link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 5 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: De spreektijd is vastgesteld op 3 uur, de verdeling van spreektijd per fractie vindt u bij de agendabijlagen.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Het is mogelijk om in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 2 september 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Algemene documenten:

0.1 18:15
Technische briefing/informatiesessie Just Transition Fund IJmond
0.2 19:45
Technische briefing verstedelijkingsstrategie
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 20:45
Inspreekhalfuur
Er hebben zich drie insprekers gemeld voor het inspreek halfuur:

\- De heer Hazes
\- De heer Kwaak\, beiden over vrijgekomen agrarische bebouwing

\- De heer Schouten over een verleende omgevingsvergunning bij de Loodijk 9\.
4
A-agenda Ruimte & Wonen
5 21:15
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
Er is een rondvraag aangemeld voor gedeputeerde Stigter door de heer Kanik van de fractie D66.
6 21:25
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van dhr. Schouten over de ontwikkeling van Tiny Houses op zijn perceel is staande de vergadering een rondvraag ingediend door dhr. Wijmenga (CDA). De gedeputeerde heeft naar aanleiding van deze vraag toegezegd een memo toe te sturen aan de commissie, waarin hij op de vragen ingaat. Het memo inclusief bijlage is toegevoegd aan de vergaderstukken bij dit agendapunt.
8
Sluiting
9
C-agenda Algemeen
9.a
EFB/RWK/NLG IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 (C-agenda EFB 20-6-2022 en c-agenda NLG en RWK 5-9-2022)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2021 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
9.b
Europa: Werkbezoek Murcia 14 tot 16 juli 2022 (C-agenda RWK en NLG 5-9-2022 en EFB 12-09-2022)
Bilaterale samenwerking met Europese regio's is een van de voornemens in de Europastrategie 2022 - 2030. Van 14 tot 16 juli 2022 brengen de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia met als doel het bevorderen van zulke interregionale samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de thema’s energietransitie en tuinbouw en op het gebied van innovatie in de tuinbouw.
9.c
NZKG/Economie/Gezondheid en Leefbaarheid/Ruimte en Energietransitie: Rapport Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022 (C-agenda M&B - trekker - en EFB 12-09-2022 en NLG en RWK 05-09-2022)
9.d
Arbeidsmarkt/landbouw/bereikbaarheid/klimaat etc.: Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 (C-agenda EFB en M&B 12-09 en NLG en RWK 05-09-2022)
Om de gewenste ontwikkelingen in de regio Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, blijven provincie Noord-Holland, gemeente Texel, gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen intensief samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025.
9.e
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 61 - 28 juni 2022) (C-agenda's alle commissies september 2022)
9.f 21:35
Voordracht Tweede Begrotingswijziging 2022
Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 september 2022.
De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit  algemeen financieel oogpunt en op de onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren. Besluitpunt 1 van de voordracht betreft een kredietverhoging in het vakgebied van M&B en daarom staat het stuk ook ter bespreking op de A-agenda van M&B.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2022.
10
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
10.a
Omgevingsverordening: Omgevingsverordening: ingekomen brief aan GS en PS misstanden huisvesting arbeidsmigranten Hollands Kroon (ingekomen stuk nr. 19 maand juni 2022) (c-agenda RWK 5-9-2022)
10.b
Omgevingsverordening: Ontheffing omgevingsverordening NH2020 De Heul 18-20 Oostzaan (C-agenda RWK 5-9-22)
Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor De Heul 18-20 in Oostzaan voldoet daar aan.
10.c
Omgevingsverordening: Vaststelling wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 1 2022 (c-agenda RWK 5-9-22)
Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage gelegen en zijn besproken met Provinciale Staten. In deze ronde gaat het om wijzigingen in onder meer het Natuur Netwerk Nederland, het Bijzonder Provinciaal Landschap en het Landelijk Gebied.
10.d
Omgevingsverordening: Vergunningverlening verblijfsaccommodatie arbeidsmigranten en bouwactiviteiten Kapiteyn B.V. aan Middenweg 61a, 61b, 65/65a te Breezand, Hollands Kroon (c-agenda RWK 5-9-22)
Omwonenden hebben het college van GS en Provinciale Staten een brief en later een mail gestuurd over beweerdelijke misstanden bij de vergunningverlening en bouwactiviteiten voor verblijfsaccommodatie van arbeidsmigranten bij Kapiteyn B.V. aan de Middenweg in Breezand, gemeente Hollands Kroon. De omwonenden verzoeken het college van GS onderzoek te doen naar het functioneren van de gemeente Hollands Kroon.
10.e
Omgevingsverordening: Ontwerp wijziging werkingsgebieden en bijlagen Omgevingsverordening Noord-Holland ronde 2022-II (C-agenda RWK 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de wijziging van werkingsgebieden en bijlagen die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen over de wijzigingen.
10.f
Ingekomen brief: beslissing op bezwaar driftweg (C-agenda RWK 5-9-2022)
11
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
11.a
Ruimte/Wonen/Duurzaamheid: Convenant toekomstbestendige woningbouw MRA (c-agenda RWK 5-9-22)
De MRA heeft een Convenant Toekomstbestendige Woningbouw laten opstellen om samen met individuele organisaties en gebiedspartners duurzaam en toekomstbestendig bouwen te bevorderen. In dit convenant wordt het toetsingskader *Duurzaam, Gestandaardiseerd, Prestatiegericht en Integraal* (DGPI) toegepast. Door het convenant te ondertekenen onderschrijven GS de intenties en afspraken, en zullen zich waar mogelijk inspannen de afspraken te verankeren in beleid en handelen.
11.b
Ruimtelijke Ordening: Aanbieding ARO Jaarverslag Noord-Holland (c-agenda RWK 5-9-2022)
11.c
Ruimte/Wonen: Brief BZK Provinciaal Bod Woningbouw (c-agenda RWK 5-9-2022)
11.d
Ruimte/Wonen: Brief BZK Provinciaal Bod Woningbouw (c-agenda RWK 5-9-2022)
11.e
Ruimte/wonen: brief omwonenden Schagen Oost zorgen om bouw tijdelijke woningen (c-agenda RWK 5-9-2022)
11.f
Ruimtelijke Ordening: Reactie op Ruimtelijke ordeningsbrief (C-agenda RWK 05-09-2022)
Op 17 mei 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge zijn Ruimtelijke Ordeningsbrief gepubliceerd. GS geven in een brief hun schriftelijke reactie hierop.
11.g
Mobiliteit en RO/Wonen: Bestuurlijk Overleg Leefomgeving: Kamerbrieven (C-agenda M&B 12-09-2022 en RWK 05-09-2022)
Op 20 juni jl. was het BO Leefomgeving voor landsdeel Noordwest. Gedeputeerde Loggen was daarbij aanwezig, Terugkoppeling van dit overleg vindt plaats middels bijgaande Kamerbrieven van de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Via dit besluit biedt het college van GS deze brieven aan Provinciale Staten.
11.h
Brief Brederodecoalitie: Oproep Brederoodseweg (c-agenda RWK 5-9-2022)
12
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
12.a
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Wijzigingsbesluit UVR subsidie verduurzamen culturele instellingen 2021 (C-agenda RWK 5-9-2022 en EFB 12-9-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking. De regeling is gewijzigd zodat meer doelgroepen gebruik kunnen maken van de subsidie.
12.b
Tata/klimaat: Brief aan PS herziene Expression of Principles Tata Steel (c-agenda NLG & RWK 5-9-2022)
Op 30 maart 2021 hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel samen een “Expression of Principles” (EoP) ondertekend over de reductie van CO2, milieu en innovatie projecten. Door het besluit van Tata Steel om af te zien van grootschalige Carbon Capture and Storage en direct te kiezen voor een nieuwe manier van staal maken is de EoP herzien. De provincie heeft op 15 juli 2022 de EoP mee ondertekent omdat de herziene versie meer inhoud bevat die op het taakveld ligt van de provincie. Provinciale Staten worden hier over geïnformeerd.
12.c
Klimaat: Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 (C-agenda RWK 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 en het bijbehorende subsidieplafond vast. Via deze regeling kunnen gemeenten bij de provincie subsidie aanvragen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
12.d
Klimaat: ingekomen mail klimaatpersconferenties (c-agenda RWK 5-9-2022)
12.e
Geothermie: Advies winningsplan geothermie Middenmeer 8/9 (C-agenda RWK 5-9-2022)
ECW Geoholding BV heeft een winningsplan voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Middenmeer 8/9. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het wingebied in Noord-Holland valt. Het advies is tot stand gekomen in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
12.f
Energie: Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 2022 (c-agenda RWK 5-9-22)
De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2022 is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet en maakt deel uit van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De regeling richt zich op slimme energiesystemen die op relatief korte termijn bijdragen aan een innovatieve oplossing voor netcongestie op het elektriciteitsnet. De regeling is bedoeld om partijen te ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en bij de daadwerkelijke realisatie van deze innovatieve oplossingen.
12.g
Energie: Netversterking Noord-Holland Noord (c-agenda RWK 5-9-22)
Op dit moment kennen we grote congestieproblemen op de middenspanningsnetten in Noord-Holland. Ook het hoogspanningsnet zal in de toekomst moeten worden verzwaard. De provincie heeft samen met EZK een opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Arcadis om onderzoek te doen naar mogelijke ontwikkelingen in Noord-Holland Noord die invloed hebben op de noodzaak en omvang van het aanleggen van een hoogspanningsverbinding naar Noord-Holland Noord. De rapporten van Arcadis worden aangeboden aan PS.
12.h
Energie: Definitieve aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp (C-agenda RWK 05-09-2022)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 28 april 2022 per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied definitief aan te wijzen.
12.i
Duurzaamheid/economie: Beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) (C-agenda RWK 5-9-2022 en EFB 12-9-2022)
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) is in 2014 opgericht als hét centrale provinciale investeringsfonds voor de duurzame economie. Het fonds opereert vanuit de filosofie dat ze niet marktverstorend werkt, maar zich juist voegt naar de omstandigheden van het regionale financieringslandschap. Dit regionale financieringslandschap is met de komst van de ROM fondsen uitgebreid. Daarom heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om, nu PDENH haar fondsvermogen bijna compleet heeft uitgezet, de beheerfase van het fonds in te luiden. In de beheerfase zal het fonds geen nieuwe investeringen meer aangaan. De aandacht zal vanaf dat moment uitgaan naar het verwezenlijken en het verder doen groeien van de impact van gedane investeringen door PDENH.
12.j
Klimaat/Energie: Brief aan PS over Alliander juli 2022 (c-agenda RWK 5-9-2022)
n.v.t.
12.k
Brief aan PS inzake het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie (c-agenda RWK 5-9-2022)
In juli 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief (1538217/1656280, d.d. 20 juli) haar denkrichtingen gedeeld voor een herijking van het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie. Inmiddels zijn de denkrichtingen uitgewerkt en daarover worden Provinciale Staten geïnformeerd.