link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 26 januari 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: STARTTIJD IS GEWIJZIGD, VERGADERING START OM 18.00 UUR IPV 21.00 UUR!!

In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Ontslag en benoeming burgerlid GroenLinks
5\. Vaststelling besluitenlijst van 08\-12\-2020
6\. Ingekomen stukken en mededelingen
7\. Verbonden partijen
8\. Actieve informatievoorziening door het college
9\. Bekrachtiging geheimhouding Raadsmemo Rijksweg Zuid 39/41 te Elst
10\. Vaststellen bestemmingsplan Peperstraat\, Oosterhout
11\. Vervolg maatregelen COVID\-19\*
12\. Elst Centraal en Rijnstate
13\. Normenkaders accountantscontrole 2020 en 2021
14\. Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2021
15\. Zienswijzeprocedure oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's \(WVSV\)
16\. Zienswijze gewijzigde begroting 2020 VGGM
17\. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2021 – 2024
18\. Algemeen Plaatselijke Verordening
19\. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Baltussenweg 52\, 52a\, Driel
20\. Begrotings\- en administratieve wijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Ontslag en benoeming burgerlid GroenLinks
5
Vaststelling besluitenlijst van 08-12-2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Bekrachtiging geheimhouding Raadsmemo Rijksweg Zuid 39/41 te Elst
Bespreekstuk
9.a
Amendement BOB, PvdA, GL geheimhouding memo RW 39-41
10
Vaststellen bestemmingsplan Peperstraat, Oosterhout
Bespreekstuk
10.a
Amendement BOB, GL, PvdA Peperstraat uitbreiden planlocatie
10.b
Amendement BOB, GL, PvdA Peperstraat rooilijn
Amendement aangepast
10.c
Motie D66 BOB PvdA Peperstraat verkeersveiligheid
motie aangepast
11
Vervolg maatregelen COVID-19*
Bespreekpunt

\* inspreken op dit agendapunt kan door het aanleveren van een tekst of filmpje bij griffie@overbetuwe.nl
12
Elst Centraal en Rijnstate
Hamerstuk
13
Normenkaders accountantscontrole 2020 en 2021
Hamerstuk
14
Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2021
Hamerstuk
14.a
Motie VVD, GL Differentiatie tarieven sportvelden
15
Zienswijzeprocedure oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
Hamerstuk
16
Zienswijze gewijzigde begroting 2020 VGGM
Hamerstuk
17
Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2021 – 2024
Hamerstuk
18
APV
Hamerstuk
19
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Baltussenweg 52, 52a, Driel
Hamerstuk
20
Begrotings- en administratieve wijzigingen
21
Motie PvdA, BOB, D66, CU, GL concrete maatregelen verkeersveiligheid Aurelius
22
motie GL, BOB, PvdA Parallelle livestreams
23
Motie PvdA BOB D66 CU Julianaweide Heteren
24
Sluiting