Moties

DatumIndiener(s)AgendapuntOnderwerpBesluitAfgehandeld
 • 7/5/2022
 • H.A.M. Dekker
 • 12
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • 5/12/2022
 • 12
 • Regio Foodvalley Visie Werklocaties 2020-2030 & Regionaal Programma Werklocaties 2021-2025
 • Aangenomen
 • 6/15/2022
 • 5/12/2022
 • 10
 • Bomenverordening
 • Verworpen
 • 5/12/2022
 • 5/12/2022
 • 9
 • Rekenkamercommissie rapport bouwen en wonen
 • Aangenomen
 • 5/31/2022
 • 2/22/2022
 • H.M. Brons
 • 13
 • Omgevingswet adviesrecht, participatieplicht en delegatiebesluit
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • 14
 • 4e Steunpakket Corona Jeugd en WMO
 • Aangenomen
 • 6/21/2022
 • 12/16/2021
 • A.M. van Riel
 • 10. Belastingverordeningen
 • Toeristenbelasting
 • Aangenomen
 • 5/26/2022
 • 11/9/2021
 • 14 Motie vreemd
 • Waardering ambtelijke organisatie
 • Aangenomen
 • 1/1/2022
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Schoolgebouw De Nieuwe Koepel
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Omgevingsvisie
 • 't Zwarte Land 2
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Toewijzing starterswoningen
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadlantaarnpalen
 • Aangenomen
 • 2/8/2022
 • 10/14/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadpleinen
 • Aangenomen
 • 2/8/2022
 • 10/14/2021
 • 16. Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Straatnamen
 • Verworpen
 • 10/14/2021
 • P.A. Klaassen
 • 12. Toekomstbestendig wonen lening
 • Aflossingsverplichting
 • Aangenomen
 • 2/15/2022
 • 7/12/2021
 • A.M. van Riel
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - wachttijden
 • Verworpen
 • 7/12/2021
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - uitgaven
 • Aangenomen
 • 9/14/2021
 • 7/12/2021
 • E. van Loo
 • Kadernota 2022-2025
 • Omgekeerd inzamelen afval
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • RES
 • Energiebesparing
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • A.M. van Riel
 • RES
 • Communicatie
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • P.A. Klaassen
 • RES
 • Restgronden
 • Aangenomen
 • 4/21/2021
 • H.M. Brons
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • 3/25/2021
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • 10
 • Nieuwe Koepel - sociale huur
 • Aangenomen
 • 12/14/2021
 • 3/25/2021
 • E. van Loo
 • Bestemmingsplan Dorpsstraat - Vijverlaan
 • parkeren
 • Aangenomen
 • 2/11/2021
 • P.A. Klaassen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 2/25/2021
 • 2/11/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 12/17/2020
 • P.A. Klaassen
 • Warmtevisie - Nota van Uitgangspunten
 • Warmtetransitielening
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • 11/10/2020
 • P.M. van As
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Tiny house
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • W.A. Schuur
 • concept-RES Foodvalley
 • 1.0 TWh opwekking
 • Verworpen
 • 9/29/2020
 • 9/29/2020
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • concept-RES Foodvalley
 • Warmtevisie
 • Aangenomen
 • 2/18/2021
 • 9/29/2020
 • P.M. van As
 • concept-RES Foodvalley
 • Duurzame warmte
 • Aangenomen
 • 12/17/2020
 • 7/9/2020
 • P.A. Klaassen
 • Krediet advisering toekomst Scherpenzeel
 • motie van treurnis
 • Verworpen
 • 7/9/2020
 • 4/30/2020
 • W.A. Schuur
 • Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2020-2024
 • Outreachend werken
 • Aangenomen
 • 7/20/2021
 • 4/30/2020
 • W.J. van de Fliert
 • Woonvisie
 • Pacht
 • Aangenomen
 • 2/13/2020
 • Duurzaamheidslening Willaerruiters
 • Duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke organisaties
 • Aangenomen
 • 6/16/2022
 • 2/13/2020
 • Kadernotitie Duurzaamheid
 • Prioritering en uitvoeringsprogramma
 • Aangenomen
 • 3/16/2021
 • 10/29/2019
 • C.A. Schimmel-de Greef
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Participatie, voorbereiding, informeren en potentiĆ«le technieken
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • 10/29/2019
 • I. van Ekeren
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Instellen klankbordgroep RES
 • Aangenomen
 • 11/25/2019
 • 7/16/2019
 • G. van Deelen
 • Kadernota 2020-2023
 • Toezicht werkzaamheden openbare ruimte
 • Verworpen
 • 7/16/2019
 • 6/27/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Verordening Leerlingenvervoer 2019
 • Evaluatie leerlingenvervoer
 • Aangenomen
 • 12/14/2021
 • 5/28/2019
 • VGGM ontwerp-begroting
 • VGGM ontwerp-begroting
 • Aangenomen
 • 7/13/2021
 • 4/11/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • vuurwerkoverlast
 • Aangenomen
 • 10/7/2019
 • 2/21/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Verzekeringen en compensatie
 • Aangenomen
 • 12/1/2019
 • 2/21/2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Schuldenproblematiek
 • Aangenomen
 • 12/1/2019
 • 12/13/2018
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • Belastingverordeningen 2019
 • Bouwleges duurzaamheidsmaatregelen
 • Verworpen
 • 12/13/2018
 • 11/1/2018
 • H.M. Brons
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2019
 • communicatie
 • Aangenomen
 • 3/1/2019
 • 11/1/2018
 • H.M. Brons
 • Programmabegroting 2019-2022
 • plan begraafplaats Glashorst
 • Aangenomen
 • 1/21/2020
 • 9/27/2018
 • M.J. Zwankhuizen
 • Belastingsamenwerking kredietaanvraag
 • Een kader op te stellen voor uitbesteding dan wel samenwerking op gebied van gemeentelijke taken op grond waarvan een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. In het kader afwegingscriteria op te nemen waaronder financiĆ«le aspecten, onderzochte alternatieven, en effecten voor de inwoners wanneer het publiekstaken betreft.
 • Aangenomen
 • 7/5/2018
 • H.M. Brons
 • Mantelbuizen
 • Beleid op te stellen om mantelbuizen t.b.v. in de toekomst te verwachten aan te leggen grondleidingen, op te nemen in bestekken van rioleringswerkzaamheden en andere werkzaamheden waarbij dit van toepassing kan zijn. Dit beleid op te nemen in de begroting van 2019 e.v. of in een apart raadsvoorstel dit jaar.
 • Aangenomen
 • 11/26/2019
 • 3/13/2018
 • A. van de Peut
 • Verlichting toren Hervormde Kerk Scherpenzeel
 • Om op korte termijn, in overleg met het college van kerkrentmeesters van de NH kerk, te onderzoeken welke (Led)verlichting er nodig is om de kerktoren goed aan te lichten. In de eerstvolgende reguliere vergadering te komen met een voorstel.
 • Aangenomen
 • 6/5/2018