Moties


« Terug


ID2829
OnderwerpMotie Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied
InhoudDe provincie de komende jaren, zo niet decennia, een belangrijke rol gaat spelen in de transitie van de landbouw in Noord-Holland. Hiervoor reeds op korte termijn de uitgangspunten zullen worden geschetst in het eerste concept van het Provinciaal Programma Landelijke Gebied (PPLG) Bij bespreking in de commissie NLG is geconstateerd dat de doelen en ambities van de Voedselvisie onverkort als input dienen voor het komende proces rond het PPLG. PS verzoekt gedeputeerde staten: 1. De doelen en ambities van de Voedselvisie uitgangspunt dienen te zijn voor het op te stellen Provinciaal Programma Landelijk Gebied voor Noord-Holland. 2. Het proces om te komen tot een PPLG en de uitvoering ervan in de gebiedsprocessen niet mogen leiden tot vertraging van de Landbouw- en Voedseltransitie in Noord-Holland, maar dat het PPLG en de gebiedsprocessen worden gebruikt als aanjager voor realisatie van de Voedselvisie.
NummerM20-2023
StatusAangenomen
IndienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indienerJellema, A.A.J. (PvdA)
Strens, A.J.C.E. (D66)
FractieGroenLinks, PvdA, D66
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: JA21, CDA, FvD, PVV, PVDO, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties Verdeeld: PvdA
Datum PS3/6/2023
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS05-06-2023 Motie wordt opgepakt en verder uitgewerkt bij en in het PPLG. De motie wordt afgedaan bij het vaststellen van het PPLG. 02-06-2023, uit besluitenlijst GS d.d. 23-05-2023: De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG is een provinciale, integrale uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem en klimaat. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale doelen, zoals voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Zo omvat het PPLG alle nationale en provinciale opgaven voor het landelijk gebied. Besluit GS: 1. De concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) vast te stellen; 2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 3. De concept-startversie PPLG en de Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten aan te bieden voor een richtinggevende bespreking; 4. Provinciale Staten te verzoeken de volgende moties als afgedaan te beschouwen: 107-2019, 151-2022, 238-2022, 241-2022, 243-2022, 244-2022 en 20-2023; 5. Aan Provinciale Staten voor te stellen het Natuurbeheerplan in de toekomst door Gedeputeerde Staten te laten vaststellen.
Voorstel Presidium02-06-2023: de interim commissie van 01-06-2023 waarin de concept startversie van de PPLG is besproken, stemt in met het afdoen van moties M107-2019 / M151-2022 / M229-2022 / M241-2022 / M243-2022 / M244-2022 en M20-2023. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 10-07-2023
AgendapuntPS-vergadering 06-03-2023 > 9 Eindrapport Randstedelijke rekenkamer Landbouw en Voedseltransitie (VD-5).
Afgedaan met tekst
BijlageM20-2023 AANGENOMEN.