link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 13 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Het eerste deel (tot ongeveer 14 uur) wordt voorgezeten door Willemien Koning-Hoeve. De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 juni 2022) bij commissieadviseurs Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl en Jesca Faber jesca.faber@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Algemene documenten:

0
Technische Briefing Tata Steel: Algemeen ZZS en Vermijdings- en Reductieprogramma Tata Steel. (60 minuten) 09:15-10:15 uur
1
Opening en mededelingen
2 10:30
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 11:00
A-agenda Algemeen
4.a
Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).)
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd  de verantwoording en de  kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2021 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie NLG.
Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies vanuit een vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken
De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de Rekeningencommissie en EFB.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2021.
4.a.1
Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.

Dit is geen apart agendapunt maar u kunt het rapport betrekken bij de behandeling van de jaarstukken.
4.a.2
Verslag mondelinge vragenronde jaarrekening 30 mei 2022
4.b
Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Voorstel voor behandeling:
Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2023 in PS van 4 juli 2022 wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van de commissie van de commissie NLG behoren.
De kaderbrief wordt in alle Statencommissies behandeld. Onderwerpen die tot andere Statencommissie behoren graag daar bespreken.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.Toelichting:
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2023 die in november door PS zal worden behandeld.
4.b.2
Begrotingsvoorstellen Kaderbrief
5
A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
5.a 11:45
Gezondheid en Leefbaarheid: zienswijzen financiële stukken omgevingsdiensten
Behandelvoorstel:
De commissie kan met elkaar en de gedeputeerde de voorliggende financiële stukken van de Omgevingsdiensten te bespreken. Geeft u bij uw inbreng aan welk Omgevingsdienst het betreft.

Toelichting:
GS heeft de financiële stukken van de vier omgevingsdiensten besproken en geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Vanuit GS zijn geen zienswijzen geformuleerd.
5.a.1
Voordracht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begroting 2023
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.
5.a.2
Voordracht Omgevingsdienst IJmond begroting 2023
De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten
5.a.3
Voordracht Zienswijze op de 2de Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en de voorlopige Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Toelichting
Het dagelijks bestuur van OFGV heeft de 2de Begrotingswijziging 2022, de Begroting 2023 en de voorlopige Jaarrekening 2021 aan de raden en Staten van haar deelnemers toegezonden, zodat deze een zienswijze op het stuk kunnen geven.
5.a.4
Voordracht Zienswijze op de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op de stukken kunnen geven.
6
Rondvraag gedeputeerde Stigter
7 12:25
lunchpauze
8
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
8.a 12:55
Gezondheid en leefbaarheid: Uitkomsten beoordeling Vermijdings- en reductieprogramma (VRP) Tata Steel 2020-2025 (N.a.v. toezegging Cie NLG 7-2-2022)
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde het VRP bespreken.

Toelichting:
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een beoordeling uitgevoerd van het Vermijdings- en reductieprogramma (VRP) Tata Steel voor de periode 2020-2025.De OD NZKG ziet het VRP van Tata Steel als een eerste stap in het verder terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) genoemd. Met een maatwerkbesluit legt de OD NZKG de maatregelen uit het VRP 2020-2025 nu ook vast en verwacht van Tata Steel waar mogelijk een maximaal rendement op het terugdringen van deze schadelijke stoffen.
8.b 13:55
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 7 juni 2022
Behandelvoorstel
Met elkaar en de gedeputeerde de VTH brief bespreken.

Toelichting
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks de vergadering van de commissie NLGM over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
9
Rondvraag gedeputeerde Olthof
10 14:20
A-agenda Water
10.a
Water: Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels (A-agenda NLG 13-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin het aantal geborgde zetels wordt van 9 terug gebracht naar het wettelijk minimum van 7.

Toelichting:
Voor het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de volgende wijzigingen voorgesteld: het aantal geborgde zetels wordt van 9 terug gebracht naar het wettelijk minimum van 7; in Zuid-Holland wordt een gebied in beheer bij het waterschap gebracht; ook wordt met enkele wijzigingen voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit van 22 maart tot en met 2 mei 2022 zijn 27 zienswijzen ingediend en is er een Nota van Beantwoording opgesteld.
11
Rondvraag gedeputeerde Loggen
12
A-agenda recreatie
12.a 14:40
Recreatie: Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen (A-agenda NLG 13-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland. Conform de gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen worden de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen begin juli a.s. een oordeel vormen over deze stukken.
12.b 15:20
Recreatie: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht (A-agenda NLG 13-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht.

Toelichting:
Begin 2022 hebben alle deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. een instemmend besluit genomen over het voorstel tot de toekomstige samenwerking in het Plassenschap Loosdrecht e.o. De kern van dit voorstel is dat de huidige gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De Wet gemeenschappelijke regeling en de thans geldende gemeenschappelijke regeling maken het noodzakelijk dat Provinciale Staten haar goedkeuring verleend aan Gedeputeerde Staten tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
13
B-agenda Natuur
13.a 15:45
Natuur: Vaststellen concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 en vrijgeven voor consultatie (B-agenda 13-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde deze concept versie van de Regionale Veenweide Strategie bespreken en input meegeven voor de definitieve versie die in het najaar met een voordracht terug komt in de commissie.

Toelichting:
De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten besluiten de concept-RVS 1.0 vrij te geven voor consultatie onder externe partners en aan Provinciale Staten te sturen voor bespreking in de Statencommissie NLG.
14
Rondvraag gedeputeerde Rommel
15
B-agenda recreatie
15.a 16:55
Recreatie: Ladder van Leisure (B-agenda NLG 13-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde de Ladder van Leisure bespreken en aangeven of motie 88 van 2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
De toenemende recreatiedruk vraagt om een goede afwegingen om de impact van de recreatieve activiteiten op de natuur, landschap en omgeving te kunnen beoordelen. Met de Ladder van Leisure wordt inzichtelijk wat de impact is van recreatieve activiteiten op de omgeving waar deze activiteiten plaatsvinden. Met het vaststellen van de Ladder van Leisure kan motie 88-2021, aangenomen door Provinciale Staten op 28 juni 2021, worden afgedaan.
16
B-agenda Landbouw
16.a
Agenderingsverzoek CDA Brief LTO Informatievoorziening situatie Oekraïne
Het CDA verzoekt de brief op de C-agenda onder nr. 21M van LTO met als onderwerp informatievoorziening situatie in Oekraïne ter bespreking te verplaatsen naar de B-agenda van de commissie NLG op 13 juni 2022.

Aanleiding
Gedeputeerde Ilse Zaal heeft toegezegd om te onderzoeken of de oorlog in Oekraïne invloed heeft op de voedselvoorziening en of aanpassing van landbouwbeleid in Noord-Holland nodig is. Dit naar aanleiding van onze motie waarvan het dictum luidde:
1\. Eventueel samen met het rijk of binnen IPO\-verband te onderzoeken wat de oorlogssituatie in Oekraïne en de sancties tegen Rusland betekenen voor de voedselzekerheid op korte en langere termijn
2\. Te bekijken of het Noord\-Hollandse beleid dat betrekking heeft op landbouw en voedselproductie aanpassing behoeft als gevolg van de oorlogssituatie en dit terug te koppelen aan PS\.
De gedeputeerde heeft aangegeven tevens in gesprek te gaan met LTO en haar bevindingen terug te koppelen aan de Staten. Nu ontving PS een brief van LTO met enkele krantenartikelen over dit onderwerp. Afgelopen week is dit onderwerp ook besproken in Brussel bij een vergadering van het Comité van de Regio's, waarbij gedeputeerde Ilse Zaal aanwezig was. Wij zouden dit onderwerp daarom graag inhoudelijk bespreken met de rest van de commissie en de gedeputeerde.

Het behandeldoel
De vraag die het CDA aan de orde wil stellen en bespreken met de rest van de commissie en de gedeputeerde: Wat zijn de bevindingen van de gedeputeerde en hoe kan de provincie op een positieve manier bijdragen aan voedselzekerheid?
17
Rondvraag gedeputeerde Zaal
18
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
18.a
Natuur: zienswijze NNN aanwijzing Zanderij-Noord
18.b
Natuur / Mobiliteit: brief Door stuifduin versmald fietspad Blijdensteinsweg Bergen (C-agenda NLG 13 juni & MB 9 mei 2022))
18.c
Natuur: Bestuurlijke Informatiebrief Goois Natuurreservaat (NLG C-agenda 13-06-2022)
18.d
Stikstof: Brandbrieven gebiedsgerichte aanpak stikstof (C-agenda NLG 13-06-2022)
18.e
Natuur: Brief zienswijze NNN bewoners Castricum De Zanderij (C-agenda NLG 13-06-2022)
18.f
Natuur: zienswijze NNN Vogelwerkgroep (C-agenda NLG 13-06-2022)
18.g
Natuur: Zienswijzen NNN Overleggroep Zanderij en volkstuinen (C-agenda NLG 13-06-2022)
18.h
Natuur: Uitvoeringsregeling kavelruil Noordelijke Vechtstreek (C-agenda NLG 13-06-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie Kavelruil Noordelijke Vechtstreek Noord-Holland 2022 is gemaakt voor deelnemers aan de Kavelruil Noordelijke Vechtstreek – fase 1. Het doel van deze kavelruil is om een impuls te geven aan de verbetering van de agrarische structuur, de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de agrarische sector. Als gevolg van de kavelruil moeten deelnemers aanpassingen doorvoeren op hun land, voor die aanpassingen kunnen zij subsidie aanvragen. Het besluit zorgt ervoor dat de deelnemers aan deze fase van de kavelruil subsidie kunnen aanvragen.
18.i
stikstof: beantwoording juridische vragen technische briefing stikstof (C-agenda NLG 13-06-2022)
18.j
Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 (C-agenda NLG 13-06-2022)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ter visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2022 zijn overlegd met de belanghebbende(n).
18.k
Stikstof: Brief Stikstofclaim verzoek om informatie (C-agenda 13-06-2022)
18.l
Natuur: Gebiedsvisie polder Westzaan (C-agenda NLG 13-06-2022)
In het afgelopen jaar is onder leiding van provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad in nauwe samenwerking met vele andere partijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO, agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken, Staatsbosbeheer, Platform Zaanse Veenweidengebieden) gewerkt aan een gebiedsvisie voor het jaar 2040 voor de polder Westzaan. In deze visie is een koers beschreven voor de opgaven die de polder kent: dit zijn o.a. het afronden van het
Natuurnetwerk Nederland, de Natura2000 en verbrakkingsopgave en Kaderrichtlijn Water-, stikstof- en bodemdalingsopgaven.
18.m
Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK 13-06-2022)
18.n
Natuur: Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten (C-agenda NLG 13-06-2022)
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. De belangrijkste reden voor het beheer van damherten is het beschermen van kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een andere reden om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen. Wageningen Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.
18.o
Natuur: Onderzoek bedrijven zonder natuurvergunning of PAS-melding in Noord-Holland (C-agenda NLG 13-06-2022)
Provincie Noord-Holland is nagegaan of bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht én de Wet natuurbescherming, ten onrechte zonder natuurvergunning opereren. De bevindingen uit dit onderzoek tonen dat er geen sprake is van ten onrechte afwezig zijn van natuurvergunningen bij de onderzochte bedrijven.
19
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
19.a
Water: Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Bedijkte Waal (C-agenda NLG 13-06-2022)
Gedeputeerde Staten hebben het projectplan Waterwet van HHNK voor het versterken van de Bedijkte Waal, project Markermeerdijken (module 4) goedgekeurd. Het projectplan en de benodigde omgevingsvergunning worden vanaf medio april gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State.
19.b
Water: Wijziging bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds (C-agenda NLG 13-06-2022)
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.
19.c
Water: Brief aan PS toezeggingen Regionaal Waterprogramma (C-agenda NLG 13-06-2022)
19.d
Water: Aanwijzen zwemwater 2022 (C-agenda NLG 13-06-2022)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 2022 worden 151 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2021 zijn de locaties Oud Valkeveen in de gemeente Gooise Meren en de Watergeus te Velsen van de lijst afgevoerd.
19.e
Water: Wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet-productieve investeringen water (C-agenda NLG 13-06-2022)
GS hebben besloten om voor het onderdeel niet-productieve investeringen water van de uitvoeringregeling POP3 subsidies Noord-Holland een deel-subsidieplafond 2021 te wijzigen.
19.f
Water: Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland (C-agenda NLG 13-06-2022)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het maatregelenpakket fase 2 (2022-2027). Het betreft afspraken tussen de regionale partijen onderling (5 provincies en 5 waterschappen) over de organisatie van de uitvoering en de financiering van de maatregelen. Met de vaststelling van het Deltaprogramma in september 2021 is een bedrag van 200 miljoen in het Deltafonds vastgelegd ter financiële ondersteuning van de regionale zoetwatermaatregelen. 25 % van de kosten van het maatregelenpakket van de regio Noord wordt uit het de Deltafonds betaald.
19.g
Water: Verhoging vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 13-06-2022)
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie voert deze regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt € 600.000 extra beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten het subsidieplafond voor het HHNK-gebied met dit bedrag te verhogen.
19.h
Waddengebied: IKW magazine van het Investeringskader Waddengebied (C-agenda NLG 13-06-2022)
19.i
Water: Aanpassingen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en Voortgangsrapportage 2021 (C-agenda NLG 13-06-2022)
Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vastgesteld door 21 partijen, waaronder de provincie Noord-Holland. Inmiddels loopt dit akkoord ruim 4 jaar en bleken er aanpassingen noodzakelijk in zowel de aansturing als de governance. Via een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze aanpassingen. Tevens ontvangen Provinciale Staten de voortgangsrapportage 2021 van het Gebiedsakkoord.
20
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
20.a
Gezondheid: Wob-besluit Tata Steel en gezondheidsonderzoeken naar grafietregens (C-agenda NLG 13-06-2022)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
20.b
Gezondheid: Brief aan PS inzake gezondheidseffectscreening (C-agenda NLG 13-06-2022)
Naar aanleiding van de toezegging die door gedeputeerde Stigter is gedaan in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 11 april 2022 informeert het college Provinciale Staten met deze brief.
20.c
Gezondheid: Nieuwsbrief omgevingsdienst IJmond (C-agenda NLG 13-06-2022)
20.d
Gezondheid, Energie/havens /milieu: Brief GS aan PS inz. herziening convenant Energiehaven (C-agenda RWK en NLG 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der Nederlanden, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel een convenant gesloten. Het convenant heeft een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de energiehaven te kunnen realiseren is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd, tevens wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren in het traject.
20.e
Gezondheid: Stand van zaken actualisatie vergunningenbestand provinciale bedrijven
Voor de commissievergadering Natuur Landbouw & Gezondheid (NLG) van 10 januari 2022 zijn technische vragen gesteld over vergunningen voor bedrijven waarvan GS bevoegd gezag zijn. GS hebben toen toegezegd schriftelijk te reageren. Met deze brief informeren GS PS over het vergunningenbestand van bedrijven waar de provincie bevoegd gezag van is.
20.f
Gezondheid: Uitvoeringsplan 2022 en resultaten landelijke voortgangsmeting Schone Lucht Akkoord (C-agenda NLG 13-06)
De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende Noord-Holland samen met het Rijk en inmiddels 100 andere gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ondertekenaars spraken met elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren die in het SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. De provincie Noord-Holland heeft het Uitvoeringsplan voor 2022 opgesteld. Daarnaast heeft het RIVM een eerste voortgangsmeting van het SLA uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat we met het SLA op koers liggen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
20.g
Gezondheid: Brief Randstedelijke Rekenkamer aan PS Flevoland - uitkomsten verkenning varend ontgassen (C-agenda NLG 13-06)
20.h
Gezondheid: Agenda BAC Commissie Milieu Toezicht en Handhaving 9 juni 2022
20.i
Nieuwsbrief mei 2022- Omgevingsdienst NHN (C-agenda NLG 13-6-2022)
21
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
21.a
Recreatie: Beantwoording GS stand van zaken Expertmeeting Recreatieschappen (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.b
Recreatie: Getoonde belangstelling verwerven aandelen Recreatie Noord-Holland N.V. (C-agenda NLG 13-06-2022)
De provincie Noord-Holland wil haar aandelen in Recreatie NoordHolland NV verkopen en voert hiertoe een verkenning uit. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken, met als belangrijkste mededeling dat Staatsbosbeheer de enige geïnteresseerde partij is die aan de randvoorwaarden van de provincie voldoet.
21.c
Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.d
Recreatie: Brief Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Twiske Waterland (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.e
Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.f
Recreatie: openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.g
Landbouw: Nieuwsbrief mei Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.h
Dierenwelzijn: Brief Raad voor Dierenaangelegenheden Doden van Dieren (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.i
Recreatie: Bestuursmededeling Spaarnwoude Park mei 2022 (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.j
Recreatie: Brief aanvullend handhavingsverzoek Twiske (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.k
Recreatie: Brief bestuursmededeling alkmaarder- en uitgeestermeer en reactie zienswijzen kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.l
Recreatie: brief bestuursmededeling twiske-waterland en Reactie op de ontvangen zienswijzen op de Kadernota (C-agenda NLG 13-06-2022)
21.m
Landbouw/Economie: Brief LTO Informatievoorziening situatie in Oekraïne (C-agenda NLG 13-06-2022 & EFB 20-06-2022)
22
C-agenda Algemeen
22.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 59 (C-agenda EFB en M&B 9-5-2022 en NLG en RWK 13-6-2022)
22.b
Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum maart 2022 (c-agenda NLG 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
23
Sluiting