Amendementen

DatumTitelIndieners
 • 11/9/2021
 • 21-18 Amendement GBO parallelle livestreams-aangepast
 • GBO
 • 11/9/2021
 • 21-13 Amendement CDA, D66, PvdA Kruisakkers in beeld
 • 11/9/2021
 • 21-14 21 Amendement GL PvdA D66 CU Stimuleringsfonds duurzame initiatieven aangepast
 • 11/9/2021
 • 21-17 Amendement GL PvdA CU D66 Meer ambitie op klimaatadaptatie en biodiversiteit aangepast
 • 11/9/2021
 • 21-16 Amendement GBO PvdA Economisch Uitvoeringsprogramma
 • 11/9/2021
 • 21-11 Amendement CDA,GBO, GL, D66, CU, PvdA fietsagenda
 • 11/9/2021
 • 21-12 Amendement CDA, D66, GL hoogspanning verkabelen
 • 11/9/2021
 • 21-15 Amendement VVD, D66, GBO Verhoging OZB maximaal 2 procent
 • 10/5/2021
 • 21-10 Amendement CDA, GL, CU, VVD, GBO, PvdA, D66 Multifunctioneel Sportcentrum Elst-aangenomen
 • 10/5/2021
 • 21-09 Amendement CU GL D66 PvdA Groen Dak Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum Elst
 • 9/7/2021
 • 21-08 Amendement Groenlinks, CU, CDA beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
 • 6/22/2021
 • 21-07 Amendement GBO, BOB, CU, D66, GL, PvdA Zienswijze landschapspark Lingezegen
 • 6/22/2021
 • 21-05 Amendement CDA, GL, VVD, BOB,GBO reclamenota 2019
 • 6/22/2021
 • 21-06 Amendement PvdA, D66, GBO, BOB, GL, CDA verlengen geheimhouding memo RWZ 39-41
 • 6/22/2021
 • 21-08 Amendement CDA VVD CU Zienswijze Jaarstukken en Begroting Park Lingezegen
 • 5/25/2021
 • 21-04 Amendement CDA, VVD, GL, CU, D66 ontwikkelvisie Land van Tap
 • 3/23/2021
 • 21-02 Amendement CU, PvdA en CDA Initiatiefvoorstel Verbonden Partijen raad 23 maart 2021
 • 3/23/2021
 • 21-04 Amendement GBO, CDA, VVD locatiekeuze woonwagenstandplaatsen
 • 3/23/2021
 • 21-03 Amendement CDA,CU, D66 Aanvulling Reglement van orde
 • 2/23/2021
 • 21-01 Amendement CDA, CU, VVD, BOB, D66, PvdA en GBO nieuwbouw Wanmolen
 • 11/10/2020
 • 20-14 BOB, PvdA, GL Aankoopregeling Knoop 38
 • 11/10/2020
 • 20-12 PvdA, BOB, GBO Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020 Seniorenconvent - aangenomen
 • 11/10/2020
 • 20-13 VVD, GBO, PvdA Initiatiefvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020
 • 11/3/2020
 • 20-11 CDA VVD GBO D66 Begroting 2021 ivm inflatie1-aangenomen
 • 11/3/2020
 • 20-10 VVD CDA GBO Hogere dekking leges omgevingsvergunningen - begroting 2021-aangenomen
 • 10/6/2020
 • 20-09 amendement VVD CDA CU D66 BOB DEF milieustraten
 • 10/6/2020
 • 20-08 Amendement raadsbreed ontwerp inpassingsplan railterminal gelderland en hogere waarde wet geluidhinder
 • alle fracties
 • 9/8/2020
 • 20-07 amendement D66, CU, PvdA, GL RES
 • 6/9/2020
 • 20-06 AMENDEMENT PvdA, CU Projectenboek en grondexploitaties
 • 5/12/2020
 • 20-04 Amendement VVD, GBO, BOB, CU, PvdA, D66 BP Grintpad Herveld - 2
 • 5/12/2020
 • 20-05 AMENDEMENT PvdA, GL advisering lokaal publieke media-instelling
 • 2/4/2020
 • 20-03 Amendement raadsbreed Rekenkamerrapport duurzaamheid
 • alle fracties
 • 2/4/2020
 • 20-02 Amendement VVD, GBO, CU, CDA Bedenkingen Addendum Overeenkomst Knoop 38
 • 1/7/2020
 • 20-01 Amendement VVD CDA D66 GBO rekenkamercie sociaal kernteam
 • 12/3/2019
 • A-18 Raadsbreed amendement behorende bij uitgangspunten en wegingscriteria nieuwe woonwagenstandplaatsen-aangenomen
 • alle fracties
 • 12/3/2019
 • A-19 Raadsbreed amendement wijziging opstaptarief Wmo 2015
 • alle fracties
 • 11/12/2019
 • A-16 PvdA, CU, GL en CDA over financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
 • 11/12/2019
 • A-17 VVD, CDA en GBO over lidmaatschap ODRA en andere GR's van Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG
 • 10/1/2019
 • A-15 VVD en CDA over voorstel scenario's doelgroepenvervoer
 • 9/3/2019
 • A-14 BOB en PvdA over aanpassen beleid externe veiligheid t.b.v. realisatie Railterminal Gelderland
 • 9/3/2019
 • A-13 PvdA, CU, BOB, D66, GL, VVD over rapport rekenkamercommissie m.b.t. burgerparticipatie
 • 7/2/2019
 • A-10 Amendement PvdA en GL over 75 jaar vrijheid herdenken met bronzen beeld generaal Sosabowski
 • 7/2/2019
 • A-12 GBO, PvdA en GL over knuffelbijen
 • 7/2/2019
 • A-09 Amendement BOB, CDA, GL, D66 en GBO over veilige Ceintuurbaan Westeraam uitgebreid
 • 7/2/2019
 • A-11 VVD en GBO over woonwagens
 • 6/25/2019
 • 19-08 Amendement GL, PvdA en CDA over ODRA jaarstukken 2018 en begroting 2020
 • 6/25/2019
 • 19-07 Amendement alle fracties over milieustraat
 • alle fracties
 • 6/5/2019
 • 19-06 Amendement CDA over zienswijze begroting 2020 VGGM en jaarrekening VGGM 2018
 • alle fracties
 • 4/18/2019
 • 19-05 Amendement VVD over ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland
 • alle fracties
 • 2/26/2019
 • 19-04 Amendement GL over lokale inclusie agenda