link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 september 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van september 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy
Bundel:
pdf Agendabundel (137.4MB)

1
Dierenwelzijn: Raad voor Dieren aangelegenheden update
2
Energie: Cluster Energie Strategie 2.0 Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022 (C-agenda NLG, RWK, M&B en EFB)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op pagina 4 van de brief staat per abuis de verkeerde datum als het gaat om de RWK commissie waarin de technische toelichting plaatsvindt.
De technische toelichting op de CES vindt plaats in de commissie RWK van 28 november.
3
Financiën: Zienswijze PS resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en de wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m. de uittreding van Weesp van de OFGV (A-agenda EFB 31-10-22))
De resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling i.v.m. de uittreding van Weesp zijn door het dagelijks bestuur van de OFGV verzonden aan de raden en staten van deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op deze stukken en dienen GS toestemming te geven voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
4
Natuur: Natuurbeheerplan 2023 (A-agenda NLG 24-10-22)
Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het Natuurbeheerplan heeft van 23 mei t/m 3 juli 2022 ter inzage gelegen. Met dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2023 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
5
Natuur: Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplannen Laag Holland en Schoorlse Duinen (C-agenda NLG 24-10-2022)
GS besluiten de volgende Natura 2000-beheerplannen met zes jaar te verlengen: “Schoorlse Duinen”, ”Polder Westzaan”, ”Eilandspolder”, ”Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder” en “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”. Deze verlenging is nodig om de aanbevelingen uit de evaluaties op zorgvuldige wijze te verwerken in de nieuwe plannen in afstemming met betrokkenen.
6
Mobiliteit: A8-A9 – Afdoening motie M4-2022 en informeren UNESCO door OCW (B-agenda M&B 31-10-2022)
Naar aanleiding van een aangenomen motie (M4-2022) in Provinciale Staten (PS) hebben Gedeputeerde Staten overleg gehad met Rover en de Fietsersbond over de modal shift van auto naar openbaar vervoer en fiets. De motie werd aangenomen bij de behandeling van het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 in PS op 31 januari 2022. Op 1 juli 2022 is het landschapsplan door OCW aangeboden aan UNESCO.
7
Mobiliteit: Ingekomen reactie Beemster Polder Partij met zorgen over uitvoering N243 (C-agenda 31-10-2022)
8
Water: Dijkversterking Katwoude, goedkeuring projectplan (C-agenda NLG 24-10-22)
Gedeputeerde Staten hebben het projectplan voor de dijkversterking Katwoude goedgekeurd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt verzocht uitvoering te geven aan het door GS op 19 maart 2019 verleende mandaat tot uitvoering van de coordinatie werkzaamheden en de feitelijke bekendmaking en terinzagelegging van de besluiten namens GS te verzorgen op grond van artikel 5.12 Waterwet.
9
Mobiliteit: Ingekomen reactie Fietsersbond over verkeersveiligheid Zeeweg (M&B 29-09-2022 ag.p. 5a4)
10
Data: GS-onderzoek informatiebeveiliging/BIO (C-agenda EFB 31-10-22)
De provincie gaat onderzoek doen in hoeverre zij voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit onderzoek is
opgenomen in het auditjaarplan 2022 dat GS op 21 december 2021 vaststelden.
11
Financiën: Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over voortgang Pallas (C-agenda EFB 31-10-22)
12
MRA: Definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam
13
Water: Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale keringen 2021 (C-agenda NLG 24-10-2022)
Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale waterkeringen.
14
Mobiliteit: Ingekomen mail over verkeersveiligheid Zeeweg (2) (M&B 29-09-2022, ag.p. 5a3)
15
Bestuur: Aangaan nieuwe samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Smart City (C-agenda EFB 31-10-2022)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven: energietransitie, gebruik van grondstoffen, schone mobiliteit en verantwoorde digitalisering. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor de provinciale opgaven en de rol van de provincie in dergelijke kennis- en innovatie platformen heeft het college van GS besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City aan te gaan voor de duur van vier jaar.
16
Energie: Uitvoeringsregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra (C-agenda RWK 24-10-22)
In het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontzorgingsprogramma ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ krijgen eigenaren gratis advies over het verduurzamen van hun gebouwen. Om deze adviezen om te zetten in de daadwerkelijke uitvoering van verduurzaming is deze subsidieregeling verduurzaming dorps,- buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 opgezet. Ook eigenaren van dorps- en buurthuizen die niet mee hebben gedaan aan het RVO ontzorgingsprogramma, maar zelf een (door de provincie erkend) advies hebben laten opstellen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Samen met de al bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van sportaccommodaties respectievelijk die voor verduurzaming van culturele instellingen wordt nu (haast) het gehele spectrum aan doelgroepen van het RVO ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed bereikt.
17
Omgevingsverordening: Ontheffing omgevingsverordening Zuideinde 94 Westzaan (C-agenda RWK 24-10-22)
Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor Zuideinde 94 in Westzaan voldoet daar aan.
18
Natuur: Brief GS Provinciaal Programma Landelijk Gebied (B-agenda NLG 26-09-2022)
19
Ruimte: Ontheffingsverzoek Oosteinderweg naast 399 Aalsmeer (C-agenda RWK 24-10-22)
De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning naast Oosteinderweg 399 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.
20
Mobiliteit / Natuur: Afdoeningsbrief diverse moties Actieve Mobiliteit (B-agenda M&B 29-09-2022 en B-agenda NLG 24-10-2022)
Voorstel voor behandeling:
Bijgaande brief kunt u desgewenst met elkaar en gedeputeerde bespreken.
De commissie M&B zal specifiek worden gevraagd of moties M83-2019, M67-2022 en M69-2022 kunnen worden afgedaan.
De commissie NLG zal specifiek worden gevraagd of motie M221-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om de moties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022).
21
Natuur: Brief Stikstof Grasland (C-agenda NLG 24-10-2022)
22
Verkiezingen / Natuur: Oproep IVN tbv Verkiezingen - Verbind Noord-Hollanders met natuur! (t.k.n. Presidium 10-10-2022)
23
Mobiliteit: Ingekomen mail Hart voor Bloemendaal over verkeersveiligheid Zeeweg (M&B 29-09-2022 ag.p. 5a2))
24
Mobiliteit: Ingekomen mail over verkeersveiligheid Zeeweg (M&B 29-09-2022 ag.p. 5a1)
25
Mobiliteit: Ingekomen reactie Noodkreet bewoners Noordbeemster bij N243 (C-agenda M&B 29-09-2022)
26
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap (MVOI) 2022-2025 (C-agenda EFB 31-10-2022)
De provincie Noord-Holland vindt Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen erg belangrijk en zal daarom het Manifest MVOI 2022-2025 ondertekenen. Met de ondertekening onderstreept de provincie dat zij zich met haar opdrachtgeverschap en inkopen inzet en bij wil dragen aan de thema’s: Klimaat, Circulariteit, Milieu, Social Return, Internationale Sociale Voorwaarden en Diversiteit & Inclusie.
27
Mobiliteit: Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding OV (B-agenda M&B 29-09-2022)
Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de voortgang in de uitvoering van Motie 128/2022 over het proces van de afgelopen weken met betrekking tot de steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector die worden verlengd tot 31 december 2022.
28
Stand van zaken en vervolgstappen tijdelijke huisvesting spoedzoekers Zaanstreek Waterland (C-agenda RWK 24-10-2022)
In de loop van het jaar informeerden de gemeenten in de regio Zaanstreeks-Waterland GS over de voortgang van het huisvesten van spoedzoekers in de regio en de potentiële locaties hiervoor. De potentiële locaties zijn ook in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat behandeld op 27 juni jl. Naar aanleiding van de commissiebehandeling en de binnengekomen ontheffingsbrieven van de gemeenten Wormerland en Oostzaan houden GS de ontheffingsverzoeken aan en sturen hun reactie aan de gemeenten in de regio.
29
Financiën: Reflectie op beleid economie en circulaire economie (C-agenda EFB 29-09-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de visie van het college op de relatie tussen het beleid voor circulaire economie en het algemene economisch beleid van de provincie Noord-Holland.
30
Natuur: Integraal gebiedsprogramma Laag Holland (B-agenda NLG 26-09-2022)
Gedeputeerde Staten besloten op 19 november 2019 om een integraal gebiedsprogramma voor Laag Holland te ontwikkelen, waarin onder provinciale regie en in samenwerking met alle relevante partners wordt gewerkt aan de opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. Na een gezamenlijke startnotitie in 2020 is een integraal gebiedsprogramma opgeleverd in samenspraak met de regiegroep Laag Holland, waarin provincie, hoogheemraadschap, gemeenten en landbouw- en natuurorganisaties samenwerken om de opgaven te realiseren. GS stellen het programma vast en vragen de besturen van de partners om ook hun opgaven in de gebiedsprocessen in te brengen.
31
Water: Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021 (C-agenda NLG 26-09-2022)
In 2021 heeft Noord-Holland het KRW (Kaderrichtlijn Water) grondwatermeetnet laten bemonsteren en analyseren op ruim 300 stoffen binnen de volgende verzamelgroepen: algemene parameters, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/farmaceutische stoffen, overige verontreinigende stoffen en PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). De resultaten van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021.
32
Bestuur: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden bericht - editie 62 (C-agenda EFB 12-09-2022)
33
ICT: Voortgangsrapportage Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 (B-agenda EFB 29-09-2022)
In juni 2021 stelden Provinciale Staten de Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 vast. Met de voortgangsrapportage geeft het college van Gedeputeerde Staten een overzicht van de uitvoering van de acties van deze strategie. Tevens geeft zij de prioriteiten aan voor de resterende coalitieperiode. Ook schetst zij een aantal externe ontwikkelingen die zich op het brede terrein van data en digitalisering voordoen. Deze gelden als bouwstenen voor de datastrategie die in 2023 opnieuw geactualiseerd zal worden.
34
Gezondheid en milieu: IPO Agenda vergadering BAC MTH 22-09-2022 (C-agenda NLG 26-09-2022)
35
Legesverordening 2023 en tarieventabel 2023 (A-agenda EFB 29-9-2022)
Met de vaststelling van de legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening en tarieventabel. In de tarieventabel is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Mocht de Omgevingswet per 1 januari 2023 worden ingevoerd dan wordt in december van dit jaar de aangepaste tarieventabel ( met leges voor milieuvergunningen) ter vaststelling aan PS worden aangeboden.
36
Natuur: Opheffingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) (C-agenda NLG 26-09-2022)
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) is in 2017 ingesteld door de twaalf provinciebesturen. De MARF heeft de provincies geadviseerd over het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Naar aanleiding van een evaluatie heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van de Vereniging Interprovinciaal Overleg geconcludeerd dat de advisering over deze thema’s beter in een andere vorm kan worden voortgezet. Daarom heeft de BAC VP op 20 mei 2022 besloten om de MARF op te heffen.
37
Rechtmatigheidsverantwoording (C-agenda EFB 29-9-2022)
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een intern onderzoek naar rechtmatigheidsverantwoording voor dit jaar te laten vervallen omdat de wetgeving in relatie tot dit onderwerp nog niet door de Eerste Kamer is vastgesteld.
38
Toekomstperspectief Sport (B-agenda EFB 29-09-2022)
Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2021 is door Provinciale Staten een motie aangenomen om nader geïnformeerd te worden over het toekomstperspectief van sport binnen de provincie.
39
Bestuur: Ingekomen brief over bestuurskracht regio Gooi- en Vechtstreek (c-agenda EFB 29-9-2022)
40
Juridische Zaken: Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie Noord-Holland (HAC) 2021 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.
41
Burgerparticipatie: Brief met verzoek om burgerberaad over drugsbeleid (C-agenda EFB)
42
Mobiliteit: ingekomen reactie over verkeersveiligheid op Zeeweg N200 (C-agenda M&B 12-09-2022)
43
Bestuur: Ophoging Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Om gemeenten en regio's te ondersteunen bij bestuurskrachtversterking hebben GS voor 2022 totaal €150.000 beschikbaar gesteld. Daarmee is het subsidieplafond voor 2022 verhoogd van €100.000 euro tot €150.000. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking.
44
Economie/Leefbaarheid: Brede Basismonitor 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 en NLG 26-09-2022)
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de tweede versie van de Brede Basismonitor.
45
Economie: Advies op initiatiefvoorstel 'Noord-Holland Impact' (A-agenda Cie EFB 29-09-2022)
GS adviseren inzake het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland Impact’ dat door ChristenUnie en Partij voor de Dieren is ingediend over de zestien voorstellen die in het voorstel staan voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving.
46
Financien: Begroting 2023 (A-agenda alle commissies 24 resp. 31 okt 2022)
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
47
Financiën: Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (07) juli 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
48
Infrastructuur: Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 (A-agenda M&B 31-10-2022)
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering.
50
P&C cyclus: Begrotingsindicatoren (Rekeningencie.15-09-2022)
Op verzoek van de Rekeningencommissie hebben GS de indicatoren in de begroting doorgelicht. Het resultaat van dit verbetertraject is een aangepaste set van indicatoren die voortaan in de begroting worden vermeld en die doorlopend in het reguliere planning- en controlproces worden herijkt.
51
Verkeersveiligheid: Ingekomen brief ANWB over expertmeeting verkeersveiligheid en gedrag 12-09-2022 (expertmeeting M&B 12-09-2022)
52
Bodemdaling: Agenderingsverzoek PvdA C naar B notitie bodemdaling in Veenweidegebied Randstedelijke Rekenkamer (B-agenda NLG 26-09-2022)
53
Natuur: Agenderingsverzoek PvdD C naar B Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (B-agenda NLG 26-09-2022)
54
Water: Gezamenlijke reactie Waddenprovincies op uitvraag derde tranche PAGW ( Programmatische Aanpak Grote Wateren) (C-agenda NLG 26-09-2022)
De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat hebben aan de betrokken provincies en overige partners een brief gestuurd over de financiering van maatregelen voor de grote wateren in Nederland, waaronder de Waddenzee. Voor de Waddenzee sturen Gedeputeerde Staten van Fryslân een aanbod in een brief mede namens ons college.
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zoveel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden in de regio’s werkt aan toekomstbestendige grote wateren zoals de Waddenzee.
55
Water: Wijziging vijfde openstelling UvR subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 26-09-2022)
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie voert de regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel Gooi en Vecht stellen respectievelijk € 80.000 en € 49.000 extra beschikbaar voor hun beheersgebieden. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten de subsidieplafonds met deze bedragen te verhogen. Ook is op verzoek van de waterschappen de openstellingstermijn verlengd tot en met 26 oktober 2023.
56
Water: Zienswijze PS ontwerp meerjarenbegroting 2022 - 2023 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies (A-agenda EFB 29-09-2022)
De provincie Noord-Holland is deelnemer in het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies. Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is Provinciale Staten bevoegd een zienswijze in te dienen op de begroting van dit Gemeenschappelijk Orgaan. Aangezien de begroting geen vragen oproept stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te dienen.
57
Gezondheid en leefbaarheid: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven (B-agenda NLG 05-09-2022)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals