link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 27 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Dit is een extra vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat. Om ongeveer 19.30 verwachten wij met de vergadering te beginnen. Het eerste gedeelte van de vergadering, over mogelijke locaties van spoedzoekers zal in beslotenheid zal plaatsvinden. Leden van de commissie kunnen dus alleen fysiek deelnemen aan dit gedeelte van de vergadering. De vergaderstukken worden onder het regime van geheimhouding verstuurd naar de leden van de commissie RWK.

Daarnaast is er een tweede bespreekstuk toegevoegd aan de agenda. Dit bespreekstuk was bedoeld voor de commissievergadering van 13 juni 2022, maar is door technische problemen in de overdracht niet op de agenda terecht gekomen. Het gaat om het voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp. In eerste instantie leek dit zonder problemen te kunnen worden verplaatst naar de eerstvolgende commissievergadering, maar uit nader overleg bleek dat dit een krappe planning in de uitvoering va het besluit. Daarom wordt de commissie verzocht dit stuk tevens in de uitloopvergadering van 27 juni 2022 te bespreken.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening en mededelingen
2
B-Agenda Ruimte en Wonen
2.a 19:35
Ruimte: Tijdelijke opvang spoedzoekers (besloten)
GS heeft PS verzocht om de gereserveerde datum voor de vergadering van uw commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van 27 juni te benutten voor het bespreken van een overzicht van potentiële locaties t.b.v. huisvesting van spoedzoekers, waaronder Oekraïners, verblijfsgerechtigden, starters, gescheiden mensen en buitenlandse werknemers voor de korte en middellange termijn in de regio Zaanstreek-Waterland. De vergaderstukken worden onder het regime van geheimhouding aan de leden van de commissie RWK verstuurd. Dit gedeelte van de vergadering vindt in beslotenheid plaats en is niet te volgen vanaf de publiekstribune, via MS-teams of de livestream op onze website. Ook is het niet mogelijk om bij dit agendapunt in te spreken.
2.b 20:35
Ruimte: Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp (B-agenda RWK 27-6-22)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. Voordat GS besluiten om het gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
3
Sluiting