link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 26 februari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. A.S.F. van Asseldonk
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst van 15 en 29 januari 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Gewijzigd raadsadvies wijzigings-verordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘’Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord’’
8. Visie op de organisatie van het Sociaal Domein
9. Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder
10. Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising
Ceintuurbaan"
11. Realisatie Vitaal sportpark De Pas en bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas
12. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Spoorlaan te Elst
13. Afname vastgoed Hart van Heteren
14. Extra krediet aanvraag realisatie MFC Valburg
15. Bijdrage gemeente in de kosten voor het geschikt maken van de vrijkomende ruimte
voormalige SKAR-gedeelte binnen het schoolgebouw Fazantstraat 2 Driel voor
basisschool De Vallei
16. Aanvraag suppletie uitkering explosieven voor 2018
17. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen besluitenlijst van 15 en 29 januari 2019
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6.
Gewijzigd raadsadvies wijzigingsverordening winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
Bespreekstuk, door stakende stemmen 14-14 bij stemming over amendement geen stemming gehouden. Besluitvorming (stemming) eerstvolgende raad 26 februari 2019
6.a
Amendement BOB van 29 januari 2019; winkeltijdenverordening
Stakende stemmen 14-14. Besluitvorming (stemming) eerstvolgende raad 26 februari 2019
6.b
Amendement BOB winkeltijdenverordening, versie 26 februari 2019
7
Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising Rijksweg-Noord"
Bespreekstuk
7.a
19-02-26.07 Motie D66 omdenken en breder maken
7.b
Motie Groenlinks toekomstbestendige tunnel Rijksweg-Noord
8
Visie op de organisatie van het sociaal domein
Bespreekstuk
8.a
Amendement CDA sociaal domein in Overbetuwe
8.b
Amendement Groenlinks Lokale Inclusie Agenda
9
Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder
Besluitstuk
9.a
Geurgebiedsvisie
9.b
Geurverordening
Dit besluit wordt unaniem door de raad aangehouden
9.c
Beleidsregel geurhinder
10.
Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Spoorkruising 1e Weteringsewal en kruising Ceintuurbaan"
Hamerstuk
11
Realisatie Vitaal sportpark De Pas en bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas
Hamerstuk
12. .
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Spoorlaan te Elst
Hamerstuk
13
Afname vastgoed Hart van Heteren
Hamerstuk
14
Extra krediet aanvraag realisatie MFC Valburg
Hamerstuk
15
Bijdrage gemeente in de kosten voor het geschikt maken van de vrijkomende ruimte voormalige SKAR-gedeelte binnen het schoolgebouw Fazantstraat 2 Driel voor basisschool De Vallei
Hamerstuk
16
Aanvraag suppletie uitkering explosieven voor 2018
Hamerstuk
17
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
Hamerstuk
17.a
Amendement GroenLinks administratieve en begrotingswijzigingen
18
Motie CDA Rijstate als aanjager in een sterke regio
19
Motie BOB doelgroepenvervoer
Motie wordt door BOB ingetrokken
20
Motie VVD deelname sunset march 75 jaar
21
Motie Groenlinks Upgrade het spoor tussen Tiel en Elst
Groenlinks houdt de motie aan
22
19-02-26 motie afkeuring Groenlinks beleid wethouder Van Baal
23
Sluiting