Toezeggingen

Datum toezeggingDatum afgehandeldOnderwerpToezegging(en)Portefeuillehouder
 • 3/14/2024
 • Participatie (wet) verordening
 • Toegezegd dat er voor de raadsvergadering van 28-03-2024 meer verdieping komt op het antwoord van de technische vraag gesteld door PRO Scherpenzeel betreft Adviesraad Sociaal Domein.
 • H. Vlastuin
 • 11/27/2023
 • Verkeersonderzoek uitwerking
 • Toegezegd wordt dat de korte termijn plannen niet botsen met de lange termijn plannen
 • G. van Deelen
 • 10/26/2023
 • Programmabegroting - migratie ICT B'veld/S'zeel
 • Wethouder Vlastuin geeft aan dat overgang ICT van Barneveld naar Scherpenzeel op schema ligt. In december 2023 wordt de raad geïnformeerd dat de migratie een feit is.
 • H. Vlastuin
 • 9/14/2023
 • Stichting Eem Vallei Educatief (SteV) Jaarrekening
 • Toegezegd wordt dat SteV in het komende jaarverslag vermeld wat de school doet op het gebied van duurzaamheid.
 • H. Vlastuin
 • 9/14/2023
 • Verkeersonderzoek Zuid & Centrum
 • Toegezegd wordt dat er rekening gehouden wordt met het bouwverkeer tijdens de spitstijden van scholen.
 • G. van Deelen
 • 6/22/2023
 • Ontwikkellocaties
 • Toegezegd dat er eind augustus een bijeenkomst wordt gepland betreft de ontwikkellocaties
 • I. van Ekeren
 • 4/13/2023
 • Bebording voor fietsers
 • Toegezegd wordt de bebording in Scherpenzeel voor fietsers komende vanaf Woudenberg en Barneveld te verbeteren.
 • G. van Deelen
 • 3/9/2023
 • Sociaal Domein Beleidskader en visie Welzijn
 • Toegezegd wordt aandacht te hebben voor veerkrachtig ouder worden van de groep senioeren/ouderen
 • H. Vlastuin
 • 3/9/2023
 • Sociaal Domein Beleidskader en visie Welzijn
 • Toegezegd wordt de raad tijdig (Kadernota) de lijst indicatoren te verstrekken.
 • H. Vlastuin
 • 3/9/2023
 • 3/22/2023
 • Stichting EemVallei Educatief (Stev) Begroting
 • Toegezegd wordt voor de raadsvergadering van 23/3 met een antwoord te komen op de vraag of de grote reserve niet ingezet kan worden t.b.v. onderwijs.
 • H. Vlastuin
 • 3/9/2023
 • Sociaal Domein Beleidskader en visie Welzijn
 • Toegezegd wordt meer aandacht te hebben voor het organiseren van activiteiten voor jongeren.
 • H. Vlastuin
 • 3/9/2023
 • Toekomstbestendig wonen Vereniging van Eigenaren Verordening
 • Toegezegd wordt de VvE's in Scheprenzeel actief te benaderen en zodoende te wijzen op deze verordening.
 • 3/9/2023
 • Sociaal Domein Beleidskader en visie Welzijn
 • Toegezegd wordt in het jaarplan indicatoren op te nemen
 • H. Vlastuin
 • 11/24/2022
 • Fietspad deel Marktstraat/Breelaan
 • Wethouder van Deelen zegt toe uit te zoeken of met het afsluiten van het onveilige deel van het fietspad Marktstraat/Breelaan de veiligheid voor fietsers wel gegarandeerd kan worden.
 • G. van Deelen
 • 11/24/2022
 • Hemelwater afvoeren op eigen terrein
 • Wethouder Van de Glind zegt toe uit te zoeken wat de stand van zaken is m.b.t. afvoeren van hemelwater op eigen terrein en te komen met een antwoord op de vraag hoe e.e.a. gemeten wordt.
 • E. van de Glind
 • 11/24/2022
 • Energiebesparingsplan
 • Wethouder Van de Glind zegt toe te komen met een datum waarop er een plan ligt m.b.t. energiebesparing.
 • E. van de Glind
 • 10/20/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Wethouder van Ekeren zegt toe de raad inzicht te geven in de kostendekkendheid van de leges m.b.t. de omgevingsvergunning tijdens de informatieronde in januari over de impact van de Omgevingswet op de legesverordening.
 • I. van Ekeren
 • 10/20/2022
 • Bedrijventerrein Stationsweg
 • Wethouder van Deelen zegt toe afspraken in de aanvullende overeenkomsten inzichtelijk te maken voor de raad, voorafgaand aan de terinzagelegging van het bestemmingsplan.
 • G. van Deelen
 • 9/15/2022
 • BP Dorpsstraat-Vijverlaan
 • Wethouder van Deelen zegt toe dat er minimaal 10 extra parkeerplaatsen in het gebied rondom de supermarkt zijn gerealiseerd zodra de nieuwe supermarkt open gaat.
 • G. van Deelen
 • 6/20/2022
 • 7/19/2022
 • 't Zwarte Land II
 • Wethouder Van Deelen zegt toe op korte termijn te komen met een datum voor het onderzoek naar de revitalisering van 't Zwarte Land I.
 • G. van Deelen
 • 6/20/2022
 • 7/19/2022
 • 't Zwarte Land II
 • Wethouder Van Deelen zegt toe dat de gemeente het initiatief zal nemen om met vier partijen (Modistiek, OVS, Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond en Gemeente) om de tafel te gaan.
 • G. van Deelen
 • 5/23/2022
 • VGGM (Veiligheidsregio Gelderland Midden)
 • De burgemeester zegt toe na te vragen bij VGGM wat de gevolgen van uitstroom zijn door 20 jarigenbeleid.
 • Burgemeester
 • 5/23/2022
 • VGGM (Veiligheidsregio Gelderland Midden)
 • De burgemeester zegt toe VGGM te vragen door het controlesysteem te gaan en de raad hierover te informeren.
 • Burgemeester
 • 2/10/2022
 • 30 km zone Oosteinde (inkomend verkeer)
 • Wethouder Van Deelen zegt toe na te gaan of 30 km zone (t.h.v. Zelder) mogelijk is voor inkomend verkeer Hopeseweg
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • 2/17/2022
 • Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit
 • Wethouder van Ekeren zegt toe uit te zoeken hoe de Adviescommissie Wonen (voorheen Vrouwen Advies Commissie) te borgen in dit traject.
 • I. van Ekeren
 • 2/10/2022
 • Hovenierslaan parkeren Wittenbergschool
 • Wethouder Van Deelen zegt toe de raad te informeren over de verkeerssituatie rondom de Wittenbergschool.
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • 6/14/2022
 • Feestverlichting centrum
 • Wethouder Van Deelen zegt toe in de vergadering van de winkeliersvereniging te zullen overleggen of de feestverlichting in het dorp langer kan blijven hangen.
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • 2/17/2022
 • Omgevingswet beslistermijn 8-26 weken
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe opnieuw te kijken naar de beslistermijn van 8 - 26 weken in relatie tot de beantwoording van de vragen over dit onderwerp.
 • I. van Ekeren
 • 2/10/2022
 • 2/15/2022
 • Abonnement digitale besluitenlijst college
 • Wethouder Van Deelen zegt toe na te gaan waarom de digitale besluitenlijst op dit moment niet wordt verstrekt aan abonnementshouders.
 • G. van Deelen
 • 12/2/2021
 • 12/14/2021
 • Verordening inburgering
 • Toegezegd is terug te koppelen hoe de behandeling van de verordening inburgering tijdens de opinieronde van november is meegewogen in het uiteindelijke voorstel.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 12/2/2021
 • 12/16/2021
 • Belastingverordening 2022
 • Toegezegd is het kwantiteitsbestandsdeel en prijsbestandsdeel van de toeristenbelasting nader uit te zoeken en terug te koppelen aan de raad.
 • G. van Deelen
 • 12/2/2021
 • Afhandeling moties en toezeggingen
 • Toegezegd is de aangenomen moties en gedane toezeggingen van deze raadsperiode voor de verkiezingen af te handelen en dit te vermelden in Ibabs.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 11/29/2021
 • 11/17/2022
 • Warmte transitievisie
 • Portefeuillehouder Van Ekeren zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de transitievisie.
 • I. van Ekeren
 • 9/23/2021
 • Reppido (melding openbare ruimte)
 • Wethouder van Dijk- van Ommering zegt toe een memo te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 9/23/2021
 • 1/25/2022
 • Aanrijtijden brandweer en ambulance
 • Burgemeester Klein zegt toe informatie te verstrekken over de aanrijtijden van de brandweer en ambulance.
 • Burgemeester
 • 7/1/2021
 • 8/24/2021
 • Leerlingenprognose
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de leerlingenprognose te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 7/1/2021
 • Kulturhus de Breehoek
 • Wethouder van Deelen zegt toe onderzoek te doen naar de juridische en financiele mogelijkheden m.b.t overdracht van het pand naar de gemeente.
 • G. van Deelen
 • 7/1/2021
 • 7/22/2021
 • Aansluiting openbaar vervoer Amersfoort - De Klomp
 • Wethouder Van Deelen zegt toe de aansluiting tussen bus en trein voor schoolgaande jeugd/studenten te onderzoeken en de raad hierover te informeren.
 • G. van Deelen
 • 5/27/2021
 • Valleihopper ontwerp-begroting
 • Toekomstige besluiten worden aan de raad voorgelegd voordat deze worden doorgevoerd.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/10/2021
 • Regionale Energie Strategie
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe na te gaan of er overdekte parkeerterreinen beschikbaar zijn voor het leggen van zonnepanelen.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 4/1/2021
 • 4/20/2021
 • Informatieronde Jeugdhulp
 • De wethouder zegt toe te informeren inzake de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp in de andere gemeenten.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • BP Begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe, na haar gesprek met de begrafenisondernemer, de raad middels een memo te informeren over de stand van zaken m.b.t. de eventuele aanpassing van de aula.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • De Nieuwe Koepel fase I en II
 • Wethouder van Ekeren zegt toe het onderliggende verkeersonderzoek beschikbaar te stellen.
 • I. van Ekeren
 • 11/30/2020
 • 12/1/2021
 • Toezicht straatwerk trottoirs
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe toezicht te houden op de kwaliteit van het straatwerk van de trottoirs na het aanleggen van glasvezel.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/29/2020
 • 11/30/2020
 • bereikbaarheid dienstapotheek Eemland
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de Raad te informeren inzake de bereikbaarheid van de spoedzorg door dienstapotheek Eemland na 1 januari 2021.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/26/2020
 • Voortgang kinderboerderij Scherpenzeel
 • Wethouder van Deelen zegt toe de raad op termijn m.b.t. de voortgang van dit particuliere initiatief te informeren.
 • G. van Deelen
 • 10/26/2020
 • 12/31/2020
 • Planning herinrichting Eikenlaan en omliggende straten
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe de planning te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 6/25/2020
 • Voorkeursrecht vestigen
 • Wethouder van Ekeren zegt toe de wens inzake een kinderboerderij in het schets-ontwerp van dit gebied mee te nemen.
 • I. van Ekeren
 • 6/25/2020
 • 12/31/2020
 • Parklaan speeltuin
 • De wethouder zegt toe uit te zoeken of de ligging ten opzichte van de vijver gevaar oplevert.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/28/2020
 • 11/17/2022
 • Aanvragen ondersteuning ondernemers inzake Corona
 • Wethouder van Deelen zegt toe te komen met een memo inzake de aanvragen voor ondersteuning door ondernemers.
 • G. van Deelen