link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 62 - 30 augustus 2022 (C-agenda EFB en M&B 12-09-2022, NLG en RWK 26-09-2022)
2
Financien: Voordracht ‘Controleprotocol controle jaarrekening 2022 (PS aangelegenheid) (A-agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over het controle protocol. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 10 oktober 2022.

Toelichting:
De Provinciewet schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen voor de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de accountantscontrole uit te voeren voor het boekjaar 2022. De jaarstukken en het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van controle.
Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2022 en de controle van de
SISA bijlage.
3
Natuur: Discussienota CDA over ''Terugkeer van de Wolf in Noord-Holland'' (B-agenda NLG 05-09-2022)
4
Bestuur: Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport De Praktijk van de Wob in Noord-Holland (C-agenda EFB 12-09-2022)
5
Bodemdaling: Notitie Bodemdaling in Veenweidegebieden Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda NLG 05-09-2022)
6
Mobiliteit: Ingekomen mail 2 over brug Leimuiden (C-agenda M&B 12-09-2022)
7
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 05-09-2022)
8
Stikstof: Brief motie Etten-Leur Zorgvuldig Stikstofbeleid (C-agenda NLG 05-09-2022)
9
Stikstof: Brief Stikstof tunnelvisie (C-agenda NLG 05-09-2022)
10
Landbouw: Brief zorg om boer en tuinder (C-agenda NLG 05-09-2022)
11
Mobiliteit: Ingekomen mail over brug Leimuiden (C-agenda M&B 12-09-2022)
12
Mobiliteit: Nieuwsbrief CROW-fietsberaad (C-agenda M&B 12-09-2022)
13
Verkiezingen: Brief aan fractievoorzitters over erfgoed in Noord-Holland tbv verkiezingsprogramma's (t.k.n. presidium 19-09-2022)
14
Brief Brederodecoalitie: Oproep Brederoodseweg (c-agenda RWK 5-9-2022)
15
Ruimte/wonen: brief omwonenden Schagen Oost zorgen om bouw tijdelijke woningen (c-agenda RWK 5-9-2022)
16
Brief GS inz. motie van Dijk snel internet buitengebieden (c-agenda EFB 12-9-2022)