Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 12/7/2023
 • Voortgang brede opvang vluchtelingen Medemblik
 • 12/5/2023
 • Rapportage Benchmark Huishoudelijk Afval 2022
 • 12/5/2023
 • Resultaten en afronding project Sociaal Domein in Balans (SDiB)
 • 12/5/2023
 • Evaluatierapport over de GGiD
 • 12/5/2023
 • Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop 'kunst van het loslaten'
 • 12/5/2023
 • Uitkomsten themabijeenkomst cultuurnota
 • 12/5/2023
 • Informatienota 'Het Slot te Wervershoof'
 • 11/28/2023
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 december 2023
 • 11/28/2023
 • Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024 - 2028
 • 11/28/2023
 • Algemene Bestuursvergadering (AB) Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 29-11-2023
 • 11/27/2023
 • Aanvullende subsidieaanvraag Stichting Streekomroep West-Friesland
 • 11/21/2023
 • Opvolging adviezen auditcommissie jaarstukken 2022
 • 11/21/2023
 • Voortgangsnotitie Transformatie Gemeentehuis Medemblik
 • 11/14/2023
 • AB-vergadering GR Archiefdienst Westfriese Gemeenten 16 november 2023
 • 11/14/2023
 • Woningbouwprogramma
 • 11/7/2023
 • Verslaglegging Avond van het Wonen
 • 11/7/2023
 • Septembercirculaire 2023
 • 11/7/2023
 • Algemene Vergadering Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord d.d. 10 november 2023
 • 10/31/2023
 • Vragen raadsleden inkoop jeugdhulp en Wmo 2024-2025
 • 10/31/2023
 • Energietoeslag 2023
 • 10/31/2023
 • Regiodeal Noord Holland Noord
 • 10/24/2023
 • (Herijking) Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord (NHN)
 • 10/20/2023
 • Optisport Healthclub bv
 • 10/17/2023
 • Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wet maatschappelijke ondersteuning & Jeugd 2022
 • 10/17/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 18 oktober 2023
 • 10/10/2023
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 13 oktober 2023.
 • 9/26/2023
 • Informatienota ontwikkelingen met betrekking tot verblijfsbelasting
 • 9/26/2023
 • Informatienota AB GGD HN 27-09-2023, de aanbiedingsbrief "Regiorapport Vaccinatiegraad RVP 2022" en het Regiorapport Vaccinatiegraad 2022
 • 9/22/2023
 • Voorstel voor een extra bespreekmoment gemeenteraad in proces naar vaststelling van de Omgevingsvisie
 • 9/19/2023
 • Afwijken van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de inkoop van de Publicatie van de bekendmakingen
 • 9/12/2023
 • Participatietraject ‘Alternatieve viering jaarwisseling op de Gouw in Opperdoes’
 • 9/12/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 september 2023
 • 9/5/2023
 • Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Medemblik
 • 9/5/2023
 • Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop ‘agenda voor de toekomst’
 • 9/5/2023
 • Aankondiging ‘Avond van het Wonen’ en Woonbehoefteonderzoek Medemblik 2023
 • 9/5/2023
 • Informatienota jaarverslag welstandscommissie 2020/2022
 • 9/5/2023
 • Informatienota Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor raad augustus 2023
 • 9/5/2023
 • Energietoeslag 2022-2023
 • 9/5/2023
 • Verbeterplan naar aanleiding van extern auditrapport Wet Politiegegevens.
 • 7/25/2023
 • Aanwijzing en instandhouding gemeentelijke monumenten
 • 7/25/2023
 • Verslag themabijeenkomst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 6 juli 2023
 • 7/25/2023
 • Tussentijdse terugkoppeling Kerkenvisie
 • 7/25/2023
 • Inhuur kwartiermaker voor Sportbedrijf Medemblik bv
 • 7/18/2023
 • Vervolgstappen beleidskaders openbaar groen
 • 7/18/2023
 • Coronanoodsteun Culturele organisaties
 • 7/18/2023
 • Ontwerp Bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk
 • 7/18/2023
 • Informatienota raad monitoring uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
 • 7/14/2023
 • Aanwijzingsbesluiten en nadere regels Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 en Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche
 • 7/12/2023
 • Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
 • 7/11/2023
 • Meicirculaire gemeentefonds 2023