link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 12 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:35
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 9 september 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Algemene documenten:

0.1
Technische briefing bestuurskracht van 12.15 uur tot 13.00 uur
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
4.a 13:50
Voordracht burgerparticipatie (dit betreft een voordracht van de werkgroep burgerparticipatie via het Presidium; de voorzitter van de werkgroep de hr. Leerink zal de voordracht dan ook verdedigen)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht burgerparticipatie. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van19 september 2022.
De commissie EFB adviseert over de uitgangspunten voor burgerparticipatie op hoofdlijnen vanuit de kader stellende rol van PS.

Toelichting:
De uitgangspunten zijn bewust op hoofdlijnen, zodat per traject ruimte is voor maatwerk. Met deze uitgangspunten geeft Noord-Holland aan wat ze belangrijk vindt bij de participatie en met de werkwijze kunnen de ambities naar de praktijk worden vertaald.
5
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a 14:35
Bestuur: Voortgangsrapportage Agenda Weerbaar NH 2022
Voorstel voor behandeling:
Het college van GS vraagt de commissie de voortgangsrapportage te bespreken en een oordeel te geven over de
uitvoering van de Agenda Weerbaar Noord-Holland. De commissie kan aandachtspunten meegeven voor de verdere uitvoering van Agenda Weerbaar Noord-Holland.

Toelichting:
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting Provinciale Staten. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2022 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 12 juli 2022 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie EFB.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
Er is een rondvraag aangekondigd van de fractie van Partij voor de Dieren over agendapunt 14.o.
7
A-agenda Algemeen
7.a 15:10
Voordracht Tweede Begrotingswijziging 2022
Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 september 2022.
De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit algemeen financieel oogpunt en op de onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren. Besluitpunt 1 van de voordracht betreft een kredietverhoging in het vakgebied van M&B en daarom staat het stuk ook ter bespreking op de A-agenda van de commissievergadering M&B van 12 september.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2022.
8
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
B-agenda MRA (portefeuille hr. Olthof) - door gedeputeerde Kocken
9.a 15:35
Voorbespreking AV vergadering MRA 21 september 2022 (i.p.v. 16 september) - bijlage 4c volgt waarschijnlijk 2 september (bijlagen 1a en 4d op 19 september)
Voorstel voor behandeling:
Conform motie 52-2021 ligt de agenda  van de MRA AV nu voor zodat uw opvattingen kunnen worden meegenomen naar de vergadering door de hr. Olthof.:
De meerjarenbegroting staat op de agenda. Hierover hoeft u geen opmerkingen meer mee te geven omdat deze al besproken is in de cie EFB van 20 juni 2022 en PS van 11 juli 2022.
10
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Kocken en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Kocken behorende punten uit de c-agenda stellen)
11
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
11.a 16:05
Datacenters: Motie restwarmte M13-2022 - gedeputeerde Stigter (Zaal)
Voorstel voor behandeling:
Het doel van de behandeling is PS te adviseren over het al dan niet afdoen van de motie Restwarmte (M13-2022) in de PS vergadering van 19 september 2022. De commissie kan met elkaar en GS in gesprek over of GS voldoende uitvoering heeft gegeven aan de motie.

Toelichting:
Met deze brief informeert Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de voortgang in de uitvoering van Motie Restwarmte (M13-2022) over het stimuleren van hergebruik van restwarmte van datacenters.
11.b
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 62 - 30 augustus 2022) (C-agenda EFB en M&B 12-09-2022, NLG en RWK 26-09-2022)
12
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
13
Sluiting
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Beantwoording technische vraag hr Klein inzake kaderbrief bedrag positieve invloed meicirculaire (wordt aan stukken Kaderbrief PS 4 juli gevoegd).
14.b
Pallas: Nieuwsbrief kwartaalupdate PALLAS 1 (c-agenda EFB 12-9-2022)
14.c
IPO: Bac Regionale economie concept agenda's 1 juni 2022, 23 juni 2022 en verslag 1 juni 2022
14.d
IPO: Bac kwaliteit openbaar bestuur agenda 23 juni 2022.
14.e
Participatie: Brief GS aan PS inz. meldingen van inwoners over betrokkenheid gemeenten (c-agenda EFB 12-9-2022)
14.f
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland (c-agenda EFB 12-9-2022)
Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld en de adviescommissie heeft daar in maart 2022 positief over geadviseerd.
14.g
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden (c-agenda EFB 12-9-2022)
Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De regio Amstelland-Meerlanden heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld waarover de adviescommissie detailhandel positief heeft geadviseerd.
14.h
Duurzaamheid/economie: Beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) (C-agenda RWK 5-9-2022 en EFB 12-9-2022)
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) is in 2014 opgericht als hét centrale provinciale investeringsfonds voor de duurzame economie. Het fonds opereert vanuit de filosofie dat ze niet marktverstorend werkt, maar zich juist voegt naar de omstandigheden van het regionale financieringslandschap. Dit regionale financieringslandschap is met de komst van de ROM fondsen uitgebreid. Daarom heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om, nu PDENH haar fondsvermogen bijna compleet heeft uitgezet, de beheerfase van het fonds in te luiden. In de beheerfase zal het fonds geen nieuwe investeringen meer aangaan. De aandacht zal vanaf dat moment uitgaan naar het verwezenlijken en het verder doen groeien van de impact van gedane investeringen door PDENH.
14.i
Arbeidsmarkt/landbouw/bereikbaarheid/klimaat etc.: Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 (C-agenda EFB en M&B 12-09 en NLG en RWK 05-09-2022)
Om de gewenste ontwikkelingen in de regio Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, blijven provincie Noord-Holland, gemeente Texel, gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen intensief samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025.
14.j
Arbeidsmarkt: Motie verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid gemeente Kerkrade (C-agenda EFB 12-09-2022)
14.k
Arbeidsmarkt: Verlenging benoeming werkambassadeur (C-agenda EFB 12-09-2022)
De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Gedeputeerde Staten hebben de heer A.J. Herfkens benoemd als werkambassadeur Noord-Holland vanaf 1 september 2020 voor een periode van twee jaar. De mogelijkheid van verlenging met 1 jaar en 5 maanden was al meegenomen in het besluit van aanstelling in GS van 30 juni 2020.
14.l
Europa: Werkbezoek Murcia 14 tot 16 juli 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Bilaterale samenwerking met Europese regio's is een van de voornemens in de Europastrategie 2022 - 2030. Van 14 tot 16 juli 2022 brengen de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia met als doel het bevorderen van zulke interregionale samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de thema’s energietransitie en tuinbouw en op het gebied van innovatie in de tuinbouw.
14.m
Brief GS inz. motie van Dijk snel internet buitengebieden (c-agenda EFB 12-9-2022)
14.n
Informeren over Kamerbrief Uitvoering motie Inge van Dijk c.s. over snel internet buitengebieden (c-agenda EFB 12-9-2022)
14.o
Bestuur: Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport De Praktijk van de Wob in Noord-Holland (C-agenda EFB 12-09-2022)
14.p
Economie: ingekomen brief aandacht voor NH binnensteden (c-agenda EFB 12-9-2022)
14.q
NZKG/Economie/Gezondheid en Leefbaarheid/Ruimte en Energietransitie: Rapport Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022 (C-agenda M&B - trekker - en EFB 12-09-2022 en NLG en RWK 05-09-2022)
14.r
Bestuur: Ophoging Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Om gemeenten en regio's te ondersteunen bij bestuurskrachtversterking hebben GS voor 2022 totaal €150.000 beschikbaar gesteld. Daarmee is het subsidieplafond voor 2022 verhoogd van €100.000 euro tot €150.000. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking.
14.s
Economie/Leefbaarheid: Brede Basismonitor 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 en NLG 26-09-2022)
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de tweede versie van de Brede Basismonitor.
14.t
Uitnodiging werkbezoek
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
15.a
Financien/Bestuur: Brief GS aan PS inz. Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke regelingen financieel toezicht (c-agenda EFB 12-9-2022)
In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt dat deze taak ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen. In 2020 is voor de gemeenten het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020 gemeenten) opgesteld. In het verlengde hiervan is nu een afzonderlijk kader voor de regelingen opgesteld (GTK 2022 GR).
15.b
Circulaire economie: verslag van de Randstadbijeenkomst Europa over circulaire economie (c-agenda EFB 12-9-2022)
15.c
Financiën: Brief GS aan PS inz. Proces van Kaderbrief naar begroting (is ook per mail aan u gezonden; c-agenda EFB 12-9-2022).).
GS informeren PS nader over het proces van besluitvorming over de kaderbrief in juli naar de besluitvorming over de begroting 2023 in het najaar.
15.d
Motie 41: Brief GS aan PS inz. Inzet noodfonds sociale infrastructuur voorjaar 2022 tranche 3 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen voor culturele en  maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de provincie in 2020 en 2021 in twee tranches samen met de gemeenten 110 instellingen financieel kunnen ondersteunen. Het resterende budget wordt in derde tranche ingezet voor noodsteun in de periode 1 januari – 1 juli van 2022 én voor een impuls aan startende
makers in de podiumkunsten.
15.e
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Wijzigingsbesluit UVR subsidie verduurzamen culturele instellingen 2021 (C-agenda RWK 5-9-2022 en EFB 12-9-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking. De regeling is gewijzigd zodat meer doelgroepen gebruik kunnen maken van de subsidie.
15.f
IPO: Bac Cultuur agenda 23 juni 2022
15.g
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 12-09-2022)
GS verlengen de Uitvoeringsregeling subsidie versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 met een jaar. De regeling maakt deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Gemeenten staat een subsidie ter beschikking om activiteiten te financieren voor het versterken van de maatschappelijke sector. De regeling is gewijzigd zodat gemeenten langer gebruik kunnen maken van de subsidieregeling.
15.h
Financiën/Natuur: Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (06) juni 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
15.i
Financiën: Brief GS aan PS inz. Nazorgfonds jaarrekening 2020 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2020 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS zijn de beheerder van dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen vaststellen. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten.
15.j
Social return 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social return 2022 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het realiseren van sociale impact.
15.k
Financiën: Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (07) juli 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
16
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
16.a
Heel PS IPO: Interprovinciaal Overleg AV Nieuwsbrief juni 2022 (c-agenda EFB 12-9-2022)
16.b
IPO: agenda's IPO bestuur 9 juni 2022 en 7 juli 2022
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Jaarverslag integriteit 2021 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
17.b
C- NAAR B-VERZOEK Statenlid Dulfer (GL) VOOR EFB 29 SEPTEMBER Bestuur: Zusterrelatie provincie Shandong (C-agenda EFB 12-09-2022)
17.c
Openbare orde en veiligheid/burgerparticipatie: Mail voorzitter Stichting Drugsbeleid inz. nationaal Burgerberaad over het drugsbeleid (c-agenda EFB 12-9-2022; het is aan de individuele fracties zelf om te reageren op de mail; de NAW gegevens staan op de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens).)
17.d
Juridische Zaken: Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie Noord-Holland (HAC) 2021 (C-agenda EFB 12-09-2022)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.
18
C-agenda Algemeen
18.a
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 61 - 28 juni 2022) (C-agenda's alle commissies september 2022)
18.b
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 62 - 30 augustus 2022) (C-agenda EFB en M&B 12-09-2022 en NLG en RWK 26-09-2022)