Toezeggingen

Datum toezeggingDatum afgehandeldOnderwerpToezegging(en)Portefeuillehouder
 • 9/15/2022
 • BP Dorpsstraat-Vijverlaan
 • Wethouder van Deelen zegt toe dat er minimaal 10 extra parkeerplaatsen in het gebied rondom de supermarkt zijn gerealiseerd zodra de nieuwe supermarkt open gaat.
 • G. van Deelen
 • 6/20/2022
 • 't Zwarte Land II
 • Wethouder Van Deelen zegt toe dat de gemeente het initiatief zal nemen om met vier partijen (Modistiek, OVS, Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond en Gemeente) om de tafel te gaan.
 • G. van Deelen
 • 6/20/2022
 • 7/19/2022
 • 't Zwarte Land II
 • Wethouder Van Deelen zegt toe op korte termijn te komen met een datum voor het onderzoek naar de revitalisering van 't Zwarte Land I.
 • G. van Deelen
 • 5/23/2022
 • VGGM (Veiligheidsregio Gelderland Midden)
 • De burgemeester zegt toe na te vragen bij VGGM wat de gevolgen van uitstroom zijn door 20 jarigenbeleid.
 • Burgemeester
 • 5/23/2022
 • VGGM (Veiligheidsregio Gelderland Midden)
 • De burgemeester zegt toe VGGM te vragen door het controlesysteem te gaan en de raad hierover te informeren.
 • Burgemeester
 • 2/10/2022
 • 30 km zone Oosteinde (inkomend verkeer)
 • Wethouder Van Deelen zegt toe na te gaan of 30 km zone (t.h.v. Zelder) mogelijk is voor inkomend verkeer Hopeseweg
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • 2/17/2022
 • Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit
 • Wethouder van Ekeren zegt toe uit te zoeken hoe de Adviescommissie Wonen (voorheen Vrouwen Advies Commissie) te borgen in dit traject.
 • I. van Ekeren
 • 2/10/2022
 • 2/17/2022
 • Omgevingswet beslistermijn 8-26 weken
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe opnieuw te kijken naar de beslistermijn van 8 - 26 weken in relatie tot de beantwoording van de vragen over dit onderwerp.
 • I. van Ekeren
 • 2/10/2022
 • 2/15/2022
 • Abonnement digitale besluitenlijst college
 • Wethouder Van Deelen zegt toe na te gaan waarom de digitale besluitenlijst op dit moment niet wordt verstrekt aan abonnementshouders.
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • Hovenierslaan parkeren Wittenbergschool
 • Wethouder Van Deelen zegt toe de raad te informeren over de verkeerssituatie rondom de Wittenbergschool.
 • G. van Deelen
 • 2/10/2022
 • 6/14/2022
 • Feestverlichting centrum
 • Wethouder Van Deelen zegt toe in de vergadering van de winkeliersvereniging te zullen overleggen of de feestverlichting in het dorp langer kan blijven hangen.
 • G. van Deelen
 • 12/2/2021
 • 12/16/2021
 • Belastingverordening 2022
 • Toegezegd is het kwantiteitsbestandsdeel en prijsbestandsdeel van de toeristenbelasting nader uit te zoeken en terug te koppelen aan de raad.
 • G. van Deelen
 • 12/2/2021
 • 12/14/2021
 • Verordening inburgering
 • Toegezegd is terug te koppelen hoe de behandeling van de verordening inburgering tijdens de opinieronde van november is meegewogen in het uiteindelijke voorstel.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 12/2/2021
 • Afhandeling moties en toezeggingen
 • Toegezegd is de aangenomen moties en gedane toezeggingen van deze raadsperiode voor de verkiezingen af te handelen en dit te vermelden in Ibabs.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 11/29/2021
 • Warmte transitievisie
 • Portefeuillehouder Van Ekeren zegt toe de raad jaarlijks te informeren over de voortgang van de transitievisie.
 • I. van Ekeren
 • 9/23/2021
 • 1/25/2022
 • Aanrijtijden brandweer en ambulance
 • Burgemeester Klein zegt toe informatie te verstrekken over de aanrijtijden van de brandweer en ambulance.
 • Burgemeester
 • 9/23/2021
 • Reppido (melding openbare ruimte)
 • Wethouder van Dijk- van Ommering zegt toe een memo te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 7/1/2021
 • Kulturhus de Breehoek
 • Wethouder van Deelen zegt toe onderzoek te doen naar de juridische en financiele mogelijkheden m.b.t overdracht van het pand naar de gemeente.
 • G. van Deelen
 • 7/1/2021
 • 7/22/2021
 • Aansluiting openbaar vervoer Amersfoort - De Klomp
 • Wethouder Van Deelen zegt toe de aansluiting tussen bus en trein voor schoolgaande jeugd/studenten te onderzoeken en de raad hierover te informeren.
 • G. van Deelen
 • 7/1/2021
 • 8/24/2021
 • Leerlingenprognose
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de leerlingenprognose te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/27/2021
 • Valleihopper ontwerp-begroting
 • Toekomstige besluiten worden aan de raad voorgelegd voordat deze worden doorgevoerd.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 5/10/2021
 • Regionale Energie Strategie
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe na te gaan of er overdekte parkeerterreinen beschikbaar zijn voor het leggen van zonnepanelen.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 4/1/2021
 • 4/20/2021
 • Informatieronde Jeugdhulp
 • De wethouder zegt toe te informeren inzake de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp in de andere gemeenten.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • BP Begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe, na haar gesprek met de begrafenisondernemer, de raad middels een memo te informeren over de stand van zaken m.b.t. de eventuele aanpassing van de aula.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 3/11/2021
 • De Nieuwe Koepel fase I en II
 • Wethouder van Ekeren zegt toe het onderliggende verkeersonderzoek beschikbaar te stellen.
 • I. van Ekeren
 • 11/30/2020
 • 12/1/2021
 • Toezicht straatwerk trottoirs
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe toezicht te houden op de kwaliteit van het straatwerk van de trottoirs na het aanleggen van glasvezel.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/29/2020
 • 11/30/2020
 • bereikbaarheid dienstapotheek Eemland
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de Raad te informeren inzake de bereikbaarheid van de spoedzorg door dienstapotheek Eemland na 1 januari 2021.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/26/2020
 • Voortgang kinderboerderij Scherpenzeel
 • Wethouder van Deelen zegt toe de raad op termijn m.b.t. de voortgang van dit particuliere initiatief te informeren.
 • G. van Deelen
 • 10/26/2020
 • 12/31/2020
 • Planning herinrichting Eikenlaan en omliggende straten
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe de planning te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 6/25/2020
 • 12/31/2020
 • Parklaan speeltuin
 • De wethouder zegt toe uit te zoeken of de ligging ten opzichte van de vijver gevaar oplevert.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 6/25/2020
 • Voorkeursrecht vestigen
 • Wethouder van Ekeren zegt toe de wens inzake een kinderboerderij in het schets-ontwerp van dit gebied mee te nemen.
 • I. van Ekeren
 • 5/28/2020
 • Aanvragen ondersteuning ondernemers inzake Corona
 • Wethouder van Deelen zegt toe te komen met een memo inzake de aanvragen voor ondersteuning door ondernemers.
 • G. van Deelen
 • 5/28/2020
 • Vekeerssituatie Barneveldsestraat
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe aandacht te vragen voor de snelheid/verkeersveiligheid op de Barneveldsestraat tijdens komende regionale/provinciale overleggen inzake mobiliteit.
 • I. van Ekeren
 • 5/28/2020
 • 1/1/2021
 • Informeren nieuwe bestemmingsplannen
 • Wethouder Van Ekeren zegt toe de raad actief te informeren bij nieuwe bestemmingsplannen vanuit de grondexploitatie.
 • I. van Ekeren
 • 5/18/2020
 • 6/23/2020
 • OddV
 • Wethouder van Ekeren zegt toe met een schriftelijk antwoord te komen over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging met betrekking tot de leges voor de initiatiefnemer.
 • I. van Ekeren
 • 5/18/2020
 • Regio Foodvalley Aanpassing besteding mobiliteitsfonds
 • Wethouder Van Deelen zegt een memo toe over de mogelijkheden van openstelling van de N802 (Barneveld-Scherpenzeel) voor zware, lange vrachtwagencombinaties.
 • G. van Deelen
 • 1/30/2020
 • 7/15/2020
 • Bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10
 • Wethouder van Ekeren zegt toe dat de gemaakte opmerkingen inzake groene erfafscheiding worden doorgegeven aan de initiatiefnemer.
 • I. van Ekeren
 • 12/4/2019
 • Aula begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe de raad informatie te verschaffen m.b.t. de stand van zaken rondom de aula.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 12/4/2019
 • Wet Kwaliteitsborging in de bouw
 • Wethouder van Dijk zegt toe de raad te informeren, binnen 2-3 maanden, inzake het starten van pilots in het kader van de Wet Kwb.
 • T.A. van Dijk
 • 12/4/2019
 • Parkeerplaats Begraafplaats Lambalgen
 • Wethouder van Dijk zegt toe de niet verharde parkeerplaatsen bij Begraafplaats Lambalgen beter onder de aandacht van bezoekers te brengen. Daarnaast zegt hij toe dat er kritisch gekeken wordt naar de ligging van de ingang van de parkeerplaats.
 • T.A. van Dijk
 • 12/2/2019
 • 12/17/2019
 • Maatschappelijke Ondersteuning verordening 2020
 • Wethouder van Dijk-van Ommering zegt toe het advies van de Adviesraad Sociaal Domein m.b.t. deze verordening alsnog te verstrekken.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 10/17/2019
 • Programmabegroting 2020-2023
 • Wethouder van Dijk zegt toe voornemens te zijn een ander perceel te faciliteren voor de volkstuinvereniging en de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk te dekken vanuit de grondexploitatie van gebied 't Voort.
 • T.A. van Dijk
 • 10/17/2019
 • 10/31/2019
 • Programmabegroting 2020-2023
 • Wethouder van Es zegt toe de financiële consequenties mee te nemen in de beantwoording van de technische vraag m.b.t. afvalstoffenheffing van de CDA fractie.
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 11/29/2019
 • RES | stakeholdersoverleg
 • Wethouder Van Es zegt toe voorafgaand aan de stakeholdersoverleggen inzake RES een overleg in te plannen met regiocommissieleden Regio Foodvalley.
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 12/31/2019
 • Voorlichting basisscholen inzake vuurwerk
 • Burgemeester De Vries zegt toe Bureau Halt te verzoeken voorlichting inzake het gebruik van vuurwerk te verzorgen op de basisscholen.
 • H.H. de Vries
 • 10/7/2019
 • 6/15/2021
 • CO2 prestatieladder
 • Wethouder van Es zegt toe de raad te informeren inzake de uitvoering van de CO2 prestatieladder voor Overheden. (Noot griffie: zie raadsbesluit raad 01-11-2018 agendapunt 11).
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 3/16/2021
 • Duurzaamheid Kadernotitie
 • Wethouder van Es zegt toe in het voorjaar 2020 te komen met een kadernotitie Duurzaamheid incl. uitvoeringsprogramma.
 • A. van Es
 • 10/7/2019
 • 10/31/2019
 • Scouting financiele bijdrage
 • Wethouder Van Dijk zegt toe in overleg te treden met de wethouders van Renswoude en Woudenberg inzake hun financiële bijdrage m.b.t. het nieuw te bouwen clubhuis van de Scouting.
 • T.A. van Dijk
 • 7/16/2019
 • 9/26/2019
 • Communicatie verkeersbesluit Glashorst
 • Wethouder Van Es zegt toe de vraag van de heer Van Ekeren of omwonenden en betrokken bedrijven zijn geïnformeerd inzake het verkeersbesluit Glashorst schriftelijk te beantwoorden.
 • A. van Es
 • 7/4/2019
 • Kadernota 2020-2023
 • Wethouder Van Es zegt toe de verschillende systematieken m.b.t. de afschrijving van voertuigen tegen het licht te houden en de raad hierover te informeren voor de begrotingsraad van oktober 2019.
 • A. van Es