering is en het niet gebruikelijk is dat het college op zo'n plan terugkomt).
 • H. Nederpelt
 • 198
 • Werkbezoek gemeentelijk sportbedrijf in andere gemeente
 • Op 10 februari 2023 vond een werkbezoek aan sportbedrijf Heerhugowaard plaats
 • Wethouder G. Gringhuis zegt toe dat hij bereid is om een werkbezoek te organiseren bij een ander gemeentelijk sportbedrijf, bijvoorbeeld in Heerhugowaard of Langedijk.
 • G. Gringhuis
 • 197
 • Evaluatie
 • Conform planning voor het einde van het jaar evaluatie.
 • Wethouder Y. Nijsingh zegt toe dat er een evaluatie komt op het beleidsstuk wat volgend jaar afloopt, dit zal gedurende 2023 worden geëvalueerd. Tevens wordt toegezegd dat er een evaluatie zal komen van de Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023.
 • Y. Nijsingh
 • 24
 • Kaderstelling Weeshuisgronden
 • 21-01-20 Het volgende raadsbesluit is het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit moment is naar verwachting 2021. 22-05-2023: Toezegging is achterhaald door de tijd. Het concept bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.
 • Bij de uitvoering van het besluit kaderstelling Weeshuisgronden wordt aandacht besteed aan: • Variatie in woningen • Ontsluiting D noordelijker realiseren (langs de sloot) bestuderen als optie • Molen als thema meenemen (als suggestie) • Alternatieven in de bouw (knarrenhof, CPO, etc.) meenemen + actief onder de aandacht brengen • Ruimte voor bouw voor middengroepen
 • overleg met corporaties • Aandacht voor uitdagende architectuur aan de randen
 • J. Broeders
 • 12/31/2021