link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 1 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P.J.H.M. de Koning
Toelichting: Het presidium heeft besloten onderscheid te maken tussen akkoordstukken (A) en bespreekstukken (B).
Voor B1 stukken geldt een bespreektijd korter dan 15 minuten (1 termijn) en voor B2 stukken geldt een bespreektijd langer dan 15 minuten (2 termijnen).

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
Spreektijd is gevraagd door de heren J.W. de Bruijn en P.G. Kempen in verband met de voorgenomen kap Amerikaanse eiken, agendapunt 10.
5.a
Vaststellen besluitenlijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 27 mei 2019
5.b
Vaststellen besluitenlijsten vorige voorbereidende raadsvergaderingen d.d. 11 juni 2019 en 17 juni 2019
6
B2 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2019 (nr. 332884)
Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de uitgangspunten die zij bij de begroting voor 2020 en de komende jaren moet hanteren, alsmede een uitspraak te doen over de voorstellen voor nieuw beleid en de ontwikkelingen in het bestaande beleid voor de komende jaren.
7
B2 Raadsvoorstel inzake eerste trimesterrapportage 2019 (nr. 332825)
Het college vraagt de raad kredieten tot een omvang van € 422.000 beschikbaar te stellen en de eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
8
B2 Motie vreemd aan de orde VVD, PvdA, D66, SP inzake plaatsing van borden in de openbare ruimte
Deze motie "vreemd aan de orde" is aangehouden in de vergadering van 27 mei jl.
9
B2 Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, VVD, SP, CDA dementievriendelijke gemeente
Deze motie "vreemd aan de orde" is wegens tijdgebrek uitgesteld in de vergadering van 27 mei jl.
10
B2 motie vreemd aan de orde SP, D66 Amerikaanse eiken
Moties vreemd aan de orde van de agenda zijn altijd B2.
11
B2 Raadsvoorstel inzake zienswijze IWGM Begroting 2020 (nr. 333151)
De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de zienswijze bij de begroting 2020 voor de gemeenschappelijke regeling IWGM die Gennep samen met Mook en Middelaar heeft om de sociale werkvoorziening in beide gemeenten in stand te houden.
12
A Raadsvoorstel inzake Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader en Regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg (nr. 331159)
De besluitvormende raad wordt gevraagd de voorliggende laatste twee onderdelen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 vast te stellen.
13
A Raadsvoorstel inzake Veiligheidsregio Limburg-Noord Jaarverantwoording 2018 en Begroting 2020 (nr. 331684)
Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de jaarrekening 2018 en akkoord te gaan met het indienen van een zienswijze op de begroting 2020 van de Veiligheidsregio.
14
Het stellen van vragen
15
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met een verklaring van de burgemeester, dat hij zal vertrekken als burgemeester in september. De vergadering sluit om 00.20 uur.