link naar deze pagina

Presidium - 18 januari 2021

Locatie: Nog nader te bepalen
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Opening
De heer Rodoe is verhinderd, hij wordt vervangen door de heer Nijst.
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
4
Actiepuntenlijst en stand openstaande moties
U wordt geacht een besluit te nemen over het actiepunten op de betreffende lijst en het overzicht openstaande moties voor kennisgeving aan te nemen.
5
Terugblik
Teruggeblikt kan onder meer worden op de on-line vergadering van de raad van 14 december, de informatiebijeenkomst van 4 januari en de VR van 11 januari.
6
Vooruitblik
Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de raad van 25 januari.
7
Rondvraag
\- heidag\, uitstellen tot er weer fysiek vergaderd kan worden\, eerste 100 dagen burgemeester\.
\- motie herinneringsbos\, de afspraak was om in het presidium na te denken over hoe en wanneer deze motie het beste zou kunnen worden ingediend om een raadsbreed standpunt in te kunnen nemen\.
\- toegang gemeentekantoor en griffieruimte voor raads\- en burgerraadsleden\.
\- overleg fracties met de rekenkamercommissie\.
\- willen alle fracties weer hun verantwoording maken van de besteding fractievergoedingen?
\- op verzoek A\. Sonnemans\, de gang van zaken bij de vacature F\. Mulder\, SP\.
\- op verzoek B\. Nijst\, de wenselijkheid van herintroductie van een wisselcolumn \("de mening van\.\.\."\) in de Maas\- en Niersbode\.
8
Sluiting