Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Stedelijk water en watersysteem - 19 juni 2019

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.P.I.M. Hombergen
Bundel:
pdf Agendabundel (9.4MB)

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 23 april 2019
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.03
Aanpassingen Gemaal Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder
Oordeelsvormende bespreking
04.B.04
Verbreding Boomawatering Monster (gemeente Westland)
Beeldvormende bespreking
Oordeelsvormende bespreking
05
Ingekomen stukken
05.01
Beantwoording van de vraag van fractie Integer Liberaal over het stopzetten van een grondwateronttrekking
Nav toezegging commissie SWW d.d. 29 januari 2019
Voor kennisgeving aannemen
05.02
Beantwoording van de vraag van mevrouw Van Hijlckama Vlieg over lozing in de bodem bij het spooremplacement van de NS in Den Haag
Nav toezegging commissie SWW d.d. 23 april 2019
Voor kennisgeving aannemen
05.03
Nieuwe governance van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Nav toezegging commissie SWW d.d. 23 april 2019
Voor kennisgeving aannemen
05.04
Uitnodiging bestuurdersdag 17 juni 2019 Het waterschap van de toekomst, frisse blik op klimaat
Voor kennisgeving aannemen
05.05
Uitstel baggerwerkzaamheden
Voor kennisgeving aannemen
05.06
Brief aan VV - Actualisatie tabel onderliggende afspraken bijdragen van derden project S.C.H.O.O.N.
Voor kennisgeving aannemen
06
Rondvraag en sluiting