Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 1/11/2021
 • Corona in Gennep
 • 12/15/2020
 • Stand van zaken project uitbreiding Haven Heijen
 • 12/15/2020
 • Gevolgen Corona bij uitkeringen
 • 12/15/2020
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek
 • 12/8/2020
 • Voorzieningenwijzer
 • 12/1/2020
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2021 (UP VTH 2021)
 • 12/1/2020
 • Gennepermolen
 • 12/1/2020
 • Evaluatie Centrumvisie 2019 - 2023
 • 11/27/2020
 • Wet tijdelijke maatregelen covid-19 en bevoegdheden burgemeester
 • 11/24/2020
 • Sturing en inkoop fase 3 Sociaal domein
 • 11/17/2020
 • Normenkader rechtmatigheid 2020
 • 11/3/2020
 • Voortgangsrapportage Programma Versterking Vrijetijdseconomie
 • 11/3/2020
 • Regionale Energiestrategie, concept
 • 10/27/2020
 • Leegstandsverordening
 • 10/27/2020
 • Positiever resultaat kosten van bijstand
 • 10/6/2020
 • Update evenementenbeleid
 • 10/6/2020
 • Project Lob van Gennep
 • 9/29/2020
 • Herontwikkeling terrein voormalige steenfabriek Milsbeek
 • 9/22/2020
 • Overdrachtsdocument tussenbalans stand van zaken collegeprogramma
 • 9/22/2020
 • Insteek Regio Deal en Investeringsagenda
 • 9/22/2020
 • Woonmonitor 2020
 • 9/15/2020
 • Gunningsbesluit - Exploitatie Pica Mare - 2021 - 203
 • 9/15/2020
 • Nieuwe huisstijl
 • 9/8/2020
 • Huisvestingsrapport onderwijs
 • 8/25/2020
 • Stand van zaken Kind Expertise Centrum
 • 7/21/2020
 • Stimuleringsregeling versterking Centrum
 • 7/21/2020
 • Maatschappelijke Diensttijd
 • 7/14/2020
 • Jaarverslag 2019 Regio Venlo
 • 7/14/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden
 • 7/13/2020
 • Regiodeal Noord Limburg
 • 7/7/2020
 • Stand van zaken plan- en besluitvorming haven Heijen
 • 7/7/2020
 • Vuurwerkverbod
 • 7/7/2020
 • Notitie visie op dienstverlening
 • 6/30/2020
 • Provinciaal onderzoek arbeidsmigratie
 • 6/23/2020
 • De Lob van Gennep
 • 6/2/2020
 • Motie prioriteitstelling infrastructuur
 • 6/2/2020
 • Motie fietspad Niersdijk
 • 5/26/2020
 • Sturing en inkoop fase 2 en vervolg regionale project sturing en inkoop
 • 5/26/2020
 • Uitvoeringsprogramma regio Noord Limburg
 • 5/19/2020
 • Het project de Lob van Gennnep
 • 4/28/2020
 • Uitgangspuntennotitie 'Right to Challenge in Gennep, gewoon (samen) doen!'
 • 4/28/2020
 • GIDS-project / Positieve participatie
 • 4/21/2020
 • Stand van zaken Verbindingsweg en (her)inrichting van de Zwarteweg te Milsbeek
 • 4/14/2020
 • Inwerktreding verordening Bescherming Houtopstanden en vaststelling beschermde houtopstanden (Waardevolle bomen)
 • 4/7/2020
 • Uitvoeringsbeleid voor evenementen
 • 4/7/2020
 • Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs - Begroting 2020
 • 4/7/2020
 • Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag
 • 3/31/2020
 • Uitvoeringsplan doordecentralisatie beschermd wonen
 • 3/24/2020
 • Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing gemeente Gennep
 • 3/17/2020
 • Behoefteonderzoek digitale nieuwsbrief