link naar deze pagina

Auditcomité - 30 september 2019

Locatie: Kamer Milsbeek
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: F. Knigge

1
Opening
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
4
Actiepunten
5
Budgetoverheveling
Op verzoek van de heer R. Rutten toegevoegd aan de agenda. De raad heeft overigens op 15 april j.l. ingestemd met de voorgestelde budgetoverhevelingen.
6
Financieel verdiepingsonderzoek provincie inzake begroting Gennep
Het auditcomité kan vragen stellen over dit onderzoek en het rapport overigens voor kennisgeving aannemen.
7
kerndiscussie over rol en taak auditcomité en kengetallen
eerder is de vraag opgeroepen of het auditcomité een full swing adviescommissie voor de raad moet willen zijn over financiële vraagstukken in brede zin of vooral zich beperkend tot de opdrachtgeversrol voor de accountant. Het gaat om een benenoptafeldiscussie, zonder teveel sturing vooraf. In de huidige verordening staat als taak voor het comité dat de raad adviseert over p en c- gerelateerde onderwerpen.
Wat betreft kengetallen is de discussie in de vorige raadsperiode gevoerd over de zinvolheid van kengetallen in de jaarstukken van de gemeente, welke leveren sturingsinformatie op voor de raad en het auditcomité en moeten gehandhaafd worden, dan wel toegevoegd of kunnen worden weggelaten. Die discussie heeft niet tot een concreet resultaat geleid, anders dan het weglaten van veel standaard kengetallen in de begroting, dit vanuit de gedacht dat het college vooral vroegtijdig moet signaleren als iets uit de pas gaat lopen en dat het geen toegevoegde waarde heeft als stelselmatig getallen worden geproduceerd die wel tijd kosten om te verzamelen, maar geen extra sturingsinformatie opleveren.
8
Intern controleplan
dit plan wordt ter informatie voorgelegd.
9
Rondvraag
10
Sluiting